0 PS T OODs: llllllll DD, ZOON De Oorlog Woensdag 28 Juli 1915. No. 12842. 54e Jaargang. behalve Zon en Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. LAMPEN 82 FEVlLlETtM Moeder en Zoon. SXTZDufk- :n-quelle KENNISGEVING. R X 15 ct.| XTie’U'ws- ezx -^.d’vextezxtïelols-ca. voor G~o-clcLsu ezx OaaajstxelEezx. Verschijnt dagelijks prus vTn~hkt~a ïïonTement h nlbmriiclliig vu „b Slaibirt", Feestdagen. Schouw s beteekeute hebben nu uitdamping en 27 SOORTEN middagcommuniqué voor parti- geweervuur met hiMsehimpoozisi LEVERING van be ng groot gdo- werpen daar hommen, zonder n Hendrik zal Ik het 8‘‘ VÏJFTIESDE HOOFDSTUK. 'i sloeg de inkman Zn., 3R0NWATER iieratellen. zal plaats Milten op 1915. dat a au Veurne en Duitechers hij en geen het ten ten een hebt •Mes •ibnn. **n of rïè. Bouw- rgadering irmenzorg”. teel- anti lh> re links de k» maken, r‘“ L-J ^•«t (n trok het meisje nogmaals Til.* l... hief lierdn in (ten za- g zij voorover een kus J>p haar voorhoofd gaMppeêrdé zij wig. en Wo Onder verslaan Hendrik slaan e<i INRICHTINGEN welke Gevaar, Schade of H I n- veroorzaken. en WETHOUDERS van in ,het ge win juiste voorstel lingen van de Oost is van de be- we vnnduag wildon rijden laten wij vroeger van ine. Ooatenrijkscbe communiqué 27 Juli luidt Op liet Rtisaische front werd wdwrt ik* bcMorming van So- kal door onze troepen, ten Z.-O. der stad getreden otu het bezit van een hoogte, (Me voor het overtrekken van de Boeg al voor eeuwig gescheiden, stewda aan dit oogenblik Zij wilde haar hand uit die van Eduard maar de jongeman hield die aan ORDEN OP REKENING! IU TERUGGAAF VERGOfL: GOIDSCHE COURANT. Per kwartaal Idem franco per post. Met Gefllustreenl Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden 1 Markt 31b|j oiwe Agenten ken wij geregeld tijdg oogen ontvangen meer ten, vermakaHjHr co dan in onze agM* onderzeeër wentel» StrouinewM aan land gezrt. De beman ningwi der eveneens tot zinken gebrachte Wik f 0.50 0,55 0,45 0.45 0,55 t do )os- teiN'ijksohe troepen, (Hf uit alle mogellj- ke volksstammen van de monarchie zijn samengesteld, tegenstand. Al zouden de Italianen er in slagen in de «en of an der© stelling binnen Ie dringen, den zou den zij zich toch niet lang over dit sue ees kunnen Verheugen. Ein verder op- rukken van (te Italianen Is tegen (loert! gericht, waaromheen steeds hevig gevoeh- ten wordt en bij welke gevechten de Ita lianen, volgeiM verklaringen van gevan gen, reedt* zware verltesm geleden heb- liet». ItaliaanHchv vliegeniers, die aan de operation medewerken, doen iurhaal del ijk hun bent om den spoorweg, die achter de stellingen tier Oostenrijkers ge- h’gcn is, te vernielen. De Italiaansche vliegeniers komen hoofdzakelijk boven Na- bresina en 3ï) b* zoo ging reeds onder, toen Gerda van Eduard afscheid nam. Hand in hand, oog in oog, stonden de jongelieden tegen over elkaar met kloppende harten en gloeiende wangen. Vaarwel, Eduard, fluisterde aij, worden wij ook ***n zal ik toch denken. dat deze schade van naiqp-richD Aan het Oostelijk Front He* D u i t c h e communiqué van 27 Juli meldt De aanval uil de ridding van .Milan werd door odo afgeslagen. Tus- seben Poswol (ten Zuiden van Mitau) en de Njemea vmolgen wij den wijkende» vijand. De Russen trachtte» gisteren onze troepen, die over do Narew vooruitruk ken door een groeten (SMaparigan aanval van uit de linie Goworowo (ten (losten van Rdxan)—Wyockow—Berock (ten Zui den van Pu Husk) terug te drijven. Het liiics+isciu* offetmief mislukte echter geheel 3310 Kussen werden gevangen genomen en 13 machinegeweren buit gemaakt. Teuz Oosten on te» Zuid-Oosten van Ro ten» drongen onze troepen vooruit in oos ii-lyke richting, achter óen verslagen vij and aan. Bij de Proet, ten Zuid-UoMen van Pultnsk, wordt nog hardnekkig ge- vochten- Voor Now o Georgiawsk on Warschau is de toestand onv<*ramlvrd. V oor Iwan- gorod vallen gv<>n nieuwe gebtairtenisseii te’ vermelden. Ten Noorden van Grubeschow wierpen wij den vijand uit verscheiden plaatsen en namen 3011 Kusset» g<*van£en, waar onder 10 officieren. In den toiwiaml der Duitsche troepen van Madhmeen is overigena gee» ver andering gekomen. Hh ya4i I schurk, geen bedrieger zijnEn als dat zoo w as, <Taï was er ook hoop, dot alles nog goed worden. Als Gefda hem maar mei standvastigheid t/ouw bleef zou haar vaders legenatand len dolle wel tu overw innen zijn. Was hij zelf niet d«-n zoon van een Altenbrak Vloeide ook niet in zijn aderen het adellijk bloed van hel oude riddergeslAchl Thana berouw dr hel hem dubbel, dat hij bij zijn moe der niet had aangvdKMidon om den naam AUmbrak aan ie nemen*, tb» baron had dan een aanklacht Ingodicnd, de justitie zou do zaak ondenawhl hebl>en, en wie weet of zijn goed recht dan niet zonm»- kAftar gpAArkf1» was. In dan? Dan zou hij do erfgenaam van Altenbrak gewonhn zijn, maar Ger da's liefde zou hij voor oedwig verloren lebben. Neen, neen Liever wilde hij voortlevin ond(«r ded burgerlijken naam zijner moeder #n bemind door Gerda, dan ah millionnair in het >»e«M van Alten brak ponder haar liefde. En toch hij moest haar zeggen wat op zijn gemoed drnktc. Doch niet als aanklager van hare ouders wilde hij dat doen, hij wilde haar eenvoudig vet- toHcn. wat hij ondervonden had, en het oonleol aan haar overlaten. De («rooie Man moge zijn lieil zoeken «ader de hoede van Dr. Ixunmasoh te een droevig gehete». Het uur, waarin wij onze Ijefde bekend liHiben, mag niet dan een vroolijke herinnering achterlaten. Ik zal komen, l'.duard, ik Isdoof het jiH S~'' I dvtHul^Afbnb II del, nog even t drukte een kus toen Eduwrd oogde haar na totdat haar blau we sluVr uk. Jia«g^«icbt verdween. Toeff nam hip-v^eer plaats op de bank, waar hij gezHen had. waar hij voor haar kniel de en haar haniüm kuste. Het was hem zoo wel en toeh^zoo wee om het hart, (hdtikkig door het bewustzijn, dat zij hem Iswindc, rmopzalig door het to- kar© vooruitzicht, dat morgen alles daan zou zijn. Maar moest hij haar zijn geheim toe- vcrtMUWH» .Moest hij Handelde hij goed de misdaad van haar eigen ouders ie onthullen de’ misdaad Hij geloof de, adat er een misdaad gepleegd was maar hij alleen gHoofde dat. Alle ande ren meenden, dat een ongelukkige samen loop v\n omstandiglwsMn het pnbllek ma ken vaw het huwdijk zijner ouders ver hinderdhad Ja zijn eigen moeder was \i( den loop der jaj-eu gaan geloo- ven, Mat dte de waarheid was. En was het dan mogelijk dat hl» een he- Ineurefmwaar^ge dwaling in hel spel was, dat Gerda's ouders ter goeder trouw gehandeld hebben Nwn, zoo mood h«* zeker zijn, want een Altenbrak. Gerda> vader, kon geen A»n h«t ItaliauiKhe ^»onL Hit U os t e u r ijk s c h e communiqué va» 27 Juli meldt De liaiiaucu vielen guMereu, ouder Iswehertmng van wtl vroegtijdig geopend masMial artUlerievuurf opnieuw Let plateau van Doberdo aak met versterkte krachten. De aanval ic/l schipbreuk, ouder grooterv vmUmw» dan ooit. Na verbitterde gevo hteu van man legen man, bleven onzo troepen ook op dezen nieuwen gevechtsdag iu bet volle bezit vau iuiu oude gevechtsstelUngen op den raud van het plateau. Up de overige gedeelten van bet front, op 't kustland, en in het Karimlusche en het Tiroler grensgebied, gelsmrde nieAs bij zonders. PR IJ S DER~A 0 V HTEN T I EN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer.0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden dete tegen twee Is rekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van I5 regels f0.35 bij vooruit* betalingelke regel meer 6 ets. Reclames f 0 if» per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimle. oud nog do maakte. 2K t’ t blik f 0,90 1,- 0,76 0,80 1,- der kunnen BUKGI MEESTER wa GOUDA/ Gezien art. 8 der Hinderwet: Doen te weten Dat door Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zukl-Holland bij Iswclrik- king van 19/22 Juli 1915 G. 8, »o. 9fi aan het (hsneentelMwtuur van Gouda ver gunning is verleend tot uitbreiding der Gasfabriek in het perceel aan de Vest, kadastraal bekend sectie D. No. 2532. GOUDA, den 27sten Juli 1915. Burgemeester en Wethouder» voornoemd, R. L. MARTI NR. De Secretifls, J. v. HEU8DE. »'jn borst. Beloof me. Gerda, <tat ge morgen hierkomt. Ik heb je nog niet Mb-e gelegd, wat mij-op het hart ligt, b’*en,, dn’ ik ïe onuitsprekelijk W heli, maar het geheim van mijn leven nog niet vernomen. En ge moet weten. eerot dan kunt ge be- of wij voor eeuwig zulloti schei- Mins-n voor on» geluk zullen atrij- lan< hrh ik er over nB<e‘ 'k je allen zou zeggen, maar mi ik je liefde heb gewonnen is ®»J» plicht <m morgen zult ge Verne- .vZr vw>r whpi,U o,onrt ie vere*mi«t- Dw!e“ »hik ontwijden door de mShulling van Aan het Zuidcltyk Front In en om de D a r d a n I I u. ylivt Turkse h e communiqué van 27 Juli luidt Dhm morgens oiu acht uur /iraehten wij dc Eraimche ondurzevl’Oot Mariotte iu de zcceugto tot zinken. E«n «si dertig IkIvii der liemauning werden gevangen genomen. Bij Ariburnu wierpen wij den 2h»n boimuen, <Mo brand verwekten in de veij- andtdijke loopgraven. Den 25en vernielde onzo artUleri»» een deel der vijanddtjkc loopgraven en draadversperringen t«<g«ii over (uuM»u linkervleugel. Zij beschoot dv -I filing <>u e» aclHcrwnanlscht' verbindin gen van don vijand cw bracht hem aan zienlijke verliezen toe. Bij Hedll-Bahr had s® fuwilladc en een artiihvrhgcvecht met onderbrekingen plaats. De vljaudelijke artillerie bhjh gebruik maken van projectielen m<« vorsUkkendv ga»*«hi Den 25««n dezer nam bij Bedil Bahr ©en Turkache v orkenningsafd«*eling op deu linkorvhnigel een deel der vijan delljko loopgraven, doodik' de Isv'eMing en maak te 100 geweren uwt munitie en (*n zak vol totmnen hult. Onao kueOMiiterijcn Iswcltotcn vb» llngen en hel kamp van den vijand d© kust van S«HI-Bahr mot succes, vijand Guntwoordd© het vuur zonder -ultaat. \'ijand«*lijke vliugcra wierpen bommen op het lazaret va» Halel Pasja, hoewel het tceken van de Roode Halve Maan reebv hoven lui laMiret (Si duidHijk zicht- luvar wm nangebnu'hL >p andere fronten Is niets kenfe* voorgevallen. H'-t Turksche comnMinlquó van 27 Juli luidt Op het Dardandlen-froni had ia (bwv nacht van 25 op 20 Juli en in den loop van den 27©n Juli bij Dri-Bnr- nu ©n Sedhul-Bahr, aan beide kanten ge schut- e» plaats. Op de andere fronten Ie niets long voorgevallen. van lietee- Hoe la het GfOtt, zoudt ge luwt hebben K om een rijtoertje naar GrtincwaH doen Het meiafe schrikte op en Hel Duitsche communiqué vau 27 Juli uitSik De zwakke aanvallen der Eranschen te» noorden vau Bouobe», alsmede het doen springen van mijne» in de streek van. Lemwuil in hampague leverden geen rcwultaten op. In het Weeten van Argonne bezetten wij ©enige vijandetijke loopgraven. Up de beschieting vanTbUu- court antwoordden wij nogmaals met vuur op PoiiU-A-Mousson. In d« ogezen stelde de vijand zich gisterenavond in het bezit van onze voor ste loopgraven op den Langekopf, Noorden van Müuuter. Bij Koucq, NoordkWesten van Tourcoing, werd I ranscli, bij Peronné een I .ngdsch vlieg tuig to< lande» gedwongen. De iuzltten den werden gevangen genomen. In de ogezen gelukte hel dt® l ran- •»cheu Dinsdagavond (26 Juli) hun stel lingen nil te breiden en te versterken op den rug van den Liügekopf en den heu vel te bezetten tusachen Lingv en ar- rière. De Duitscher» deden tot driemaal toe een vergeef«chen tegenaanval. De Duitsche artillerie beschoot den .whiuebtheuvei. va» I»-. mijn Krijgsverrichtingen ter Zee. Duitsche oixlurzi-oérH onn Int werk l'k Isush-n wordt d.d. 27 Juli geeeind !>e Noorsche hark anwmorc, zette te lx>rwlck 52 nmn aan land van de trei ters Honor ia, IL-rmlone, Hulton en ('sh- sio, die door Duitsche onderzeeërs in den grond waren gehoord. De mannen had den »i(> tot 50 uren in de booten door gebracht, voordat zij worden opgenomen. De IssnannJngen vat» de treiters adorna en 'eltlc, die door een onderzeeër in den grond werdm gulrooid, Aan dc Lokal Anzoigor wordt d.d. 27 Juli gemeld, dat de worsteling aan de Isou-zo, die IhaoH de» vorui aanneemt van een der geweldigste en versolirtkke- lijkato gevechten in deu n wereldoorlog nu reed>$ een week duurt, terwijl hel eind nog steeds idvt is le over zien. Ook in den derdra slag aan de Isonzo was de hoofdstormaanval der Italianen tegen het pialewu van Doberdo gericht, dat door hun artillerie hevig htwcholen wsrd. De lustigheid, waaruiede hier gestreden wordt, overtreft zelfs <U<», bij de doorbraak van l’arnow en Gorlloe. Uil bevertigde bal lon» leiden de Italiaansche waarnemers bij de artillerie hui vuur, en richtten hel zdts tegen vaartuigen en personen. Drie, dagen achtereon donderden bier, bijoa on afgebroken, de kanonnen, en na een rust van enkele uren te he< vorsehrikktslijkr vuren gist<*r weder begonnen. Niet bu- wonderefuewaardigeii moed bluden Uz ..I, all oogen verstrooid op naar oom Wat zegt ii daar, oorn 'f Kijk toch eens aan Oom H<*»drik richtte zich langzaam tilt den lioek van de sofa en stapte brom mend in de kamer heen en .weer. Beate oom, ik heb u werkelijk niet ik was in gedachte» verdiept. ThdHnan bleef voor het meisje keek haar onderzoekend aan. Wat scheelt er toch aan, Gn<a Ge zijt niet moor het vroolijke kind van vroeger. Grijpt hei studeer©» je te r«»l aan Ddn was het maar hoter. dat g« naar Ncurode ging, hij je moeder. Maar om», Itoo komt u op de ge dachte. dal ik nirt wel te-n Ik was nooit zoo gi'zoiid als tegenwoordig. Gret» poogde U* lachen maar dat ging haar nl(< goed af. Ziet ge, sprak oom, zelfs het lachen hebt ge verleent Nu, ik ben een Mid man en heli niet weel onderwijs ge noten. maar toch zio ik wol, dat alles niet mol je Is, zooaJs het wezen ntoei. Kind, ge kunt je ouden oom Hendrik ge rust je vertrouwen schenken. Waar scheelt het je Hier mimefiien En mA een glimlachje wees oom Hen drik naar de plaat», waar hij zij» hart vermoedde. Greta’s wangen kleurden zich plotse ling donkerrood. Haastig keerde zij hei gelaat af en zeide ininachtend Hoe kunt q zoo iets van me denken oom Nu, ik zal er niet verder over pra ten. Gret». Weea noar niet hoos. Ik van bijzond«v gewiciit te. Gteteren l»e- .«tormden once dappere regimenten deze posille, waarbij wij 20 officieren en 3000 man gevangen namen en 5 machinegewe ren. teiit maakten. De gevechten ten N. vau Grubieczow hebben een gunstig Ver loop. Overigena te de toestand In hei N.-O. onveranderd. Aan het Westelijk Front. Het Purijsche van 27 Juli n»eldt De beschieting van Duinkerken door de Franwvhe zijde tenant woord door sebieting van de Duitsche kanlonnem«*nr KMi bij West einde en Middelkerke. Vijf liomuicn, welke Maandagavond uit een Duitach vliegtuig op Duinkerkim wer den geworpen, hadden g«-n uitwerking. Bij Bouchez wiwdeu artAlleriw-gtA'echteu geleverd e» handgranaten geworpen. Bij et-» aanval in de nacht van Maan dag op Dinwlag (26 op 27 Juli) werdevi eetdge granaten va» groot kaliber op N i róeh fgeschoton In de (’hiuikpagnc werd op liet front va» Pertlww tot Beau Héjour oen strijd met mijnen, gevoerd, waarbij de Franaehen in het voordeel bleven. In <te Argonoen werden twee Duitsche aanvallen bij het front van. Binarville tot Harazée gemnkkedijk afgeslag<m. Bij Bois Ie Pretre en Pont-k-Moussdn werden hevige artiltecie-gevechten i’erd. o ver &X/r, N, WATEKKK en MOLEN. BUWi. MELSTEK WETHOUDl JiS van GOUDA, GelH op de artl. 199—2U8 der Alge- meroc Politie-erordening voor deze Ge- rneente, Brengen ter kennis van d*. uigenareD en bruikers van de niet aan de Go- lüöfnle toubehoorende, binnen de bebouw de kom gelegen Sk/KJTr.N, WATi-.RhN cu RIOLEN, dat op Dinsdag den ;Jdeu AugioMus 1915 eene BCHOUW over <fte wateren tnz. zal worden gedreven. BelauglieljlM.-ndt-n worden herinnerd aan hunne verplichting om te zorgen hunne Hfooien of Wateren voldoen de afmetingen, genoemd in art. ‘AM der hovenliedoeldc V eiordming en Ix-lioorlijk zijn opgesloot, zoodat geene Boomstam men over of Takken iu het water ham gen en dal dte Slooten, Watereu of Riolen gezuiverd zijn van vast of d r ij v e n d v ii i 1, welke de doorstrooming van het water kunne» belemmeren of Mank of ■uankverwukkende uitdfcmpingen kunnen v rroorzaken, onviTininderd de straf op de overtre ding gesteld, zijn de eigenaren of brui kers verplicht de geconstateerd© gebreken binnen dagen U' De NAHCHOÜW Dinsdag den likten Augustus GIM DA, den 27 Juli 1915. Burgctn. en Weth. voornoemd. R-. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEUBDK vroeg daar straks, of we vnmluaq naar het GrUnowald wilden rijden f». frisse!»» biwvhJuelH zal je gfs>l doen. Dat te is«n goed© inval, oom fa I dat doen en de dingisi van vergden. L denkt geen kwaad niet waar, oom Y Ik deuk het altertetUr kiisl I .Maar kleed je nu aan, dau rijtuig laten Inapaoncn. Nauwelijks ©en kwartier later rokte hut rijtuig Weg in de richting naar de Braiulcnbiirger poort. In de braste laan naar harlottenburg zdte Hemlrik ite KMsi-n in flinken draf, «wi met w©liM»ha gen ademde Greta de friseche luehi In. (He haar tegenwaaide. Het fraaie rijtuig niet .def donkerhruim» paarden maakte gv-en slechte figuur bij (te vele «piipages van rijk© Heden, die men op den weg mit moutte. I n Hendrik Ttedcmann, (Me in stramme militaire houding op den bok zat, maakte ook g<wm slechte» Indruk. Men had konnect gdoovrn dat hij een iud majoor van (te huzaren was, dte gaarn© zelf de paarden men- uu list zijn dodder ©en rijtoer (Wordt vervolgd.) f 1 25 1.50 t .50 w 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten. Jeu Boekhandel en de Postkantoren. Dresden, zijn geest blijft ronddolen op de redactie4Mir«aax van de Standaard. I r nu et-ri zekere heer N. opgedo ken. me probeert of 's Meester» talenten verMüholen liggen in de drie Sterren aan het hoofd van zijn artikeltje. <»p één punt heeft het voorbeeld den ladder vrucht gedragen veil van ftileu. Zoo wordt de argdooze lezer nu In den stellige» waan gdiraeht, dat hel die vad<»rland*.loozc mannen van links zijn geweest, die de Iw-paling in de land stormwet brachten, dat er bij Itet ophou der (ter bijzondere omstandigheden een voor stel van wet tot intrekking der wet zal worden ingediend. ion enkele blik in (te Handelingen te voktoendv om te doen zien, dat het de knibolieko heer en coalitiegenoot Hans© van Ysaelt te geweest, die het daartoe strekkend voorteet deed. Maar de heer N. vertrouwt er op, dm de hroeders-lcacrs van de .Standaard me* zijn© voorlichting genoegen zullen ne men en niet zullen nazien of hij ook aan valsdte voorstellingen dort. Wij wedde», dat hij nu men hem op de onjuislltetd wijst, niet een" ©on noti ficatie plaat*. Het terafregister (ter linkachs partijen mort, wat hrt ook koste, zwart gemaakt wordenzetf» al moebn er kwalijk rle- kriste middelen aan te pas komen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1