GAS Blad. 'IJNIS TafënTag 7 Augustus "1915. ft4ï}~»Tanjt*gaug. R GAS. ^Tiew^rs- ezx -^.eL-vextezx- .tieToleud. voor G-o^d^ ex^OMCXstreHsexL.. F" Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. FEUILLETON licht hebben? bil Verschijnt dagelijks edschappen OU Kz. Eerste Blad. Moeder en Zoon. LEN ’behalve “Zon-, en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOOS. ■f Brieven uit de Hofstad. (CTJ)XIX. r i .25 ÏÏM individu wlistisoher Amsterdam. van RTELS. Wijdstraat 2!> 68 ECHT. N VAN MXli M’ll XllE tij- I-M doos. piij niet (Wordt vervolgd.) an Zn., Gouda. Órarysel u ■Mk. J uig-en. 14 Keukengerei, mderdeelen. INOERWAARD is dit werk door it het grootste LD Lnz. G. exposé i die zij Op tra, die en zitten maken JAC. KOOIJ Kz. Zieringerwaard, 4 met het instel- Dit nummer bestaat uit twee bladen. iwt. het onze doen >r M ruiken ia. DHU’n. INDIVIDUALISME EN GEMEENSCHAPSGEVOEL I df waarin bied der zooals ze ge; hem Mijn ontwaakt. met gewei - zal af houden dl gaarne ..Jtjes» jTti zonder goede winst, dat «preekt van zelf; Harry dacht er nau welijks aan., dat die ..gocjle vrienden” voor drie maanden twintig procent winst opstreken. ken üit. ard heen en weer. hij ook inzien, dat allerlei omatandigjhe- den, als zijn nationaliteit, zijn deel heb ben aan een bepaalde maatsehappijvorni1. zijn familie, zijn ouders, zijn omgeving en zijn levenagroei, ten slotte zijn diep ste wézra, waarop hij zoo trbtöoh was, goeddeels verklaarden, en bepadlden. Langs dt'Zttx weg vond hij dus het verband le nig tusschen zich zelf en zijn ras, zijn Ifind, zijn maatschappij. De verlevendi ging van zijn nationallleitfgevoi*!. die o ver al merkbaar ia, en de herleving vanéén bewuster gemeenschapsgevoel En in die tot sneltel* rijpheid zullen doen K. yn W. gdd de scheikundige Tandartsen en GOIDMH E (OIRAXT. Van 8ewone regels met bewijsnummerF 0.55 re8e* meer0.10 EMVdWKBF Bij ^rie achtereenvolgende plaatsingen wbrden deze tegen twee berekend. Avi. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ctsl Reclhmes f0.25 per regel. Grbdte*letters en randen naar plaatsruimte. - PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen Markt 31, by onze Agenten, den Boekhandel en er on zuiverder en ipoewtei» hiervan de vruchten zijn. Ijef lijkt wol wrarschrjniljk, dat de yioid der huidige gebeurtenissen ^nichten aanwassen. w 1.50 1.50 1.90 aan ons Bureau: de Postkantoren» ifvht het eigenlijke kwaad op het spoor kóllieu. Wie bekend is in Haagscbe kringen -h ra als rechtgeaard Hagenaar mrancuwij. té mogen zeggen dat wij dit zijn weet, hoe er daar over den getmeente- riuul wondt gesproken. Dit geschiedt op talles behalve vriradolijkon toon. Wij zul len de weinig welwillende kwalificaties i|ie vaak tot leeiijke scheklwoorden daal den, niet herhalen wij hehbra er ve|i» gehoord in de dingen dor verkiezingen. In heusoli niet uit mond van hen. die A.Hw joy<lw, lm ii j Do Haagscbe gemeenteraad misdraagt ieh op ’of^flijlke- Wijpè,- (fel Isxfe^ohd- t >on van allo kwalificaties.A Er wordt aar in de vergaderingen gedfeowssleerd i p oen manier, die slechts afkeuring ver- ien-t. -De -besluiten welke genomen wor- t en. zijn vaak zóó benedra kritiek, dat e horige verontwaardiging opwekken. No voégra wij er aanstonds hij, dat r oenigo goede krachten in dra raad ilten, itat geen enkele fj-actte zich alleen te verwijten heeft aan ,1e trekken. In lie fractie» zitten persopen, die zich fchuldig maken aan het gesignaleerde Ifwaad. De kiezers ludihen zich onthouden van Irauniug omdat hei hun niets kan sche- •n, wie daar in den raad het presratie- i old opstrijkt. Ziedaar do oraigo oorkaak van de go- |oim«lnnige lakschheid. hij winnen Dra hij zijn Engolrtohe traineer#. niet- dral van het to- l’n zoodra hij dat begreep, moe.st Het is ongetwijfeld niet alleen* ons ma- torieel maar oVbn'zoer ons geeetelijk leven, dat van de geweldige ge-hrartonissen, die bezig zijn rondom ons het aanzira van de wereld te veranderen, den duidelijk merkbaren invloed! ondervindt. Onze oj> vattihgeni èii mufcningiêrt, maAr ook óww. neigingen ra gevoelras veranderen of meer, richting van jiinniigra (|ns met slechts één van de |ion candidlaten thuis. 3jij verlórêii in hel' feeheel vijf zetels. f Voor een dorgefijk feit van bótóMkraifil moet natuurlijk een’ oorzaak bestaanZJoó jetfi geschiedt niet hij ongeluk en de <ie- jsers zijn niet zóó mal dat zij vandaag bp links, borgen op recht* en overmor gen op rood «tranurai. Zonderling fp*- poeg zoeken do vrijzinnige leiders overal de oorzaak in. waar dfie stelling niet ligt ?;?n der bladra nrnent dat de lakschheid lier kiezorrf’’de schuld' Is van dezi; nc- jlerlaag. O Zéker, het getal opgekomc- pen ter MeiMxis Wn« zeer gering en Stellig scihuHen onder #e thuisg<‘blevenra keer weinig rechtoohcn en rooden. Maar jle vraag jo waarom <10 kiezers zoo lakuch kagen» En als pien era» op aoek ging haar de oorzaak daarvan, zon men web MXII NTll XUE ll(XIFI>»T| K. Harry von -Alfrahrak hevond zich In’ leen zetkllzaaiii opgewonden Btraiming die jliij zich* z<df niet wist te verklaren. Hat^ ry bezat era gevoelig hart, een levendig eergevoel yn als liet er op aan k<oun zijn, eigen oer of die van zijn hwnillp.k verdedigen, ontzag hij geen offer. Jfijn, grootste Jrqtó wgs zijn oqd|e naajn, niet de minste vlek mocht op liet blanke schild zijner eer rtwlen. Maar hoe jong hij wa»^ hij had toeh reeds alle genie tingen van het leven in de groöte stad, 'alle ,,pa«slon»” der groote wereld leeron kranen. Harry was de verwende lieve ling dier dames uit de groole woreidi alle harten kon hij veroveren eö als een vliiMkr fladderde hij van de eeno bloem naar do andere. Op de rrabanoii dep hoofdHtad was hij de held van den dag, op de feewtmAlra na de wedrennen strooi- ide hij het' goud mof volle handen uit en in «Hollen overmoed had hij réedh mecr- inalra oen klein vermloge^ op één enkeio kaart gewaagd1. Langen 'tijd was alles goed gegaan, het gduk had den over1 moedfigra jongettng ntót vorlatetf. Hatihij een enkele maal geWfeehrek, dan hielp zijn inoodra hem uit dra nood, of ook wel „goede vriebden". dijphui terleen geven tegen natuurlijk, niet Alt het graieraschapsigevoel een plant van onzen modernen tijd is. Wat er mo dern aan is, is alleen de vorm, waarin' het tol uiting komt en de meerdere be lustheid, waarmee het in de mraedhra. leven gaat. Maar in wezen is het een zuiver na- tpurgevoel van vrijwel gelijke instinctieve liracht en beteekenis als het egoïsme ra yan gelijken oorsprong. 'Immers het is den natuurlijk gevolg van den alleeover- het-rsehraden drang naar zelfbehoud, zoo- i Is zich lot reeds in den mensch ten oudsten tijd moeot openbaren. Natuurlijk is het egoïsme van de twee «e oudere zustef’ en de sterkere; in ooverre het ook buiten iedere samen leving, zelfe .de mpest primitieve, bestaat 4n een absolute voor waarde is voor het voortbestaan van ^Ue leven. .Maar daar naast moest, nog voop een eigenlijk al- N-uïsme zich ontwikkelen kon, ook bij Het oorspronkelijkste sampnwonen van ^«•erdit‘rra, zoowel bij dieren als bij men- sjehen, zich een gemeraflchapsgévot*! gaan tonnen, dat niet ander» was den oen an deren, verbreedep. vorn» van dit egoïsme». In, dat nil de natuurlijke hnhoefte van ty«-t leven voortkwaan. Het wa» ih dezen primitiévèn Vórm slechte ran inslincHet gevopl van saaanhoorighe-id, dat de saau> l'onenden tegenover, al hpt vijand«dijku jat er buiten stónd, aamrahond- en due èit»luilenid op verdediging en aanval go- jicht wa*. Met den groei der mrascho Bjke SMuenh’iving moest dit gevoel zich •clrter langzamerhand verbreedon en ver liepen, ra dus igoowel in hulpverleening ïfe in getncMu*cha>ppelijkra arbeid! tot uiting romen. In een gemeenschappelijke en ge- lamcnlijke overtuiging, kreeg hot ’bóven- dira ooit Imchte st«‘un en werd hot een land*. «Die de menschheid als in eenzelf de kring aaneensloot. Müar die menschheid was zich van .dat |em«wns<‘hai>Hgevoel, althans van den tard van dat gevoel niet of weinig be wust, omdat het eén‘ te overheerschend |ee| van haar essentieele geaardlu-id was in te zeer de basis zelve, yan haar leven. I>ie bowjtetheid kwam eerst langzamer hand, toen de mensch ziefi duidelijker als ien afgezonderd deel van het geheel leer- Ie zien, toen dus de oorzaak voor het verzwakken van dat gevoel al begon te verken ra de enkeling*, zich ook niet neer als deel van, maar als aan haar te- hehbraI weg blljvraHij had zich races aangcgeivra, ook voor huniung-race voor officieren aller pens, wharvoor do keizer een eerrtpri.fe had uitgeloofd. Dien prjjs l.» xa.-_.u_. geheelra zomer had half1)loe*d daarvoor ge- Op eenmaal, als era donderslag bijviel eren hraml, is het voorstel van hot dg- eli.|ksch bestuur onzer gemeente geko- h-ij, om het groole plan tot verbetering r wegen, in do binnenstad ongpdaan Ie lakrai. Drak daar niet gering over. Hei zou ra werk zijn dat in de vele mlllloenra ;ou loopen, era werk, dat do binnenstad, lie zoo nainv is, zou moderiiiseereu. I en u ui» yarf wegen, van oost naar wrat ■au zuid naar noord, zou eindelijk de •erhinding brengen tusschen de nieuwe v ijken die in elk dra vier hoeken zijn mtetaan on* die gohral zelfslandiig liggen, [csoheidra door het warnet van straatjes •n steegjes in de oude stad. Dat groolscho plan willen B. >p stal zetten, omdat heil zooveel '.al kostra Men moed zich evra de oogen uitwrij- mra dit snoodif* voorstel mooit't! te gclooven dat -prak hij tora*, ra. het heven van zijn dein verried zijn hevige ontroering, ook Ik ben zwak geweest, nog zwakker dan gij, want Ik wiét welk een onrecht dat gralacht ons had aang«>daan. Dok ik braitnrie een metóje uit het geslacht der Altenibraks, de zuster van dra man, die met zijn vhjradv woordVn gepoogd heeft, je IWillé te Winnen. Ik hoopte, door die liefde dra ouden strijd te kunnen be slechten ra verzoening lot stand te bren gen. Ik heb moeten bekennen, dót <|it onmogalijk is, evenals jij heb ik die lief de met gew'ehi uit mijn hart gerukt. Ik wil haar niet widérzira, die mijne zin nen door haar schoonheid betooverde ik zweer je. ik zal niet eerder rusten voordat diit rampzalige geheim is opge- helderd en wij volledige genoegdoening hebben verkregen Heef me de hand: Greta, ra beloof me, dat ge mijn op rechte bondgenooto^ult zijn 1 Greta stak haïf broeder belde handen loe on sprak ym*t trillende, maar lulde stemDaf beloof ik je, Eduard. -— Dank Greta. Laten we nu voor vandaag afscheid nemen. Ik wil allew nog rans met oom Hendrik bepraten. .Mor- |gen begint de strijd I 1 Toen d*' deur achter hem dicht was. I'zonik Greta op de sofa neder ra vor- (borg het gelaat in de handen. Haar hart I kromp ineen van weedom. Ja. zij wilde era standvastige bradge- jnoole zijn in den strijd, maar zij wist, Idat haar hart in dien «rtrijd zou breken. .40) Maar ik heb hrai slechts eenapaal sproken, hoe hij ook smeekh- om nog een saindftkomist toe te slaan, fierheid was wedr L.U dige krachtsinspanning weerstond ik de verzoi-king hem wwr te aten, hoe hij me ook bad. Hier zijn de brieven, die h*j mij schreef 1 Bij dw.e woorden snelde Greta naai «aar solirijftafel, nam daaruit een hand- 'ol brieven en wierp die voor haar broe- «w óp tafel. Ik bood weerstand, vervolgde zy. ofschoon mijn hart dreigde te barsten. Ik Schrraf hem. dut mijn eer mij ver- •ood hrai terug te zteh.^maar dat hij zijn woord mocht houdén en aanzoek doen oin mij» hand'. Sedert bob ik gcra «mg mrar van hem gehad. De ellendige kwajongen Oh, scheld hrai niét, Eduard schuld lig* grootendeefe aan mij.z Hij it „in tHïn Kilted andere wereld dian Hoe kon ik dus zoo dwaas zijn te braven, dat hij hel eerlijk n»e< p’j meende i_.Weef bot meisje In hevig snik- Emstig ontroerd liep Fdu- ■rii als i Tel kost •rntfM 'is. I'n (och is |)ot ernst, hittere ernst. Het roorstel is er en rMds aansla andon Mann ing zal hef hefbajuteld worden. Of... neen Miandeld wordt het natuur- ijk niet. Het voorstel tot uitstel van dat i’oonstel tot uitstel vai| hel voorstel dht «oen uitstel duldt, ligt al gereed Boste lezer struikel niet over deze» ingefwikkeldra zin, die toch juist is,, want i waardoor het pa. jgi. dat de in inderdaad het ge. Itegeering de marktno- '•■oprijzen in werke» —r Stel je gerust, Greta, ik ■ekening met. dien» Allenbrak net hem on dé anderen. Wal will ge dora» Eduard Laai dat maar aan mij over! Jou even^geihik is verwoest het mijne ook. .alen zij gelukkig zijn in hun glans en ijkdom, laten zij hun geld en kastralra lehouden, clert naain, den eerlijken laam moeten zij ons geven. Er moet •on einde aan komen, ik aanvaard lieuw den strijd. 7Aj zullen nu weten, lat zij te d»ra hebbra met*een man «rijd voor zijn eigen eerlijken naam roer de per van zijn zuster. Laat mij dan in dien strijd dralen, I diuard Ik wil je ter zijde staan en net je strijden, niet ter wille van mij lelve, waibl al behalen wij de overwin- iing>, dan brengt die mij toch geen ge tik aan, maar om de eer van onzen taain, om de rar van onze ouders! Mijn cindlsheid ligt ver achter mij, mijn dwaze iefde zal vergeten zijn, ik wil In den nan, dien ik gelooide te beminnen, niets anders zien «tan den' vijand van amilie. Zeg mij Eduard, wat ik noet, ik ben tot alles bereid. Met bewondering aanschouwde Eduard '.ijn zuster die hem nu eensklaps ved Footer en schooner dan vroeger voor- <wani. Zij scheen hem geen kind' ntrar. naar era vrouw, die door dra levens bittere teleurstellingen gerijpt is, vast be» Toten tot dra strijd, zelfs ten. koste van laar geluk en haar liefde. Luister nu eepe naar mij. Greta 1 >e gemernt'Taadeverkiezlngen zijn af- |t’loop<-n op een wijze die voor den hui- litistaandvr zeer zonderling zal schijnen, doch die voor hen. die h) de toestafldén ruft de tMitenlie. ih* goitwedsstemming di-r^kiezimdo burger», thuis is, «llrabe- ■alve veritazing wekt. I De Ante dtetrietra waarin den Haag vei1- 4ve*ld is, zenden ieder een vrijzinnigen afgevaardigde naar do Kamer district 1 ran sociaaLdémocraal, de heide andere ran unie-lihyraal. Van de lo den dér Provinciate Staten zijn er slechte (wra van de rechter zijde, terwijl In (Hi jraicenteraad de meerderheid 'verre links Wad. Niemand zfll trouwens ontkranen of den Hftag is overwegend links. Bij de jongste gemeerdetaadsverkiezin- tra zijn iMi zes mannen van- »eohts ge kozen, drie soeiaaHtenilocraten ra zra* vrijzinnigen*. Vart deze laatste zes ziju tr vijf iu één district gekozen. Van de bi-jde a»dere districten kwamen de vrij; AAtl VIÏTl lil* ra gevoelens veranderen min En die verandering gaat in de het individu raio naar liet geineenischappolijko, van bet kleine naar hel massale, wat uit don aard dor ge bi-urtenissen van zolvra verklaard wordt. Het is dus natuurlijk, dat wc ook ons gciiH‘ens0hapsgoxo(."l zién groeien in dra drang, die ons allen tot wedérkcerigi* steun cfc hulp bijeendrijft. E.n Jict is begri,ipelijk, dat we ons daarom van de tegenstelling tusschen gemeenschapsgevoel en hét individu al isme, dat ons voor de zen zoo sterk overheersoht, duidelijker re kenschap trachten te gaven. Te eerder doen we dit, waar toch de drang naar dit gemeraöeliBipHgevoel zioh do laatste jaren reeds sterker voelen <l*ced. Hel gjja vooral dé sociale richting in ons hedendloagisch politiek leven en die nog groeirade belangstelling voor die klos sen. der satm-nteving. die van ohs huidig producfiektelsdl de dupe en van ottaé inaatscliappij «le paria’s dreigen' te wor den, die in onzen tijd de woowlra ,,ge- iiH*n®ehaj>sgiiyoél'’ en ..gemefttiscihaips- zin" vrijwel, tot genneep goed hpbhen* ge maakt en, die den modernen mensch dor latere jaren zijn - nauwe saamhoorigheid met het geheel der om hem levende- inenschhoid, zijn deel hebben itan de ge* mranechap. wahrloe hij behoort en zijn mwteveranhVrardelijkhead voor het wel en wee dier getiteenschap weer in dier male hebben bewust doen wordén, dat ran mo dern gmranschapsgovoel schijnt gi^oron te zijn, 't welk vpor de verdere ontwik keling van ons maatschappelijk leven ze ker niet zonder betrakenis kan blijven Men. zou rahteT vérkrard doen, zoo men uit dien groei tot dé conclusie besloot lot van dit e»— namens hen ot 1 we Excellent lendringenst verzoefc NoderlauA tegen don X 1 a n d b a u w e r." jpen door het hepa» innn ark (prijs Die rad voor den hoer, »ger en tegemoet k</ ;en van den corwu- >ven en vooral ver- llratte: Houdt de ten voor den n d v e e en r u n d- sluiten voor, n varkens Tot hedra was het Harry .nog aljijd !4<-iiikl. die woekeraars op den bepaalden lijd te betalen; maar nu was zijne po- dti'e verre van aangenaam. Dat zijn va lei- ‘ziek was geworden kwam hem nu juist slecht van pas. Waar zou hij nu Ie Vijf-on-lwintig duizend mark vandagn halen, die hij binnen drie dagen mpest, holdlcA f Zijn moedor had hem geschfe- vra*. dat hij zijn Rchuldeischers, voor kor- lm lijd tot uitstel moest bewegen, daar zij óp het ooge-nbllk. dal -zijn vader zwaar ziek lag, hrai ónmogelijk die.sou» gttldw kon verschaffra*. Harry moest miinr acht dagen gedgld hebben dan zou alles in orde zijn. Maar 'lie noht «tegen waren voorbij on t-r kwam iti-im geld. Hlecht gelnlnwl' liep llarry in zijn fraai graiciiblléórdé kamer heen en weer. Hij had het geld zoo dringrad noodlig. Niet lliilléra om zijn whukteischers tevreden. Ie B-délten, maar ook voor de reis naar Ba- den-Baden, wkar binnen weinige dagen di' cofsifo hérfstwoih-ennen zouden plaats hebhra. Daar kon hij ónmogelijk van «OT. T». UJ <•-» Voor de groote wa-' prochtigen ’"•"S moest genovorgesteikl ziende, l|t‘gon te worden. Dit individualisme is hel kenmerk ge weest van onzen modernen tijd. Het is Ijet gevolg van de diepere en fijnere ont wikkeling van ’ft iiTcnschen Innerlijk we- ■4en>, waardoor hij meer en meer onder scheiden raakte van zijn, medraienschen en tusschen de menschen scherpere nuan cen en «bis ook meerdere on* diepere schei- dingen ontstonden. Hei 'individu, zich tot den wereld op zich zelf ontwikkelend begon het verband, dat timchra hem en dijn medemonschen, maar ook tusschen liem en de samenleving bestond, uit het öog te verlicwen- Hij nteende zich los yan allra om zich heen, staande als een ynkciling in de ruimte. Hij werd eeneen- 'lauM* midden In inü gemeenschappelijk le ren, waarvan hij de böteekenii» voor eigen |idi\idueel leven niet itoeer bigreep. En natuurlijk Was in dezen gedachtenkring Alle begrip van vaderlandBliefde, van na- t|tonalitiAtegev«el of graieeftschapszin uil den booze. Maar dit individualisme, dat den enke- ing als absolute afzonderlijkheid* ziet bui en verljand met het geheel en dien en- ellng als het middelpunt van alle' leveni, lOest tra' slótte aan zijtl eigen eonsc- ^icnlies te gronde gaan. De groei van et maatschappelijk leven yan opzen lijd laai, te zeer en siradD Weer ia de rioh- ing van sonnmiwerking en toont in zijn ;e\olgra te diuwteli^c, dót liet individu an liet welvaren der gemeenschap den nvloed ondergaat, dan dat hij niet d« inhoud'baarhoid van het op de spits ge- lixwun indi*vidualisn*e moest aantooneiu n waar ten slotte dit indivklualisme de liejiere behooften van den mensch ook liet meer te bovrodigen vemiochu, moest Ie mensch wol als vandelf terugtastra laar zijn .verband met het geheel, welks nx loiMl niet alleen merkbaar bleek in zijn |iilvrli,|lie levensomstandigheden, maar ook jn zijn innerlijk leven.En waar hij zioh self nog bleef zien als onderscheiden van iel gdicel, daar moest toch het nauwere - erband, dat tusschen. hom en de diclitst icm omringiNidcn onloochenbaar was iem vanzelf leerra, dat «geen afscheiding lesfond, waar oen verband^ bleef. Zoo noest liet individu zich wel blijven her- ionnen als een miancraring, maar i-uain begrijpen als een naai.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1