I ilormr” KEN t Blad. uMMrij 11 fine E R biedingen lu fll Ff 1^-1 gi De Oorlog. Me Jaargang. >n Telefoon Interc. 82. I1 a IM I L. EN ZOON. Feestdagen. - i- FEUILLETON Dl STEM DER LIEFDE. Uitgevers A. Courant SS1NG, irstraat 24. e meubelen spoe- 5-UL-ws- exx u^d-"^“ertexxtïe“bla.<5. vooï G-o-ulqLsl ezx QzxxstrelEezx. Versohijtit dadelijke" i!lbehalve Zon- Telefoon Interc. 82. r KENNISGEVING. Dinsdag 17 Augustus 1915. o. san eener vrijwillig. jw. dame 1 aan het Bureau. on scheen. hang R )RES voor meu* HOOJWTUK I. or Wee- kop wn xan Zu., Gouda. (Wordt vervolgd.) voedingswaarde. i HLedaiUes. ’voorzien. P Riga verschj gel hot test il taart. van de in groo- ontwjo^pen agrarische hervpr- f u, ik weet dat n het antwoordde zij vol vertrou- nr het Engelsch, door PAUL URQUHART. 'S, Wijdstraat 29 I. ELD Lnz. JIG. 68 i hen regoe- dHi ook De legergroep v a n II i n- d e iVb r g. Gisteren werden, bij dé sucdJ- 1 !i gestj Rui van] van in tL van We doorbraakpli druif wijkt de vijènd, tik. der en Woningtoezicht, iderstandsoammisaie, Schade of Hi ni veroorzaken. eu WETHOUDERS 7 der Hin| vraag „Rusland is dank zij zijn ligging ih het Oosl-Europeesche laagland bijna uit- sluitend landbouwstaat. Ofschoon de Rus sische industrie na de revolutie een bijna 4 ia. OITELS. I TT. FDHU g Ov.rji«l «u I Aan Het Oosïé’Jrijksohi van lc Eén van j in den 4iann kustforten 1 met uitzond^ getatoeöe^- ai bloempje. waar een hét Van 1—5 gewoni Elke regel meer Bij drie achtereenvolgende pl Dienstaanbiedingen per pla betaling, elke Groote letters (Russische couranten te ren niet meer. P RIJS I)ER~A D VÊÏÏTÏN 'fI ËN ie regels met bewijsnummerf 0.55 0.10 jlaatsingep worden deze tegen twee berekend, per plaatsing Man 15 regels f0.35 bij vooruit- *gel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. 1 randen naar nlaa^sruimte. mom-leeftijd 20 jaw mum-leeft. 29 jaar' wij geregeld tijdig t ontvangen van ten, vermakelijkh?* in in onze agenda van Biala en Brest-Litowsk voort. Van hier ziet men talrijke uitgebreide branden bij Wladimir Wolynsky, waar wij op den Oostelijken oever van de Boeg vasten voet) verkregen hebben, In Oost-Galicië is de toestand on* veranderd. In Riga. Een part, telegram uit Keulen meldt: De Russische Slowo bericht dat dagelijks 12000 personen Riga ver laten. Vliegeniers hebben bommen gewoipen op het rangeerstation. Per sonen werden niet gedood. Proclama ties werden naar beneden geworpen, waarin de bevolking werd aangemaand de stad niet te verlaten en zich voor één maand van levensmiddelen te in de weee«. uien kosten slechts helding 5, v®>r elke regel imnm-leeftijd 17ja*r imum-leeftijd25j 4 Rusland’s innerltfke kracht De „Kolnisohe Zeitung” bevat een ar- tlkel, waarin de vraag wordt besproken, wat aan Rusland zulk een kracht tot weerstand in den oorlog) geeft. De schrijver beantwoord! deze als volgt Vredesbeweging. De Duitsche producenten en de vrede. Onlangs hebben, naar wij door de N. Ct. aan de Temps ontleenen, zes groote Duitsche industrieele- en land bouw-vereeni gingen in een memorie aan den Rijkskanselier hun meening medegedeeld over de voorwaarden, waarop Duitschland vrede zou kunnen sluiten. TJeze vereenigingen zijn: Verrein der Landwirte, Deutscher Bauern Bund, Vorlaüfiger Ausschusz der 6 en mum-leeftijd 19 jaju mum-leeft. 25 jau’ m reeds zeer vol le kunnende stoken mum-leeftijd 29 jaarj num-leeftijd 16iaar mum-leeft. 17 den van een brief.’ van aanneming der 60 liezoek, „j gevaarlijk. doen.” „De ipijn- hindert niet, het moet dirm gebeuren. Ik smeek u, wacht geen oogen- blik.” Zij ging naar dte telefoon en verbrak het contact. (.(IIIISUIE (III KAM. 'KH1JS VAXÏtl a böTnFmënT Per kwartaal i- Idem franco per post Met Gtfllhislreerd Zondagsblad! Idem franco per post I Abonnementen worden dagelijks Mahkt 31, bij onz<- Agent'den iiaam, dokter vroeg hij. antwoordde de gonceshéei’. Hij keek nafcr d&m» 44a. ^.jp aangeboden hid een paAr zacht glanzende «tóen. Zij kleurde, dnèh publiek wat meer opdronk, dngelmde do. B stellingen, ToegeVbnd t ..kplaatsi uitg md, hfiqjwelo ta^Valh 1 de Narew Vervolgende L--- öOOft gevangenen^ vielen in' lm handen. Bij Nowo Georziewsk werdöiüde verdedigers verder naar den 1 gordel teruggeworpen. J a Bij de legergroep van'P^'ins Leopold van Beieren foïcgerde de linkervleugel des nachts den over tocht vai| de Boeg, ten westen Van Drohiszyn. Nadat het midden en de rechtervleugel gisterenochtend Losiece en Miendrzyrzec doorschreden hadden, stootten zij bij Toczna en Klukowka, tusschen Drohiszyn en Biala op nieuwe tegenstand, welke heden bij het aan breken van den dag door een aanval door de Silezische landweer gebroken werd. Onze troepen gingen over tot de vervolging. Legergroep van M^icken- s e n. De achtervolging werd voortge zet. De troepen trokken door Biala en Slawatysze. Ten oosten van Wlo- dowa werd de oostelijken oever van de Boeg bereikt. Hij gaf den politieman een beschrijving van hot ongvluk en beval een ziekenauto te leien komen. Aadat dteze met de oude vrouw erin vertrokken wan1, ging Weedom* verder, ter wijl <1» dame nog steeds in. zijn gedachte bleef. Haor gelaat wist hij zich tot in de k leans te bijKonderhedon, te herinneren, en hij gevoelde apgst haar weer te ont moeten waarom wist hij zx-If niet. In plaats van naar huist te gaan, lie]) hij aan, bij zijn neef Stanley Poole, di. kamers ijewoondie op Lincoln's Inn. „Ik heb hot schoonste, gezien wat de natuur voortgeibracht kan hebben, Stan,” zei hij onstuimig» „Blond of bruin, vroeg Poole droog. „Ik zei hot dohoonato, ik sprak niet Van personen^.” „Geheel omnoodig mijn waarde. Wan neer iemand zx>o kalm als jij, zóó spreekt, is het zeker, dat er een vrouw in ’t spel ifl. Je bent op het keerpunt gekomen en van den. t-«H» van* dten- heuvel waarop ie jezelf al« verstokt vrijgezel onkwetsbaar meende, ih dc diepste vallei terecht gie- komen. Nu ik hoop, dal het een lachen de vallei zal zijn. Ga je mee een th<o drinken „Daruk je.” „Kom dan vanavond omstreeks uur of acht” Het gelukt van Weedom'p voetstappen op de trap was het amigo antwoord op deze vraag en hij ging hulsWaart», ter wijl hij bepeinsde, dat Poole een on ver- - - - ]rOn diens vijf vijandA vervolging M door hqt w! tot omkeeröB gen. Twee eenigen tijd!' delijke vli$g< nabijheid ^ervt^lgde, waan omketeren moest, ondanks dé bév de vuRndelijkjS behouden tern i Volgens e^ £p dén 12’~ O het’j Zuidelijk |le$ 'de^ hide- AdiwtiBchd gezonken. Dé tweede JLd. Joffidier en élf m|n werd gered e4 gevangen^g^Mmed. >1 HeJ O o 4 töi i ij k s c h e communii- Op hetJ Tyrolor^ front opende de vijand gisteren na leen lange rustpoos wederom een zwaap artillerievuur op onze stellingen en wel in het bijzonder op die bij den Tonalepas en op de plateau’s van Lavarone en Tolgaria. De aanvalspogingen der Italiaansche infanterie op den Tonale-pas en op de Popona-Stelling (ten Zuiden van Schluderbach) werden afgeslagen. Eveneens mislukten op het kustfront de hernieuwde aanvallen van den vijand in de streek ten Zuiden van de Arno en op een vooruitspringend gé- deelte van het plateau van Doberda. heeft jwel eons een g«- U het een gri|, len d»t niemand Ier geweefll ben, men zoii ik ben daarvoor zeer gé- IN’RIf'HTINGI N G e va a r,( k ji n n e n BURG! MEESTER n GOUDA, Qelet op de artt. d er wet; Brengen ter afgéih^euc kennis,, dat op1 de Secretarie ter visie |s gelegd een verjj zoek -nfct bijlagen van de X. V. Kaashandel Maatschappij/ „Gouda” te Gouda, om verrtuljlning to|| het oprichten van eene Kaafsv^asficherij^ gedreven d'qor een electromotor,, van 3 P.K. In de perceelen gelegen aan de Kat- liwingei Nos. 66, 67, 68 en 1*69, kades- tiaal bekend Sectie A„ Nos. 4498 en 45&3. Dal op Dinsdag deit 31Ai&ustu® 1915, des namiddags ten '1% ure op, het Raad1- htlis gelegenheid is om bezwaren tegeri de gevraagde Vergunning in '/te brengeii on dat gedurende drie d g d n vóór then dag op de Secretarie der Geineent^ van de ter zake ingekomen schrifturen ‘tótenj jr op gevestigd; volgens de bestdande jurisprudentie ■'zljnlzij, dig L 2 der H I nj ïenfbbtbtuur of de t -- kan worden kennis gei De aandacht wordt; dat niet tot beroep gcreci een of meerfijner ledeh zijn verschene^ ten einde htóine bezwaden inendoliüé toe te lichten. j ‘GOUDA, mm 17 Augustus 1915. Burgemeester en Wethouders .7 voomoemd, R. L. MARTI NS. De Secretaris, 4 J. v. HEUSDE. eerder, vandaag. „U herkent mij dus? Mijn sluier...” „Uw sluier is dicht gd- noegi, doch ik imrkcnde Uw stem.” Zij lichtte haar voile op. „Ik voeld^ dat gij een goedhartig mensch zijt en ik kwam omdat ik weet dat ge een, gen tleman zijt"1 Zij wachtte even en scheen bang té veel gezegd1 te hebben. haar vast, houdibaro toestanden, giedlwongen, het oor leenden qa.n rondraizende agitators als in 1905, itófo tientallen J v_ een <lrei«en< lijk ka(jakte<i sche bóer jlp hèi-he, en hij wil liet beUnt verkiared Het is h ten. stij' ming, dié door Stolypin, den in Septem- ber. 1911' te Kieff gedooden Minister-Pre sident, den overwinnaar dor revolutie begonnen, en dopr den tegen woordigen Ministervan Landbouw Kriwosohin, een man met groot organisatorisch talent krachtig werd doorgevoerd. De voornaamste beweegreden, welke de regeering tot de hervorming had geleid, was gelegen in (ton wensch om de re volutie afbreuk te doen; want de boer die op zijn eigen land zit, is voor de argumenten der revolutionnaire propa gandisten ontoegankelijk. Deze verwach ting is njet. beaChaamd1. Ook begonnen nu de boeren, die thana grondeigenaars waren geworden, het land beter te be houwen en de opbrengst van het land vermeerderde. De behoeften en die levens- edschen der boeren werden grooter, hun koopkracht nam toe en de Russische in dustrie kwam tot bloei. Zoo heeft de agrarische hervorming Rustand krachtiger gemaakt en het ook in staat gesteld om zich beter toe te rus ten voor den oorlog. Maar ook op po litiek gebicdi waren, de gevolgen der her vorming zeer gewichtig. De boer, wiens land'honger thans was gesteld, werdl nu voor d'e nationale staatsg.ed'achte gewon nen,. Al kon hij ook al de panslavische idee niet begrijpen, hij was vol belang stelling, wanneer men hem vertelde, dat door een oorlog land1 was te Verover en. Zoo werd de oorlog tegen de Duiteehers on Oosten rijkers waartoe de nationalis tische pers en de orthodoxe popen ophitsten, populair. Do Russische i ring legde allerlei moeilijkheden in dat weet ik ook ni<'t Het doet er niet toe.” „Is er geen andiere roden om1 hei uil to snijdlen. Bij een kleine verandering van heil coetuum zou het teeken hedokl zijn.” „Neen, neemt u het toch maar weg!” antwoordde zij op bijna smeekenden toon. ,,1'n u houdt mijn l>ezoek geheim', niet- waar Wat er ook gebeurt Het angstige in haar uiiterlijk was he viger geworden. Met aandrang nam zij zijn hand en keek hem aan op een wijze, die Iwm het bloed sneller door de aderen deed1 vloeien. Als ze hem had gevraagd zijn leven, te otteren had hij het gedaan,. Hij was geheel in liaar macht, ofsöhoon ze te opgewonden was om het te be merken. Hij wachtte met antwoorden doch dat was (alleen om hot genot van haar handdruk te verlengen. „Ik beloof u geheimhouding, wat ook gebeuro,” antwoordde hij. „En ik geloof doen zult,” en‘« yen. „Fn deze operatie,” vervolgde dom, tcriigkeorênd tot het doel van haar „zaJ pijnlijk zijn, ofschoon niet Maar ik zou het liever niet „Maar waarom zulk een omweg vei- volgde zij (plotseling luchthartig. „Elke vrouw hv^tt wel heimpje. Misschien vifct maar ik zou gaarne wist, dat ik hier ge wee® mij plagen en ik vodig.” Weedom wachtte en plotseling ontdeqrt zij zich van haar wijden mantel en lü.i zag haar in een rijk avondcostuum, dit haar lelieblanke hais w schouders vrij liet. Zij wees op haar linkerschouder Weedom zag daar een kleine f ------- dn teekendng ini den vorml van oen bk „Het staat zeer leelijk, nieft v,— vroeg zij pijnlijk lacheiw. ik costuuin als dit draag n*oet iedereen zien.” Doktor Weedom beschouwde het tee ken nauwkeurig onder het licht. Hij zag, dat het er jarenlang geweest moest zijn. „Hoe kwam hot er?” vroeg hij. „Een gril van een meisje,” antwooi^- de zij lachend en dan ernstig. „Neen, ik wil u niet l>ediriogen. U ziet dat het er van .jongs af in is. Dat was een wree- de grap van een kindermeisje of negn, Christlichen Landwirte v. h. West! phalisoher Bauern Verein, Zentrah stelle der Deutscher'IndustrieelIe, Ver] band der Industrieëlle en Reichs Mit| têlstand Verein. Een petitie dezer vereenigingen van 10 M^art wordt aangehaalddezé petitie eischt eén koloniaal rijk, dal geheel zou voldoen aan alle econol mische Duitschd’ belangen, waarbor» gen, ter ^ake van handel en invoer* rechten efl oorlogsschatting, maar -4 wat van meer belang is geeft deze petitie een programma, wat België en Wankrijk betreft: om Duitschland» macht ter zee en deh militairen eii «Sonomischen toestand sterkte maken moet België, dat economisch zoo be* langrijke is en zoo nauw verbonden niet hpi Duitsche industrie-gebied^ wat het muntwezen, de financiën e4 oe posterijen betreft, aan de wetgeving l^hn fyet Duitsche Rijk ^zgn onder* ‘worpéh. Spoorwegen eh rivieren moei ten aansluiten met de Duitsche veil Steers wegen. DoÓr een Waalsch en eên ylaamach gebied te vórmen en dé ébonomische ondernemihgen en bezit- ung'AW in Duitsphé handen te doen tmrer«»nii; zal men de regeering en administratie jaOo kunnen inrichten, dnt (fe bevolking g6611 ingoed op de jpuitsche politiek kan hennen. Ook wordfi de Frtfnsche kust verlangd tot aan de Somme', het daarachter gelegen land moet zoÖ groot zyn, dat de haE vens economisch en strategisch belang kunnen krijgan. Ook het mijngebied van Bfiey moet Duitsoh worden en verder het gebied, dat uit eew strate gisch oogpunt aan Duitschland moet komen. De vestingen Verdun en Bel fort en de Vogezen-forten behooren in Duitsch bezit over te gaan. Aan de Oostelijke grens moeten deelen van de Baltische provinciën ei de streek ten Z. daarvan worden in- gelijfd, terwijl de nieuwe grenzen zop moeten worden gekozen, dat ze in staat van verdediging kunnen worden gebracht. Aan het Oostelijk Front. Het Oostenrijksche communiqué van 16 Aug. meldt In de streek ten Westen van dê Boeg wordt de vervolging der Russen snel voórtgezet. In het centrum achter volgden de voortdringenden Oosten* rijk-Hongaarsche strijdkrachten deö vijand, die ten W. van Biala over de Klikawka wijkt, op den voet. Divisies ian het leger van aartshertog Jozef Ferdinand veroverden ’s avonds onder hevige gevechten de streek ten Zuiden en ten Zuidwesten van Biale, sloegen bruggen over de Krzna en overschre den deze hedenochtend. De vijanden lijke achterhoede werd vóórdat zij haak stellingen innam, aangevallen en terug geworpen. De troepen van generaaj Yon Woyrsch drongen den vijand over de boven-Klikawka, in de streek Italiaansche Front 'ie communiqué 15 Aug^Juidt: ze zee vliegtuigen wierp lag van den 15n op vier n Venetië bommen, die ng van één allen binnen de vestingwerken ontploften. Van dé J-ïgie vliegtuigen, (lie tot pitegèn, werden ér twee Li|f d|r machinegeweren L én rot landing gedwon* gaven de verVólging na ÓpL terwijl de laatste vijan- »?on4 vliegtuig tót in de In et .kustland1 vap hstriëtf hij zonder supee? )ns zeeyliegtuig is B beschieting door igschepen en forten Aerd. w b ofÈoieele lialiaanrehl iqeling J oriize onderzeeër4!, m 12“ iU| het’j Zuidelgk (le$ sischó W gezonken. DétWei ,r en e|| min werd ^ered cyaioine hem wiet het gelaat der dkrni vergieten. Hij waw dokter in een ann districten zijn1 beroep oefende hij meer uit liefdfe dan vak uil. Er waren niet veel patiënten dien avond1 hij begaf zich naar zijn laboratorium, teneinde speciale studies', die luun bijzon der aantrokken, voort te zetten. Hij wat vol aandacht aan het werk, toen hij plotseling een gevoel kreeg alsof er inuand in zijn onmiddteHijke nabijhoRf stond'. Hij keerde zich om en zag de ge win ierdio dame, die met de angst en haast van ieimandi, die vreest gevolgd te wor den db deur sloot en blijkbaar zeer ont daan’ was. „Wilt U "niet plaats nemen vroeg Wrt’dtoni', die dadelijk den opgewonden ge- iimedWomtand van zijn patiënte bemerkte. „Ik hoop dat U niet lioos zult zijn, oiinIM ik het zegi,” antwoordde zij. „Ik geloof, dat ik U vertrouwen kaïn en daar om ben ik hier, maar...” zij zweeg, over meesterd door haar aandoening. Ook Wee dom had zijn y.elfbehcereching verloren. Dit wart iinmCrs do stem van haar, die ho»n ’s middag» toegesproken hadl Hij kon ziéh niet vergissen in dit heerlijke mnsico'le gel nidi Zij verkeerde *in moeilijkheden en daar om kwam zij bij hem. Dat maakte hem over-over gelukkig. ,;U kunt mij ventronwen,” antwoordde hij giernstatellend, „en ofschoon U mij geen naain opgeeft is er geen reden Uw gelaat te bedekken. Ik ontmoette U reeds j f 1.25' 1.5« .150 l.»0, aangenomen aan ons Bureau: Boek handel en de Postkantoren. verwonderlijke vlucht heeft genomen, en de Russische groote steden op machtige wijze zijn gegroeid, wprdt de kern dér H-baua 170 millioen tellende lievolking toch iiog altijd gevormd' door de boeren. De millioenen op de dorpen vormen de bron van het schier onuitputtelijke menschen- materiaai, waaruit de kolossale verliezen van den wereldoorlog wteedö weer wor den aangevuld1. Met den boer staat en vMlt ook elke poging, om de hinnénland1- sche toestanden van het onmetelijke Rijk op gewelddadige wijze te veranderen. Zoo lang de millioencnmaseai der boerenJmvol- I king traag en stompzinnig voortleefdie stond de troon van den Czaar onwrik- Eerst toen, de boeren door on- giedlwongen, het ii do gisting die reeds sedert van jiaren in Rusland' bestond "nden omvang en een gevaar- ter aan. Thans is de Russi- geheel tot' rust gekomen; hij is lasten vah dlej] oorlog, welke iet zwaarst drukke^ te dragen, 1 van een omverwerping van 1de niets weten. Hoe is dit te ..Dokter, kan jk ook helpen Inkier Lionel Weedom zag op van do oiwlo vrouw, die hij op straat hulp ver kende, daar zij dbor een auto aangoré- (h-n was. Zijn gedachten werden geheel door |o in hofdag genomen m tooh de «ten, jjjjn aandacht getrokken. .Het |b vriéndelijk van u, maér getoof niet dat er veel te doen is op °ogenhHk,” antwoordde hij. •en brigadier drong door de menigte en maakte proces-Verbaal op. jMag ik uw naarn, dokter vroeg h(j. Dokter Weedom, Woodland1 Street 411’. de dame die °n blikte. in 'l'iep blauwe doordat het Het Duitsche communiqué van 15 Aug. hudt: De legergroep fevolle aanvallen óp de vooruit loven stellingen van KowAö 1730 en, waaronder 7 officieren,’jgevan- benotnen. De door den overgang cle Nourzec ingefifide dofirbraak de Russisch^ stelliingen, gélukte Jllen omvana. ToegeV^nd aan den i Ide d oor braak p 1 aa,t s i uitgangen aru^ wijkt de vijlnd, hfiqjwel oyb^inot ganqéhe front ophieuw1 aafiyallqidyjuit de stellingen van de Narew tótide Boeg. Onze achqprvoFgemle ürdepen bereikten de hoogte Bténse. Meér^'an gevangene?, vielen inl j q?ze Uil ner oog.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1