SMITS, landel. Gouda. I vl.i J OD, iOOD’s: ‘4 na t o« n 0,56 0,45 0.45 0,56 irine, 00N 8S VOOR EEN. iedingen Zaterdag 14 Augustus 1915. flo. 12856. Eerste Blad. Courant 54ê Jaargang behalve I I 1 II I«» IcMtei «leekt» Mallig: M te -- Moeder en Zoon. J •- Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. Zon- én Kerstdagen. Telefoon Interc. 82. Brieven uit de Hofstad. Uitgever» A. BRINKMAN EN ZOON. Gewapende Neutraliteit. ■a lAgFERA.fr> «gaan eener vrijwil, nimum-leeftijd 17i«r nimum-leaftijdSfiSJ MIRTEN nog >r parti- /ERING 5 op MP vijf minuten HM®,- de man aan het Bureau. t a A Zn., Goud». loofde daarom. r'**® (mj w ntet hier- hirt t 1879.) n de i Woningtoezicht. sretandac^nmtaBta, rordt van dte ,J-, -.1 Wtarde IwoUen. De den aanleg der verkeersw»*- ieee«. voor elke regel (Wordt vervolgd.) d 1 V, blik t 0,90 1> 0,75 0,80 B laar dat* »n® of andere bolaetlng ver- lu Dit nummer beetaat uit twee bladen. Immer» het liedreigde België te te kaften’ zou voornamelijk hebben ten geschied*® door Antwerpen- |e p«. vnMwkw, W»» Oh «aten •ohW*n kot, dan de BeMifanóndlng limum-leeftydaojttt. ximum-leeft. 29 jur' dit liealuit toe. niet uitere omdat het uit stel een scha»tepre«t voor de gemeente r- wonten maar ook omdat uitMel ongetwij feld tot tblxtcU zou l»n*re Xatuurljjtefv de» Hoagschen Raad ^nt. zal aan tegrespraak niet vod kosten vao g<® hitlragv® ongeveer ttevre mil Hoen gul- d.w.z. mui rente en allotting per Ntt khfiue drie ton. De gemeente den de paarden in gestrekt*® galop de’ dorpstraat door naar tart toonod van den brand. Eduard Blaarde naar den bloed rood*® gloed, die mot het oogenbllk •where too te nemen. Waa daar dan geen memchelijke hulp, dat de vlammen zoo Oftgebind'-nl hun vernietigingswerk kon- dre voortzdten Het scheen wel of men de vlammre rustig liet Iwgaan, anders hadden die onmogeiijk in zoo’n korten tijd zuHc een groot*® ontvangt kunnen krij* limum-leeftijd 19ïmi. limum-Wt. 25 Juj. ien reeds zeer vol tide kunnende stokt*. :imum-leeftgd29jur) imum-leeftijd IGj&ar, imum-leeft. 17 jmiJ oden van een brief' i van aanneming dar öft men suiz»®d op de ruggen Ar paarden neer, die Verschrikt steigerden en in ra- wftto vaart de hoogte opgingen, waar het hftndende Mot stond. Nu waren zij in «ton tuin. Het Mot zeil brandkto en de feite oostenwind blies dé vlammou krachtig aan. Krakend ftorlte b-t «tak in. -tart bfooenMe van het stol wm re® en at vuar, ware vuarzee; rij geregeld tijdig ontvangen van i, vermakelijkbo- te onze agente nt s.’-.TTr.i-sti, 1 moeder en dooh- ter niet giMptokad’ over de gebeurtenis- vwo den laatste® tijd. Zij verstond»® elkaar ook zonder veel woorden, zij wa- ren gelukkig dat zij weer hij elkaar wa- <taMa was ernstiger geworden het \aw|e Ixwluit om haar liefde te pnder- frokken had haar karakter gerijpt db omgeving verzachtte het mnarte aandenken aan <te tetearetelling van ,,s*r minaeiMl! hart. A”*»*”8 Molte sm> Hsrry *'tanl,rak, had< i duard gezwegen zijn plannen I u - - - y» b« iu..uuriHB.'1>"~zijn r- dM dte Mk sou Mijn, w daarmee tevreden; naar goud1 en eer. nt al hetgeen hierliov<*n op den voor grond te gesteld, valt duidelijk deze con clusie te trekken, dat zoowel Duitschland als I ngeland meer baat voor zich hele ben uteenoo U’ vinden bij onze mnitralV telh Daze oorueluste wondt, behalve door do leken, i)bg l>ovendien- in- don loop van deze dagtm Ixfr'estlgd door verwhillendb tiltlatW»® in rogveringekringen van bei de lip<K«- Blijkens deze uitlatingen na melijk, stelt nwn van I ngetecho zijde op onze rientreliteil grooten prijs, omdat de regering te Loodm W«<- ,lat WÜ gwwd zijn om, zoo noodig, «m eolnending onzer tpomdo vol- een knechts en teMfa iidtei van h«< Mot hieljien bij het nwMcn van de kombare meubeten. t Ah, mtjnhëar MonUdli, wat een ge luk dat u met uw lirandweer komt, riep de ouiir inspecteur l'okhnw Edkianl ka*. Su kuamti wij luhwchien dun ennen Vtau- gel uog redden, waarin de vertrekken van mevrouw dv baroruw zijp. I ihiardi gaf zijn, bevdeo na weinige oog«vil>llkkc» spohii- de wntiwMrn-lcii «ter beldh brandspuiten ntet kracht in devtahc men. va» iMrcUmte de opbekk-rlng «*«1 ui« In .te riMtag Js. <te«T een verandering in den. gelijk deze nu te, to kerlieidJ, dat deze tot het einde van den krijg in welk een ver verschiet ligt dit nog zaïl Is-stendigd blijven, kan niemand1 one geven. Daar te, na al dien tijd van spanning ongewiabeid thana gelukkig teh gen. Dp don straatweg baalde m«* en- kdo troepji* arteidcrw in, andere bk'Vcn rustig ntaa«j om naar het sclwow, vr««- rtelijke schouwspel to zien. Men rtepluin too, mede rijden, doch zij lachen iw- nend en rtepon Hot Is goi*»!, dot die oude kast afbratwh. De barones hooft h«H wel aan ons verdiend. E«hiftr<l iHTkend»' In «Ho lieden de werk-, stakende arbéfeters van Neuivibrak. Hij wtet dat hft vergodHclie moeite zou zijn' tUs bij hen aanwpoordo o»u te helpen redt- (tenzij waren te zoor verbitUwd. Hij droef 'te paarAm uog meer aan. Do go- dactac aan alles wat zijn familie teg<® de familie van Au l>aron von Altenbrak kon aan voeren, wa« geluwd vergeten. Hijdadi^ er alleen aiui zoo spoedig mogelijk bnfp te vcrlcvnen-. Hij Imu* (tentafe beeld voor oog»4; hij zag haar blwk getaat, haar MneekeuAwn bHk, hij boonte weer haar laahMe vaar- W«L waarmee aohrrdeml afscheid van Item, Itadj genomen. DÓ paarden liepen Imwi nog niet «d Voot, voort rijdt nog snotter! riep aan dat. wal wij nog immer ate het hoog ste mouten Inwchouw.meen krachtig willvud volk van wwrliare mannen. Het te iuuiH-rs waarlijk nog dv tyd ntet, an te gnan ujmuvb dat een sterke weer macht niet langer het tevonebelang van OU4 land witmaakt. DM na® dit toch be denke Wij zagen >M>ven hoe de twee grootc rijken, Au mogedijker wijze geacht kunnen w onion onA«r gegeven omslandfghwten. onze neutraliteit in gevaar te brengen, hciiten duktelijk blijk gegeven hebhen re kening te houden nx-t <te va&ndigtadd, waarmede wij in staat zijn de liandha- ving dier onzijdtgheki kracht bij te zet ten. Daarom niet etSb netitraliteM zoniter I un*«r, maar ron gtwapcnA» neotfaUtoit, gostoutvd door Ai kracht onzer weermacht is eii) moet zijn in hte tljdalxsotek Awr wereHvwvorming on*o nationale stut en toever Ittat -V ÜOIIISIIIE ((HIIIM. -^.<5."^_ertezxtïeToleLcL voor G-ou-d.su ®zx Ozxxstxelcezx. PRUS VAN HET ABONNEMENT: Per kwnrtant Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per pist Abonnementen worden MskKT Sil>ü onre Agenten Brand*Brand riepen de schen. Ook l <hianl hoorde het. Hij sprong uit zjjn texl, klewkte zich haastig «at ging I den straatweg op. In de fabriek kon «te braad niet zijn, dfo atanid daar nog on- aangotgta. Maar waar zöu tfe brand zijn? Hij kon hij het sdiijmMd van taH vuur tegen den Motel ijk en ^eniel nhtn het htW (te rootte gloed der opgaande zon wel. In te< dtotp kon de br«nd giet zijn, daar voor wa« hot schijnsel $ter vlanxiMv; te veraf. Daar ia het oodtm straalde wm lichtglans als van een prachtig ^oarder- licht. »oniH schoten enkele vlammen zeer hoog vonken rege». Het moest «m g*-wcld»go brand zijn, ète daar woedde. PlotsHtag vttell Edbard «wn hevige whrtk (foor tte leden. log Jwt slot Al- -jwrawi .Ui’’’ 'W r 3-, lirnnt* mooMt de brand zijnDaarom kou nw® het scfiljüHel der vlammen op zoo'n groo- »>j' ten afetfUMi zteu„ want het stat lag op «x® hoogte van welker top men eeu ge- *-* lieeten «prtrek kon overaten. -j waar te «te brand? vroeg Eduard Mil en ruaèig waw- gg» een woorl>ijsÓHten<te fabrtefcaarbd- 4et. Het atot Altenbrak Maat In brand, iosn "1-mijnheer! luk»* bet antwoord. Ah <te .X *^Uok<». v*. Nrwnbrak bH m**r nlw aangestoken heMwo. Dat zou verRChrikkelijg zijn I Maar wlf kunnen hier niet werkeloos toezien. Ga dadelijk naar fabriek en roep on ze brandweer op. Binnen ben ik aan- (te fabriek Go«xli mijnheer, antwoordde on «nokte weg. Ikhiardt kee-nte in hute terug, waar hij zijn moedor en zuster in de woonkamer aantrof. Vol angst vroege» de vrouwen, waar do brawl was. Op het Mot Altf-nbrak, antwoordde Rdnard. Ik laai «te brandweer van (te fal>ri<*kt oproepon en rijd tow» naar ginds. Gauw mijn lioed en jaa. Greta, haaide het verlangd»\ terwijl me-s vrouw Montelli inrttelijdkmd zei Die arme flenta I Kon Ik Imar nu ter zijde «taan. Mi«a«jhif® zijn het alleen de bijge bouwen die branden. mrii w<$t h«*t nog niet antwoordde Exteardi, terwijl hij <h® jast over iljn schouder» wterp. In k*d<«r geval ga ik er heen vaarwel De brandweer van (te Neu roder fabriek stond reeds met twee spuiten gereed, toen Eduard aan (te fabriek kwam. $nel sprong Eduard op den eersten wagen, en gaf het toeken tot vertrek. Snuivend stono- |<*noeg. vijand»®, met kracht van wapenen af te slaan van Duiteelte zijde ziet uh® ki een gewapend ivaitraal Nederland, dat krachtig zijn noutrafitftH te verdedig»® weet, «en veilig»* „flankdekkingi’' tegen I'.ngeland en derhalve een bolwerk vod? Duitschland. Zoo is- de toestand gedurende d<® loop van dit rerate oorlogsjaar geweest, t® zoo is hij op het oogenhlik nog. ICchter hoek ook datzelfde oorlogsjaar on» go- leerd, dat er mot» zoo onlierekenbaar, niete zoo onbestendig, tap als juist dat waarop men meende te Itebben kunnen staat mokt®. En al zouden wij, op dit oogenbllk, geen enkele reden hebben voor an. staat van zaken, uweteft vre<>zen, .zo- P II IJ8 ÊK AÏÏV ER f EÏN TÏÊN Van I--5 gewone regel» met bew|)-muiutnerf 0.55 Elke regel meer .0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegpntwee (wrekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing vin 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. CCLXXJL. In de on4wikk<4tagHgct4Ohied(‘nl» vnn ren vooruitgaande «lad zijn Mred* wrachil- l«-ti<te tokten gehooid wwr. i.«u van dm lotkena wrerkoorende f«i- ten te van, alle» behaive aaugcnMue soort. We heblieu op het oog de IxdasUng- venliooging. ShuIh 1912 zijn wij van urscltoond gebteven, maar dal zij ttauw» de burgerij gaat bedrieg®®, te begrijpe lijk. Déze t(MMM®ilng van (ten schulden last <ter gwneenfce. Dat d«r lost zwr and, onruMbaread «nel te gretegoi, hreft dw* <tag<® den wethoudH* van finaocktej orkH nog- e«M uiteengezet, 't Is nu al zóó v«r gekocuivi dat jaarlijks twee milliot® van bet inkomen der gewoonte noodig is om rente ert aflossing te botak® van ite schuldetu i’er hoofd' van de te*volking bedraagt, de schuld niet veel minder dan IweehouAvd gukhn. Wanneer men nu w«t dhl het zielental ren eind over A» driemaal Itonderddulz»®»! Ift g<«tcgm dan zal nu®, moeten erkennen dat «te gemeen te tte Mc.huhk® ate ei® zware last gaat gevoelen» icstadig on!het andere wan op lyfoghig uoodzakelijk. En toch zijn lietaMlingm in den Haag utet l»oog. de naaste toekomst te te voorzien dal d«’ 8ühult^®laHt ztel» zeer zal uitbnóden. Veie groote werk»® «taan op het repertoire veie zijn hnmIh onderhanden. Im® vorige maal vertakten wij het reu ander van het voorstel dot door het (tagdljkseh teWitir te ingodiem! om den aanleg van (te verkeerawagm uit te stel- h®u Kftvto beeft de Raad tewllst <tat dil uitstel ntet zal plaats heids®. Wijjutatam *te<! drijft do vlammen Iw-en, wtj ussM»® 1 aan de zijde van park aanpakk*®, tei f duwrd. rrv Daar bob ik onze spuit opgastetd, hij de voerlieden toe. De zweepen kwa- maar hei zou goed zijn, ai» een van uw a» x._ ’"«puit»® daar ook werd goplaatft. 2ijn al do bewonors van het slot In veiligheid De l«ron te met zijn familie in bet ambtshui*, voor zoover ik weet. 'r'T“,ITlk' op«pr>np». M l*oorn m '“-***"' hoord'' b* v» d. dorpsklok. en ongewisheid thana gelukkig ren meer optimistische stemming teh onzent door- gebrokc® eoliter, waar deze gelijk in den laatateu tijd blijkliaar hot gwal i», bij vel(® tol een zekere luclitharllgMd overgaat, moet op het af keuren» waardige daarvan uadrukkelijk gewezen wordt®. Toon men in den aan vang van den oor log jook hier te" reesd was in die®, af grij^lijken utoatetroom te wordt® mede- greleun», ontwaakte in ons land »®n na tionaal te*wf w® gm'Qfii van erebeidi, dat weldadig namh'ed. Alle kleine eigen bcjangeiv sete-nre plaats te hobte® gremakl voor dat «éne groote te^tang, dat on» allen geliocid' Meid*. Thane wil het ons voorkomen alwof die kleine te-lang»® w«?er meer m«* <>P den voorgrond treden ai afbnnk dreigwi te gaan dot® ook, al zal wettteh* ntanner het licht der; openbaarheid t<® volle schijnen op de onderhandelingt® te di»® «■inde tuascheni de kahinetK® te Londvj» en te ’s Graven- hage gevoerd, vaat Maaj, «tat onae re- ge«Ting krachtig weerstand geliodi® heeft, ann «te drelMMrdtenth vertoogen, die tot! haar gericht zijn, in den eersten tijd* van den krijg van Engolschen kant. Dode, ook daarbij, «»v»®ate kort te voren bij den dreigend»® toredand op onze zuid- ooMtelijke grene, heeft (te teWisle will van Nederland* om elke poging tot Bchen- «hng zijner neutraliteit met de wapent® in «te hand, af te staan, de overhand ver- onzijdigheid van den kant van Engeiand’s kregenï Engeland hreft, ongetwijfeld in. weerwil van zijn ernstigste verlangen», af moeten zien van zijn aanvankelijk voor: m-men. Ook hierbij heeft, in niet geringe mate de amnaud'ighcid gegolden, dal de i .SchddtwMMiding geacht werd door et® sterke NotertaiMtoehe weerkracht versterkt te zijn. Wij brengen lieide feiten slechts In her innering om te dot® uitkomen, hoez«fr in ecu toestand* als waarin de noth® zich- nu bevinden, vóór alk® vertrouwd mort worden op eigen kracht in dt® loop der 12 oorlogsmaand® zijn er weliswaar uog we»! meerdere oogtmblikkt® vangroo- te spanning geweest, «toch deze toom® naar hun aard geep afwijking van d<- heide genoemde spannlngflpcrloden, wij Iwhoeven deze duw niet afzomhrlijk te, besprek»®. Uit afire blijkt toch dat zeer zeker de bepaakte opzet om onze neutra liteit te minacbtt® nóch bij Duitschland, nóch bij I ngeland voorgezeten lieeft -, noditans is <*r gren reden om aan te nemen, dat ztj voor zulk een schending trruggedkinad* zowlk® zijn, wart® zij daar toe door „oorlogenoodizaak” aangewezen Echter, dan zou dannuedr ook noodzake- 1 Ijker wijze de rene partij aan de andbre ugn iMMidgcnooi tevens zich zdf «u,® j |Hjand méér heblx® verscliaft en blljk-ï baar hreft men, waar de krachten vau| teude partijen zöo zeer, blijkens de fci- iem, tegen elkander opwegt®, zulks niet aangedurfd, wam indten wel, eeui schijnreden om ons te nopen het oor-, logwpad te I wired*® zou gauw g»®<Mg l< -j vindt® geweest zijn, en „oorlogsnootK zaak” ie een zeer n-kbaar voor de omstandighedt® paiddaar te makt® begrip. Dat heeft de oorlog al bij zijn aan vang* bewezen. den, jaar gaat natuurlijk het lwm>o»kg«le geAivoor deae werken Irene® re tot to l»®gte van jarre zal tte proofing beswaard wor th® nx»t de rente re aflorelng. langzamerhand begint er et® wijziging in <te (tenkltrehlHi tre aanzit® van h»i grondGilrijf t«- konen. In •'alle su'd»® 1» dit bedrijf In <te laatste jaren opgckoiiH-ti en de grootste verwaolrthjgre zijn ervan gvkotMerd. Grond ktrnp® werd door ve lt® «te eerste pliolci geacht van letter g<*- mrentehestuur. Ere liretuur dal daaraan niet meeA®d, wred al» achterlijk gequnll- flreeNl. Ongetwijfeld hreft het zwr voel voor wanneer ren gemorete lavas i« van den grond>, omdat zij dnn tte btdiouwlng gi*hra4 re al In Itandk® hreft. Maar er l« ere groote maar aan verbond*®. Het kapiteel dat In de grondt® gestokt® wordt ligt vrijwel rretetore. Dre Haag hreft ter- i •■lm® Hggt® die al thsi ja«r get® cent ophrachl»®>. Dat te gren kMntghtdd. En ifl steeg In dh® tijd de waarde van «Ik® grond ongetwijftdd aanmerkelijk, tint dr waarde anderhalf meal zoo groot I» ge- worden, valt wt«l «■enigermate te betwij felen. Er zal natuurlijk een tijd kous®, «lat d|e grOndre noodig blijk re voor «te uithrchHng van «Ie IteilidnwA’ stad, «tan zal het tte vraag zijn of zij bij uitgift»* in erfpMht een Mioorlijke rénk' zuil»® nlw**rp«®( Ook »He <®fpacht-g»wchi«><h'nlH zal wijziging behoavre. De ervaring teert nu reeds ilat er ere zrer groot liezwaai- aan d«’ erfpacht verbonden I», et® ln*- zwoar «hu op dt® duur onoverkomelijk zal blijken. Door tte huidige bidtengéwonc (ijdtwni- Htandighedre ia het loeh rttette moeilijke financleeto be«iH*or van allo gt®ire«vlmi «log zeer vrel Ingewikkelder gt*wordre. Kt® greiProteJir*«taiir kan zich bijna niet ho- z.uiivig«SL >ok bel bretaandc zlt4> bekrim pen I» oomdgolijk, terwijl uitstel van wer kt® dfe <iig«®lijk noodig zijn, doch mis- Holib® ook eenlgon ti.hl kunnre 'wachten, <lo»*l onmlthfollIjk het gevaar ontstaan dnt straks, over eenlge jan®, zoov«*4 werk op a/dnrelng wacht, dut iaën or zich niet meer wret door to Maan. Zuinigheid vnn een gemeente maakt dnt mki<h*r werk wordt verricht dat «tos e<® groep van burg«‘r» do whist «ferft welke uil die werketF'v'hd te tr»»kk»®« H»*t IgooMtt euvel van (ten imldigre crisis tijd te juist de werkeiooslmhi en deze wordt b» vopiterd door zuiniglu»id b\ <le uitvoering van o|>e®har<* werken. A Wanneer et® gemeenl«dM®ti|ur Wre deng<®«% die zich tmjmg daarin ta»- v oud. BilkrenwMud overzag Eduard dre stand. Buit»® du murt® van «ten slottuin stond et® groot» menigte iiH®ecta®, titaar ui»®MUid scfuMVi luid to liebbt®, om tie h»’lpreubt hand te reik»®. De haal, door Rollaga vat AjNrebnak g«>zaaid, bier zijn vruchtre mei spottende doening zag do imqiigto lw>t slot in puinhoop varandWre. Alk® »te ™»>g I* rill» AMrindbv "**»*n. zowrnarhl ook ia. ba Nwride.MMoBbt. mkale «twórotwopijpea „mé ^krtrelfog hoorde mt® knoet dtor I.W dageiyks aangenomen aan ons Bureau: ten, dei» Boekhandel en de Postkantoren. Reeds meer dan vol jaar w oedt do wereldkrijg thans rondom onz? grenzen rearer dan D de kans, dat hij ook over onze gr»®spa<lre zou komen, zeer groot.f«»«*4. WijJtehwzre waarlijk niet te herinneren aan die tin® van ontaet- tendo spanning ou angstige verwa» htin- gen, waarvan (te maand Augustus van v«rl«ton ta*r,.<ti4g»r^ l”*' wf vWh'ttirMKgcn, wvflte gevWon soften dre aan vang van h«rt rcuaaqhtige conflict ook voor one gedreigd hetilx®. Die ge varen, zij wan® van tweeërlei gedaante, schoon van denzdldi® aard schending onzre neutraliteit, hetzij van dt® kant van I hiitsclMand. hetii/ van du® van Edge land; Al aanatoiMte'Imod de eigreaardigc en van het .overig*' ^andsgebi<><l eeniger-, mate afgeaonddvt*' 'ligging van Ztrid-Llov- burg een ernstig gevaar, doordien bij tart binnenrukken van do ontzaggelijke hoe- xeelhedeu Duiiocbo troepen in Befgisch grondgebied, de doorgang lyj Viaé re Lu* te tag w>u blljta-a Ngterteudsch grtrndgebieal ■’door de' Duftsche troepre- macht op haar «toorrochf naar het vijan- «teiijk land zou moet»® word*® Ixrtredre. ntet gdoOldcd, re wei om ver schillende reden»®, waarvan wel deto als de voornaamste mogen gelden, eeirn- deelM4M DuitaohlMMl het beoogd» doel zonder one grondgebiod ti^. betraden be reiken, kon, anderdeels dat zulk een standing onzer neutralïfeit, dóór bos met gewekt van waprérè* ‘zou gekeerd worden. Ere ander* iHetmfti- dw tiftwtig gevaar, dreigde van «ïre kant van Engeland, zoodra dit land deze I» Urt iujrt jw gvlfden daadw eikei ijk deelnam aan den oorlog. Immer» het bedreigde België te hulp te keften/ zou voornamelijk hebben moe- hei- te. tarreer»®. Dat ffit aanvankelijk ook inde bedoeling a».r f>ktgHsche regrériug gele gen hreft, te vooral in dre laat-rtre Hjd "«eer en noecr g.foHjjg gtyrdeo -n rVVÏL^tiTU^ J 1.25 1.50 1 1.50

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1