t Blad. t zij n LAR, ijenSMirtij OON 1 ^.KAK, ipte Gracht 2H HAAG, ii Hennen! De Oorlog. Me Jaargang. Woensdag 11 Augustus 1915. tNo. 12853. Telefoon Interc. 82. FEUILLETON Moeder en Zoon. e. :i Wed.E.ALTB, I haag. IESSING, penstraat 24. alle meubelen lijk. JI Dameskleediag. Telefoon Interc. 82. n Heeren! >^ieof gwI5| xTie'«-"WS- exx ^.d.^rertexLtie"bleud. v'oor ezn. Oaacxstxelcexx- mten do.tadu.^1 Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. -PRTTFVAirHÏT AldyNNinrENT: Per kwartaal Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. uiten ADRES voor me». Eontainc-au-t Jhampt. Nare w I» e 10 straal weg Adria- 'ORTEN R<‘- K r ij r a- De communiqué van 10 ir parti- /ERINO hebt. me lm van te <V op tl Ge (Wordt vervolgd.) I me werkelijk nieuws* Vl V J mede- raad- vader. aan»- zwarten eeuw De her i omvatte Duiisvls- e<«n me in de door toch ge spoe- 13 sa- Nn zou ik ver tol te be man- Zee tal- m vergoed. Jf en Gracht 26B* Maandschrift en VM’l - GEHEIMMUX HET VAN- 'TEN - EN r- in hHi Van No- waar de bwmmtrad rijn. Mijn God, Harry, waar komt vaadlaan riep zij verrast uit. Er 3GSTE WAAlt sd ragen Zij de den 10 dezer deden zij w‘n van een bom- verst ik kende hommen. De ar- sloot! van dut van de benedrti-Wieprcz was voortgerukt. In de buiging van de Wieprcz bij Kosk werd de rivier op verscheidene plaatsen hot ow hoiidgentooh® eeiiige rijen, vijandrtijke aoh- I .omza 1 en namen heden bij hrt aanbreken van den dag de vesting. Ten zuiden van Lomza werd de weg naar Ortrow al vechtende over schreden. (Ast row wordt nog door den vij- and verdedigd. Van de Bojany, ten wes ten van Brok tot de uitmonding van de Boeg bereikten oner troepen deze rivier. Sedert (ten 7e®. Augustus werd»® hier 23 officieren en 10.000 man gevangen ge- Het D u i t s c h e Aug. luidt Ten oosten van Yperen slaagden riemlijke Engelsche strijdkrachten zich in het bw.it te stellen v hem om weer en nog als gratis roducties: Jacob 52 MORES Cz. PRIJS DER ADVERT ENTlftN: Van 1—5 gewone regels met bewysmimmerf 0.55 Elke regel meer0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0.25 per regel. (Irwole letters en randen naar plaatsruimte. vuur in Reims vier en liet 22 officieren schappen als g»»vange®m machinegeweren!, vert voertuigen rijk materiaal vielen in onze en Praga en en Ro deer het mij niet besluit te uwe hulp in ch t portret en misken baar, blauwe oogen, hetzelfde hoog»* troisehe t rikken AIh ik d(H weer goedmaken viw*tbesloten tot zicliaelven. dachten is van. u, i geen vlek rusten ons wapenschild en loof ik u Na dw.e lielofte schreed Harry verder. Hij gevoelde zich krachtiger ntt hij den vort in het ouderlijk huis had. Hij ge voelde zich em mrt die mannen, wier portretten hem van den muur schenen toe to knikken «n wier <w ook zijn eer was. Nog geloofde hij nirt aan een misdaad van zijn ouders, maar hij gevoelde dat het noodzak dijk was de zaak volledig op te helderen In- deze stemming kwam hij bij Gerda. Maar wat schrikte* hij. toen hij de veran dering bemerkte die in. de laatst»- dagen bij zijn zuster had plaats gegrepm. Schreiende sloeg zij de armen om haar broeders hals en verborg haar bleek ge laat aan* zijn borst. Haar slanke ge stalte trildehet duurde geruimen tijd schoon gelaat ▼Woonde Rogailn opgemerkt. Ik kom done zaak. Ge maakt 8‘ertg. Neem mij nirt kwalijk als ik voor» hem en Ach Harry, als ik hem stil dinar zie liggen, denk hij werkelijk dood i» en mi di»- vow- de vlakten Boeg, waar »*en heen trekt van N a r e w-l i n i e in de geschiedenis. Namwlinie heeft reeds van oudn- in de krijgegeochiedeniB een belang rijk rol gespeeld. Het landscltap ziet er ernstig uil, donkere wouden liggen Itwschm de Narew en zandige heuvelreeks dopr- Lonvza naar Ostnow, die zuidelijk in de Moertwwn* verloopt.- Om dit bOHchgrtried m om de Narew met zijn golven is reeds sedert de 17e vaak gestreden. De burcht wogrod. dm op itrt punt ligt gelegenheid, cior ernstig, mannen afhandrten mocht gelukken, met vader tot oen komen, dan eerst zal ik roepen. Maar, mijn hemel, Harry, ge toont ernet die bijna komiek is ik wil niet in je grtteimen, dringen, maar ik geloof, dat ik je toch altijd met raad 'en daad terzijde heb gertaan. Daar dank ik u van ganscher harte voor, moeder. Mftar zoo mogelijk in deze aangelegenheid willen schoenen. Nu zoek dan je heil bij je vader, antwoordde mevrouw von Altenbrak ergerd. Onaangename dingen heb ik den laatsten tijd' genoeg gehad, ik geen brtioefte aan, nog meer naams. Maar ikhoop4 dat de aangelegen heid zooals ge dien noemt, je nirt zoo volledig in beslag neemt, dat ge voor je moeder nirt een vriendelijk woortf over zuiden van Mansbach overbrugd. De kort geleden gerwd! gekomen hrug word gis- teren door eenige treffers van otw ar tillerie vernield. Op den zuidelijken rand1 van hrt Hos- svnwoml, westelijk van Verdun, werd een Fransche kwlndballoii' neergencholen. Den 9en <hwr. om ell uur ’s avonds, wierp een vijandelijke vliegenier opt'ad- ■ziuid (Hollandsoh gebied, dicht bij do Bel- gijche grens) bommen. Tusschen BlMingen en Rheinwailer, ten zuiden van Mülheim (Baden) moert een FraistCh vliegtuig ondier hrt Vuur van ons afwis-rgvRchut landen. De bertuurdvr en waarnemer werden gevangen genomen. Bij i'firt werd) een vijandldijke vliegenier door oiw vyur gedlwongen. op Zwitsersch gebied te landen. boekhandelaar: r artistique in 4 kien- le platen betreffend® Vrouwenkiesrecht, Vrouwenbeweging cM., voorstellende: ten ontlast U, de Wijsgeerige Hen, de Onderwijs Hen hen. Prijs per loaito stuk, per map van Dezelfde als brief-, je van 6 st. 50 cl r niet voorhanden, igst van postwissel A. STADERMANN 23 het station en den molen van Moucol, geraakkrtijk afgeslagen. I» de Vogezen had een kanonrwide plaats. In dm ochtend van 9 dezer vertrok <*en I ranscli Vwkader van 32 vliegtuigen voor iKHnbarik’immt vergezeld van vlieg- Ittlgen voor achtervolging, om het sta tion en de fahriken van Saarbrücken te hoinhardberen. De wogen waren met mist hedekt en do lucht was bewolkt. On danks die moeilijkheden om de richting té houden bereikten 28 vliegtuigen toch het (foei. Zij wierpen 16-1 granaten van allé kalibers naar beneden. De escortee- rend** vliegtuigen hiokten de Duiteche vliegtuigen tegen, die hrt. eekader den weg trachten af |.e snijden. Tal van rook wolken. en branden worden hoven de bombardeerde punten waargenomen. go vandaan riep zij verrast uit. Er is ,oc|‘ geen ongeluk gehoond Ik kon, hes het geld nog. nirt zenden op het oo^mhlik komt het zoo slecht gelegen, *9 maar mogdijk is. maar ik hel. toch «‘hjd stappen gedaan om. Laat dat geld nu maar rusten, moe- antwoordde Harry, wims jeugdig Boh<XM»’ gelaat zoo’n ernstige uitdrukking vertr^^A.. .1. nooit bij hom wegens een an- .lezer had in den loop van „„g een artilleri.'-actie plaa.s in A - tusMchen th.’ Soiunie en. Uise, in het dal van de Aisne. In, Artois, ten n.mi- den van het station van Souchcz, deden de Duitsdhers iu den nacht van 9 op 10 dezer twee aanvallen met handgr.Mia’on, doch werden door het Franwno hun loopgraven teruggedreven, werd gdomiiardeerd,. Jp Argoïuie. bij trachtten de Duitschcrs Fransohe j-Obten te vermeesteren. Zij werd»m echter overal teruggedreven. In hrt oostelijk deel van het woud had een kanonnade en hiailadc plaats, zonder Infanteriegevechten. Bij Vauqnois kwam hrt tot een. strijd mrt bommen en handgranaten. Bij hrt Bois-le- l’rótre dwksi de Duitechers, na oen he vig bombardementden 9en dezer een aanval op die Fransche loopgraven in de streek van t.’roix-d&s-Carmes. werden echter door het schieten en versperringen; tegengehouden- In iriu*ht van 4) op .nieirwen aanval, vergezeld hnrdemmit met z« werd' evems*n« door de Fransche lillerie verijdeld. In IxMharingen werd een Duitsche ver- kemnngspatrouille, die een aanval dieed op i imleon gelijk mrt Sierok en Fraga ver kerkt, in 18U9 urtgebreid en mrttertijd lol eeu zoo rterk steunpunt gemaak», dal hel in 1813 een liclegering van eenlge maiuiden kon uitlwuden. Minder roemrijke lierinueriugi-n Ixs-ft au nomen. Tin oorten vair Warschau rukte hrt le ger van prins Leopoildl van Beieren voort tot dicht bij den wig van Stanislauw naar Xowominsk. Hei hger van Voft Woyrsch bereikte bij de achtervolging da Hi reek ten noor den v4i oosten van Zelechow. Hrt sloot zich aan bij den van uit liet zuiden- üp- rukkendei linkervleugel der legergroep van Mackensen. Op hrt front van Oetrow tot aan de Boeg werden de v ijandelijke achterhoeden op hun Iwokhnadrt lerujfcgeworpen. (Brok ligt 2 K.M. ten zuiden van Os^ trow). loopig daarvan niets naders kan deden ik mort eerst met vader plegen. Och, je vader die is zoo lusteloos, lieve Harry, dat ge bij hem weinig g<*- voel voor je moeilijkheden zult vinden. Zithet hier En mevrouw von Alten- brak wees lachend op haar hart. Bij jelui, jongelieden, is gewoonlijk geld of liefde in het spel. .Ja, (He scboohe heerlijke jisigdf I Toch moet ik trachten bij belangstelling te wekken voor mijn antwoordde (|e jonge offi- Die laat zich beter de onder on- haar rilling over de leden, als voorlxulie van een naderend' ongeluk. Nogmaals drukte Harry een kus haar hand en zride toen Nu vindt u wel goed dat ik heenga .moedor. Ik ga ierda begroeten. Gerda zal bij je vader zijn. Hij wil zich door niemand laten verplegen. zult haar wel een bertje veranderd vin don. Harry ging naar den vleugel van hrt dot. waar de vertrekken» van zijn vader waren. Mrt vluggen tred stapte hij door die lange gang, waarvan de muren ver sierd ware® mrt portretten zijner voor- terwaartsoho stellingen. Aan do Boeg eu de Zlota Lipa is de toertuid otnverandraxi*. Bij 'zerneliea op den zuidk'ili.jkcn oever van de Dniester veroverde hrt Ooetenrijksclie leger cenigw bruggehoofdktrtlingen die de Russen dusverre hardnekkig hadden weten, homlon. De vijand vluchHe óver de achter. en handen. GOUDSCHE COURANT. Idem franco per post. Met Gelltnstreerd Zondagsblad. I on Idem franco per post1JU Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Mabkt 31. bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. vaderen, van do g«pai)lH«rden ridder der kruistochten tot den knappen garde-dra- gonder van den Icgenwoordigon lijd. Dr laatste van de rij dro<g deze uniform. Hrt was Eduanl1 von Altenbrak. Een oogenblik bleef Harry voor dit portret staan. Ja, de g^dijkenis tusschen <Ht portret cn> Eduard* Montelli was on- miMkcnbaar. Dieaelfdt* groote, schitterende •kitzrtfde golvende haar. voorhoofd en dezelfde om den mond f onrertit is gepleegd dan zal sprak Harry i. Op de nage- mijne voorvaderen, zal I Rein en onbevlekt zij onae oer Dat lx- Aan het Westelijk Front. Het E r a n s c h e communiqué van 10 Aug. hiidA Den 8en den dag loi-, t«<™ f 1.25 1.50 iie( uit deo opsla ml 1831. De ItusHisclic eominaudant gul zich toen over zonder een schot ie los sen. I»e Polen maakten tiaar toen nog onder aislercu millioen patronen Ljiit. Van tijd tot tijd1 werd toen liet plan op- geworpen. ModHin tot het steunpunt \un het Poolsche leger V* makenmaar nuch Stray nwki noch Rajuoerino gingen er Imen en toen eindelijk generaal Mula- goweki daar in .September ikilMMt man en |(X) kaïbonuen bij elkaar had. bleven uv utuigtkondigde voorraden uil Warschau weg. liilussclnm was de amnestie van tien tsaar bekend geworden, vele soldaten desertee.rden tin toen de reut vim het Poolocho leger naar Pruhiicli gvbied ging, was hrt met den tegenstaan van Modliib uit. Den 8<mi Deleter gaf het zi-.-li aan de Russen over. (.11 Hrt ondcraardselte 1.1*111 berg. In een ix>rn»qxjndentic van hel, Berli- ner Tageblatt uit Lemberg wordt hol vol gende gemeld Do Lutdtergers waren in. de laatste we ken van de wankelende heerschappij tier IJustgHt gewoon geraakt aan schieten in .it- straten. Dtw»r de strijd' vtui de Rus sische Ochrama en. van de Russische Tsjinefniks legen hrt otirfrraardwche l.<*m- berg langzamerhand vormen aangenomen had. die aan de Russi«cl><* revolutie van 1906 lierinneren. I >il onderaardstdio 1 .emlH-rg Ooslntrijksche, Hotiganrsche en krijgsgevangen. DOMtenrijksch gezinde <ia- lieiCrR. aanvoenh-rs van democratiscliv eu vooruitstrevende partijen, onder het trans port ontvluchte veroordeelden, ook eenlge echt Russische revolutionnairi-n en dtwer- letus uit het RusHische leger, met een woord alleen het (tsarisme vijandig ge z.lndc <*n- voor het iiieorcmlcul faisoenlijke en zeer ontwikkelde uianmn en vrouwen. Het getal van deze ..oniwrttige” bewo ners van kelders, vlieringen, vervallen huilen e® kerkhoven bedroeg duizendbm. It> de oerrte dage® meldden zich alleen KMXJ uil Ruseiatche gevangen schap ont vluchte soldaten bij het plaatmdijk conp- maiubo te Lemls-rg, daaronder waren vele officieren, militaire dokters en amlttena ren, waarbij nmuschen met bekende aris tocratische namen, die onder valschen naam on vermomd allerlei nederigen ar beid hadden vcrricltl om aan den kost te komen en hun vrijland te redden. Of ficieren waren krant»® venters, koetsiers, taitionf!^|-wijzers, sjgwr<it^<*niy:iln'l(*lna>rH winkelbediende. Fe® officier had' de tra- ditioneale kleeding gedragen van <*ert l’oolselieii' Jood en hielp zijn beseliermcr. een eerzaim*n bakker, in de bakkerij. Toen, <.<®ige lotgeiMMiteu daarvan boor- Het Duit sc he communiqué van 10 Aug. luidt Ten Westen van het front van Kowno werd dk* aanval onder voortdurende ge vochten dichter hij de fronillinie gebracht. Daarbij maakten wij weder oenige liondnr- den Russen, gevangen, terwijl vier kanon nen werden verovcndl. I >e troepen van Scholz doorbraken gis- torennamiddagi de frontlinie bij veroverdten in stonn hrt fort arfinbreken van van tvrgeef me, moeder, er maalt zooveel door het hoofd. .Maar ik hoop spoedig weer vrijer te kunnen ademen en dan zal ik weer uw opgeruimde zoon wezen. Hij kuste zijn moeder de hand galla streek hom over zijn korte, blonde lokken. Denk er steeds aan, mijn zoon, al- wat ik gedaan heb. deed' ik uit lief de voor jou. sprak zij. Mevrouw von Altcnlirak wist zelf nirt. hoe het kwam, maar zij moest op dat oogeniblik tuin <lk* oude geschiedenis den ken, aan hrt geheim huwelijk van haar zwager. Zou Harry daarvan gehoord heb ben Ónmogelijk En toch - als zij bedacht, dat zoon van Eduard von Altenbrak 1 den naam Ediiiard Montrtli in haar middellijke nalrijheid leefde, liep zacht een aan- i er in,? van hrt wee-’ tflijk dert van Hooge. De Fransche actie nirt mijnen in do streek der hoeve van Beau Sejour was zonder resultaat. Na t de vernieling van. hrt viaduct ten wes ten van Dan»merkiroh door onze artille rie op 30 Mei hebben de Franschen in de richting van de spoorlijn de Larg ten uil de Pruisische inert® komende Pisza en db- \arew te zanten vloeien, is reeds in 1363 door de Duitsehe orde Iwstorind- cu verbrand. Hrt stroomafwaarts liggend»- stadje Os- trobnka. titans een sterke vesting, speel- 'h- in deo RussAsvIn® veldtocht van Na poleon in het jaar 1807 een rol, toen Sa vary de Russen onder generaal Essen i-t*rslo»*g. en drtn 2<i»® Mei 1831 werd hint- in de huurt hrt Poolscho hger on der Skrayneeki. tiielgud <*n Deutltinski door Dicliitsj vernietigen verslagen, een iicdVrlaag die hrt lot van d»*n Poolschen opstand bezegelde. Rozao werd gediirtmde den Pruisischen veldtocht in Polen in |79| vt*e>| genoemd <*n nam in 1831 de rest van liet bij Ortrolenka uit elkaar ge jaagd»* Russische l<g»*r binnen zijn mu ren op. De verting Pultusk wa« inder tijd een. militair punt van drtt eersten rang. In 1324 en 1363 werd de stad door de moordend ent plunderend binmmdrin- gende Littatiers van alle vier kanten in brand gestoken. In. 1656 werd ze door tie Zweden \erovenl en versterkt. In 1703 versloeg daar in do buurt Karei XII dk* Saksen ond»*r generaal* Jt’pn Htel- natt, in 1794 werd' zij do bakermat van den Poolschen oprtanri tegen de Pruisen Hier was het. dat generaal Madallnskl zijn1 troepen in plaats van ze, zooals is* ol»*n was, te ontstaan, tot oproer Itracht en met hen togen Worschati oprukte. Aan het einde van !8tXi koos Bennigsi® de vesting tot steunpunt van zijn troepen te gen do Fransohen, moer werd echter door LaimoH verslagen. In de geschiedenis van den opstand van 1831 wordt Pultuok niet .wegens een slag genoemd, maar om de mmrtnndlgheid’ dat vrtdlmanrschalk Dietiilsj Min een villa: voor de poort van die stad /loor de cholera word aangetast on op den ver jaardag van den val no pel stierf. Sierek, dat verder stroomafwaarts aan het punt ligt waar Xarew en Boeg men vloeienis reedt» in IHtMi door poleon. die die Mrategische brteak(®is van inzag, --t»*rk Itovertigd. In 18.31 nam Strzynockï daarin stelling omdol hij daar Xnrew en Boeg tegelijkertijd behwrschle »*n Warschau dokte. Hij moert de plaats echter spoedig daarop ontruimen. Xarew en Boeg rtroomen nu te samen venter naar den Weichsol. Op den lin keroever van den vereenigilen stroom ligt hrt stadje Nowogrodl, waar in 1655 de Zweedhche maarschalk Bteenbock een kamp oprkhtte en <*en brug over de rivier sloeg, waardoor hij over <h* Nar»*w kwam en de slotvoogd va® Plonek die. die met een Poolsch kroon leger tegenover hen stond. v»M-sloig. Xowo(-f;<®ngii»'wsk ten slotte, dat mrt zijn geweldig»* verdedigings werk»® aan da sniramvloeiing van Boeg Weiclwol ligt, beeft van oikWh’t mi h»¥»|iH5w*n.de rol gospeeld als sirtltrt lot WarHchau. Oorspronkelijk Modlin grti»*e- len. werd- hrt in 1806 op bevel van Na- ecr zij zooveel kalmte had herkregen dat zij haar broeder alles in goed»® samen- hang kon vertolk®. Broeder en zurtor zabm in de kamer naast het schri.jfvertrek van hun vader. De deur van lw*t aoh rijf ver trek wa« een zwart® voorhaag afgesloten, hoordk® zij nu 1® datt een zacht kerm of krani'|>achtigi IiochU®. Vader zit in zjjn leiin-liigrto<*l sla|x*n. fluisterde Gcrda. ge zult er schrikken, als ge hem ziet -. zijn lange gestalte k« grtmgen en hij is vreesclijk mager gewordt»®. zoo afgemat ik dikwijls dut Het is onVzrtUmd. lijk»* verdenking Heeft vader daar nooit op de eene of andere manier op gezin*peeld Gerda rilde als onder den indfuk van een. vmwefijkc gedachte. Zij Hrt hrt Iwokl op de liorst zinken fluisterde bijna onhoorbaar Nev®. Harry, dat heeft hij niet gedaan I Maar in> ijlkoortsen, heeft hij om Edqard von Altenbrak geroepen en hem om vergiffenis geomeekt. Hij wilde weer goedmaken, wat hij misdaan had. vervolging aan f nt Boeg Het Duitsehe communiqué van Aug. meldt Te® Werte® van hel front va® Kowno werd de aanval ondier voortdurende ge vechten steeds nader naar de IwMH-linie gelei»!. Hierbij maaktew »le Duitsclmrs evni- ge hondertlrti Russwi gevangen e®. vie len vier stukken geschut hun in banden. De troepen van vow Scholz doorbraken gistermiddag do front-Huir bij Lonrza bwsttormdien hrt fort 4. Zij namen' hedenmorgen bij het. aanbre- ken vin den dag de verting. De troepen, die ten Zuid»® van Lom- sja op den weg naar Oslrow rtrijdrti, trokken langs Oslrow, waar nog dooi de Russen weerstand) wertl geboden ’en bereiktten. Westelijk van Brok (12 K.M. ten Zuiden van Ortrow) de Boeg. Sedert 7 Augustus wérden hier 23 offi cieren en 10,100 ma® gevangengenomen- Tm Oosten van. Warschau kwam hrt leger van prins Ixopold1 van Beieren tot nabij dien straatweg StaniislawofXpvp - Minsk. Op hrt Zuidooffldijk oorlogsterreinN be reikte liet leger van Woyrsch bij djjjA’er- volghtg der Rttsw»® de streek ten Noord- oosten van Zclestrow. Hrt sloot zich aan bii den van liet Zuiden voorwaartsdrinr genden linkervleugel van de legcrgioep van Mackensen. Gp liet front van Ortrow tot aan de Boeg werden d»* Russische achteriuirtk® naar hun hoofdwacht t<Tuggeworjx*n. 43) Maar een openhartig eerlijk woord had bij hem nog altijd een goede plaats ge vonden. Daarom schreef zij hem een brief; zij verzocht hem naar Altenbrak te ko men on» al deze verwarde zake® tot oen ortknooping te brengen. Deze brief kruiste m»4 ee® telegram van Harry luidend»- Ik kom vandaag of morgen naar Altenbrak. Mevrouw von Altenbrak was nirt wei- nif verbaaed, toe® haar zoon bij haar mnneutrad zonder vooraf aangemeld Aan het Oostelijk Front. Het O o s t e n r ij k h c h communiqué van 10 Aug. zegt De vervolging van dm vijand, die op liet Weicivselterrrtn terugwijkt, duurt voort De troepen onder g«®eraal Von Woyrsch hebben ten, zuidoosten van Zeleckow ter rein gewonnen. Bij dw,e troepen zich e(® gedeelte van het leger Aartshertog Josef Ferdinand aan, de Itenedm-Wieprcz was van de Wiepr» eidbi overschred»®. Verder oortolijk van front tot aan de Boeg veroverden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1