INGAS SMITS, landel. i I rijW nne mi m I 00N BS TOOI r. NGAS. De Oorlog. Donderdag 19 4ugusfuFT9t5. 1 Telefoon Interc. 82. f Gouda. ■toa. >g; V behalve Zou- én "prijs DER a D V E R T E N TI N KOOIJ Kz. ffiI 1 messing, eperstraat 24, 2sq-ïe-vL-ws- eix ^.d.-v-ertezxtie"bls-d. voor G-ötolcL©- exx. Ox^stxeleezx. V^rscliijipit dagelijks 1 behalve Zon- dn F'e^wtdaecn. - Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. htigUckt hebbei? FEUILLETON DE STEM DER LIEFDE. Telefoon Interc. 82. o. j 1 V a n GORTEN or parti- VERING zeven te breken zonder het minste gevolg. en ver- HOOFDSTUK III. it 1879.) u aannemen zonder ul ..roep we gaan.” inl die* g' en Woningtoezicht idcrstandseommisHte, Poole Hopen. Pro-f d. kosteloos. 1, ZIER1N0ERWAARD. Mi" I f i j! H i rop. ren.» {jpnj lang is dit werk door met het grootate ^j door TsaarjAlexe.i derde verd-eeiing van gijX aan Rusland toe. - --••'•*-2 tijden. staande rivier en* wordt spoorweg aan eener vrijwillige H< t Duitsche Duitsche tegenaanval i »Aug. hung: De laatste slachting in de Argonnen. Vorige communiqnó’s deelden mede* num-leeftijd 20 jaar. tnum-leeft. 29 jaar. mum-leeftijd 17 jaar, mum-leeftijd 25 jaar. aan aan de je mededeel en.’* een blik op hot lijk wankelde de kamer uli. waarschuwde de politie. Hij ver-1 dat hij, na zijn neef verlaten te. overt in de ium-leeftijd 19 jaai* num-leeft. 25 jaar. n reeds zeer vol- e kunnende stoken. ium-leeftijd 29 jaar) tum-leeftijd löjaar, ium-leeft. 17 jaar^ len van een brief- van aanneming der 50 niet Wat Idem franco per post. Abonnementen worden dageljks aangenomen Markt 31, bij onze Agenten. Boekhandel en an Zn., Goudfe ^Fi^ten^rp^^^^^^i^^^?^ miatypze) 'op nieuwen {egen^lajud. De: ovorgang op dié punten werd geforceerd, de vijand téruggeworpen. De rechtdrvk’d- gel bereikte -den zuidelijken oever van de Boeg. De legergroep Mackeresen dreef danvij-} awl over de Boeg en in de vooTuitgescho-i ven stollingen van Brest Litowafc. Ten Uostep van Wlodawa drongen onze tree- j pen over den spoorweg ‘hojin—Beijst— l/itowsk naar bet Oosten vooruit. alle meubelen lfw illyk. 12 zeer mede in. ven bij 1 SM J’ „Zeg de waarheid voor GOIIMHE (01 KAM. - PRIJS VAN HëTaHoOeMEN T Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad aan ons Bureau de Postkantoren. 1 Ach- overtuigd. n>M toe-, <w ja dk>on kunt te bdrti-, heelemhal in dc war.’* Mar huig, dé afloop gaf Ik; taxi en i la^ ovord werden. Legergroep van prins Leopold van. Beieren De linkervleugel stiet gisteren aan het Kandonka-deel aan weerszijden vap Sfiemiatyeze en aan de Boeg hij ge- •ing nog niet (jat’, het Ru*»teclie legM hier door Ml»»<T<nrltfcn towUfMllU’l geko- I me». Al mochten de Russen or niet in slagen den vijand fegen te houden meer Oostwaarts gelegen stellingen, zijongetwijfeld 'in gereedheid hebben o bjfawht, zoullcn toch de troepen lie ziehj - tijdig In het lijkenhuis kregen Poolo en Weo- dom toesteimning, de vermoorde te zien Toen het laken opgeslagen was, Weedom voorwaarts en keek bleekte gelaat. „Wel mijnheer vroeg de Inspecteur. „De dame is mij volkomen onbekend,” antwoordde .Weedom rustig. Teleurgesteld bedekte de Inspecteur hot lichaam. „Pas toen ze „Er zal h tot JAC. KOOIJ Ki te Wieringerwajri belast met hetinrtj Naar het E n g e Jc h, door PAUL UBiuiIAHT, dat de Duitschers twee hevige aan vallen in de Argonnen deden en terug werden geslagen met zware verliezen. Achtey deze weinige woorden zegt de correspondent van de „Exchange” is een der hèvigste slachtingen van den huidigen oorlog verborgen. Den 70n Augustus deden drie Duit-' sche regimenten een verwoeden aan val op de Fransche linies, tusschen Vienne-le-Chateau en LaHarazee. De strijd was hevig en langen tijd was het twijfelachtig, aan welke zijde de beslissing vallen zou. Soms kwamen de aanvallers tot aan de prikkeldraad versperringen. Eindelijk werd de eerste aanval afgeslagen. Toen volgden een tweede met nog grootere massa’s. Ook deze kwam tot aan het prikkeldraad t maar het vuur der Franschen wast moorddadig. Een oogenblik ontstond er een merkbare aarzeling bij de Duit schers, doch weldra stormden zij weer op de Franschen die hen geheel ver nietigden. De overblijvers xverden met de bajonet teruggedreven. De gevangenen waren zoo geheel: van streek, dat zij langen tijd niet in geheel l vau OIiICUA) uau ULJ *v»**g*<i* vyw Uiuu all staat waren een woord uit te brengen. Later vertelden zij, dat toen zij vluch- ten wilden, achter hen machinege-1 weren op hen gevuurd hadden en hun zoo den vijand tegemoet hadden ge dreven. Zij waren stom verbaasd, heel huids uit de slachting te zijn gekomen. Op een gevallen officier vond men een brief, waarin hij zich beklaagde, dat zoo ontzettend veel manschappen roekeloos den dood in de armen wer- den gedreven zonder doel. Het schijnt dan ook,, dat bij deze laatste gevechten de Duitschers weer meer dan 4000 dooden hadden. Zoo herhalen zich de pogingen van den kroonprins om door wij geregeld tijdig ontvangen van en, vermakelijkhe- m in onze agenda stftptcj naar het Aan het Westelijk Front. Het F ranac h e communiqué van '181 Aug luidt De nacht van 17 op 18 de zer is kaïlm geweest op het grootste deer van het front. Er wordt molding ge maakt van artillerii-gevechten in de sec-j toren ten Noorden van.’ Atrecht vu tus- srfien de Somme en Disc, in de streek t van Roje en Laissigny. Een gevecht met t l.onnutm en spring^jusepn werd geleverd! in Argonne, bij Haute C’hevauohée, Fon-1 Uün<k-aux-('hannes en. het lioseh van hoppy, In de Vogezen bombardeerden dé Franschen den 17en dezer op hevige wijze de Duitaohe stellingen inde streek, van de Linge, op den Reichsackerkopf en op den kam tusschen .Sondernach en. Lan- j derwbach. Op dit laatste punt ging de Fransche t Uifanterie tot dien aanval over, kreeg vasten voet op den kam en versterkte i zich daar. hen pnita^u.» ^n.nnv.i i werd aifgiwlagen. Een bombardement van de Duitsche stolling in do Ling-streek batterijen, en in de lucht sprin-1 j het werd t in, i op 18 verover-I af-1 mtormenderband genomen, waarbij (»00 ge- eenj vangonon gemaakt en 20 kanonnen 3) ->U mag nietspreken,” zei hij toén, -uk beloofde liet op mijn woord endoor emotie is h$< uiü ontvallen. Jo atilt '■rover «wijgpu pipt wqar Je zult het Wen k'** d*® a an, met .wien hijl ««’•te hhil omgjgafti) alsof hot zijn broerl Hij kende ernst van Weedom., j 'v™l,''hit niet#,4 Iftdei',dan d>a| de^e vrouw dóod- in' zffn’ kamer lag. In h'dp-f venei was Wwdom ingowijd ht' dil r"? a€l” hef hent wiRéri vrefgon.’ °yh de diqed ontbrak hei». iK^reep zijn grdhehtengang.- Ye^zckpr -W» <Wt er geen enkele n was, dde geheimhouding niet te! verzekeren. Wil je dat te vragen ..Zekdr”, ahtwóordde Póole lotdat jij «tiwrt te spreken.” «Het hoste wat gaan. Je |><ay j ••Ga ,due Aan het Oostelijk Front, communiqué van 18 luidt Legergroep Von Hinden- (Hier volgt het reedft gemelde be treek ver- rioht omtrent de inneming van Kowno.) deed ver-De legers van de generaals Von Scholz r. (lallwitz drongen verder voort-naar Oosten. De noorddijkstc afdeelingen naderden den spoorweg van Blalystock naar Bielwk. Voor Nowo Georgiewsk werden weder twee forten van .het noordoostelijk'front OVERZICHT. onzeh militairen medewerk e r. In hei 'meest Noordelijke deel van het operatiegebied gelukt hel den Duitschers niet vorderingen te maken. Nadat zij op 13 Aug. door de Russen tot over de Au waren teruggedreven, schijnen zij zfich meer Zuidwaarls aan den rechteroever der rivier te hebben gehandhaafd; den IGenj zijn zij evenwel bij Bansk geslagen en Imbbeu lot aan de Aa mbeten terugtrek ken waar zij aldaar nog in het bezit bleven van den oostelijken oever. Ver der is ten Noorden van Njennen en Svyin- ta door geen van beide partijen een be- langrijk voordeel behaald. Koviuo heeft op den duur geen weerstand kunnen bie-| den aan het zware geschut der Duit-| schors; ondanks den hcldhaftigen legen stand der Russen is de vesting gisteren ge- vallen, nadat den Uien de forten van het Z.-Wfront waren veroverd was hetdui-t delijk dial het einde nabij was. Do versterktngen om Kovno bestaan uit’ 12 forltp, v wn welke er 6 aan eiken oever van den Njeiucn gelegen zijn. Ver- moedelijk »s een déél daarvan door de Russen v rijwillig ontruimd, althans de drie tusschen Njemen en Wilija gelegen foru-n. De opgave v»n den oorlogsbuit dien de 1 tiiitschers zouden hebben be haald, is waarschijnlijk overdreven. Op het belang van Kovno is reeds ge- weztMi; evenwel heteekent de verovering oog niet dllt', het Rm**i»«c]ie leger door WFINTN, 18 Aug. Officieel. Troepen van Luitenant Veldmaarschark von Arbtj dreven, «terwijl Duiteehe strijdmachten langs den linkeroever vooruitgaan de t Russen aan beidé zijden van de naar Biala schrijdenden straatweg in het be-| reik v an het vestingengeaolrat van Brest- Lilowsk. De insliiiüngsriug aan den Wcichselpcver is gesloten. In de streek van Janof zuiverde het leger van Aarts hertog Jozef Ferdinand den Zuidelijken oévêr van den Bug van vijanden. Afin ops front in Ooöt-Galiciö vlA niets van heteekenils voor. Op liet Italiaansche oorlogsteoneel woed- den gisteren op het front in het kuslge- bied hevige gevochten, terwijl in het CtF rinithisclm grensgebied eeft werkelijke rust heerscht, In Tirol duurt het zware artil- leriiigcv echt voort. Ook hadden eeniigie' j klojrtere infanteriigeveclMon plaats, In het gebied van Gorz werden vier, tegen vap i Martine geleide aanvallen van de Italia-’ non afgeslagon. Voor het bruggehoofd-van Toüinyn verbitterde gevechten. Ook mis lukten vier vijandeiiMce aanvallen tegen onze hoogtestellingon van Toknyner brug- gehoofd, in het 'l’iroler grensgebied wer- j don Ilaliaan.sehe aanvallen op het To- blingor-Ritdel (brei Zjnpen gebied) en tegen Milegna (plateau van Velgari») ft|- Van 1—5 gewone regels met beW^snummerf 0.55 Elke regel mèer 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tenen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing vpn 1—5 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. RèölameS ƒ0.25 per regel. Gróote letters en randen naar plaatsruimte. lot strategische Imofdroserve dient, voer de tot nu toe generaal Van der FMet iu< commando. Het leger in don Katikasus vormde een zelfstandig commandemcnt. De vesting ‘Kofno. Kofno, (dat titans is gevallen, ligt aan de samenvloeiing van de Wilija met de N.ie»nen. De stad ligt in hét middelpunt van verscheidene uingestrc-kte dalen, die hier samenkomen, waardoor reeds sedert eeu wen do nlaats van grootc historische economische en militaire fieteekenis Is. In de He eeuw gesticht, behoorde Kof no van 1384 tot 1398 aan de Duitsche orden, die het tot een militair punt van groot belang maakten. In 1400 liet grootvorst Witoft van Littauen de burcht der Duitsche orde In dc lucht vHegen, maar dit Ifiold de ontwikkeling der stad niet.tegen, die In 1574 door Hendrik van Valois, die toen de Poolsche kroon droeg, „het juweel der republiek’’ werd ge noemd. Het hoogtepunt van haan hloei bereikte dé stad in 1581; toen zij hoofdstapelplaals van den uitvoer van handotewaren weul en oen douanekantoor kreeg. De han- dvlsoinzet liep omilioog tot 3 inillioen du katen jaars. De Russische keizers trachtten dan ook de stad in bezit tekrij*- gen. In 1665 werd geplunderd'. Bij de Polen in 1795 viel Dit was hel begin van moeilijke In 1806brandden drie vierden der stad af en in 1817 stonden er maar 200 hui zen. De gunstige ligging deed do plaats wcor opblooion en In 1842 werd zij hoofd stad van het nieuwe gouvernement Kofno. De beteekenis als handelplaats nam in de 19e eeuw snel toe, graan, meel, ge bouwen, steen, steenkool en bout en vlas; wordt over Kofno vooral uitgevoerd, ter wijl ook belangrijke industrieën zicii er vestigden. Ten Zuiden van de stad lag^n zeven forten, waarvan drie den weg naar Wil na dékten, en één de Wllna-brttg verde digde. De ligging aan de rivier met hoogo oevers is schilder achtig, dc oude stad langs de Njemen, nauw gebouwd, zeer belangwekkend. Een nieuw gedeelte stroomopwaarts, is ruimer gebouwd'. Uit Kofno’s oud glanst ijdperk dateert hel stijlvolle raadhuis. De kerken zijn meest roomsch-katholieko; één Luthersche kerk ligt in de nauwe Altstad'. Zeer tal rijk zijn de synagogen, daar de helft der bevolking uit joden bestaat. Ia ren oud woud In de omgeving ligt het In 1674 gebouwdé lamald’u lenkiooster. In 1912 telde Kofno 84.000 inwoners. (N. Ct.) Aan het Zuidelijk Front. In en om de Darda nellen. Hot T u r k s e h e communiqué van 18 kent.” jj n als men vraagt, of ik renigidée wie dio tlame te, ef wie dat- Mni kunnen weten „Dan zog jè neon.” „Do justitie kidriegen 1 ép good be gin voor eon lid van de bali.” „Maar je bedriegt de Jiislitlé niet. Die dame i s mij vréémd." „I n vannacht herkende jb hhar.” „Dat was een vergissing. Hof is i (ten sprekende gelijkenis. Maar ik bon 'Over tuigd dat ze het niot is.” „Waarom kwam zij hier „Om mij te spreken,.” ,,Fn je hebt haar nooit geaient?” Weedom vertelde zijnen neef wat de. bediende hom had medegedeeld. „Dan moest deze doode vrouw optre den voor de andere,” besloot Poole. „W’al zou daarvan do reden zijn „Dal weet ik niet,” antwoordde Wre- doip.. i„Ik hel) je nu alles *vèrteJd.’’ „Wie heeft er voordeel van deze arme vnouw te dooden,” mompelde hij. „Ik kan hot niet nagaan, ten«ija~..” Plotseling hield hij op en keek Wee-, dom onderzoekend aan. ..Lionalvroeg hij ernstig, „waarom heb je niet gezegd, dat die dame giste ren kwam, om het mork te doen weg-» snijden „Omdat ik het beloofde. Maar waar i'll je heen Wat denk je ,,’tls nu geen tijd voor veronderstel lingen. Ik vrees voor feiten, iïie een»' hier. Het drama hééft zlcb In nüjn ht|)s1 Biolywtock Bietek hebben bereikt, ter de Slina schijnen de Russen _zich nog te handhaven aangezien niet is gemeld, dat Duitschers ook deze rivier zouden zijn ©vergetrokken. Centrum en linkervleugeL hebben thans na een hardnekkigen weer-’ stand den linkeroever van den Bug ont-i ruimd. Ten N'. van deze rivier ktinneni de Duitschers volgens Russisch bericht - hiet doordringen. Op welk een tegen-» stand de Duitschers stuitten blijkt wel hieruit dat zij zich den loden bevonden' op de lijn Sokolow-Siedloe Luluw en thans eerst de Russen overal over don Bug hebben gcdToven. Het laatste benicht in het Duitsche com- ninniqué dat de Duitschers ten O. van Wlodawa over den Bug zouden zijn ge-, komen wordt tegengesproken door een Russisch bericht, dat dooi de Duitschers» getracht wordt aan do ovoraijde vasten voet te krijgen. Waarschijnlijk zijn nog| slechts kleine Duitsche afdeelingen in go noemde pogingen geslaagd en is voorals-1 nog geen sprake van een oprukken van uil Wlodawa in oostelijke richting. De( vul van Nowo-Georglewsk zal waarschijn- lijk zx>er spoedig plaats vinden nu dé oostelijke forten in handen der Diiit-i schors gevallen zijn. in dh lijn (MsovicoBreSl-Litowwk (len, nog wei gelegenheid hebben terug te trekken. De Russuioho iegejw tussqhen Narew en Bug zijl» thans ongeveer op één |ljn gekomen, zoodot het plan der Duitschers, liet gelleele Russische leger een groote nederlaag toe te brengen, mislukt Is; zoo' i« eveneens hun hoop veri>hdd, het cen-i trum der tusschen Narew en Bug ope-| roerende Russische legers af te sni.jdon.; Stredsj hebben de vleugels zoo lang we ten stand te houden tot het centrum vol-f doende was teruggetrokken. 'In het waren de legers van Von; Bcholtz on Galwltz den 19deii genaderd tot de rteiéren Slina en Nuiseo. Del overtocht over laatstgenoemde rivieren had een dag later plaat» waarna de Russen zich nog renigo dagen heblien gulkoudon tiissehen de •ten spoorweg. Thans e^rst gemeld dat de Duitschers den ADRES voor men. op, Lional,” fluisterde achter den inspecteur meer gevraagd worden, beer niet icte te verborgen.” Weedom antwoorddk* niet. „Dus tl kunt ons niet helpen zag de dame nooit „Nooit/’, anttwoordde Wecdbin beslist. Toen ze vertrokken waren vroeg Poole* aap Weedom, met hero mee te gaan. Thuis gekomen, »loot hij zijn kamer af en plaatste zich voor Weedom. „Hoor een», Ik moet je spreken,” lm-- gon hij. „Je zult niet hoos worden „Begin gerust, luidde het antwoord*. „Ik zal ronduit spreken. Je bent be trokken in dit drama. Ik weet, dat er tusschen jou en die dame een geheim bestaat. En nu breng jp jezelf In een, verdachte positie on sleept mij er Ik zal inlichtingen moeten ge hot onderzoek. Wat moet ik zeg-j zoover jejiie Mot i Weedim Pofte leid/, dat hij, na zijn neef verlaten hebben, naar hoven ging en daar een liclmam gestruikeld was, dat gang lag. Geen enkel herkenningsteeken. was aanwezig; de doode werd naar het, lijkenhuis vervoerd'. Meer kon men dien «(Vond niet doen. Den volgenden morgen kwam Poole’ jnot een ontdaan gezicht bij Weedom. „Ik,” zei hij, „ik geloof dat er moer; achter zit, dan wij denken’t bloompjet op haar sohoiidW toch was mot Indische' kleurstof gelrekend. De dokter die hot lijk onderzocht, is lang in Indië geweest on hoeft ontdekt, dat de dood Is veroor zaakt dbor een Indische vergiftige vloei stof, die alleen bij dé Inlanders en en kele Europeanen bekend is. De stof verspreid zich zeer Vlug; oen lichte sdtrain is al voldbende. Het is dus moord en wo zullen de justitie zooveel mogclijk moeten inlichten. Er zal egn onderzoek ingesteld woi^dfen. Misschien zedte is het al begoiïnen.”Y De telefoon belde en Lional nam de* hoorn. Er kwam ren trek van verwondering- op zijn' gelaat, terwijl hij belangetctlend luisterde. „Wacht even”, riep hij, doch htëri werd blijkbaar geen antwoord gegeven.l „Ga mee Ste(rt”, riep *hij, „roep t™"-' ïi en inton iro tegen Milegna (pil geslagen. De bijzondere correspondent van1 dep Loftal Anzeigér, dié hij gelegenheid tan zijn laatste réis naar het front ddor be- voegde zijde werd ingolicht, deelt mode, j dat, volgens Russische officieren, hel tol velde staande Russische leger door doge- leden zware verliezen tot twéé mijlioen is gedaald- Bij de gfooie doorbraaf Jn hei Noor-1 den was het Russische leger oyer drie’ groote fronten vetrdéeld. Hot meest be langrijke, hot Zuld-Went-front, werd ge commandcerd door generaal Iwanof, die tussclien Warschau en de Boeg stond chef van den goneralen staf was Dra-’ gomirof. Ten Oosten van do Boeg was generaal Misohtsjenko bevelhebber. Het Noord-Westelijk front stored onder hevel van generaal Roessky. Dit front strekte zich uit van Warschau tot aan de Njemen. In den laatsten tijd werd generaal Rocwdcy tot htivelhoblmr van d<en uitersten rechtervleugel aangcwtold. Aan dit front,! dat hij Pctersburg is gelegen en tevens afgespeeld1 en daarom acht ik het mijn plicht te trachten het op te lossen." „Ik kan je niet meer zeggen dan dit.” „Ik weef niets van de dame.” „Ja, maar van de andere.Er moet verband bestaan tusschen deze twee be zoeken.” „Niet noodzakelijk.” „Neen, maar hoor eens Lional. Ik zeg het jc ronduit. Er is een reden waar om je deze dame beschermt.” „Beschermen Wat bedoel je Deze dame is gekomen en gegaan, als zoo- véle andere patiënten-.” „En je bemint haar I Je mag probee- ren jezelf te bedriegen, maar met mij lukt dat niet. Hoe het ook zijn moge, of jé haar tweemaal of honderdmaal ge zien hebt en veel of weinig van liaar weet, je bemint haar met hart e» ziel en ziel en bont geheel de hare. Zoo gaat het wanneer nwnechen zooals jij liefheb- ben.” LioneJ wilde antwoorden-, doch het was hem niet mogidijk. IJih >iywd bleek en staarde zij»"ww*’Aan. „Ik..> ik... groote hemel.'Stah. Je hebt gelijk riep hij ontdaan uit. Dan plot- seHng ‘vervolgde hij kalm-j „En WaAotn n-iet Zelfs, al $ie ik haar nooit weer,' Wat waarschijnlijk het geval fo?” „Jo zult baar nog wel weerzien. Je zou niets onbeproefd- laten, óm haar terug ta vinden-.” 1 1 - (Wordt vervolgd.) infanterie voet daar. wfg(«lagen. utelide twee zware scheiden munilie-depots gen. Op de hoogte van Sonde-rnach een nieuwe hevige tegenaanval, die den loop van den nacht van 17 dezer op de dpor de Frfhischi1» (te stelling gedaan werd, volkomen gi-slagen. De, Franschen maakten 50-tal krijgsgevangenen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1