es voor SMITS; landel. Hip. njiNis I I 1EEN. De Oorlog. I I I So. 12MII. S4e Jaargang. en Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. EPING. 3 FEUILLETON DE STEM DER LIEFDE. k Gouda. 'eedschappei ’per stuk if AN ZOON, larkt 31, Goud*. 81 iscoop Courant wereldnieuws en a bijzondere films runten n.l. ran Oorsprong nland Yrydag) 20 Augustus 1015. -^ud'rrer-tearLtïelolsLd. voox Q-o-clcLsl en Oz».stre3s:ezx. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. OOI* I n 8<?- Do RECHT. Het moordend de op PAUL URQUHART. it 1879.) keerde deze ge- Ik naar Was" I HOOFDSTUK IV. besliste Zij ontmoetten Lou vroeg Weedom ze den man Zn., Gouds- Naar het E n g e 1 s c h, door JN VAN Keukengerei, onderdeden. (tuigen. 14 u A.ru^ uavt. UUV Wil' JV. Lional^ ging terug naar zijn kamer». u.- geheel ander inensch. de groote Magen leunde de vesting te naderen artillerie ruimte te maken. ge nu van van van die eon •f waarom do er het wer- De jongste krijgsverrich- )jp. aanval tegen de vijand©- filiale en Woningtoezicht nderstandscoinmisaio. ia in 3 doelen. der Dieren, nte opname, idschappen. ropname. 30 nier hel prtirmi I merkte dat hand was. buitengewoon moeilijke terrein, veel grootere verliezen ge- dat wij er met geringe verlie- was gedeeltelijk aan de de Ie Kamer van Koop- rieken te Gouda, Te verzending van naar het voor Gouda en lelijk een zoeken hiervoor nverschillig welk tl, winkel, of op- o niet noodig. In- iijksch 150-200 ingeh kosteloos, ider J. Z. No. 200 VAN DITMAR’S Amsterdam. 16 20 Augustus (i n, het V ïs Hoofdnummer lije Holijta PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames ƒ0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. de Vacantienor naar de Bioscoop, feest? Ixjodscliap had hem naar het gezonden, om zich te over zij niet de doode vrouw was. zn Yu, ^een ‘'’’kele aanwijzing waar hu z,0,1 hevond*. de eenige woorden die hoorde waren tijd niet gesproken. Voor zoover 't moge lijk was in de donkerte observeerde Wee dom zijn patiënte. Do man keek door het raampje. Zij hadden nu Finchly Road1 bereikt, doch Lional, die hier slecht bekend was, kon niet nagaan waar ze precies waren. De wagen reed door een lange laan, nann plotseling een scherpe bocht, ging door oen groot hek on bleef voor een geopend© deur staan. Lional was zijn patiënte behulpzaam bij het uitstappen. Ze leunde zwaar op hem, tot zij in de hall waren, waar zij plotseling zijn steun scheen te kunnen missen de dame had komedie gespeeld hot was zelfs niet eons een zenuwaan doening. Zij schoof een gordijn op zijde, een oogenblik zag Weedom een schoono figuur. Toen gingen de lichten plotseling uit, de voordeur wond gesloten en in de duister nis was een geluld hoorbaar, alsof er grendels en bouten verschoven werden. ven op den Lingekopf, werden zij daar overal teruggeslagen. Aan den Schratzmannele is de strijd nog aan den g«ng. Aan het Oostelijk Front Voortgezet Duitsch succes. Het Duitsche communiqué van 19 Augustus luidt: wij geregeld tijdig n ontvangen van rten, vermakelijkhe- lan in onze agenda J Krijgsverrichtingen ter Zee. Het gezonken Britsche transportschip. Thans eerst heeft do Britsche admirali teit toegegeven, wat van Turksche zijde reeds eenige dagen geleden werd hekend gemaakt het in den grond horen van een groot transportschip in de Igeïsche Zee. Dit schip was de turbineboot ..Royal Edward", metende 12.000 ton en behoorende aan de maatschappij Canadian Northern Railway. Het had een transport versche troepen aan boordt, groot 32 officieren en 1.850 man, voorts de bemanning van het schip, 220 officieren on manschappen. Onge veer 600 man worden gered, terwijl 1000 vermist worden. I ngelsohe bladen wijzen er op, dat hoe wreed de vernietiging van het trans port ook moge schijnen, de daadi toch vol komen rechtmatig is, even rechtmatig als be te op- De in de vorige week veroverde «tellingen werden beves tigd. De geest onder de troepen is in alle opzichten uitnemend1. fitllME COURANT. pR1JS VAN HET A b’ÖÏÏN E M E N'f7 Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsbladon Idem franco per post90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Mabkt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. spreek je zoo schoonste en edelste bestaat.’’ ipaald rust heerscht. In Tirol duurt het zware artilleriegevecht voort. Ook had den eenige kleinere infanteriegevechlen plaats. In het gebied van Gorz werden vier, tegen San Martine gerichte aan vallen van de Italianen afgeslagen. Voor het hruggehoofd van Tolmino verbitterde gevechten. Ook mislukten 1 vijandelijke aanvallen, evenals alle voorwaartsche be. wegingen van den vijand tegen onze hoogtestellingen van het hruggehoofd van Tolmino. In het Tirolér grensgebied wer den Italiaansche aanvallen op de Toblin- ger-Riedel (Drei Zinneni-gebied) en tegen Milegna (plateau van Volgari?) afgesla- g<«n. De s t r ijd o in de N a r c w. In de Lokal Ana-iger vertelt de oor logscorrespondent, dr. Stephan Steiner, nog eenige bijzonderheden over den strijd uit de eerste dagen van Augustus. Nadat de hoogte 100 genomen was, wa ren wij nog op een zwaren strijd voor bereid, daar men algemeen aannam dat de Russen ‘het uiterst gunstige terrein in het gebied van Nowo Gorod, Jankowo Tsartorija, Drogoejewo, Miastkowo en ook verder naar hot Zuiden gebruiken zouden om zoo lang mogelijk tegenstand te bieden en daardoor te verhinderen dat d< vestingen in den rug aangevallen wer den. Zonder twijfel zou de tegenstand in dit gebied ook veel krachtiger geweest zijn als het leger van Gallwitz den 2n Augustus niet met geforceerde marschen het ongeveer 7 kilometer ten Oosten van Ustrolenka gelegen station der vesting bereikt had en verder opdringende in de richting ttajadowo—Loancza, de Noordelijk van deze linie tot bescherming van de Narew-stelling tusschen Nowogrod enOs- trolenka liggende troepen in den rug had bedreigd. Tevergeefs probeerden de Russen tot het laatste oogenblik de aan vallende troepen tot een handig gebruik van hun artillerie tegen te houden. On ze artillerie overstelpte, door een moor dend geconcentreerd vuur, de sterke vij- voorsteiling verontschuldigde Weedom zich ondier voorwendsel, dat hij een patiënt bezoeken moest. Hij liep langzaam voort en wachtte bij een hoek om een auto te laten passeeren. Juist bij dc bocht stopte de wagen eon groote man sprong er af. ,,U is medicusgeloof ik vroeg hij zacht. „Een. dame in de auto is plot seling onwel geworden. Het zou me hoogst aangenaam zijn, indien U Uwe hulp wilde verleenen.’' Lional stapte in en yeed de straat uit. In een hoek een dame achterover. Hij voelde de pols der dame cn bc- er niets bijzonders aan ’t Kon niet meer dan zenuwaandoening zijn. „Hebt U geen licht in den wagon het is lastig in deze dttls- Aan het Westelijk Front. Het Fransche communiqué van 19 Aug. luidt Een krachtig en wederkeerig kanon vuur bad plaats in de Argonnen en Champagne, in het fort d’Apremond, La Louvière en Vaux fery evenals in het Bois le Prêtre en op het front bij Serble. Een groote activiteit heerscht op het front in Artois. Een Fransche aanval maakte hen meester van een front op den weg AllaingAngres waar de Duitsche stelling een uitsprin gend punt vormden bij de Fransche linie. Verscheidene Duitsche tegenaan vallen werden afgeweerd. De mijnen- strijd wordt op vele punten voortge zet. Bij Beuvraigne ten Zuiden van Rojé deed de ontploffing door de Franschen dê Duitsche sappeurswer- ken ineenstorten. Eenig kanonvuur had plaats tus schen Oise en Aisne in den sector Bailly evenals pp de plateaux van Quennevières en Nouvreu. In de Argonnen maakten de Fran sche artillerie zich meester van batte rijen Duitsche bommenwerpers. Een hevige strijd wordt voortgezet bij Fontaine aux Charmes en in de -twageving van Marie Thérèse. Op den Lingekopf werd de stelling, die de Franschen hadden veroverd, behouden, ondanks de zeer hevige beschieting. De Franschen maakten zich meester van een nieuwe Duitsche loopgraaf op den kam van Schratz- mSnnele en maakten hierbij eenige gevangenen. erdediging van de Rusecu in dk?n laat- sten tijd minder hardnekkig Is. Nadat de eerste verdiedAgingsetolling liisschen Jankowo, hoogte 116 en Ozetno gevallen wan», werd dc tweede en derde vordiedii- gingsBtelllng in het in Zuid-(Tos telijke richting liggcudie bosch, in het geheel nidt meer door de Russen bezet, maar trokken zij zich, door on-ze artillerie ach tervolgd, op den grooien weg Lomcza (Wolenka terug. Het Duitsche communiqué van 19 Aug. meldt Tusschen Angres en Souchez zetten de Franschen gisteravond een aanval door, die den geheelen dag door artil lerievuur was voorbereid. Zij drongen op sommige plaatsen de Duitsche voorste loopgraven binnen en houden in het middengedeelte nog eenige be zet. Op het overige front zijn zij echter reeds teruggeworpen. In de Vogezen hernieuwden de Franschen gisteren hun aanvallen ten Noorden van Münster tegen de Duit sche stellingen op den Lingekopf en bij Schratzmünnele. Nadat de Fran schen tijdelijk waren voorwaartsge- drongen in eenige Duitsche loopgra- „Een oogenblik, dokter.’’ zei een Mem aan zijn zijde. De lichten gingen weder aan, en heide dames waren verdiwenen. Woed'om keerde zich hoos naar man, die nog in die hall was. „Weet U wel." riep hij, „dat de tijd van een dokter geld kost „Dat zal betaald wonden." zeidie d© man, die er nu hard en cynisch uitzag, vroeg hij torna».” „Wij zijn direct thuis”, antwoordde de ander. Weedom bemerkte, dat de man tegen het raampje zat en dus het licht van buiten nog onderschepte. De dame zuchtte diep „Gaat het iets beter vriéndelijk. „Wilt U nog even blijven vroeg opgewonden. ,,’t Is misschien maar een tijdelijke heiterachap," vervolgde de man, „thuis kunt U ons waarschijnlijk beter helpen. De wagen had de drukke straten ver laten en reed snel door. Er werd langen andclijke stellingen. Do arlilleriestrijd du node den geiieeleu nacht door en reeds spoedig gelukte het de vijandelijke artil lerie te bedwingen. Het moordend vuur vijandetlijke stellingen verstomde eerst in den vroegen morgen en de in fanterie kon na een kort verbitterd ge vocht de stellingen nemen. Met het oog op het had men vreesd zen afkwamen, was gedeeltelijk aan omstandriglieid toe te schrijven, diat „Herinner U de gedane belofte, en laat U door niets in verwarring bren gen-, wat er ook voor vreemde dingen gebeuren mogen.. Toen had die stom plotseling gezwegen en het scheen, dat dfe spreekster haastig dc hoorn had opgohangon. Maar wat wist hij nu nogi Waar was zij Misschien verkeerde zij op dit oogenblik in gevaar en kon hij haar niet helpen. Telkens en telkens dachte in zijn brein, terug. 1» Avonds ging hij wederom Stanley Poole. Hij kwam hem juist tegen, gekleed in smoking. „Ga je mee vroeg deze en dan op zijn verwonderden blik „Ik ga met Lou en haar moeder naar een theater. Jp heiit nog juist tijd om je te kleeden. Kom, ga mee, ik zal op je Nowo Geordewsk door de Duitsche» genomen. Officieel wordt d.d. 20 Aug. uit B e r 1 ij n gemeld Nowo Georgiewsk is geno men. De geheele bezetting viel in onze handen. Gisteren reeds werden meer dan 20.000 gevangenen gemaakt. De Keizer heeft zich naar Nowo Georgiewsk begeven. (De thans door de Daitschers be zette vesting, op vele kaarten aange duid met den ouden naam Modlin, behoort tot de buitenste verdedigings linie der Russen in Polen. De val van deze vesting, direct ten noorden van Warschau gelegen, aan de uitmonding van de Boeg in de Weichsel, is een natuurlijk gevolg van de bezetting van Warschau. De stad heeft een bevolking van 10.5000 zielen. Red.). en van wien men mot grond kon ver moeden-, dal hij langen tijd in de tro pen ha<l dioorgebraoht. „Dat is de badbeling niet, antwoordde Woodkun hoog. Mijn oigien patiënten hd)- ben hot meeste recht op me." „Pardon dokter, zoo bedoelde ik het niet. Wij hebben hier echter een patiënt, drie Uw hulp harder noodig heeft, dan de meeste anderen-.” „Maar wie is Uw eigen-dokter Waar om brengt U mij hierheen „Laten we den tijd niet verbeuzelen. Zoowel voor den patiënt als voor uzelf is het ’t beete, hoe eerder hoe beter te ijegtfnneni.” De man apra-k met de autoriteit van iemand, die gewoon I», gehoorzaamd te worden. Hij opende een deur en ver zocht Weedom, hem te volgen. Deze had den laa-tsten tijd- reedls zooveel vreemde avonturen gehad, dat hij zonder weifelen aan dit verzoek voldeed. Hij werd in een kamer gebracht met zware gordijnen en zwak verlicht. Een geluid uit een dier hoeken bewees hom, dat daar nog iemand moest zijn. Zijn gastheer ontstak nog een lamp en ging naar een hoek, waar hij de gordijnen wegischoof. In het bed', daar achter stond, zag Wbedlom een man lig gen, wiens gelaat bedekt was met ee-n een Oopferhioho siuier, zoodat daarvan ndiMs te zien was, dan een paar koortfl- aohtigo oogen. V De arme zieke leunde op een tafeltje. Een lamp lichtte Weedbm bij. (Wordt vervolgd.) 4) „Maar *«et dat zij ▼Wuw is, die «.Natuurlijk, Maar als zij het niet '•n iemand zou je dat duidelijk maken, ®n geioofdte je het nog niet. Zoo ben je." Hij voelde Als Poole zoo niet bruut de waarheid *7 8ez°0d. dan zou hij zelf niet onldiekt bhen, dat hij verliefd was op een ^ro»iw, die hij slechts tweemaal gezien In t-7_, voelde dat in r~7~‘ die hjj Aan het Zuidelijk Front. i en om de Dardanellen. IkH rapport van Hamilton. Uit Londen wordt d-.d. 19 Aug. u se-ind Het rapport van generaal Jan Ha milton luidt tingen op het schiereiland Gallipoli stonden in oen "’J1 lijke stollingen langs de zuidelijke linies, alsmede In het opnieuw ontschepen een sterke troepenmacht in de baai Suvla. Volgens verklaringen van krijgs gevangenen, hadden de Turken zich aan merkelijk versterkt, met het doel om krachtige aanvallen tegen ons uit te voe ren, doch onze aanvallen hadden 24 uur eerder plaats, dan dde van den vijand-. Bijgevolg was de strijd zeer hevig en waren de verliezen aan beide zijden zeer groot. De ontscheping In de baai van Suvla werd door de vloot goed voorbe reid en uitgewocrdi; maar ondanks het feit, diat de Turken hun grootste kracht in de streek van Anoac ontwikkelden konden onze troepen van Suvla geen be vredigende vorderingen maken, voor dat de vijand et in geslaagd was om langrijke troepen van zijn reserven doen avanceeren, waardoor onze marsch gestuit werd kamqrs wachten, tot je klaar bent.” Dit laatste was een reactie op het vol komen gemis aan enthousiasme bij Wee dom. Bij der gelijke gelegenheden Poole altijd en ook nu voldeed Weedom aan zijn wenschen en haar moeder. Loti-ise Burwood was een levenslustig meisje, juist iets voor Poole, en zij be- schouwde Weedlom altijd met ee-n zekere eerbied. Toen Poole haar vertelde dial Weedlom moeilijkheden had, trachtte zij hem zooveel mogelijk af te leiden, wat haar vrij goed, gelukte. Na afloop der f 1.25 r, 1.50 Het Oostenrijkse h-H ongaar- s c h e connnuniiqué van 18 Aug. luidt Gisteren hadden op het front in het kustgebied hevige gevechten plaats, ter wijl in liet Karinthische grensgebied be- hun liekende zware mortieren voor Kowno in stelling hebben gebracht. Een belangrijk aandeel hieraan, zoo vertelt dr. Michaelis, heeft eon divisie die ook thans nog bij Kowno in- do voor ste linie staat. Sedert den 19en Juli is zij onafgebroken in gevecht geweest. Na dat zij reeds-^n begin Juni meegeholpen haul liet bosch van Kowno van vijanden to zuiveren, brak zij bij Ploetiszki door sterke Russische stellingen heen en drong den vijand1 terug tot aan den Jeeiasector, die zich daar thans nog handhaaft. Bij zonder succes had de divisie bij de ver overing van een Russische stelling op den linkeroever van de Jeeia op den 25n Juli. Slechts door handig samonwerken van. artillerie, genie en Infanterie, lukte dit met weinig verliezen en trok de divisie verder, Noordelijk den weg naar Kowno, om in sprongen de vesting te naderen en voor de zware De legergroep van Hindenburg heeft bij de inneming van Kofno nog 30 officieren en 3900 man gevangen ge nomen. Ondqr den druk van de ver overing van Kofno ontruimden de Russen hun stellingen tegenover Kal- wiria en Soewalki. De Duitsche troe pen vervolgen hen verder. In het Zuiden forceerden de Duit- schers den overtocht over de Naref ten Westen van Tykotsin. Zij namen daarbij 800 Rassen gevangen. Het leger van generaal Von Gal- witz maakte vorderingen in Oostelijke richting. Ten Noorden van Bjelks werd de spoorweg BjelistokBrest Litofsk bereikt. 2000 Russen werden hier gevangen genomen. In den Noordoost sector van Nowo Georgjefsk trokken de Duitsche troe pen over de Wkra. Twee forten van het Noordelijk front werden bestormd. Meer dan 1000 gevangenen vielen in Duitsche handen evenals 125 stukken geschut. De linkervleugel van de legergroep vati prins Leopold van Beieren dreef de Russen strijdende voor zich uit en bereikte in den avond den streek ten Westen en Zuidwesten van Mielejc- zyce. De rechtervleugel, die over de Boeg bij Mielink trok, wierp de Rus sen uit sterke stellingen op het Noor delijk gedeelte en dringt verder voor waarts. De legergroep van Mackensen for ceerde tusschen Njemirof en Janof den overtocht over de Boeg. Voor Brest Litofsk drongen de Duitsche troepen bij Rokitno (Z.O. van Janof) in de voorste stellingen der vesting. Ten Oosten van Wlodawa vervolg den de Duitsche troepen de verslagen Russen. Onder den druk van de Duit sche opmarsch ontruimden de Russen den Oostelyken oever van de Boeg, ook boven en beneden Wlodawa. De strijd bij Kowao. Dr. Paul Michaelis metót aan het Ber liner Taigeblaitit uit Mariampol d.d. 8 Augusihw Hedenmorgen begon de bo sohieting van de vesting Kowno met het zware Duitsche belegeringsgeschut. De laatste dagen waren aan de toebereidse len gewijd. Ten eerste moest de Duit sche infanterie de vesting nader komen. De infanterie, dïe het laatste dc lijn Wej- weryMarwa bezet gehouden had, rukte in dHe groote sprongen tegen de voor ste stellingen van Kowno op en liep deze overhoop. De laatste sprong had in den nacht van 5 op 6 Augustus plaats. Deze had tot uitwerking dat het Duitsche front de linie ten Zuidlen van God'lomo tot Dziowagola bereikte, waarbij 500 Russen gevangen genomen werden. Toen ik langs een omweg gisteren Mariampol bereikte was de artillerie reeds klaar met „inschieten” en kon men met de kelijke beschieting beginnen. Uit de beschrijving van het, bombardte- menit ziet men dan dat de Duitschers ^i'ugvinden moest hij haar. Hij zij in moeilijkheden, misschien ^5^, verkeerde. Haar stem was het, -ij 'a morgens 4oor de telefoon ge hoord had'. En haar lijkenhuis j tull?cn diat! z Hij kreeg M hoorde

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1