>s VGAS lllllll f VAN THH op 'IMEBK b liM l! 00N A IGAS. De Oorlog. Donderdag 13 Augustus 1915. 54e Jaargang. flo. 12854. i Telefoon Interc. 82. WEN FEUILLETON Moeder en Zoon. H V OOIJ Kz. /AAY ZONEN CHE1»\ THEEib erty in v> va\ wj/, ig licht hebben? Verschijnt degelijks behalve Zon, en Feestdagen. Telefoon Interc. 82.Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. JORTEN or parti- VERINO II 10 voort- van 11 °p, Nowo-Goorgiewsk I» isteloos. komst, ons iOAZI.IN VAN bij worden EEN-I N-TWINTIGSTE HOOFDSTUK. (Wordt vervolgd.) man &Zn., Gouda. mijn vernemen.. op en 1U»*< die ruw hel uH- en En terwijl lie- aau- Imm op je ons ER1NOERWAARD A n<- van ge heb- <ton (ie g«- ol in brand' gestoken „Meteor” op I- ngelsche lorpeih»! Aan het Oostelijk Front. Het D u i t s c h e communiqué 11 Aug luidt: Het leger van Von Hindenburg wees de zwakke aanvallen, die de Russen g is dit werk door met het grootste Uit zijn, woorden hol» Ik dat grepen en ik hef» tonn zelf eenlge duidingen daaromtrent gegeven. Zijt ge krankzinnig klonk van Rollaga/s lippen. Will laatste oogmiilik het werk geheel* leven vernietigen Wilt tot bedelaars maken PRIJS DER ADV ER TEN TIÉN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meerM 0.10 Dy drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze legen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. lf en AW^tUtf— rmelding vtfn Nom- Prija, voorzien van caand Merk, vol- j Wet gedeponeerd. tot de uitvoeriag meerde orders aan- 'd, J. C. BUL, IEEBAART La. ot JAC'. KOOIJ Kt Wieringerwaard, dast met het instal- mijn wensoh geraden, of --- U£ jp n ui de laatste dagen links van den weg naar Riga deden gemakkelijk af. Overigens geen wijziging ten noor den van de Njemen. Een aanval van sterke Russische troepen uit Kowno mislukte. Het aan tal daar sedert den 8e,‘ gevangen ge nomen Russen klom tot 2116, het aantal machinegeweren tot 6. Oostelijk van lx>mza dringen onze troepen tegen de boven-Narewlinie vooruit. De vijand houdt een brug- gehoofd bij Wizna bezet. Zuidelijk van Lomza wijkt het heele Russische front achteruit. De sterk uitgebouwde Czerwony- Bor-stelling kon door den vijand niet gehouden worden. Onze legers gingen bij Czerwony over de Hor en dringen oostelijk daarvan vooruit. Het spoor- wegknooppunt zuidelijk van Ostrow werd genomen. Oostelijk van Nowo-Georgiewsk werd het door den vijand ontruimde fort Benjaminoro bezet. De vestingen Nowo-Gebrgiewsk en Brest-Litowsk werden door onze luchtschepen ge bombardeerd. De legers van Prins Leopold van Beieren bereikten in scherpe vervol ging met den linkervleugel de streek, van Kaluczyn. Op den rechtervleugel bestormde het leger van von Woyrsch hedennacht de vijandelijke achterhoedo- stellingen aan beide kanten van Jed- lanka, westelyk van Lukow. Er wer den meer dan 1000 gevangenen ge maakt. De nederlaag der Russen. De Duitschers schijnen thans ook tot de meaning te gaan overhellen, dat de op de Russen behaalde suc cessen in de eerste plaats moreele gevolgen zullen hebben. In het Berl. Tagebl. schrijft bv. de bekende Moraht o.m. Onze strategische successen aan de Weichsellini belasten tegelijk onze overige vijanden. Althans psychisch. Zij ontnemen hun do hoop op een ontlastend Russisch offensief in af- zienbaren tijd en laten hen aan zich zelf over. Nooit zöuden Frankrijk, Engeland en België het zonder Rus- land’s beloofd offensief tegen Berlijn gewaagd hebben, ten oorlog te gaan. Thans hebben zij met de vrucht van den Russischen terugtocht te rekenen Het groote getalso ver wicht van 1914 is voorgoed verloren. Onze successen voor Warschau en Iwangorod belasten verder Italië en fiOUDSCHE (III RAM. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalI Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post B Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt ^11, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Het was nacht Op hun vaders drukkelijken wensch hadden Gerdt Harry hem aJlem gelaten. broeder en zuster voor elkaar hun hart uitstortten, lag (te zieke in zijn leed, zojr- der dat de slaap zijn oogeti sloot. Hij had niet willen, toeslaan, dat zijn doeg- dan zorg voor je zuster... Harry, leven nog eenige bloedverwanten ons. Je weet niet waar Harry, ge moet hen verzoenen en schadeloosstellen. Beloof me, dat ge mijn testament nauwkeurig Lent het, nie- het ligt daar In Krijgsverrichtingen ter Zee. l> uitlicht* coiiNiuiniqiié van Aug. meldt <)p 10 Aug. vid onee Ooalzoevloot het aan den ingang van iVm Alaiutoarcliipd gi-l<igen en. versterkte eiland I to aan en dwong door haar vuur de in dien in gang opgestekte RusMteche troepen en een pantserkruiser van het Makarof-type tot den terugtocht en bracht de vijoudulijke een aantal voltreffers tot Vier officiers en 39 manschappen wer-j den- gered. De „Meteor” kwam vervol-| gons in liet gvalclrt van een eskader Brit-I sche kruisers. ikiar de commandant van| het Duitwhe schip inzag. dat het onmo-| gelijk was te ontkonieni, gaf hij bevel aan| <te bemanning het schip te verlaten, waar na hij het in d** lucht diced vliegen. Het Fransche slagschip „St. IajuIs”! rapporteert, dat hel 5 van de kanon-, hm in de batterijen op de AzItMiaohej kust buiten gevecht heeft gesteld. Rumeensche streken, waar zij thans aangekomen zijn, gestaakt. Gevaar voor den Russische» terugtocht. I en uit het perek-wartier te velde ont vangen l>erioht meldt. dnt door het dringen van de legers van Woyrsch van prins M*oipold van. Buieren d<* langrijkste groote wegen het spoorweg- krnispiiii't lusHchen Wieprcz en d«-n groo- tei» weg van Waa-schan mi Itoeblin naar Bresil—Litofsk in gevaar gebracht schij nen. Bij dat kruispunt komen ook ver scheiden locale lijnen samen, zoo ver neemt de Hel Aan het Italiaansche Front. Het Oosl en r ijkdcli communiqué van II Aug. meldt Het artillerie-vuur en de aanvallen ik*r Italianen, itan het kustfront namen giste ren weer in ontvang toe. Op den. rand van het plateau van Do|x*rdo vielen ster ke vijaink'lijko strijdkrachten onze stellin gen ten oosten van Montfalcone aan. die eoliter na verbitterden gevechten zonder uitzondering in ons bezit bleven. De vijand kist door hut gcschutvvur in dw» Servië, die op een vastlegging van Oostenrijk’s krachten door Rusland gerekend hadden en zij ontlasten Tur kije. De Russische bedreiging uit het noorden is geheel, die van uit den Kaukasus grootendeels opgeheven. De dagelijks in Frankrijk en Engeland besproken idee omtrent het overbren gen van Duitsche troepen van Oost naar West laten wij met opzet buiten bespreking. De neutralen, wonend bij het oos telijk oorlogsterrein, zien dit alles aan en wij wachten er op, dat zij hun houding bepalen. Nog is alles in wor ding. Waaraan echter de onbeslisten in Noord en Zuid van militaire zijde herinnerd zouden kunnen worden, is het volgende, gewichtige feit, door den veldtocht van dit jaar geleerd. Het Russisch offensief werd gebroken tegen den Karpathenmuur, in de Ma- zuren, aan de Dunajec, aan de San bij Lemberg, aan de Boeg, aan Weich- sel, Njemen en Dubissa. Lauweren oogstte Rusland alleen bij zijn terugtochtsstrategie. Voelen de kleine legers der neutralen zich in staat, om het nog altijd millioenen sterk Tsaar- leger de kracht tot aanvallen te geven? Turkije weerstond alle overweldiginga- pogingen zonder moeite. Willen de legers der Balkan-neutralen voor do aan Turkije vijandige mogendheden de kastanjes uit het vuur halen, die op het Dardanellenv-pur geroosterd worden? Ten slotte wijst Morath er op, flat het niet onverschillig kan zijn, hoe de bevolking van een bezet gebied de overwinnaars ontvangt, België heeft dit getoond. Hij raadt daarom tot groote tegemoetkoming tegenover Ro len aan. Men zou den Polen alle4.on zekerheid omtrent de toekomstVan hun land moeten ontnemen. HeWfraat toch om een natie van 12 ülïtnoen, die gaarne onze vriend zou willen wor den. De legers zouden eerst en daarna onze heele politiek de vrucht van vriendschap oogsten. De legers van Von Mackensen vallen de vijandelijke stellingen aan achter de sectoren van Bystzzyca (zuidelijk van Radzyn) en Tysmenitca, westelijk van Parczew, alsmede in de linie Os- trow-Uchrusk. Aan de Boven-Boeg en de Zlota Lipa is de toestand onveranderd. De Russen hebben hun verwoes tingen in de niet meer zuiver Poolsch flank zware verlteeen. Twee aanvallen legen ln*t naar het Westen vooruitsprin- g<*nik> plat<*an-gedeelle werden reed* door onoe artillerie gestuit. Tqgen het Goerxer hruggehoold poog den de Italianen bij Perma de hindenüs- «m te naderen. Zij werden echter handgranaten verjaagd. De aanval. in de duisternis bij Zagora. ten Zuidoos ten van l’lava. w«d aangevangen, mis lukte evenals eergisteren. In het KarintlkMclie en 'l'yroler gr<*n«- grlried te de toestand onveranderd. l it London wordt d.d. II Aug. of- tick'd gnndd Het kleine gewapende Britselic pa- troulllev aartuig) ,.Hain*««5 werd op H Aug. in <h* Noordzee door den Diiitedion hulp- kruiser ...Meteor” tot zinken gebracht. l il IxHulcn wordt d.d. II Aug. ge meld. dnt de ItiiHstechi» bark Altezar te gezoiiikcn. I knpit4*in en Hen leden d»r Im-hiKnuing hebben in eon boot d n ten wal weten te bereiken. Hot EngoMdhe stoonudiip l«*<Malle gestrand. De l>aniann.ing werd gered. Uit Berlijn wordt d.d. UI Aug. gcJ «el lullI Het „SvemHiong All>te Dagblml” deelde iiKsh*. dnt de kapitein van de sclioeovr Jason”. apiMn-nt den ondergang van hd| schip, hvA^iolgciuIc tes-ft medegiMieeldi De „Jasoii woh hn< oen lading mijn-; hout van Falkonburg (Zweden) naar Granton (KchoUand) onderweg, tocoi het schip Maamlag namiddags voor lloniH- rif <loor den DiiIuwIhmi liiilpkruim-r ,.Me-j teorM, na<hu de geheele l»emalining was ov crganotiH-n. in brand* gestoken werdvl Kort daarop liep de „Motoor” op <M*n| mijn of wenl door een I- ngeisehc torp<*ik>| getroffen het schip vloog in de lucht. Dean, naar beweerd wordt, door d»-nl kapitein afgd<'gde verkarlng, berust op| een dwaling. De ..Meteor” «ord door (ton commandant, naar uit het Duitsche nip port fldijkt. tot zinken gebracht, toon hij inzag, dnt de strijd met I l'ngeteclie kriii-j sera tegenover zich, vergeefs zou zijn.i Alle zich nnn boord bevindende personen gingen In de booten en werden later door eon Zweedsoh vtesoheravaftrluig opgeno-! men, die <to 1 hsnsche zeelieden aan de kaïtoniticierlioot ..Alwnlom” overgaf: dez<j liraeht hen naar E*tbjerg. I*o bemanning van de ..Meteor” hh'of aan lioonl van het ZwiNsteche schip. Ito ..Jason was voor 43.000 kr, tegen oorlogwsol»ad«' ver- I zekerd. Aan het Zuidelijk Front. In en o in de l> a r d a ii e 11 e n. Ihti I'. n g e I c h e communiqué van 11 Aug. meldt I te ernstige g«'vedite<i op hot schier eiland Gallipoli, wertton gisteren g<«et, hoofdbzakelljk in <to Anagraui-Htreek de Noordelijke ztae. Het algemeens resultaat is, dut het terrein in de Ana- graurttom* liehotuton bleef, hetgeen voor namelijk te danken te aan de dapperheid van het AustralisclM* en Xteuw-Zeelanib- Kche legerkorps naar het Noorden zijn thans nog geen verdere' vorderingen ge- maakt. De troepen hetdwii den vijand ern stige verliezen toegobrachl. ter ook 's naohte bij hem waakte, een amtor mocht dal nog vod minder hij wilde rust hebls-n, algelssde rust nau welijks duhle hij dnt in de aangrenzende kans-r oen bedii-nde sliep om in geval van nood bij <h* band te zijn. .Maar ondanks zijn slapeloosheid ge voelde hij heden eon tevredenheid! als hij in langen tijd niet gekend had. Hij wist nu. dal do verzoening van zijn euvel- daad in (to hand zijns zxtons lag. dat (h«ze d<» verzoening met de onterfde kin deren zijn» broeders tot stand zou bron- I gen. Zelf te zwak om die verzoening te bewerkstelligen, kon hij nu toeli gerust uit dit toven scheiden. De duisternis van den nacht had nu niet» verschrikkelijk» meer voor den zieke, zijn geweten wa» tot riMl gekomen en zijn zenuwen schok ten niet meer zoo pijnlijk bij het minste gedruisch det hfj hoorde. Daarom verschrikte hij ook niet, toon omstreek» middernacht de deur van zijn kanner zacht werd geopend en zijn vrouw binnentrad met een brandende lamp In (to hand. F en donker morgenkleed om hulde in rijke plooien haar lange ge stalte haar trotach hoofd was bedekt met oen zworen kanten omslagdoek, met een lossen knoop onder de kin VMlge- maakt. Mevrouw von. Alt<*nbrak hield haar hand voor het licht en hoog zich over den zleko. Zijt go wakker. Willy Dot is goed! Dan kan ik iota gewichtigs met je lie- spreken. Zij sprak die woorden uit in korten kmdbatterij door zwijgen. Op denzelfd»*!» dhg dreven andere I >uit- schc kruisers ItusHteche torpedioltoQteti. di«» zich bij Zerel aan den ingang van de Golf van Itiga vertoond hadilkn. In (Mc Golf terug. Naar werd geconstateerd, brak urand uil op ••en vijandelijken torpedo nger. On ze schepen wcrilen h<*rhaaldelijk door duik hooien aangevallen., maar alle op hen afgeschoten torpedo's uiteten:. Onze sche pen kregen averij noch vcrliracn. dM ge zult uitvoeren. Niemand kent het, mand weet daarvan... sdirijftaM. daaruit zult ge atlas alleeMaar vraag mij nu niets, ik kan je niete zeggen geef me je woord' daarop dat ge niet» zult vra gen en niets onderzoeken. Als Harry door zijn zuster en Eduard Montolli niet met ’t familiegeheim liekend was gemaakt, zou hij <te woorden van, gebiedenden toon, dien zij »cd«»rt jnren tegenover haar echtgenoot had aangeno men. Willy h<MiM»rkte, dot het Idocke gelaat van zijn vrouw oen sombere uitdrukking vertoiondv. Met innpani^ing ridlitte hij zich op. en leunemto op den <*||«l>oog vo<i (kti redUerarm. z.eide hij niet zonder bit terheid Nu. om»Hreeks middernacht, komt ge nu om zaken mot mij te bespreken Den ganscimn dag laat, ge u bijjia geen «ogenblik zien. Wordt nu nhd sentimenteel mijn waarde, antwoordde zij met een spot len den glimlach. Wat ik heli mede te de©- len, kan het dogtielit niet drogen en ook niet de tegenwoorcNgludd von Gcrdn, die altijd in je nabijheid moet wezen wed dal Harry gekomen is weet ook, of hij ons gohdm vermoedt on hij de g(»»chie<toni» van Eduards kimtoren kent. Ih» kaloonkwedto voor Ihiiteehlaisl. li» ik* ,,l'conouiiiste Europóeti” schrijft dmondl Théry Ind'ico katoen onmiikk*! lijk Iqj aiisolule contrabande wordt ver- kluanh ol. wtU nog beter zou zijn, du verliondcn naiics zich met elkaar ver- stonden om alhn invoer van katoen in I fuitschlaml voor goed te beletten dan zmi de lotatc voorraad van 197.01X1 ba len. welke ziel» op i Juli' j.l. in dit land bevond, slechts voor ongeveer I maan den voldbcnde wezen voor du vervmrdi- giirg vam liet schietkatoen, dal voor liet Dullschi- h^er noodig te. Het todos buiten twijfel dnt e<»n radicale verhinde ring vaii' den invoer van katoen in huitachland den Ugi-nstand van dit land »|Hsxlig zou v<*rlauHiM4i. De Daily chronicle" dnarntogcn brengt een I»rii4 van een, onzijilige, die in (km laalsten tijd veel in Duilschland heeft ge- reisd en zich op de liooglc heeft gesteld van de nijverheidi aldaar. Hij zegt, dat stem. Hetit ge j heeft Gcrdd je geschreven dat ik gaarne nog ii»ns zien wHdei Vader, ik hoop, dat wij elkaar nog menigimaal zulleii zien. De dokter zal u wel aan rad»naar het Zuiden Ie gaan, en ik hoop, dat u daar uw gezondheid geheel zal terugkrijgen. Zijn vader lachte ongcloovlg. Geloof niet, wat de dokters zoggen. Harry, antwoordde hij. Ik zal het Zui den niet meer zien. Ik wil er ook niet heen, ik wil hier blijven op liet stam slot van ons geslacht wil ik de oogen sluiten. Vermoeid zonk hij in zijn zetel terug on lag m»> pooe bewegingloos. Toen zog men vreemde aenuwachtige trekkingen in zijn mager wankleurig gelaat. Hij sloeg de oogen weer op en de hand van zijn zoon grijpende, zeide hij Harry, mijn zoon, als ik er niet meer zijn zal, draag er van, ■--1 kojm.jj locale lijnen saman, N. R. ('t. uit Keulen. is waarschijnlijk dut de Russen zullen pogen vóór deze linie het opdrin- gen van de Duitachers te stuiten. liet vroeger in de buurt van Radom ver Wctaelijk van (to W '‘i<AÉ-l saainge- I rokken hger is na de iiininiing van Iwangorad op d’en Oontelijken Weich- sel-oever gearriveerd. Door het voor waart» rukken van (to leger» van aarts hertog Jozef Ferdinand en Mackensen is ik» laatste dagen het ge veel» t stront van de legers dv»r Midtont-Europeesche mogendhe- deti zeer voel verkort, en zijn 41e togera dicht genadkirdi tol belangrijke steunpun ten van. de Russen. zijn vader aan oen ijlkoorts to<g)(*K-liri ft i*n h<4>ls»n. Nu echter Ingreep hij di»n verholii» zin dier woorden wel en zijn ziel werd veitviild mot na«lt*l ijken voor zijn ongelukkige» vader die zulk een zware schuld op zich goladet» had. Hij wist alhw hij wist, dat Eduard Monlelii dw waarheid had' gezegd. Wees gerust, vader, sprak hij aan gedaan en legde zijn warme hond in dn* bevende, ijzigkoele rechterhand van zijn vader. Uw laatste wil zal mij heilig zijn, ik zal (Men uitvoeren al... al zou die mij ook verdrijven uit het slot mijner voorvaderen. Vroesejijk zwoigde (to borst van den' zieke, die mot gesloten oogm in de kus sens rustte, nog stoedh de hand van zijn zoon vasthoudende. Gerds knielde haar vader neer on legde sebreiend haar hoofd op zijn knie. Wal haar vader gedaan mocht ben, hij was gebukt gigaan onder last zijner schuld, dat gevoelden de kin» deren op dit oogenblik, en aan ben stond het niet, over hun, vatier oordeel uit te opreken. Aan het Westelijk Front. Hrt E r a n s c h e oommuniqué van Aug. luidt iJoft lilden dezer «ruiden »n den loop van den dag ad hu artillerie acties plaats In Artois, het Al-in*-dnl, de streek 'art Troyon. aan dea nul der Argonuen in het liosch van tpremonl. In Artois kwam het tot een levendige kanonntale. In den nacht van op II dezer wera een aan val tier Duitecher» «m*t .handgranaten bij Souchez afg«*slag*n. In Argonne werden ile Franache stclliag'-n ten oosten van den wig van Vienno-lw Chateau naar Bioarville zoor hevig gebombardeerd. Op ftet overige front had de nacht van op 11 d<»zer een kalm verloop. f I 25 1.50 1 50 1.90 44) Daarom heb ik dag en nacht bij hem gewaakt dnt geen vreemde ooren die on vrijwillige bekentenissen zouden hooren... Maar hoor, hij is wakker geworden... hij roept me Bereidt hm» voor op mijn Gerd». Gerda siieide naar naar vader, maar wrtnige oogenblikken daarna kwam terug e© 7,«de tot Harry Vader wil je dadelijk zien hij was zeer verheugd, lo‘‘n ik hem edel dat ge I ier zijt. Harry moest zich g.*weld aandoen, om niet in tranen los te barsten, toen zijn vader hem (to vermagerde hand toestak. Als een zieke, wiens laatste uur voorbij w rustte Willy von Altenbrak in zijn leuningstoel, tot aan de Iwrst. bedekt me» dekens, ofschoon een flink vuur in (ton hMrd brandde. Buiten scheen, ito zon heerlijk warm, maar de lioomen in het park beschaduw den de kamer, zoodot eene voor dm zie ke onbetagelijkc koelte zou geheerscht helibm. Zoo echter wa» het aangenaam temperatuur in de kamer voor Harry bijna te warm. Wat ben ik blij, dat ge gekomen zijt mijn jongen, sprak de zieke met holte

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1