>s r Blad. ■Von" enWrti KEN Me Jaargang. Dinsdag 10 Augustus 1915. ïTiei^ws- ezx ^.d.“V“®xtezx'tie"ble-^,^roox Grou-aLs. ©zx Oxxxstrelcexx. De Oorlog. *IPEN FEUILLETON Moeder en Zoon. gP. L. H. Tel. 5098. ESSING, lerstraat 24. 11e meubelen apo* ik. 13 Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82.Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon latere. 82. KEAAISGEVIX;. 9 If stuks stuks 9 h<< ZKXMlai TWINTIG8TL HOOFDSTUK. I»e- dat lDRES voor men- 13 n n n n n 0 voedingswaarde. n Medaillen. de van ons OTll gwor- Geen filialen. AN DIT BLAD. u voor Zieken, nz. 60 over haar het re»- ale Deze ai voeren zij mijj werden weren lijk t difc' Opgv- hanr ouder* hoe haa r weg Ostrow overschreden, punten nog werden. teruggedreven. Nowo leorgiewsk werd ook in zich gereed tot ver- -- hield hem terug. Halt, mijnheer, sprak de jonge offi- :man Zn., Goud». Fransche successen. De correspondent van de Daily News in Noord-Frankrijk bericht: Het leger van don kroonprins is op het oogenblik niet in staat tot verdere,, krachtige actie en het heeft zware verliezen geleden. Het krijgstooneel is' op het oogenblik naar de Vogezen overgebracht, waar de Duitschers een krachtige poging doen, om de opmarsch, der Franschen tegen te houden. Onze bondgenooten hebben vreeselijke ver liezen toegebracht aan de Duitsche troepen, die de veroverde stellingen in de vallei van de Boven-Fecht aan vielen, terwijl de Fransche verliezen sinds het in den Elzas begonnen of fensief zeer gering zjjn. De krijgskansen zijn thans de Fran- communiqué de rollen om. Het gaat niet om een aanval der Franschen, die werd gestuit, doch om een ver- kenningspost der Duitschers, die werd teruggeworpen. In de Vogezen vermelden de Duit sche communiqué’s van den 5n eh 6n, dat bij Linge en ten Zuiden daarvan het gevecht werd hernieuwd, terwijl later wordt beweerd, dat het werd voortgezet. Het communiqué van den 7n volstaat met te zeggen, dat in deze streek niets te vermelden valt. Deze vage termen, die van verlegenheid getuigen, verbergen slechts het voort durende échec der Duitschers. In deze streek veroverden de Fransche troepen in werkelijkheid de belangrijke berg ruggen Lingekopf en Barenkopf en sloegen et talrijke tegenaanvallen af. Ten slotte werd geen enkel Fransch vliegtuig door de Duitsche artillerie naar beneden geschoten. Kanongebulder. Uit Oostburg wordt d.d. gisteren gemeld Sedert hedennacht 12 uur dondert onophoudelijk het kanongebulder uit de “richting Yperen en de Yser. Het vuur neemt nog gestadig in hevigheid toe. Het kanongebulder werd zelden zoo duidelijk gehoord als heden. Uit Londen wordt d.d. 9 Aug. ge meld: Veldmaarschalk French meldt in zijn rapport Sedert 1 Aug. heeft aan beide zijden ten Noórden en Oosten van Yperen een levendige artillerie-aetie plaats. Het voordeel is aan onze zijde. Heden ochtend hebben wij na een succes vol artillerie-bombardement, waaraan de Franschen op de linkerzijde kracht dadig medewerkten, de loopgraven bij Hooge aangevallen, die door den vijand op 30 Juli veroverd waren. Deze loop graven werden alle heroverd. Als ge volg van dit succes hebben wij ver dere vorderingen ten Noorden en Westen van Hooge gemaakt, waarbij het front der veroverde loopgraven tot 1200 M. werd uitgebreid. Wij maakten 3 officieren en 124 man schappen gevangen en veroverden 2 mitrailleurs. schen gunstig in Artois, de Argonnen, op de Manshoogten en in den Elzas, waar de vijand zijn eigen krachten uitput in pogingen om verloren grond terug te winnen, welke door de Fran sche troepen onneembaar gemaakt is. De Duitschers in den Elzas zijn zeer versterkt, doch hun onvermogen om de Franschen terug te drijven is een schitterend voorteeken voor verdere successen. vroeg zij het hem ging verpleging geheel over, terwijl zij het GOUDSCHEUHIRANT. pRUS VAN HET ABONNEMENT: 1’ li IJ S II E H A IV E U T E N T I E N Per kwartaal f 1.25 Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Idem franco per post.150 Elke regel meer0.10 Met Geïllustreerd Zondagsblad.1.50 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Idem franco per post.1.90 Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 bij vooruit- Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: betaling, elke regel meer 0 ets. Reclarfles f 0 25 per regel. Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Drie officieren en 1400 man wer- gcv augen geibOiiien. 7 machinegew et en <M‘ii gepantserde auto vernivcs» terd. Ten Zuiden van Lomoa werd naar Oost row bereikt. De weg naar Wyskow werd door De Russen, die op eenige hardnekkig «tand hidden, cfer, hoor nu ook een laatste woord van mij. Gij zijt in uw recht, als gij op mij verstoord zijt, dat moet ik herkennen. Maar gij hebt niet het recht mij voor een eerlooze te houden, die zich onrecht vaardig verkregen goed toeëigeni. Al» hier een onrechtvaardige daad van onzen kant, du» door mijn ouders is, gepleegd’, dan kan dit alleen gebeurd zijn zonder opzet en ik geef u mijn woord van eer, dat ik 't gepleegde onrecht zal goed- maken Gij hebt mij voor lichtzinnig ge houden, misschien terecht maar hef gevoel voor mijn naai» heb ik niet ver loren, en ik zal niet dulden, dat op dien naam oen vlek blijft kleven. Voorloopig moe< ik nog aannemen, dat alle* op een dwaling berust. Ik zal echter zelf mijn vader daarnaar vragen, ik zelf zal hun eisohen om de eer en vlekkeloosheid vaq onzen naam te herstellen als door die .dwaling een onrechtvaardigheid is be gaan. Wilt gij mij vertrouwen schenken P Nog herten vertrek ik naar Altenbrak. Eduard legde zijn rechterhand in 'fe hand, die Harry hem toestak en zeide Ik zal wachten totdat ik van u hoor. Ik dank u. Voor zoover dit aan mij ligt zal aan u en uwe zuster, volledige genoegdoening verschaft wor den. Een stevige handdruk bevestigde dit vreemdsoortige bondgenootschap der twee Het was of een donkere wolk hoven het slot Altenbrak zweefde. Wel was do baron van het ziekbed opgestaan, maar naar lichaam en ziel scheen zijn kracht gebroken te zijn. Uren lang zat hij in zijn leuningstoel, warm toegedekt en staar de wezenloos voor zioh uit. Hij scheen alle belangstelling en begrip van zijn omgeving verloren te hebben alleen al» zijn dochter hem naderde begroette hij deze mei een droefgoestigen glimlach. Gerda was de eenige, die de ziekte in zijn nabijheid' dulden kon. De baronet) was van nature een slechte ziekenver pleegster zij bekommerde zich ook niet de ziekte. Alle dagen r keeren, liet 40 ct. «O 60 35 35 35 35 as 75 120 100 100 - 60 100 st. Off 60 luidt: Bij het aanbreken van den dag ont- iW®6’ iFgonne mislukten de Fransche aanvallen. Gis teren werden bij Dammerkirch en aan de Schwarzensa, hedenochtend vroeg bij Yperen, Goudrexinga en bij Har- bonay Fransche vliegtuigen door onze vliegtuigen naar beneden geschoten. De beide laatste vliegtuigen behoorden bij het eskader, dat te voren op het on versterkte, buiten het operatie-gebied gelegen Saarbrücken bommen gewor pen had, natuurlijk zonder eenige mili taire schade aan te richten. Wel wer den echter eenige vreedzame burgers licht gewond. Na Warschau. De militaire medewerker van de Times is vol bewondering voor de kracht, door de Russen om Warschau getoond nog nadat het besluit tot ont ruiming genomen was. Verder con stateert hij met voldoening, dat de Duitschers, na een jaar oorlogvoeren, in Oost noch West een moreel over wicht konden verkrijgen en datenkei numeriek en materieel overwicht hen tot het maken van vorderingen in staat stelde. Dit zijn, volgens hem, om standigheden, die, Rusland en zijn bondgenooten in staat stellen, om tij- delijken tegenslag met gelatenheid te dragen, en deze omstandigheden moe ten de Duitschers, die door de opper vlakte der dingen heen durven kijken, wel met zorg vervullen. De grootvorst besloot in de bekende omstandigheden de legers te behouden en zijn vestingen prijs te geven. Dit was een goed besluit. De Weichsel- vcel om een paar keeren, hoe overigens Hel zij de aan haar dochter beheer (fer zaken in handen genomen had. Met haar scherpzinnig verstand begreep zij wel, dat het zoo niet langer gaan kon met groote omzichtigheid voerde zij bezuinigingen in. helaas op verkeerde wijze. Zoo had zij bevolen, in de fabriek een groot d**»! der arbeider» te ont&laan en aan de overblijvende werklieden het geringste löon te lielalen. Daardoor wa» op Altenbrak en op Neuonhrak een groo- Ip beweging onder de arbeider» witst aan; oosten, lusftchen de Narew en den Welch- sel, iugesloten, l'raga werd beoet. Onze troepen dringen verder vooruit naar hel t toeten. In Warschau werden, eenige duizenden krijgsgex angenen gemaakt Hei leger vam von Woyrsch kwant bij de achtervolging voorbij den wig van Garwolin naar Byki (ten noordoosten van Ivangorod). De linkervleugel, den legergroep van Mackenseo, dreef dv Russen over de Wieprz terug. Het nridifeu en de rechter vleugel naderwi de Unie Ustrow-Han»k- Uchrua (aan de Boigi). INRICHTINGEN welke Gevaar, Schade of Hin der kunnen veroorzaïk e.n. BURGEMEESTER en WETHOUDERS nu GOUDA, Gelet op de arlt. 6 en 7 der H i n- d-e r W e t Brengen ter algemeene kennis, dat op de Secretarie ter visie is gelegd een ver zoek met bijlagen van A. Bijl te Gouda om vergunning tot uitbreiding van zijn bedrijf, door plaat sing van een electromotor van 20 P.K. in zijn korenmolen in het perceel gelo gen aan de Vest No. 16, kadïiwtraal be kend Sectie D. No. 2503 Dat op Dinsdag den 24 Augustus 1915, de» natniddags ten V/t ure op het Raad huis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien <feg op dp Secretarie der Gemeente van de ter zake Ingekomen achrifturen kan worden kennis genomen. De aanklacht wordt er op gevestigd, dat volgens de la^taande jurisprudentie niet tot lieroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der H i n- derwet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn versohemon ten einde hunne bezwaren mondeling toe fe lichten. GOUDA, den 10 Augustus 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd, R. L. MARTI NS. De Secretaris, J. v. HEU8DE. Aan het Westelijk Front. Uit Parijs wordt d.d. 9 Aug. ge meld De Duitsche communiqué’s van den 2n en 7n Aug. spreken van aan vallen, die bij verrassing zouden zijn gedaan en van de verovering van loopgraven in de Argonne, eveneens van een Fransch offensief ten Zuiden van Leintry en ten Oosten van Lune- ville dat gemakkelijk zou zijn af ge slagen. 1 In werkelijkheid toonden zich de Duitschers in de Argonne zeer actief, doch hun talrijke aanvallen werden allen afgeslagen met zware verliezen, behalve op één punt, waar zij vasten voet wisten te verkrijgen in een ge deelte van een vooruitgeschoven loop graaf. Volgens een meermalen gecon stateerde gewoonte, draait het Duitsche vesting zou een heel leger hebben noodig gehad en wellicht ten slotte toch gevallen zijn. De ontruiming was blijkbaar reeds goruimen tijd besloten en reeds lang aan den gang. De Russen hebben de werken als achterhoedestellingen gebruikt en bij hun terugtocht bliezen zij allo bruggen op en vernietigden al wat den vijand van dienst kon zijn, ’t Is een on vruchtbare overwinning voor don vij and en het is duidelijk dat de Russen vrywillig en in goede orde terug trokken. De vijand zal oenigen tijd noodig hebban, om de spoorwegbruggen te herstellen, maar wij moeten aannomen, dat ’t leger van prins Leopold te War schau en de Oostonrijkers te Iwango- rod dadelijk zullen oversteken en zullen trachten de keten van legers te vol maken, die weldra een bijna onafge broken linie van de Boog nabij Cholm tot de Narew zullen vormen. Op het oogenblik zijn er echter nog geen ver schijnselen, dat de grootvorst zijn, nieuwe linie niet zou kunnen bereiken, al doet het leger van von Below on getwijfeld een poging, om van uit het noorden de verbindingslini? af te snijden. De vraag, wat Duitsohland zal doen, is het best beantwoord door mee te deelen, wat wij zouden doen in zijn plaats. Wij zouden een vervolging over de heele linie inzetten, de spoor lijn en bruggen achter ons zooveel mogelijk herstellen en trachten te be letten, dat de vijand ongemoeid zijn nieuwe stellingen kan bereiken. Wij zouden in het bijzonder hard op zijn vleugels drukken, in de hoop, dezen op het centrum te drijven en zoo den terugtocht te beletten. De Duitschers kunnen niet op een beslissende over winning hopen door een parallelle ver volging van Zuid-west naar Noord oost, daar onze bondgenooten floor hun geweldige achterhoedegevechten algemeene gevechten kunnen vermij den. Alleen door een sterke actie in het noorden kan een beslissende over winning Verkregen worden on daar Duitschland een beslissingnoodigheeft, moeten wij aannemon, dat hot die met alle energie zal zoeken. De schrijver vermoedt, dat von Be low, nog niet dadelijk gaat ageeren, doch zal wachten tot alle Duitsche legers in de linie oostelijk van den Weichsel zijn opgesteld. Hij heeft den spoorweg naar Libuu tot zijn be schikking en hij heeft waarschijnlijk Schawli dooi een spoorlijn verbonden zoiuler de heveleji (fer barones, en daar op slaakten ife werklieden gezamenlijk den arbeid. Overal zag men bedrukte gejuch- ten. Het werk in de fabriek stond heel stil, (m de inspecteur kon nauwe lijks genoeg handen krijgen om den oogst verffer binnen te halen. Onder deze omHfandighed'en leed Gerda ’von Altenbralf Jiet meest, daar zij 1)0- vrndien gebukt ging onder hel leed der verloren liefde en onder den vreeselijken twijfel aan de eer van haar ouders. Zij wist zelf niet hoe zij nog op het kasteel gekomen was dien dag, toen 'duard haar de volle waarheid had gezegd. Zij had zich in haar kamer opgesloten en eerst op dringend verlangen van haar vader had zij kunnen lx*»luiton bij hem te gaan. Met vrees en beven was zij haar vader genaderd, dien, zij tot heden nis oen voor- beeld van eergevoel had vereerd cu op wien zulk een ontzettende verdenking rustte. En het vreeseiijkste voor haar kinder lijk gevoel was wel, dat ij ftelve dl* die verdenking niet van zich kon z«M»en. Als zij zicli zoo menig voorval nil haar leven herinnerde, dat zij nu eeist recht begreep, dftn kreeg die verdenking hoe langer hoe meer schijn van waar heid, dan ao<i haar vader de kinde ren van zijn broeder met voorbedachten rade hun wettig erfdeel ontnomen heh- 42) Harry was zeer bleek geworden.. Gij spreekt daar een zware beschuldiging uit, zeide hij op doffen toon. y Ik zal die heechuldiging door wijzen staven. Reeds heb ik de sporen m misdaad ontdtekt. Te Frati, een dorpje in het gebergte bij Palermo, zijn ,n‘jn ouders getrouwd. Kort na mijn vaders dood is daar het register verdwenen, waarin de podesta dé voltrokken .huwelijken moesten inschrij* vvn. Niemand weet, waar dat register ge- m DÜ va^ jnifirt samen met den ‘*n Duitsoher in Frati ver- o«<de dien niemand kende, maar die veei ingang had met den podesta. Na 'ertrek van den Duitacher was het gister verdwenen. De podesta trok landverhuizer naar Amerika. Wen zal ik volgen, U "Mr het einde der aanfe. Als ik u dat e bewijzen hreng, dat gij reeds lang i» onrechtmatig bezit van AKonbrak zijt dan hoop ik, dat gij mij de g«- "Opgdoening niet zult weigeren, die ik vorder. Eduard maakte sfe tr<*ken, doch Harry Aan het Oostelijk Front. H<t D u i I h d h c comiituulquë van Aug. inoldt De aanvalstroepen van Kowno kwa men dichter bij de vewting. V ierhouderd- dertig Russen, waaronder drie oNicieren, gevangen genomen, 8 machinegc- builgemaakt. Ook aan het noordc- en westelijk front van Lomza maak ten wij onder lievige gevechten vorderin gen. Drie officieren en 1400 man den ren H(< O o s t o n r ij k s c h e communiqué van 9 Aug. luidt Do vijand, die van het Weiehsel-fronl tenngwijkt, wordt vervolgd. De Duitsoh- i )os< e-nr ijks< h-H ongaa r sdlie st r i jdk racli lm overscivredcn den spoorweg van Iwango- i rod—-Lukow en de plaats Garwolin, den groot en straatweg van Warschau naar Lublin in Oostelijke richting. De linker Wieprdz-oever «i de rechter Weiohsel- oever bij Iwangorod. zijn van den vijand gezuiverd. Onze troepen trokken over de Wleprcz in Noordoost»!ijke en Nooixh^- Ujke richting. Op <fe gevechtsterreinen bij I.uhartow on Miecho zijn (fe sporen te zien van een haastigen vlucht van (hti vijand. Het aantal gevangenen, dat door het leger vmm aartshertog Jozef Ferdi nand is gemaakt, Weikle het cijfer 8000. Tusschen de Wicproz en de Boeg wordt verder gewlreden. Aan de Dniester, stroom opwaarts van (fe Msziezco, wierpen onae troepen de Rliasen op verscheidene Amnr iefi terug, waarbij zij meer dan 1600 man gevangen namen en vijf machluegeweren buit mankten. f 1.25 1.50 het altijd spoedig afgebroken, Gerda steeds liad gemeeiul, dal tusschen haar vader en zijn broder g«s«ui» goode verstandhouding had lawtaan. Eenigszlii" had haar vader dijt ook bovcotigd toen zij op zekeren dag eenige vragen duard tot hem richtte, had hij verzocht niet over den overledene spreken, daar dit hem pijnlijke herinne ring opwekte. I n dan die ongegronde tifkeer tegen Eduard Montelli «j had haar vader niet meermalen ns-t groots heftigheid verlioden, dien naam in zijn legenwoordigheid uil te spreken Ja, de eenige V(»rklariiig van vreemde gedrag vond Gerdh in de v nietigendt' erkentenis van de zware schuld harer ouders. Nu eerst erkende zij de cfluhnofffl^lieid van EdiiarU, di<( haar zoolang (fe waarheid verzwegen hMty er zij hem kon wederzien, moest rampzalige gehdm volledig zijn heldiurd. De misdaad van moest goedgemaakt worden, maar op welke wijze? De eenige, die helpm kon, was haar broeder. Zij kende zijn gevoefena, zij wist, dat hij geen vlek zou dulden op het wapenschild zijner voorvaderenzij wist dat hoor broeder niet slecht wa«. Zij kende zijn edelmoe dig karakter, dat helaas, door de standighishm wat lichtzinnig was dan. stevige handdruk bevestigde jonge mannen. Het Duitsche communiqué van Aug. n:: u wikkelde zich een gevecht bij 1 ten oosten van Yperen. In Arj (Wordt vervolgd.) Zoo hadden hare ouders bijna nooit over den gestorven oom gesproken als toevallig het gesprek op hem kwam, was en bij den inspecteur Feidner hun be zwaren te berde gebracht, maar beide mannen verklaarden niets te kunnen doen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1