indingen. MITS, Walk, p wekken. I I d I Salon i 1450.-. S VOOR SEN. Oostingh, in's InkT De Oorlog. en Telefoon Latere. 82. It wk iT gc. indel. FEUk. N ZOON, kt 31, Gouda. Gouda. SCHER EARTS. lijk ti lug it prijs GOUDA FEUILLETON j Moeder en Zoon. 1 11 i Oorsprong \o. 12843 /Donderdag 29 Juli 1915. 54e Jaargang. XTie’vu-ws- ext -^.d."TrertezxtieToleu.d. ttoox G-o-clcL©. ezx OascxstrelcexL. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOOM. zw. ge- Telefoon latere. 82. 1 VAN HET ABONNEMENT: eo wordt d-d. 28 Juli >n bijna geen weck om, dat zij I in Nu zijn we mot men. dan h hrarIk moet Ik W- I M SCHADELIJK OLLAND. 1879.) dan verschillende maar hun Zirt de hij. wor 1 en v HU Uit Lnwraloft wordt geseind De Smak ..Wwtward II. O.” Ih In de Xoordaee door <*en onderzeeër in, den grond g.'boord. Ih- iMMintmiing landde te Low<«- «loft. ontmoeten ■•W'lljk met lielM zacht volgt ■loc y m<HM nnivb weg DAM. 10 DD. n A Zn., Goud». irrJjwtel. 3 28 JULI tot GUSTUS 10 preken. en zo» bjj *ni« -kin id gelaat, denken. anniionnh- I >at wan den schitterenden tegenstand Ru«Hi*che leger geboden. Het strijdt is overtroffen, van den vij- Ru-»- muur Park te zqn, waar ige inrichting. LACHEN, vereerd te mogen 40 BENNER. Aan het Westelijk Front. Het F r a n s c h e communiqué van Juli nwldt In de Argomicu werd v ro«tg zij op ik BOL Amsterdam. ter stuk «•••O I rij geregeld tijdig ontvangen van i, vennakelijkhe- in onae agenda 1 voorkomen «■öe genoten uniqué ■rna<n I een reeks heftige aanvallen t zonder gevolg bleven. Ten W. logorod verliep een vijanddijkli mder on* vuur. I en linrtsche onderzeeër, hoorde1 in do Noonto.ee hel Zweettoohe otootnecliip ..Fm- mn" on de D«*»>nsche «choencFM ..Maria" on ..Septimus" in den grond, be hunan- ihingeu landih'n heden Ie Blvth. r en evcuM'im werjwhop die Hl illdgtMiHUlk I e be na ni <•«*11 Warschau bedreigd. He „Times" is van ineening. dat f 1 25 1.50 wi.5O 1.90 aan ons Bureau: Boekhandel en de Postkantoren. gevochten, maar van het geheelc vochlafront. dat door ona in hot der monarchie tor verdediging in kozen. Earner van Koop- :en te Oouda, verzending van lar het 'land GOIINHE COURANT. PB IJS DEÏTTdV EIÏT E N TÏË N: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0 55 Elke regel meer.0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden th'Z.e tegen t wee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit* betaling, elke regel meer 6 ets. Reclame* f0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaalsruinde. lliihiHiiidling is het Moomschip ...M An gara" hij l.owertoll tot zinken gebracht. be troilera Salacta en loevla werden gisteren door een Duitwcbe Duikboot ver nietigd. De bemanning h te I.oweMoft aan wal gebracht. niet waar, glimlachend wachten, totdat hot expeditielegor fei- teiijk gereed was. Zij namen de eerste de lieste boot, dio naar Engeland ver trok, landden gisteren en. zullen ver moedelijk nog eenige dagen wachten om t® fion of or iets dennitiofs gere geld wordt in zake het expeditielegor. Wanneer dit niet het geval ia, zullen «y b« de hier gevormde regimenten dienst nemen. Het is waarschijnlijk, dat generaal Botha het oxpeditieleger zal aan voe ren. liet is moelijk om eerste minister in Afrika en Iegelijk opperbevelhebber van een leger in Europa th zijn. Het is echter vrij zeker, dat, hoewel er dit jaar geen koloniale conferentie zal zijn, generaal Botha toch oen kort bezoek aan Engeland zal brengen. mw- en Woning- ig Onderstand»»- >rf”. Aan het Oostelijk Front Het O o t e n r ij k s e h e comn van 28 Juli meldt De vijand on lUMCiheu oden WeiohseJ en de Boe^< bij Sokal een reeks heftige aanval! (lie echt 7 van ld aanval blik mot licht zuclgjc stond zij op w zei ..Oom ik gn het ImmcIi ecn« in. Binnen h) minuten b<-n ik weer terug." (ia maar, mijn kind, wij zullen nog driemaal geven mdnn rijden wij weer w<*g. Orcla snekk* heen, maar niet recht-, Htrw'ks het lioscli in. want zij wilde niet dat hij haar zou volgen. Zij ging het jfuis binnen en verborgd zich daar in don donkertrten hoek van een der kamera, die daar geheel ledig was. Na een |dMMjr sloop zij toen door den tuin van d»m hoschwachter. Grrta zette zich bij hu iMMtchjc struikgewas neder; zij gevoelde zich zoor aangedaan; zij kon haar tra nen niet bedwingen. Hevig snikken»! lak NERICHT. Zat.rd« 1> J"11 1,1 dlt Mad' v>r' huid met d* elultlnt der drukkerij, w^.., alfcmeenen vacantl.d*k vuur k.t mhmwI, NIET v«r«hl|u.u. ..vawtll. voor het laterdME-oumm.r M VrtldMeredd zul verwhllnen kuuueu vord.n I.gezonden mu het Bureau, ulUrttlk tot Vrijdagmorgen 10 uur. DE ADMINISTRATIE. zij daar met hrt gelaat In het hooge grm. loopen aln verliorgen. Plotsding schrikte zij. ze hoorde voet stappen naderen op de droge afgevallen .k'nnennaaNHB^die den bodem liedekten Met «m kreï^sprong zij op. baar stond hij voor haar, dien zij had Wijlen ont vluchten. sehen de hij zich aan de panden vnstgelioiidei). Op vrooi^-i (■en man ge hw*n gelen Zoo Karei, zijl gij het Hendrik herkende twee vrienden, wie hij meermalen kaartspeelde, «kat. In België. Terugkeerendn Buigen. Men schryft van Duitsche zijde Telkens weer duikt in de pers en onder het publiek het gerucht op, dat de naar hun land terugkeerende Belgen zonder onderscheid als krijgsgevange nen zouden behandeld worden. De waarheid is, dat allen, ook de jonge lieden van dienstplichtigen leeftijd en van voor den dienst lichamelyke ge schiktheid ongemoeid naar België kunnen terugkeeren en slechts onder het toezicht der aangiftebureanx staan. Zij echter, die by’ het begin van den veldtocht tot het Belgische leger be hoorden, doch in burgerkleeron naar Holland vluchtten (meestal voor den val van Antwerpen) moeten, indien zij naar België terugkeeren, krachten» beslissing van het ministerie van Oorlog, als krijgsgevangenen behan deld worden. Onder deze bosliwing vallen niet die terugkeerenden oud- s old aten, die als ongeschikt voor den dienst uit het Belgische leger ontsla gen worden. Deze menschen kunnen naar België terruggaan en blijven daar hoewel onder bewaking in vryheid, voor zoover zij, volgens do meening van een Duitschen offi cier van gezondheid, blijvend onge schikt voor den militairen dienst tyjn. Het Afrikaanscho expeditielegor. Uit Londen wordt d.d. 28 Juli aan het Hbld. gemeld Sir Lewis Michell, lp lu-l ploegijzer volgt nen ging er den jongen officier der huzaren niet ont moette. Nu eene l’nter den Linden, dan wtw in ik' LeipzigrriHraat, t-eu ander- maal in de Thiorgarten, ala zij ‘s avonds een Kleine waiulding deed. I n telkeiw kook hij haar zoo vragciM.1 glimlach, z-oo eigenaardig. ook hart pat treft mooi oiw drieën. baar kan vandaag niets van ko lk heh mijn nicht Inj inc. Och kom. gekheid Juffrouw Grrta heeft er niets tegen, niet waar. juf- Verlegen glimlachend knikte Vlnnr enkele iiinnl naar mij. mejuffrouw 1 dat zoo bleef •Saan rjj Wat kilt ii ver wijtenden ge mij bij «Mke groot -- om de gelegenheid te IIH'm voorbijgaan. In wdiwge oogcnhl^pb 'waren de drie hee- rrfl In hun kaarten verdiept en bemerk -, ten niet, hoe veriegm Greta er hij zat en nauwelijks de oogen opotoeg. Hoe kwam he< toch dbt zij hem overal ontmoette Sedert dien dag der wedreo- er i frotiw"? Greta. Kom aan. oude jongen, kom maar hier zitten: kollncr de kaarten Hut duurt niet lang, juffrouw, hoogstens een uurtje Hendrik Tiedoma^ was veel te lieftuddwr van het edele skatspel voorbijgaan. de wer<<kigeochh'd**nis de weerga niet kun worden gevonden van den strijd, die than* g,«lreden wordt tusachen de Oosf- zee en de Pruth. be Geallieerden in het We.«len mogen wel bewondering gevoelen voor den schitterenden tegenstaiMl döwr het met een kracht die nooit Opnieuw heeft 't offensief van den and lot staan gebracht. Zooals de sen (M-rtijdH een ondooniringbaren Tormden tegen de Mongolen in het Oor logen de Duit- i HcboolkifHl. lacht ii weet, vervólg <*en giin- •oht Ven geweldige heelo front in de ine-Mux-('’harms. D* avalbpoging i-iden door ons infaiMerilvuur in loo|>graven teruggeworpen. In de Klaas voltooidetfl de Franscheq den 27eu de verovering kan de zeer krottige idling, welke de Duitseherl hadden op een hoogte van 200 meter l»o- ion de Fransche loopgraven op den top van do I^angekopf en de Schratzmanno- Varronkopf. d. <w. z. een front van 2 K..M. Deze hoogten beheerschen de hoofd- aanvallen van de Feeht. ais*mcdc dog jy:oot<n weg van Notre Dame—Froia Apew. De Franschen maakten verschot- deno officieren en, nwer dan 100 man behoorend- tot versehillcndo rogidi(‘nten, krijgigevaugen. Aan het Zuidelijk Front. I it den K a u k a s u m. Hi-t T u r k s c h e communiqué van 28 Juli luidt olgeiw geloofwaardige par ticuliere berrchten uit ^Evzeriun verdreAcn de Turkeii gisteren den vijand op den Turksclu'ii rechtervleugel onder groot* verliezen uit zijn laatste «telling. De Turken Iwzeiten daarop eenige «tra- tegisch zeer belangrijke punten. De vij and trekt, door de Turfcmi achtervolgd in wanorde U-rug. F RIJS Her kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen MabKT 31. bij onze Agenten, (ten directeur dor „British South-Afrika Company", diejuist te Londen is te ruggekeerd uit Zuid-Afrika, doelde aan een vertegenwoordiger van®de „Times" mede, dat vrijwilligers voor hot Zuid- Afrikaanflfdie expeditielegor voor Eu ropa uit allo deelon der Unie aanko men, maar dat het meerendeel der vrij williger» Afrikaandera zal wezen. Een aantal dier mannen, die ge diend hadden in het leger dat tegen Dnitach-Zuid-West-Afrika streed, dat onlangs werd ontbonden, wilde niot tea. zoo docu zij het nu schors uit h<4 Weaten. Wanneer hel volk zogt. dal Warschau hi gevaar is. wordt hb-rmode uien !»e- .tkxHd de hoofdstad van Polen alleen doch de gobedc combinatie van vordedi- gingwiuidd<8en. waarvan Warschau he( middelpunt is. Warschau, de derde stad van Huslaml. niet een. bevolking van on geveer een millioen, vormt iirt miiklei- punt van de spoorwegen in Rusland, ikior haar groote bruggen over de W’eich- sel heeft de stad oen buitengewenc helee- kenis. Do val van Warschau en haar vestinggordel zou voor dat deel van Rus land wel van gcwiclW zijn, daar de Rus sen daardoor in geruimen lijd niet tot een kraclHig offensief kunnen overgnan. De hoofdbasis hunner operatie* zou zich dan in Duitsche handen bevinden en de in vloed daarvan zou zich op he< Wrateli.jk front kunnen doen gelden. Uit I.ouden meld Heden landde te Grhnsby do bemanning van de NoorweegHclic hark ..Sagnidalen", die Zoiwhig door een Duitschen onder zeeër in brand weid gestoken. Aan de beninniiing werd 10 minuten tijd geg(*ven om het «chip te verloten zij werd op- genomen dóór een Z weedHchen stoomlmot ..l.oke". nog altijd daar, waar zij twee maanden den vijand afwachtten. Dit geldt niet al leen voor de «teilingeh in de streek van Gorz. waarom in twee slagen heftig is «eind aan mH een half droevig en half vroolijk, «oms luclitharüg en oi ermoedig. haar iMNjfde ervan. Meermalen had hij getracht haar aan Ie spreken. Zij wag hem out i lucht als een «tuk opgejaagrl wild. Zij wilde hem niet zien, niet antwoordum zij wilde l>oos op hem zijn, herover- acliten en toch ais zij thuis in haar cenoame kamer zal. dan stónd zijn beeld haar voor de oogen en dan verlangde zij naar een blik uil zijn hddere blauwe oogen. Hm- was h« toch moge!ijk. dat zij hom niet kon vergeten dat zij niet boos op l«<n kon zijn dat zij telkens mi telken* weder aan h«n moert don ken, en met bevend hart verlangde naar het oogenblik dat zij hem weer zou ont moeten Zij begreep da/' uit dezen barto- locht nooit iets goeds zou kunnen gebo ren worden. Zij wilde zich daarvan los rukken en bij haar moeder een toevlucht zoekenmaar zij leefde voort In de pijn en in de bitterzoete kwellingen van dien rampzaligen hartstocht. En vandaag, mi zij alle droevige gedachten vergeten wil de, nu zij onder h'H rijden had >m«lotm tom er een einde aan te maken, daar haar g<UMMwirtorataml niet aan de opmerkzaarn- hebl van haar oom ontsnapt was, nu *m<<-iyvinl. dat zij i hem iiankwk. vnn mij? toon ^Vnaroni sellT’de <li«- Maar juffrouw, ik vervolg u vol ■rtrekf niM. !*>>n toéval, een gocikfnii^lg loeval brengt ons Idkon* we« r «amen en zoo hi*b ik todi w«t een weinig recht, rtls Ik u verzoek mij e<*nige oogen blikken g'dmor te schenken Nu lachte hrj weer «ehulmnchtig toch klonk zijn «fom week en rtnut-kend. 7Aj was oen dwaas meisje* ''al z'i z«<» bang voor how vluchtte. Toen daar aan dacht, vlóóg een glimlach over hanr Wh< iiKX-rt hij wel vnn J^am Wa« h<< niet het«-r. dat en dan ernstig anfw^Hie y (•on waardiger Injuding^wn weg wn o, mi I Ik iMMVti dat ladien ala «tig teeken voor mij op Wora zoo goed nrij apo^Hg te zeg- g.-n. wal ii mij med<* te <W|en hebt, migi- h(***r Ik moet naar mijn oom terug. J - (Wordt vervolgd.) moest Zij h«U weer haar gjinriachend en aan te kijken. In /.eer nolle Imrgerkloeding znl hij daar iml eenige kameraden. Allen stond hun luchthartia^^pvattiiig ian het leveti op het HungHH^Ie lezen. Zij leefden al len In hoogtere kringen en sloegen gtaui acht op het meisje uit he< volk hij alleen zat daar imt de oogAi onop houdelijk op haar gericht, terwijl hij aan zijn knevel draaide. Zij kon den zijner oogen niet loogw verdragen een licht ziictitje stond zij op mi 33) 1 Grrta zag .*r Iwkoorlijk uit in haar sluitend zomereofitiium, met Iraaie ^troohoed. waaronder de donkerbruine lok- i in wceldcrigen overvloed voor den -J kwam, ond&nks haar eenvoudige klce- er iete voornaams in haar en menig he^- die op een edel E mJ he{ rijtuig ontmoette, keek h*«r niet liewonderende blikken na Charlotienlturg was achter den rug en •«•reikte men het Grünewald. 1» -.Hundekeble" werd halt gehouden, ‘•om Hendrik liet de paarden op rtal brengen Pn gjng IO4>n lllp< ;rPta tlljn '■n hei restaurant in. De deftige heer hei houten boen en het lint van het lazeren Kruis trok de aandacht van vele g*li‘n. maar het lieve meisje naast hem «og veel meer. In de vrije lucht had •r«a hnar vroegere gezonde klem? te- ^W^regen en hare oogen schitterden weer kindi'rlijke vroolijkluid. Plotseling versohrikte zij. ze verbleekte haar hand beefde, zoodnt oom Hcn- bezorgd wond en vro^r Wal aan. Greta Waarvan schrikt K» zoo? - ÓPt k nirtM. oom. ik ben mal c zelf niet, waarvan ik zoo schrik te I Kom. oom, laten wij daar in dien hoek gaan zitten. Wal Daar in dien afgelegen hoek? Nu, zooals ge wilt, hel is mij goed. Hij richtte zijn schreden naar de Ihs- doolde plek, die half verscholen lag tna- sehen hot struikgewas. Doch daar vod- van zijn jas toon riep Hola. Tiodenian, waar gaat Zijt ge een oud vriend ver wordt d.d. 28 Juli 28 VMM ‘k’ kanotuiade mot nog groot» r hovigbei\l her vat. Noordelijk van Souche?, deden de Duit- scimrs hedenoacbt. na een krachtig l»om* bantaneni. op 3 verschillende punten ettdiA»- aanvallen op de Fransche stel* lingen. Na een zeer hevige worstóling werden zij uit de loopgraven, waarin zij warm dóórgedrongen, geworpen, behalve op e»-u punt, waar zij 20 meter van een loopgr^afkop voor hel Fransche front Im> *e* hoiïflla<|, De stad Atrecht werd twee maal gebombardeerd. Een begin van brand kon snel worden gebluacht. Er werd een burger gedood. HoifwouH werd in den avond van 27 Juli geiiombardcord1. In de Argonne beerooht kanonnatie over het geh( Mroekstreek van 1 oniainc-i vijanden deden wn aanval) we Heb ik ii itóeu «chrikki-iX? me juffrouw vroeg hij lachend, tc.rwrjl hij Iwlrcfd zijn houd voor haar nfiuim li.m mag Ik wel verschooning vrogm. I.a«i mij met rust! be<“t (<r<in|j>m loornig toe. m zij wild»* imHi liirlitiu. luister dun lo»-h ■t-n» één II,, w*-ifc|<ii»i Aan het Italiaansche Front liet O o 8 I en r ij k so h e communiqué van 28 Juli luidt Gisteren verzwakte ook de togen het plateau van Dot»crdo gerichte aanval der Italianen. Wel on derhielden zij nog op soimnigv plaatsen een heftig artillerie-vuur. doch overigen» deden zij nog slcchis op zich zelf staan de zwakke aanvallen, die zonder moeite werden afgeslagen. In de gevechten In grooten stijl is daardoor een pauze In getreden. EvenalB het eerste gevecht, zoo eindig de ook de oogelijk heftfg» «lag in de streek van Gorz inet>rfn volstandig lias van den aauvaj^hden vijand, die dit maal op een ongeveer 30 K.M. breedv ruimte tmwehen den .Monte Sabotino en de kuwt, zeven Jagerkorpsen met winstens 17 divteira Infhiterie en mobiele mililic* gebruikte, om tot eiken prijs en zonder (e letten op tnenachen en materiaal, be proefde door te breken* De totale ver liezen der Italianen kunnen worden ge- hc!m< op 100.000 man. Wat mize zege vierende troepen en hun aanvoerders in (taan verdedigenden slag hebben gq- wrool,,• zal eora‘ (,oor de geschiedenis vijandelijk^i| P,nar waarde kunnen worden geschal. )r> overwonnen en onoverwinnelijk Maan z|j Uit Londen Mochines voor loopgraven. De ’i'ecluusclie Ruiidsebau h- Berlijn be val e(ii liwobrijving van de machines dn- dv FruiiHcben gebrnikek lot het maken van loupgiaxen. l-.r zijn iwcv soorten die zoowel in iiMMtructie afs in uitwer- klM versohilleu- De eene, wn automo biel, die twee zet» «net draaiende, m««t slcrkcn druk legen de aarde gopvrau- ploegijzers achter zich aan irekt, levert alleen de loojigrual terwijl de tweede te gelijk met dc loopgraaf de helling mankt waar IwH geweer op g<-leg<l wordt en die itfi InMchcrmiiig van hot Imofd dUni. Deze laatste mac-him- is een motorplueg die evenals hel geoolnit op eeo dooi j»anrd<u getrokken aluit vi'rvoeqd word» Ann hrt onderM»*! op wielen hangt ecu zwaar, om een lutrizonmle as'Jjewe»^ baar raam, dat de verschillende itfrielnlm gm voor het trekken van de loopgriuil ui voor het maken van hH heuveltje drirngi. Ten «•rstc zijn er twee ploeg -«•haren die de aarde losmaken. Het vor men van de loo|>graa( wordt, verricht door een aan een os draaien I door »-eti motor gedreven plo»*gijzer dat als freeaer met vier snijvlakken bewebouwd kan v ■hu. De groote euiwenli^ingnMielheiti het zware gewicht KM) kilogram) het ploegijzer maken dut men zelfs harden ImmIhii vrij go«d ls-w erken kan t «ii aan dezelfde as ziliuMlM- en eveiuiiis draaieiMh' vier- pfougige werpochup dii* de door liet ploegijzer stui41«miak|i- twird»- hTzijdv werpen. De naar boven geworpen e wordt hl een t»ovun het ploegijzer jets terzi/h daarvan, in e»u bijzon der toestel aaiigel.ra^ht vormijzer opge vangen, die daaruit vink voor d<- loop graaf een nauwkeurig geprofileerd hen- veltju maakt. Dc noodigc diepte krijgt de loopgraaf «koor herhaald ploegen, v»-rbou den met <**n voortdurend diem-r laten znk ken van het loert» I, <la( daarvoor bij zonder is Inger icht Krijgsverrichtingen ter Zee. Officieel wordt d.d. 28 Juli uit Ween e n geseind Op 27 Juli ’s morgens vroeg deden onze lichte kruisers en torpedobooten een succesvollen aanval op hetspoor- wegvak van Ancona tot Pesaro. Zij beschoten met succes de stationsge bouwen, het stationsmagazijn, de wachthuizen en de spoorwegbruggen op deze kusttreek. Een aantal loco motieven en waggons werden vernield. Het stationsmagazijn in Fano raakte in brand, waarop een sterke ontplof fing volgde. Tegelijkertijd wierpen onze watervliegtuigen met succes bom men op het station, een batterij, de kazernes en de overige militaire in richtingen te Ancona, witarbij het ran geerterrein sterk beschadigd en veel rollend materieel vernield werd. In een petroleumtank ontstond brand, die nog op 30 zeemijlen zichtbaar was. Al onze gevechtseenheden keerden zonder verlies terug. De vijandelijke vloot werd niet ge zien.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1