AR, lioscoop. i zij n ION icht De Oorlog. toren Vrijdag 6 Augustus 1915. 54e Jaargang. No. 12849. racantie zen attractie Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. FEUlLL£TOn Moeder en Zoon. Tel. 5098. 'oor Zieken, 2>Tiexx_w-s- exx _^ci_v-extexxtxe‘bla-c3- voor G-oxxd.su exx OxxxstxeHsexi.. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. coop Courant de Programma’i ier vertoond. ge. JRTEN parti- ER1NG en een is Weenen ge- 39) ACHTTII* NDh HOOFDSTUK. «tlOofd Wat dan roepen, ik ga naar beneden in den (Wordt vervolgd.) i de pas werd hoe ik het anders hebt toch plets nauw- onder- bo en zaten i mat het en rust van Ln scluau en ze Het op toorn waren vervlogen, nn 5 ge- fieen filialen. DIT BLAD. 60 GEHEIMMID- HET VAN- TEN - IN buiten.- BrH- van wordt d.d. 5 Aug. in de ochtenduren verspreidde van den val van bericht in de War de strijd de dort doss bezet. kert heeft gehad. huis werd vernield, ten had niets van n hier naar bespre- ne- 40 et. 60 60 GOIINIIE COURANT. Uil soind i Heeds zich het bericht van den val van War schau. 'Poen hel bericlrt in de eerste namiddaguren door hel coiniuuniqué van het Duitsche legerbestuur bevestigd1 werd, ging de jnbehnare door de geheelo stad. N oor de redactie-bureanx van de bladen, die met oxtra-odlilies uit kwamen, verza melde zich een groote volksmenigte. De bladen gingen van hand' tot hand. Over- Uil fa- zij aan zijn lippen-, toen hij aan het eind was, stond zij vastbesloten op, haar jonk- was verdwe- voor de n nog als gratis oducties: Jacob 52 MORKS Cï. der oorlogsnieuws ichtnummers. ■olgende avonden uur) PRIJS DER ADVERTENTIE N: Van 1—5 gewone regels met bew^snupimerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van> 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames* f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. al klonk gejuich, en Irinnen korten tijd werden uit de huizen de vlag gestoken. De burgemeester gelastte aanstonds dal alle gemeentelijke geitouwen zouden vlag gen. Toen, in den laten namiddag ook het bericht van den val van Iwangorod kwam, steeg de geestdrift tot gejubel, die in spontane vaderlandslievende botoogin- gen tol uiting kwam. Ook uit de ste den en (te provincies komen berichten van een geestdriftige ontvangst der richten over een val van Warschau Iwangorod. Maandschrift Aan het Westelijk Front. Het Franscho communiqué van 5 Aug. luidt: In Artois, in do omgeving van Souchez, werden gevechten met hand granaten geleverd. In den loop van den nacht van 4 dezer had een vrij hevige kanonnade plaats. Bij Tracy- le-Val en om Vailly (Aisne-dal) kwam het tot een levpndige artillerie-actie. In Argonne worden don 4°“ dezer gevechten met handgranaten geleverd in de streek van Marie Therèse en St. Huberts. Des nachts had een fusil lade plaats en werd met bommen ge- - worpen van loopgraaf tot loopgraaf, met herhaalde inmenging van de ar tillerie. Op do Manshoogten, bij Boishaut, word een Duitsche aanvalspoging ge makkelijk verijdeld. In de Vogezen had een kanonnade plaats bij het bosch van Apremcmt en Fontenelle. Do Fransche loopgraven van den Linge- kopf werden aanhoudend en zeer hevig gebombardeerd. In den avond van den 4°“ dezer deden de Duitschers een zeer hevigen aanval. De Franschen be hielden echter al hun stellingen, be halve eenige doelen der loopgraven van don Linge-top. i Dit bracht Edkiardi’s gemoed ook eenigs- zius tot rust, toen hij gedurende zijn nachtelijkc spoorwegreis naar Berlijn de woorden van den brief nog eena in zijn geheugen terugriep. Oom Hendrik had gesproken van eem ongeluk, dat Greta 'getroffen had. Zij had liefdesbetrekkingen aangeknoopt met den luitenant Von Al- it ontmak, die haar bij elke schrede ver volgde en aan wiens vleiende woordjes zij geen weerstand' had kunnen bieden. Zoo luidde de brief en dal klonk zeer •zeker erg verontrustend. Maar gedurende |<do reis word Eduftrd kalmer. Het een tonige geregelde geluid der wielen, die 'op do rails voortrolden, had een ent- fspannenden invloed op zijn zenuwen; hij ihad nu‘ bijna herouw dat hij in 'de eer- Iste opwelling van zijn hart zoo koud pogen zijn moeder ha<l' gesproken. Was Il._« -1--JSM. J-...<U zoo prg a|H f|ij hij hot lezen van En had Harry Altenbrak zich inderdaad wel aan eerlooze daad schuldig gemaakt? Kon liet.. toeval het niet samengebrftcht heb- zooals hem en Gorda en had oom het geval niet overdreven voor op zijn bomlgonooton moet vernomen, van Jelui zult mekaar wol veel te ver tellen hebben, nadat ge elkaar In zoo langen tijd niet, gezien hebt, laat ge mij 75 120 100 100 uks 50 X) st. nk8'. - Ah zijt, oom, huis ken I mén Het rijtuig rolde langzaam voort door do Icipzigerstraat. Zeg tno nu een» mijn jongen! denkt ge van die geschiedenis Ik heb je mooi doen schrikken, niet waar? Maar ik wist wiet, hoe ik het anders moest aanloggen hebt toch plets aan je moedor gncegdsr Natuurlijk wel, oom. Verduiveld, dat was niet slim van je. - Moeder moet er toch van weten als de oer van onze familie op het spel staat. Zeg oom, hoe staat het met t Greta. Nu, het meisje heeft een liefdéöbo- trekking aangeknoopt met den luitenant Von Altenbrak, zooals1 ik reeds schreef. L’n korten tijd geleden hebben zij elkaar ifOO, nu alles Iwdaard hebt liefhebt. ik kan je ren alles over de grens laten staan, mogen zij zelfs niet meenomen, wftt Voor eigen gebruik noodig'hebben, maar ze worden over 'l algemeen goed* betaald. Alleen de verkoop van liet hooi Is voor hen nadeelig. Zij ontvangen daar voor 60 francs de 1000 K.G., maar moe ten gemiddeld 10 gulden geven voor de- jJeilfde hoeveelheid in Holland. Voor het koren worden goede prijzen gemaakt. Bracht in vroegere jaren een geniet tarwe van f80 lot hoogstens f 110 op, nu ontvangen zij per gemot i 360 francs. Do beste prijzen dus» die er in Nederland gemaakt worden. De uitbetaling geschiedt zing in francs of marken. ’het werkelijk dan wel |in hot eerste oogertblik ‘den brief gedacht had VOU _,.L J-J een In den K a u k a s u b. Het Russisch communiqué van Aug. luidt lu de kuststreek heeft weervuur, plaats gehad1. In de richting van Olty zijn de Turken uit de Nor- chiaio-richting verdreven; in de richting van Sarakamych hebben wij na hevigen a.. u^rpen Alakije&ja, Tsars en Ar- \In de richting van A lach ten hardnekkig gevecht plaats Up liet overige deel van hot front had geen enkel geveeld plaats. Aan het Oostelijk Front. Het officieelo Duitscho communi qué luidt: In Koerland en Samogitien versloeg onze cavalerie de Russen bij Genaize, Birsji en Oniksjty. Daarbij on bij de gevechten ten Oosten van Poniewiecz werden gisteren en eergisteren 2225 Russen, waaronder 2 officieren gevan gen genomen. De legers van Scholz en Gallwitz bleven onder hevige gevechten verder vooruitrukken naar den weg Lomza Ostra—Wyschkow. De dappere en verwoedde tegenaanvallen der Russen aan beide zijden van den weg van Ostrow naar Rozan waren vruchteloos. Twee en twintig officieren en 4840 man werden gevangen genomen, 17 machine-geweren buitgemaakt. Het leger van prins Leopold van Beieren doorbrak en nam gisteren en hedennacht de buitenste en binnenste fortenlinie. Warschau, waar de Rus sische achterhoede nog taaien tegen* T) n 35 35 35 35 35 in het Grünewald aangetroffen. Sedert dien dag is Greta geheel veranderd; ze in niet meer hot huis uil te krijgen en loopt rond als een levend spook. Toen dacht ik dat liet 't be»te zou zijn als ge liet meisje kwaamt halen; thuis bij moe der zal zij den knappen huzaar wel ver geten. I dliard gevoelde zijn hart verlicht; uit oom Hendrik’» woord begreep hij, dat hij nog tc rechter tijd kwam. Hij begon weer te vertrouwen., dat allee nog goed ge maakt kon worden. Zoo diep kon de liefde nog niet in het hart zijner zuster geworteld zijn, dat ze de kracht zou missen orn de liefde tc vergeten, wan neer zij de waarheid1 vernam omtrent de betrekking, dlio tusachen haar eigen fa milie en de Altenbraks bestond. Doch plotseling kwam hem Gerda’s beeld' voor den geest. De liefde tot iemand van <tat geslacht was immers ook in zijn hart ontloken, ofschoon hij toch keurig van alle omstandigheden i richt was. Hij loosde een diepen zucht en het hoofd op de borst zinken. Zijn gewóndonheid en slechts diép medelijden gevoelde hij voor zijn, zuster, en dit nam nog toe, toen hij weinige oogenhlikkcn later het hevig snikkende meisje in zijn armen hield. Aan het Zuidelijk Front Hri T ii r k s c h e comuuuniqué van 1 A ng. luidit Op het Dardanellenfront had*- den bij Ari-Boernoe loopgravon-gevechten plaats zond*er beteekenis. Onze artillerie vernielde een vi.iandelijke granaatwerpers- steiling op onzen linkervleugel. Een vij- andieli.|ke kruiser beschoot zonder succes Altohiteme. Onze artillerie beantwoordde Het vuur, waarbij een vijanflielijk’e torpe- (folioot werd getroffen, die zich daarop verwijderde. Een vijandelijke vlieger wierp bommen op het hospitaal in l'znie, ten Zuiden van Kum-Kalé, waarbij een der gewonden gedood werd. Op 3 Aug. lie ten een kruiser en 4* torpedobooïen bo- ven Sjighadjiii-iKffiuan, ten Zuiden van Smyrna, een vliegtuig opstijgen, dat 3 bommen wierp, waardoor oen persoon werd gcd'ood'. Deze schepen vuurden 200 granaten op genoemde plaats, waarbij een k..s„ ..avninis. Op de overige fron- beteekenis plaats. den hoek van den wagen. Zoo zat hij in gepeins verzonken, toen de sneltrein ,aan het l’otsdammcr station te Berlijn stil hield. Rtkiard1 nam zijn bagage en stapte uit. Daar voelde hij zich opeens omstrengeld 'door twee krachtige armen en een wol bekende steun zei vroolijk Ben je daar jongen Ik dank je dat ge zoo dado- ii^c gekomen zijtNu 'zullen wij die zaak wel spoedig in orde brengea. Het was oom Hendrik, die van Edu ard een telegram ha*l ontvangen, dat hij met den eersten trein zou komen. het is goed dat kunnen wij op weg met elkaar b Kom, laten wij een rijtuig 60 50 De val van Warschau, verband' met don wd van en Iwangorod' publiceerden Berlijusche avondbladen naar vandaar wordt geseind, artikelen, waarin zij op de beteekenis wijzen van de verovering dezer IJeide vestingen, en dankbaar te genover de dooden der verbonden legers, aikSHiede de legeraanvoerders en soldaten hun erkentelijkheid uitepregan. Atle stra ten zijn med vlaggen versicpl en op de ^Openbare gebouwen is de-Xlag uitgesto ken, terwijl klokgelui de groote overwin ning verkondigt. Overal ziet men ver heugde gezichten en roepen de men- schen elkander de blijde tijding toe, ter-, wijl zich groepen verheugde burgers vor- toen, evenals in de eerste overwinnings- gen na de mobilisatie, >nd drama in elan. rarro men zich tamige films, die rstede vertoond 40 -PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf rn Idem franco per post. Met Üeïllustreeiïl Zondagsbladau Idem franco per post1J Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Maukt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. stand bood, werd door onze troepen bezet. Iwangorod werd door de Oosten- rijksche troepen bezet. Tusschen den Boven-Weichsel en de Boeg wordt de achtervolging voortgezet. Ten oos ten van de Boeg rukte de Duitsche cavalerie Wladimir Wolynak binnen. (Genaise en Birshi liggen ongeveer 60 K.M. ten noordwesten, Oniksjty zuidoostelijk van Poniewiecz). Aan het Italiaansche Front. Het O o s t e a r ij k s c h o communiqué van 5 Aug. luidt .De op het Russische oorlogstooneel plaats gehad hebbende lan gt* reeks van successeni, die de bondge- noolen sedert den Mei-slag aan de Du- najec in GaHcië, in Zuid- en Noovd-Po- len alsmede in de Oostzee-provinci&n be haalden, werd d*oor het in bezitnemen van Iwangorod' en Warschau bekroond. Gis- tiirm bezetten onze troepen Iwangorod hedien zijn de Duiitsehe troepen van het leger van prins Leopold van Beieren, de hoofdstad van Russisch-Polen binnen ge rukt. Tusschen den Weichsel en de Boeg dringen de Ixdde bond'genooten bij de ver- Volgingsgevechten naar het Noorden op. th* )osl<‘nrijksch-llongaarsch(“ ruiterij heeft I'slUag l>ereikt, de Dulitsche Wltadiimir- Wolynsk. Overigens bleef de toestand Onveranderd. Het Ooslenrijks/jbe communiqué van 5 Aug. luidt Op het Tiroolschfc front kwam het slechts in. liet Kreuzberg- passengebied lot groote gevechten. Giste- renoebteud begon oen aanval van ver- ócheidcné bataljons van het Italiaansche Infanterio-regiment no. 92, tegen de Ne- iiN.isa.lp, ten Noord*-Oosten van den Kreuz- berg-pas, welke, aanval op bloedige wijzo word afgeslagen. De vijand trok zich In den namidfdag, deels als in vlucht in de bossehon ten Zuiden van de gïens- lieek terug. Ter ontlasting van'' deze Italiaansche ktrijdduaicht trachtte des namiddags yi,iandelijk bataljon bij verrassing een aan val op de Kfof el-stelling, die zich dade lijk aansluit ten Noorden van don- |iit Ie voeren. Ook deze aanval jia een kortstondig gevecht afgealagen SvBarbrj de vijand ongeveer l(M) man aan dooden verloor: l-fat bataljonseommandant bn verscheidene officieren van het ba- ion vielen in onze handen. Onze verlie zen in de gevechten waren gering. In hel Gorz-ge.hied blijven de Italianen se- flert gisterenmiddag weder een hevig arfcilterie-vunr onderhouden tegen onze slellingen op de hoogvlakte van Dobado. fl’oeq- de vijandelijke infanterie van Sa- grado ton Zuiden van Saransfina tot den tianval trachtte over te gaan, werd zij door onze artillerie weggemaaid. Op alle andere fronten had niets van belang plaat». naar verk ic on de oen- is in Erankrijk en één voor ben, Hendrik gesteld. Voordat hij Greta gesproken had, durf- !do hij in geen geval een oordeel vollen. Door overijling en heftigheid word mis schien alles hedlorveo, zijn eigen geluk, de vrede in zijn familie. Gordla’s liefde en vertrouwen alles stond op het spel. Dus kalmte, bezonnenheid Hij sloot de oogen en drukte zich in Wat Frankrijk dood. Philip Simins van de United Press somt in de te New-York verschijnende Sun op, wal Frankrijk deed in liet voor- 1 bijgega-ne oorlogsjaar. Frankrijk, schrijft hij, verwezenlijkt zijn heilige eenheid; het deed het eerste krijgs plan der DuitfWherH geheel mislukken het won den slag aan de Marne; die Parijs redde; liet verijdelde alle pogin gen der Duitftcliers, om Duinkerken, Ca lais, Boulogne en de andere havens aan het Nauw van Calais te veroveren; hel dwong de Duitschers of uit Frankrijk on België terug Ie trekken óf een winter* relditocht te aanvaarden. Frankrijk volloofcTe zijn legerorganlsa- tic. Het wiwchto de herinnering van 1870 uit; het leerde strijden, zooals die an deren vechten in de loopgraven, hoewel dit legen zijn aard is. Het heroverde een liltik van don Efzao, hield den kroon prins voor Verdun tegen on behield Nan- e.v, de oostelijke poort van Parijs. Frankrijk schiep zijn zware artillerie, het zond een expeditiekorps naar do Dnr- Hand len, het sloot de Oostenrijk’sehe vloot op in de Adriatischo Zee en be- Jwoakt de Middellandsche Zee, evenals En geland de Duitsche vloot te Kiel vast legt. Het nam mot -goeden uitslag alle financieelo maatregelen voor dVn oorlog en zijn parlement verg<uh-rde en sprak zich vrij uil gedurende den heelon krijg. Fraiukri.ik »ehaftc den absinth af en pmlwwierp alle alcoholische dranken n>an eoiktrólc; het verzekerde de gezinnen zij ner soldaten, nam de vluchtelingen uit de bezette provincies op, gaf voedsel aan de verdreven Belgen, verving liet man nenwerk door vrouwenarbeid en bewaar de zijn kalmte, hoewel zijn grondgebied werd ovt-rslroomd. In, wat bijzonderde nniulaelit verdient, liet eerste- woord van kritiek op zijn bondgonooton moet nog worden De geest van Artagnan dracht dor Musketiers” gevaren. Allen voor één, allen. Frankrijk was nooit zoo eendrachtig en bedaard als thans. Het leed vr(*t*selijk en Uitvoer van steenkool uil Engeland. Vit Londen wordt d.d. 5 Augw. j hkIM Betreffende het in do Staatscourant ver melde besluit, waarbij de export van steen kool wordt verboden voor het land, met uitzondering naar de sehe bezittingen, verneemt Keuter Officieele zijde, dat het besluit geen schil maakt mei de ncu'trale landen, waar heen de steenkool ook in liet vervolg kon werdén uitgevoerd’ onder vrijgeleide. Het besluit is alleen van toepassing op de landen der bondgenooten, welke thans eveneens vallen onder de bepalingen van het vrijgeleide. De oogst aan de Belgische grenzen. De oogst in België langs de Zeeuw- Scho grens staal prachtig? Door de Duil- sclie autoriteiten wordt alles opgekocht. De boeren mogen zooveel behouden, als zij naar «chatting voor eigen gebruik noo dig heliben. N oor de rest worden zij good betaald, niet in bons, zooals bij de requisities, maar in geld. Ook de Nederlanders, die op Belgisch gebied hun land hebben, moeten, volgens de VI. St. hun geheelen oogst afstaau. I lezen hebben anders daarover genof*g in zorg gezeten. In het voo/jaar kregen zij. geen verlof hun land te gaan bewerken. De Duitsche overheid meendé, dat zij maar de Belgen moesten gebruiken voor het jverk op hun land’. Maar hce die Belgi sche hulp te verkrijgen, indien men de grens niet over mocht. Medé door de hulp der regeering liieraan een einde gekomen en kregen de boeren verlofpassen voor zich en een bepaald aantal arbeiders om hun land lu bewerken. 1 r was één uitdrukkelijk beding. Men mocht met geen Belg spreken, zelfs geen enkel woord wisselen. En toen voor eeni- gen tijd ëen der liocren dit gebod had overtrade», werden alle verlofpassen ge durende vier dagen ingetrokken, terwijl dé schuldige voor goed zijn vergunning heeft moeten missen. Had men gevreesd, dat de oogst mis schien zonder meer door de Duitschers zou worden binheiigehaald, zoodat er ook zijn, die hun land maar niet bewerkten, die vrees is gebleken overbodig geweest h* zijn. NN’el moeten de Hollandsche hoe- Het was den eerlijken Hendrik Tiede- nmii niet licht gevallen den noodlolligen brief te schrijven', die den vrede in hel stille landhuis aan de Elbe zou versto ren. Toen hij den brief verzonden had was hij liet niet zichzeilven oneens, of hij wél gotxl gehandeld had. Maar dan herinnerde hij zich weer hoe het arnie ongelukkige meisje sedert we ken gekniesd had, hoe zij stil en stom neergezeten had en op al zijn vragen slechts een zwijgend hoofdschudden ant woordde, en dan kwam hij weer tot het inzicht dat aan de kwellingen van jonge hart een einde moert komen dat haar gemoed alleen weer tot zou komen als zij in dt*n schoot haar familie was wedergekeerd. Hendrik Tiedeman had heel wqt moeite met den brief gehad-, hij was geen .schriftgeleerde” en (Kt mocht wel de re den zijn, waarom hij de gebeurtenissen met wat al tP donkere kleuren had go- Bohilderd.^ Zijn levendige verbeelding hield van overdrijving, dat wist Edüard nog nest uit de oorlogsverhalen van den onden dragonder. winkel. I n daar zaten nu broer on zuster bij elkaar in de mat verlichte kamer, hand in hand en oog in oog. Vertel m« nu oens, Greta, hoe alles gegaan i». Dom Hendrik schreef nu*, dat ge ongelukkig zijt, dat ge kennis gemaakt met een, man dien ge Oh, Edkiard zwijg niets zeggen. Het ongelukkige meisje verborg haar aan de borst van haar hroetler. Eduard trachtte haar te troosten. Toen verhaalde hij haar, waarom de brief van oom Hendrik hem zoo veront rust had, want een Altenbrak kon nooit met eerlijke bedoelingen den omgang zoe ken met een meisje zooals Greta, vertelde ook het geheim van hun milie, in advmtooze spanning hing lippen-, toeti hij aan vrouwelijke schuchterheid nen-, haar blik verried nu voor de eer ste maal trolschheid on gevoel van eigen waarde; zij geleek op dit oogenblik pre cies haar moeder, toen, die vertoornd1 te genover Willy von Altenbrak stond. Waarom hebt gij of moedér mij dat geheim niet vroeger medegedeeld' vroeg zij. Fr zon mij dnn veel smart on te leurstelling gespaard gebleven zijn. Ja, (hiardi, ik heb Harry von Altenbrak be mind, en hij heeft me bezworen, dat hij me waaraohtig liefheeft.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1