R J dingen. W. Ka DON I De Oorlog. Vrijdag 30 Juli 1915. Ho. 12844. 54e Jaargang. Feestdagen. behalve Zon en Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. Eerste Blad. FELILLElUiï Moeder en Zoon. dit Blad. i N ZOON, tt 31, Gouda. I ier stuk «•••o r iwater. I i Oorsprong land Uitgever» A. BRINKMAN EN ZOOM. XTie-cL’ws- exi _^eL^ertezxtxe“bleLêL voor O-o-kxcLeu ezx Oaacxstre^ean- Verschijnt dagelijks Brieven uit de Hofstad.. cclxxviii. fe*" Historische data. t roei— ortelw I JlMtn. I r I (11 i 34) UW lle- nalunrlijk. naam is mij niet onlx*kend een ver rij -doeg I voor juf- zijner nlete Dit nummer bestaat uit twee bladen. Filburg. ELONJEJr. onda. de van IMO-MZVfffl tl HUMI M Tt MUUIU1 U NUH ■VUMMTL* OD. keer wryft IA0I6 IKERS 1.71). bemerkte hoe zijn bijna hoorbaar klopte. Zrj hoorde hot zachte heven van zijn utem bij (Me lief kozende, vleiende woorden mij zooate u denkt oprecht met u ’amér van Koop- en te Gouda, verzending van tar het 1 50 1-90 W1I11„1„.„vvo aan ons Bureau: Markt 3*1bij onze Agenten*. (leu Boekhandel en de Postkantoren. rij geregeld tijdig ontvangen van i, vermakelijkhe* in onze agenda (in Dolh hij bedacht een rein’ het ww- en Woning* ng Understand»* org”. meer traile stellingen gedrongen de bondgenooteu reeds aan de poorten van het bolwerk kloppen, toch moet men Inzien, dat thans eerst de huvigrtc strijd GOUBSCIIE COURANT. - PRIJS V ANHE TAHONN^;M Ent- Per kwartaalft 2 5 Idem franco per post1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden dagelijks aangenomen Wij hebben het in hel afguloopen oor- hooren uiuleiigtl een der werokfe krijg i« geweest. Die ondeugd wordt met ren vrivirid woord „chauvinisme” noemd. Er zijn mcMchen, die hun hechtheid aan hun geboortegrond, moederland, ju zeil» hun vade&tad ver Jogisjaar in allerlei toonaardmi zeggen en zingen dat er een ondier du mensuhen beotMtt, die belangrijkste oorzaken van den g«- ge- bun zóó drijven, dat zij deze als de beste van alle achten en in alle opzichten stel len boven alle andere gronden, landen en steden. In het zielkundige van deze on en ragen In zijn hart blakerde de vlam van den hartstocht en maakte hem ongevoelig voor het slechte weer. In het gevoel zijner jeugd »n leveiMikracht stapte hij vaort, aan denkende dan aan liefde, aan zijn ziels verlangen. Voor zijn oog stond in hel deren glans het beeld van zijn geliefde; vuist zich Re galia bij het venrter en trommelde on geduldig tegen de ruiten. Na een poosje keerde zij zich om en vroeg op snijdenden toon Wat wilt ge doen In dcee omstandigheden PW aar zijt ge toe besloten Wat ik dom zal wtaf ik dat zelf maar. Ge zijt nog altijd even zwak van karakter als ge altijd geweest zijt. mijn waarde, antwoordde zijn vrouw met kou* PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tarn twee lierekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 S5 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. de reputatie dit overdrijft. Dit Haag het iemand, die zich minder net gedraagt, aan het Rofterdlanwohe haveailwdrijf is ont leend. Het ia niet ons voornemen den Haag te gaan verdedigenwij willen zelfs het gevaar niet ioopen voor chauvinistisch te worden uitgekreten, doch wij mogen nlot verhelen, döl de wijze waarop een zo- ker deel van, het RoUcrdamsche publiek zich bij zijn Ixaoek aan dun Haag voor doet, niet van dien aard 1», dat het ver- betering zal brengen in de appreciatie van de Rotterdaimche bevolking In haar geheel. Bijna dagelijks verschijnen er z.g. Jan Pteater's in den Haag en aan het strand te Scheven! ngen, die een zeker soort publiek uit Rotterdkun voor óén dag naar hier brengen, dat nu niet meehelpt om do reputatie van Rotterdam te verbete ren. Moer zullen wij er maar niet van zoggen. De rost Inat zich wid begrijpen. I r te nu eemisial oen groot verschil in «hu aard en het karakter van de groote steden. Het drukke roezemoezige van het ha radste verkeer tc Rotterdam. vindt men hier heclcmaaf niet terug, zelfs niet ineen ,n /kanaal t anderen vorm. OnmidtHlijk vwbunrt Mer prasm in don mode houdt het afweaig zijn van het pu bliek dat de Rotterdamsche Jan Plezier'» vult. (Inhoe! en al ontbreekt het genre Zonder er acht op te slaan, waren zij onder heft praten dieper het bosch inge- gflfan- Plotseling blies een koele wind tuHSuhen de boomen door en het scheen aloof er een donkert wolk voorbij de mmi dreef en baar licht een oogenblik verduisterde. Wr och rikt bleef Greta staan. Nu zag zij opeens het ongepaste van haar toestand in. Haar schuldeloos ver trouwen was verdwenen, haar v-«—-»-«»** óacll|en<l gezicht kreeg een angstigdroevi-' ge uitdrukking en haar lichaam trilde, als een bloem voor den stormwind. T- .Wijn <iod, sprak zij schuw rond ziende, wij zijn zoover het bosch inge gaan. Er schijnt een onweer op tc ko men, tk bid u, mijnheer, verlaat mij als men ons bij ‘elkaar zag... - Wal zou dat, juffrouw Margherita? Is u dan werkelijk zoo bevreemd voor mij Of heeft u een afwohuw voor mij? Hoe kon hij' zoo iete vragen O, als zij had durven spreken Hij hoog een weinig voorover en fluisterde Greta, dierbare Greta, stel toch vertrouwen in Ik ben niet slecht en lichtzinnig, Ik meen het eerlijk en Ik benrin u met gulieel mijn hart en zou u gaarne gdukkjgzien! Greta, lieve, beote Greta, of ge mij een. beetje, l»oetje moogt lijden. Zij voelde, dat hij zijn arm om haar been sloeg en bemerkte hoe zijn hart hoorbaar Aan het Westelijk Front. Het Du itic he, communiqué van 29 Juli meldt In Vlaanderen boorde onze artillerie een in het Kanaal van Veurne lig- i grond, waarop zwaar geschut opgeateld was. Ten Westen van Souches werd een aanval der Franschen afgeslagen bij Givenchy, oe^uit. .xt gciUKl is murw te l urn l’oleu hootdkractil m gvu. Hut Russische legerbestuur heelt tientallen van jarvn er op gerekend dat U<‘ zoo Uiig gings- teu x wdu. een zijn de stelling nog van zeg me toch, heel klein overschreden en de van het Poolsehe centraal-geljied, spoorweg -'Iwangorod-Chohn, door sche troegen afgcsuedeu is. De tot versterkt steunpunt gemaakte plaats blin ziet de vijandelijke Zuiden en, ken. Een Polen de riviertjes woon lijk in het midden van Juli een Imo gen wiUerstand hebben. Guiwlige weer- toCHUuidvn kunnen de verbonden leger» even zeer van nut zijn als ongunstige tocria^den hun ondorneiningen kunnen be- lommeren. Hoe verheffend het daarom ook is te wricu, dat onze troepen steedk vooruit komen en dat de vijand over het gehcdti front sfeetfe meer tegen zi/n een- i wordt, ja, dat aan de deugd zullen wij niet dieper doordringen en wij zulleu maar niet nagaan of deze geaartUioid een ziekelijke is dan wel een al to gezonde. Beide uitersten zijn scha- dulijk ni raken elkaar. 1 >at hel chauvinisme een ondeugd ia zal wel niemand tegenspreken. Typische staal- Ijtw kunnen wij ervan waarnanen, zelfs in de groote steden waar de bevolking toch voor het grootste gedeelte geïmpor teerd hi. Een echte Hagenaar vindt zich cm veel guciviliseerder mensch dan een Rotterdammer en dan een Amsterdammer. 1 >cze laatste schimpen graag op du wuft heid van de Hagenaare, op hun gemaakte deftigheid, hun dik-dOenerij, hun nagv- maakte chique enz. i De Hagenaars daartegenover verwijten du IloUerdmninerH hun gemis aan riemen- talre beschaving, hun ruwheid en. hun Op- snijcri), Het gebeurde eens dat een Rotterdam mer en een Hagenaar in een gezelschap waren. De Rotterdatnmer zou een verhaal vertellen. Hij Iwgou aldus„In Rotter dam woonde een heer...” toen de Hage naar hem reeds in de rede viel niet den oproep „Wat snijdt hij weer op I” Hier uit blijkt reeds de gvaindfteld van de Ha genaars ton opzichte van de Rolterdam>- mers. In de havenstad aan de Maas wo nen alleen bootwerkers, sommige dragen i een pot, andoren een hoed, maar boot werker zijn ze alle. Ik ben te weinig in Rotterdam bdcend om te kunnen oor- dtulen over de vraag of het waar is, dat "ta. dor bootwejrkera, nit< Weet ik wol, dat in den leolijkste scheldwoord voor BERICHT. MOROEN, ZATERDAO zal dit In v.rtand m.t d. ■lultlnf der drukk.rll, alfcmeenen vacantlWag voor het paraoaMl, NIET verschlln.n. Op 28 Juli was het eofi jaar gele den, dat de lont in het Europeesche kruitvat werd gestoken. Kroonprins Alexander van Servië had op 24 Juli zijn tejegram aan den Tsaar gezonden, dat o. m. de woorden bevatten ’t Is ons ónmogelijk ons te verdedi gen en wy smeeken Uwe Majesteit ons Haar hulp zoo spoedig mogelijk te ver- leenen. De groote welwillendheid van Uwe Majesteit, die te onzen opzichte zoo vaak gebleken is, doet ons krachtig hopen, dat ditmaal wederom onze roep stem zal worden verhoord door Haar edelmoedig Slavisch hart. In deze moeilijke omstandigheden ben ik de tolk van de gevoelens van het Servische volk, dat Uwe Majesteit smeekt zich wel het lot van het Koninkrijk Servië te willen aantrekken. 27 Juli antwoordde Nicolaas: „Uwe Koninklijke Hoogheid heeft zich niet bedrogen in de gevoelens die mij te Zijnen opzichte vervullen en in mijn hartelijke sympathie voor het Servische volk”. Op 26 Juli kwam het bericht dat Rusland mobiliseerde. 29 Juli mobiliseert Frankrijk. 30 Juli België. 31 Juli Nederland. 31 Juli stelt Duitschland aan Rus land het bekende ultimatum. 1 Augustus staan de Duitschers in Luxemburg. 2 Augustus zendt Duitschland zijn verzoek aan Belgie door dit land te mogen trekken. België weigert. Intusschen was Oostenrijk op 28 Juli den oorlog tegen Servië begonnen en dus was op dezen dag de wereldoorlog ontbrand. Hoe lang zal hij nog duren? Hopen we, dat we spoedig melding mogen maken van een anderen his- torischen datum, den dag, waarop de volkeren den vrede zullen aanvaarden. geweldig veratericie centrale stel eend hei erdedigings-, het verzor- en hel uitnistingpacwtrum zou moe- vonuen voor de Kttanteche troepen tc Deze theorie heett in dit jaar omweiueiing ondergaan. Wei is waar vaste werken van de centrale w onberoerd, maar in plaats versohe legers zijn liet slechts de overblijfselen van de itt een rueks wan lerugloehleü beproefd» Russische legers, die dn gebied vullen. Thans zoeken deee rtirijd-kraehten in dn centrale stelling eer dekking" \eor hun verdediging dan een steunpunt vuor hun ó^fensief. Ecnt» was hel beklemd, dat de ontzaggelijke legers van den, tsaar uit deze wallen met on- weerataanbare kracht te voorschijn komen thans ziet het Russische legerbentuur zijn samen gesmolten bataljons van alle kanr ten hier samen gedrongen lol den laalst«*n tegenstand \ereenigd. Dl de ontzaggelijke Voorraden van dit verstrekt gebied aan erptegingwiniddeJen, ‘Uitrusting en bewa pening nog oiuumgetart gebleven zijn, die toestand van do Ruaeen lijkt op dit oogeu- blik in vele opzichten op die der Üus- tenrijkers bij Koniggrfitz. Ook daar stond een groot en dapper, maar in zijn mo rruk* en innerlijke sumeuhang reeds hevig geschokt leger op een kkdn gebied lot een bewlisHendeii slag verzameld, terwijl de colonnes van den vijand omvattend aanrukken. De strijd om de centrale stol ling van de Kuweu kan zeer zwaar en afwisselend zijn. Daarop zijn de Ixmdge- nooten voorlwreldi. Hij kan ook echter met een catastrophe voor den Russen af- wiswildid zijn. Daarop zijn de bondge noot en ook voorbereid. Hij kan echter ook met een catastrophe voor vijand ein digen. IcM-werkman, dat in de havensteden niet het udoltHr publiek vertegenwoordigt. Natuurlijk komt ook een ander gedeelte x an do Rotterdammers geregeld den Haag ImMeken. IhU gwieelte gaat in de nnasu verloren, omdat hot te weinig van hm Haagsdie verschilt. Wat echter UiMoekt is hei mindnr iMMchaakk deel en daar aan heeft, zooals wij onnddiMlijk toege ven, ten onrechte het Rotterdaumclu* pu- blMc zijn minder gunstige reputatie te danken. Da AiiMterdwmmera woixhii in de resi dentie weer op andere wijze beedbouwd. Aangeaien den Haag minder vergast wordt op hetxdfch* soort publiek uit Am- stentaift, dal Rotterdam een minder go<*- den naaan Imoorgde, ligt hot voor de hand dat do hooftMad beter bekend staat. Hel lawaaierige, het kroegt-rumoerige van de AtiMterdaiianerft echter vindt hier weinig sympathie. Het uliauvlnlame van den Am- sterdammer ls*vat ton aanzien van den Haag een groote dosis jaloezie. Men kan het maar niet zeilen dat „men” hoofd stad is en dat feitolijk den Haag in wer kelijkheid als zoodanig funrilonneert. Er beslaat te Anwtonhu» zelfn i>en vere^ii- ging zich min of meer ten dbd stelt don Haag te berowen van don zetel der regoering om d«w naar Amrierdani over te hrengvn. Natuurlijk vinden wij hier dat een enorme «Vwaaslmld en atgezlen van alle chauvinistische overwegingen Is er ook geen grdntjt* kans, tot dit voor den Haag snoode plan ooft zal gelukken. Het lodijkc Amstcrdamnehe dialect waar aan alle AiuHtiirdnimiiurs lijden, irriteert de IIwnaars. Weliswaar Is de tafel der rcMidmiiehnwonorN ook niet onberispelijk, maar ze stookt «eer gunstig af hij ln*t ’Toei-leolijke van hot ,,hoofdrtedoli^i«.”. Tusachon dk» drie groote rtoden liestaat een rivaliteit, die geen kwaad kan. Zo hoeft haar gocrle zijde, naast haar min der goede. Ho» Isnidt er do lovemMghcid In. Er Is Mn retan waarom de Amnlor- dMiNnors en de R«HlcrdinnHnerH gebeten zijn op de residentie geregeld toch vefhili- z<m de rijk-gmvorden families uit do ha- vowterfen naar den Haag om daar zich te vestigen. WN een bewijs dnt zij ton slotte d<m Haag zoo slecht nog niet vin- den. En dat is natuurlijk oen roden van vreugde on zelfgenoegzaamheid vam lederen HAGENAAR. gehoopt, levende en doodt*, zooals enkeie staat m Europa m zoo beperkt gebied vertoonen kan. Met hei sterke en rijke Jiinuenland van Rusland door spoor wegen verbonden, op zich zelf door net- vormig in elkaar loopende waterhinder- nissen ijeschut, vormt Kusswcii Polen ven natuurlijke vesting, waarvan de militaire waaruo voor de Ruasen nog daardoor verhoogd w, dut gréote verting werken bet mniHimriugcn van den vijand in hel hart van Pokti bemoutlijken. Dit hart ia le zoeken in het gebied binnen den vier hoek U eielwei-Boeg-Naref-BTost Latowsk- Iwungorod'. Terwijl ten Dosten van de tv eictisei voor du centrale gebied nog oei»» natuurlijke en kunstmatige hinder nissen liggen, gelijken Kusaisch Polen links vau> dc VVeiohsel (tegenover Prui- HiHoh-ftiiezié) en ook de lamlstreken van KuMisch-Poten en Woihynie rechts van deze rivier een groot glacis, dat alleen door troepen in het vrije vekl verdedigd kan worden. Dit glaeis-achtige voorter- ruin zijn onze troepen nu bijna goheel te boven gekomen en zij staan in hel uiter ste Noord-Wenten voor Neo-Georgiewk en in hei uHefrie Zuid-Wewten van iwango- rod. Do vijauduiijke troepen links van de VVAichsel wijken in de riohling van de groote boswellen voor Radom terug, dicht tegen de rivier gedrongen. Hun rechter vieugel, die de voorsteJlingen van War schau beschut heeft het zwaai1 to verant woorden. Rechts van du Weichsel is de landrug van Lublin bijna geheel iu onze harden, terwijl de Woihynisehe rug reeds en de eerste leveneoenuw' de Duil- een Lu- colonnes uit het uit het Zuicb-Oosten aanruk- groote rol spelen iu Rusnisch- riyhr'.jcs «i moeramwn, dioge- u moet blijken in hoeverre tni de sterke vijandelijke legers krijgen. De vesimgeu m mid- i zijn zeer sterk, maar hun ligt ten slotte toch slechts de troepen, die haar moeten verdedi- Kuasische legerbestuur Wat, is mijnheel- Ticdetnann vadw niet? Kent u den naai» van mijn oom Bij de belangstelling, die ik u gevoel, is dat zeer natunrlijk, houw. Is ii dus geen dtxditer van dch «*>dten heer Dan voert u ook zeker niet d«rz<4f<kii naai» Neen, ik boet Margherita Montelll. Hij glimlachte. Ik >dank u juffrouw Montelli. |.;ea vreemde naam voor <eh Dmtschc dame maar noem mij niet kwalijk. mijn naam is Harrj Von Allen brak. Uw «pUteer I - Werkeftjk Mijn broeder te ingenieur aan laixiak ten Neurode, een "klein uur Altenbrak. Ah, dat te zeer interqseant. Dan **°P 'k u nog meermalen te zien, on- «omes den. afkeer, dien u van mij schijnt hebben. J',,} kwartier praatten ze zoo ge- *1 onschuldig voort, alleen wanneer muine bukken elkaar ontmoetten, Ijecfcie jy <^er al haar leden en dan *ar wangen gloeiend rood oogen naar hem op De centrale stelling der Russen. Kirchtehener, du oorlogscorrespondent van den Berliner Lokal Anzeiger in hel voeten schrijn tvitewisch Polen kon als het bolwerk von liet Russische Rijk tegen hel W es- ten te-schouwd worden. Hier hooit de ituasteche rtgeenng «eden meer dun een mensch<*n|eeilijd nniiiaire huljmiiddeien op- -j_ __,fl gwn hij zog olleen haar schoonheid, haar Ik*- val lig e vormen, haar rootle lippen zacht stralende oogen. niet dat hij de oiwhuld van kinderhart had verstoord, hij kon Hove kind niet zien, toen zij avonds voor haar lied nuerzouk, overmeesterd door schaamte en berouw, wanhopig de handen wringend en zacht fluisterend O, mijn God, wat zal er van worden ZHBTIEMDE HDOFDSTUK. In het schrijfvertrek van den baron Von Altenbrak heerachte een drukkende stilte. Willy zat inééngezonken in zijn armntod voor do schrijftafel, de krampaohtig gebald', somlier voor heen te staren. Intuascften stond haar vochtige g'Hmktchto. Haar hart werd met oauttsprekolijko za- ligiliuid vervuld, zij gaf zich geen re kenschap van dit gevoel, zij wist niet wat ze deed, zij dacht aan niöta ter we reld, alles was vergeten in de omhelzing van den Jguliefdé; zij drukte zich nog vasti-r in zijn arme» en duldde zijn harte vriendulijk toobtedljke kussen. Zij sprak niet, zij aul CBtiffdroevi-'’ 'woordde niet op zijn onrtuimigo vragen, stil log zo In zijn airmen e» blikte naar 1 hem, met oen zaligen glimlach. Daar biles et» hevige windvlaag door de bladeren. Een grauwe schemering hefTschte nu in hot bosch, daar straks zoo aonnig en helder; krassend vlogen de kraaien dieper het bosch in, om be schutting te zoeken tegen het naderende onweder. Eu tuaschen het suizen van den wind door, -hoorde me» een 'zware man nenstem roepen Greta waar zijt ge Dat was Hendrik Ttedeman, die haar kwam opzoeken. Bevend maakte zij zich uit Harry’s armen lo*. Vergeefs j>oogdc hij haar terug te houden. Pijlsnel snelde zij weg naar de restauratie. Als in oen droom bleef Harry von Al tenbrak een poos staan. Toen vloog een lach over zijn knap gelaat en langzaam keerde hij naar het hute terug. Fn ondanks storm en regtri wandelde hij met onbedekt hoofd door het vochtige bosch. Het jeugdige bloed kookte ia rijn aderen, het klopte in zijn hoofd waar van de lokken in den wind fladderden. WM Itekomtoerdc hij ridi nu om atarin den spot. Maar cr# moet <xm Ixuduit ge- nomen worden, hoe dan ook. Ik> diric teur der fabrhk verwacht binnen w<*ini- ge dagen een werkstaking, dan slaat het werk geheel stil, «i nu juist kunnen wij de ontvangsten uit de fabriek niet otil- IsTen. De zonierrnte staat voor de duur, en Harry hrolt mij geaolircven, dot hij •■eni ge marken noodlg heeft, om dringende verplichtingen te kunnen nakomen. Dringend** verplichtingen,v zog ver spedschuldon, Rogalla*. Wtliy von Altenbrak zuchtte*. Dnt weet God, ik hel» ze geuiaakt en «hnir, zeer duur teriutid. I^iat die belachelijke zuchten maar blijven <*n zt« mo liever, hoe ge de zaak van de fabriek wilt ^geien. Er moet wat gedaan worden. Ate In een droom verzonken antwoord de WillyIk had gehoopt te kunnen goed maken ^ot ik misdaan hob. Ik hoopte oen verzoening tot Mand te bren gen, toen dc zoon van mijn broeder op N’eurode kwam - Willy Do hante, sober pc toon, waarop Ro- galla hom riep, onderbrak den ouden man In zijn gedachten, hij schrikte op en streek met de hand langs zijn voorhoofd’, vkd toen weer In zijn armstoel terug en sprak md doffe onderwerping. Ja, jft, ge hebt gelijk! Zoo kan het niet blij ven. dfe zaak moet geroeid worden Mtoar hoe? maar hoe? (Wordt vervolgd.) «’EK

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1