iisap. I ie Brug ie Brug JENNEB De Oorloc V AND. Gouda. j j feuilleton 1 Moeder en Zoon. PVE SchouwhnrgleBl, »l Hiem M. 60, 40 en 25 cent. IEBAS. I I Ij SVccrbericbt. Telefoon Interc. 82. L^o. 12845. i Maandag 3 Augustus 1915. 54e Jaargang. XTi euws- en ^,.d.Trextezx,tx®“bleLcL voor G-q-uxgLsl eaa. Oxxxstre2sexx. Vereojiijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. idrïJs~VA n"h et a HÏÏFnITm ën t Telefoon Interc, 82, f Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. LE ïnfipn. f dat Wtie inbegrip ■ubi van n, En [et 31 JULI Opvoering vata daar ooi. gesproken over de oogen ver- I -t van kamp te Gouda heeft van elingen in hun gebeurd! sneeuw. ff niet 30 aldus (.rist oren ■ie-drama eelen. van Framche AUGUSTUS irs telling. i wegens het i en de door en Oosten- ver terug t oontin- UGUSTUS 5 8 uur, g van bh' Eden men be thel jan doet (lijk |be ie, Voorzitter. van die er van- tan dv Fran-, om de hetgeen tot behandeling do Vloot- dlscussie z. h. st. I I irsoneel-vacantie de Drukkerij van Soon, Markt 31, es loten. seinen neemt men mee, nemen wordt vor- dan gaat hot voor- genl troepen naar den, j'front (In t verplicht gemaakt groote aantal, dat zou moeten wor- ^wapenden en onge- worden weggeno me een, afgemat. waar een fleech roo- v tot lare en hel dien heer? vroeg met argwaan zijn repliceert. [twerp zonder t aangeniomea. k werden aangeno- dagelijks van uur a 10 cents 40 minnquó toeh -zegt Het,,! Russische legers, dat Mn vatn-tgezet en veroorz<adkt Mydulijk gebrek ij half niet wijn en. haar vader, die en het blik van een rijk voor oud adellijk gewlacht. LingekopfBarienkopf in de Vogezen zijn lot atilstand gekomen. De I* ransuhen hon den een deel van de Duitsche' stelling aan den Lingekopf nog bezet. jkj Meteriologisch )E BILDT. .eratand 765.9. te f| barometerstand en volgenden dag; i WindenSiit weste- weinig of - jur. P R IJ S DE R ADVE R T E N T I N Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van I5 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. armen, zag zij hot pistool op den grond Ivvd een ontzettend vermoeden hij riasekl* it mo peril den j lil l’met Migunö zet*|| pod, door óen waardoor den grond, lf,Ren suft ten a» l’jOnhekend was enjh mteheidpne jatten breq liwii wMs gei htl buitenland» Polen add jjjft» WdfchseljJ'j y/in lie ix-flj [a* in 'dat Inland een I wAhgeechovel gd was c' posities van heuvel no. 627 tot La Fon tenelle en het dorp Mdzeral. ’a Morgens wierpen 7 vliegeniers bom men op ’t station en de hwhtsehiplood1- sen te Freiburg in Breisgau. Een werd genoodzaakt te dalen binnen de vijanide- lijke linies \vegene een defect aan den motor. nu _’ii ril (kill) •’>2 machine- ander mat>- Het F r a n o h e namiddag-communi- q'ué van 1 Aug. luidt: In Artois heersdhle Van Atrecht tot Angres de gewone be drijvigheid dor artillerie. Bij' Souchaz werden eenigc aanvalspogingen der Duit- sehers mot handgranaten gemakkelijk af geslagen. Een stuk vér-dragend geschut Wierp 0 bommen op ompiègno’. Er wordt sleolHs van mateHeele schade melding ge maakt. Een brand word snol gcliluscht. Sin den nacht van 31 .Juli op 1 Aug. Meden de Duitschors zonder succes een aanval op de Frwnsche posities op Schatzmannele en den Reiohsackerkopf. Zij leden gevoelige verliezen. Op 31 Juli wierpen Fransche vliege nier» 30 bonunen op hol vliegkamp te Dalheim bij Afochange. Bij ('honleausalins worden 6 bommen op een militairen trein geworpen. IT<M. officieele Duitsche communiqué van 1 Augustus meldt De Engelsche aanval op onze nieuwe stelling bij Hoo- ge leed* ton eencmale schipbreuk. Even vruchteloos waren do nachtelijke aanval len der Franwchein bij Souchez. In Argonne had een heftig artillerioge- veclit plïtots. In dien laten avond wer den onze stollingen op den Itotohsacker- kopf in de Vogezen aangevallen. De vij and werd afgoslagon,. De activiteit in de lucht was ook gisteren groot. Op hol Engolsche x liegvold’ Pol bij Duin- moewt een 1 bemanning een met mij gesproken. man u zon kun- het ontwerp geen geven. Tun gunste reekl, dat jongeren, er vervanging van t economisch leven worden gemist. Nu t ontwerp zoo spoe- eerste Landetonn- stus kunnen worden Ie eerste Landweer- aber naar huis kun- groote Ku* niing gobi-ï vJeUigefoi tok-Br<|4 Litow/jk. I |roopentAa^sa met alle« zonder ftnl ie (grooèe W 01 dep ter^g’gdiraefit,1^ 1 fqitsohu leger 1 voorzien!; h&n Zijn moeder, een ecrwaanliige dömo, me dal gezegd. Zijn moeder En de naam zi.jn vfwler Baron Willy^was zoo wit als Hij vwkwrde in vreeseiijke spanning zijn oog» htagwi aan haar lippen, zijn vuWen waren krampachHstsaalngvknspen Aan de Dar d> a nellen worden de Ivinnenforten aan de kust van Klein-Azië (foor de vloten der verbondenen hevig ge- liomiiardeerdi. De Fhgelschen on schen doen wanhopige pogingen forten tot zwijgen te brengen, nog toe nog niet is gelukt. Aan het Westelijk Front. liet F r a n m c h c communiqué van 1 Aug. luidt Keu vliegenier wierp bom-- men op Duinkerken; de schade is on- beteckencnd. Een bij Longrangé opge- steld kanon schoot 1) granaten, af op Compiègno. Er werd alleen malerieele schade aangericht. Een begin van brand’ werd spoedig geJduscht. In Argonne bij Fontaine aux Charmes, en Four de Paris word hel bombarde-; ment op de wodcrzijdischc loopgraven bij-; na aanhomtond voortgezet. Aan heide zijden van Bols Ie PrMre had oen hevig arliltoricgovecht plaats. In de A'ogczcn beschoot de vijand onze neen, ik zal het gerust, kindiief wil alles vor ig- todv r_ o .1 n> naad, voert dezpl IwAtusl iJWortenlipieB ft van de I 'Me-ji öAEBoegi, welige hurtfMffiia-W *dbrmen volgens hd| ki‘Kas- B ^Hussisohen gfenefalen Ifflaf,’ (lOrikSIHE COURANT. Per kwartaal te Idem franco per post. M Met Geïllustreerd Zondagsbljl Idem franco per post. "ffi Abonnementen worden dajjel Markt 31, bij onze Agente^, in dc vroegte bestormden tic Duilschers de bij hun aanval op Hoogt* (ten Oosten van Yperen) op dten 3en Juni nog in Fngelseht* handen gebleven hui zen aau den westrand van dr plaan« evenals een steunpunt ton Zuiden van den straatweg naar Yperen. I_>«y nanikb* tlags en des nachts werden tegen aan val- Jen van de Engeischen tcruggesiagen. De Du.itocho.rs veroverden vier machinegewe ren en vijf mijniwerpers en maakten eeni- ge I ngekwhen gevangen. Het in de loop graven gevonden aantal dooden bewi.j»t do bloedige verliezen van de Engelschen. De Franfichcn vielen bij Souchoz we derom vruchteloos met handgranaten aan. De verbitterde gevechten om de linie f 1 25 1.50 1 50 190 lijks aangenomen aan ons Bureaux den Boekhandel en de Postkantoren. fabriek (km, als richt. Wat weet ge van de baron, terwijl hij •loohter gadesloeg. Hij is de zoon naam man uit een c Hoeft hij jo dial gezegd jaar lang in zijn beait té houden en bo vendien Galiciö gedurende acht maanden te bezetten, heeft alle verwachtingen van zijn eigen Gocieralen stal overtroffen aanizieulijken invloed uitgeoetend op algemeene leiding van den oorlog d de bondgenooten. TegeiNH er een offensief optreden van meer dan 70 divisies infanterie en van bijna de geheele cavalerie der Duitschers, welke divisies van het zwaarste geschut voorzien zijn; alsmede van het grootste^ gedeelte der Ooetenrijkseh-Hongaarsche strijdkrachten, trekt het Russische leger terug op de versterkte stellingen, welke van den aanvang af aJs eerste verdedi gingslinie in ’t oog waren gevat, en wel ke terugtocht al vechtende wordt onder-» nomen onder hot toebrengen van zware verliezen aan den vijand, zonder dat d’e «amenwerking der- Russische strijdkrach ten ernstig aangetast is kunnen worden. Op deze in te nemen basis zal het’ Russische leger, in het vooruitzicht van een nieuwen veldtocht, ho«chikken over (te onuitputtelijke hulpmiddelen', welke Rus land bezit en die nog georganiseerd wor- den en in ontwikkeling zijn. Vrijden 1 Ik hen niet tevreden en ge lukkig, als ik n niet tevreden zie. Ik heb gepn rijkdom noodig. Harry heeft weer een groote som geld noodig, moe* der sprak er van, en de nmeilijkheden van de fabriek op Neuenbrak - Wat weet gij daarvan vroeg da baron, terwijl hij zijn dochter verwon derd in de betraande oogen keek. Heeft je moeder toet je Denla kleurde en legen neer. \<*<*n, vader, antwoordde zij aacht. ander heeft daarover i en ik geloof, dat die lien helpen. w: glas had met water, reikte het over aan gretig van dronk. Daarna zette hij glas op de tafel en richtte zijn angstig vragend op zijn dochter. Zij begreep dien, blik, zij raapte het pistool op en legde het op da «chrijfla- fel. Vader, fluisterde zij, wat waart u’ an plan Hij knikte. Dit piwtool legen mijn hoofd| te ridden. Vader klonk het hartverscheurend van de lippen der dochter, die zich aan haar vaders voelen wierp, ham in dc armen klemde en haar hoofd aan zijn borst verborg. Een hevig .mikken deed haar liehaajn schokken, ook den ouden baron liepen de traqen laiigs de verma gerde wangen. Liefkozend streek hij met zijn bevende handen over de lokken zij-, nor dochter. Stil mijn kind, i niet doen. Wees maar ik wil sterk zijn -—ik dragen ter wille van jou. I Ohvader spreek zoo niet. Ter wille van mij uioogt go n(et lijden en. i Ti. ij— bewol empj. )A. - II. Leen^ert, zi v. r.- Dirk,3^21. v. G. A. de Jong en A. 1* den Tooren te root. t’.^rfSijl en P. Söhouteff ’.en «G. M. Hartöfe. J. E. P. van der Lecq. jj. den Hollander. jC. M. Boot. Wie is dlie inan I'.dlnard1 Moniclll, de ingenieur <li* fabriek te Neurode. Ed'uard Monlelli Plotseling sprong de baron op en stiet zijn dochter ruw van zich af. Eduard .Montelli heeft (hmrd je gezegd., dat hij me helpen wil? Mijnheer Montelli geloofde, dat do c op Neuenbrak iu>g gereid kon wor- het ho>heor anders werd Inge- (Wordt vervolgd.) het Wbstcn zullen zon de verhoiuleveiif op hel Westelijk schijnen daarop voorbereid. Up liet Westelijk ffont hadden de laat ste dagen hevige gövltohten plaats, voor al om de linie Lingekopf— Barrenkopt. Thans is daar eenige rust ingetreden. Van F r a n> s c h e zijde wordt omtrent de actie in hel Westen gemeld: Len vrij heftige acjio der artilleire had plaats rond om rit. (jcorge, rileenstraete en op du hoogvlakte van Quonnevière en in Cham pagne, in do buurt varu Duterive-sur-Suip- pe. In Artois had in d<;u loop van den nacht rondom .Souche* in het Laby rinth bij lusschenpoozen I geweer- en ar tillerievuur plaats, zonder dat liet tol in- faniteriogov echten, kwam. Ih het Westen der Argonne ging de slrijft mot handgranaten aan /jweerszijden vergezeld van kanonvuur, vqiral in de buurt/ van rit. Hubert* bij demi viersprong van j8<* wegen van, Ferv^n «n Bagatelle en. in dien sector' ^inaryllie| Tttesciien Maas dn jtwezal conoentreer- llc de actie der artjlleri<* '0ich tot db streek van het Bom de Mtómt Bois-fc-Prètre. De richlucld-pds werd gebombardeerd. 14 den loop van 2l) Juli wierpen 1‘ran- sehó' vliegers bommen om dén spoomveg ^perenM-liottoselaere, ter hoogte van Pfite- schendt^ie, op dc Duitsche kampen in do streek van Longuevalle, ten Westen van Coanbroa, op de Duitsche stellingen op den hduveJ van Brimont bij» Reims, op het militaire station van. Chapolle in de Angonrto en op het station van Burther- eourt Mn Lotharingen. Tien viiegc/s van het kamp van Pa rijs wierpen ƒ44 bommen op het station van ChaAilny. Een eskader van 45 vlie gers vertrok 30 Juli 's morgens met als doel de fabriek te Peihebronn tusschen Hagenau en Weissenburg. Tengevolge van den mist konden slechts een deel van de (Vliegers Jict doel bereiken dn w terpen op de fabrieken 103 bommen en op het station DeflwciJon bij Pfalzbttrg 6 lioimneu. Alle vliegers keerden hebou- den terug. Het Duitsche communiqué zegt het iFerdhland is dezè tken en na* teraal Vim vpr in Ige- j' fr|fa( i, op twee l lioordelijklp - is ten Noof- in Ij gebraicht. t 1 liet legi^r1 jve^, hebbeden Ibveigang over dc Wowhsel geforc^rd cn ïbevinden. zich daar in/ den Irug va» het ptiWHischo leger. Verwacht mag worjjent hst spoedig de drie Weiohsielllvcistiögki jlwangorod, Nowo Georgyewsk, en War schau zelf zullen entittimd Vofdeji. Ge-’ beurt dit alles en men kan er vrij wel van verzekerd zyn dat het gebeurt dan zal dit alles voor de’ Duitsche en Dostenrijksche legers een groot succes zijn. De Russen hebben echter niet voor niets het leger van tMackensen met zoo veel succes zoolang voor den spoorweg Cholm-Lublin opgehouden. Zeer waar schijnlijk heeft het Russische leger zich daardoor den tijd yerschaft om zich voor den aftocht gereed' te maken. eel zullen de, naderende legers niet vinden want de Russen dwingen de be volking achter het lerugtrekkendc leger, de dorpen, die zij bewoont en zooveel mogelijk ook de steden, te ontruimen; de- woningen worden in brand gestoken, de te veld staande oogst vernield, dc voor raden verwoest, het vee, voor zoover het niet kan worden ineegovoerd, geslacht wat men mee kan wat men niet mee kan brand of vernield, en waant», vóór het terugtrekkende leger uit, het groote Rusland in. Is dit alles van groot belang en denkt men dat, indien do Duitsche rijksche legers de Russen zoo gedrongen heblieft, zij een groot de, (oen hij naar het wapen greep. Doch hij liet de hand weer zakken., ook daarvoor was hij to zwak, hij ge voelde Ih*i. Het pistool viel met een doffen slag op den grond en hijzelf zonk terug in zijn stoet. Op de binncmplaats klonk het hoefge trappel v«n dravende paarden. Door een. lisreiknecht gevolg<T, reed mevrouw von ^Mtenibrak weg om op Neuenbrak de za- te gaan regelen. Willy hoorde het en'sloeg het oog op; toevallig viol zijn blik daarbij op het portret van zijn moe der, die welwillend op hem scheen neer tp zien. Daar ging de deur open en een jeug dig gelaat keek vroolljjt naar binnen. Doch onmiddellijk verdween die vroolijko uitdrukking daarvan on een kreet van ontsteltenis ontsnapte den mond, van hot binn^lredende meisje, toen zij daar haar vadler zoil bleek en onbeweeglijk in zijn st^eï ^agliggen. /Het Volgende oogenblik knielde Gerda bij haar vader en drukte hem teednr in haar Toen 7-“ en dit deed haar opkomen. Vader, vader, wat Is er kreet zij. Niets kind; ntiéts 1 Geef glas water; ik gevoel mn zoo Gerdla vloog naar het tafeltje, altijd een karaf water en den wijn gereed stonden. Zij vulde bet j Douai werd vruch teloos door een vijamdkdijk vliegóskader aangiwulhm. Eon onzer vlieg»-nier» schooi hier een vijaiidulijk vliegitiüg naar bcne-K den. Op hut Fransche vliegveld bij Nan cy werden hod'enmiorgen vroi-g 103 bom men geworpen; 18 treffers werden Opge merkt. De tot verilodliging opgesÜTgen vij- iind'elijkc vliegeniers konden den aanval niet verhinderen. Zus Duitsche vliegtui gen x ielen boven 'hateausalins 15 Fran- sche vliegeniers aan. In een gevecht dat drie kwartier duurde,werden versehei- dViu* vijandelijke vliegtuigen tot een nood landing gedwongen. Toen een ander vij- andblijk eskader aan liet gevocht deel ging nemen, trokken onze vliegers zich terug zonder verliezen. Ten N. van Saargemund Fransch liegtuig landen., werd gevangen genomen. Bij do gevochten in Argonne Juni namen wij 125 officieren man gcvangi-n <*u maakten g«iweix*n, alsmede zeer veel rieel buit. O v e r z i eh t. j Do gebei|-rtvillissen op het front vragen in deze dagen gioo| langstelling. De connnuniqiié's van rijdjag ten teeds dal hei Russische leger1 terugtocht was, Mocht men al mflg dat alleen vfan Duitsche zijde zulk$j richt werd, het communiqué dat wAii/ R u s i s c lii e lezants^hap hiev M ^Zonda^ïporgen won! gepnblicetwll zien, dal ïitkhprd'aad het Rnssisclu»|;.lijger WtyoL 4 1 ifibt coma wijken er OT.' s c h i v o teru<4 haar vanï j Il's ticbitt|jia,| Jmooel plau v^atl dekq 4 wcllk'.’ plAn ’:.*y ovqr? sedert lv| .(J rig wan gedol ÏJi Russische eit p>jverdediging, vi oever van van Warsclwfj| den oorlóg, vi pt-n, (taal* dal oordeelde, vo nam en omnn_ spoorwegen del. vijands, mouilijklieid om hem te verdedigen nog i toenam. Hef feit dat Jjet Russische Jqger er in gpslaagd is dat land een gelieel oorlogs- Hier is Harry’s brief, waarvan ik sprak. Ge ziet daaruit dat de jongen moet geholpen woiden en wel oogenblik- kelijk, of hij komt in de pijniijksle ver legenheid'. Hoe groot is de som Zes-en-tw innig duizend mark. Bin nen acht dagen moet het geld betaald zijn. Tot weerziens van avond. Het hoofd trotsch opgehesen, verliet de barones het vertrek zonder een blik meer te werpen op haar man die daar zat wl» het beeld' van den jammer. Zes-en- twin tig duiaend mark Ja ze ker, er was een tijd geweest, dat hij die som gelds als een kleinigheid1 beschouw de en dit deed1 hem met schrik bedienr ken, waar hij die som geldis van daan moest halen. Hij had schulden op schulden gesta peld, niet op het landgoed zelf, dat kon gelukkig niet wegens het majoraat, maar wel op de inkomsten' daarvan, en de schulden, waarvoor hij meerendeels woe kerrente moest betalen verslonden reeds meer dan. het landgoed jaarlijks opbracht. En nu nog de mislukte speculatie met d'e suikerfabriek, cn behalve dit alles nog d'e schulden van zijn zoon. Het was niet langer meer to drqgen. Zou hij een einde maken aan al de kwellingen en jammer van zijn leven Zijn blik dwaalde over de schrijftafel en bleef ruston op het fraaie met zil ver bewerkte pistool, dat in de zonne stralen schitterde. Zijn gelaat verhelder- 36) Ik «prak van een werkstaking, die. dreigt op onze fabriek te Neuenbrak, viel Kogalla weder In op bevelenden toon. Laat die fabriek naar de maan loo- R«i antwoordde Willy. Waartoe diental. ie moeite? De menschen zijn toch nooit- tevreden. Ik zal hun zeggen Als jelui werk staakt, dan staak ik ook. .’T Will> ge lijkt wel gek 1 Die fa nek sluiten, die zooveel hondërdÜJizen- 1 pn verslonden heeft U zei ven ten spot v«n de wereld stellen? En onzen con- rrent op Neurode de handen vrij ge. pbj Dai gebeurt nooit, zoolang ik leef! Ik ben het moe nwj af te tobben «wm dfie lui. Nu goed, laat die r w dan aan mij over. Ik rijd h^n en zal ’L. wie heer en meester ip van waarop zij wonen. Men moet gespuis flink en krachtig op- RiwAtr~“ ..krulpen zii in het Rtof* Wiliv r.Ö\ waftr«óhuw je, mompelde ’’«UW W‘k °P w» <k>el "',t u «oo**»»*!- Op Zii h7.bn“r miin woorden geluisterd. 'I baalde mlnaolitentf de «houders op Van het Italiaanse hu front wordt van Duitsche zijde geroeid De worsteling om de Isonzo-linie, die tot de geweldigste en vreeselijkete ge vechten van dezen oorlog geworden is, duurt nu |eedls een week met steed's vqrnneuwdie hevigheid!. Nog altijd is een beslissing niet te overziun. Ook in den (tenten slag aau de| Isonzo richt de voor naamste storm van de Italianen zioh te- gen het plateau van Doberdo, dnt zij met hun artillerievuur overstelpen, waarbij ver-- geleken zelfs de doorbraak bij Tarno-w- ('torlice het in hevigheid1 moet afleggen. Uil ballons luiden‘de Italiaansche artilte-’ risten hel vuur overal heen, zelfs tegen enkele voertuigen en personen. Drie da gen lang hebben de kanonnen bijna on- afgebrokeui gntonderd en na een pauze van eenige uren is luit vreeselijke vuur gisteren weer begonnen. Met bewonde- ringwwaaiidigcn hetldlensnoed houdem ech ter de troepen, die uit alle nationalitei ten dér monarchie zijn samengesteld stand, en zelfs als hot den vijand gelukt in dc een of andere «telling binnen te dringen; hoeR hij er niet lang pleizier van? een. tweede aanval van de Italianen is tegen Gorz gericht, waarom steeds weer he vig gevochten wordt. En waarin de' vijand reed» zware verliezen geleden-, heeft. Vooral één Italiaansch legercorps hoeft bij deze gevechten reeds bijna eeni dorde van zijn sterkte verloren. Vljan-’ (lelijke vliegers trachten herhaaldelijk do. spoorweg!ijn in don rug van onze stel ling te vernielen. Vooral boven Nabre-* sina verschijnen steëdfe weer vijandelijke, vliegers, die hommen werpen zonder tol1 nu roe belangrijk,. «Me hebben «nn-l k,30 Tra„„>en geworp™. H.-r *er,cht- Dulloobo vliegveld bij Tot den terugtocht der Russen ,op de fOrfi’nlinics is dtis besloten. -Als aige- meene reden voor dezen terugtocht zins speelt het eonwitoiqué op het groote voordeel van de nieiuwj in te nemen po sitie», waar het liger over onuilputlelijMe hulpmidtiolen zal kunnen beschikken. De.- stak-irigon onder de arbeider^ in de mp- nitiefabnekeQ vormen echter een groiot Ugenwicht v^oor deze optimistische stem ming. Toch stelt de opperteiyelhoblSltr van jhet Ruasascjie léger dit defensief voorr als een geïk'udlmakeu tot een! riieuw of fensief. dj M ooi| hetneohtea* zoo ver Is? zai hét -'^•i^jMgche legen onder besCher- ■aclit moeteifvworden van de irteplinie IxiAviiio-Gi'Odito-Bjtflos- i anwol- njeze ontzaggelijke Irijgsmateriwlen zal fverliwidu. moeten jen dal’ (terwijl het Van allfi hul^hiiddelen goed wis 'l^rare op de hielen zit. Lufilin; -isiwreeds Öaovalleh; hetleger -van Aartehfertogj Jcts<^l- crdmai onv orst<“ijkte stal jjimf bngetrökl jdert nu reed'a J C^old Géaei .Mackeiwèa *me| legejfi islang’d i||iet| jamtelijk” 'plaatoen lef ^^iorbrWie leger ondVir on jfllnf idcii van Warschaa jGroÓte troe<penafdeftiii| pan Non Woyrsdli be| regeling Tfz en zal dielui eene leeren - ’..wj* en meester ip

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1