AAR, OD’s: azijn D, tiedingen IR 0 Dinsdag 24 Augustus 1915. 54e Jaargang. flo. 12864. Courant De Oorlog. ^ie’vi'ws- ezx -A»cL-v-ertezxtie“blsucL Troor G-oixd.su ezx Oxxxstrelciezx. behalve Zon- FEUILLETON DE STEM DER LIEFDE. I en Feestdagen. iliën kosten slechts betaling: e Maandschrift Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON.Telefoon Interc. 82. tl - geheimmid. Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. i 29 68 hebben den der vesting is. „Ja, dan zou ik erger moeten liegen, HOOFDSTUK VIL I aan het Bureau. PAUL URQUHART. Eerst moe- ®Mn zijn (Wordt vervolgd.) ian Zn., Goud»., Naar het E n g el sch, door ngen no^ eproducties: 2e hoeft e flchien liet week of langer. Ga mee, ik wacht geen oogenblik. aan Zul- PRIJS DER ADVEBTENTÏËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. onderofficier, riep ons het hier Dit c®t”, 8% uur. Le* mdscho Winkeliers- blik 0,90 1- 9,75 0,80 1- in de neet*. 5, voor elke regel PS, Wijdstraat ELD Lnz. NO. [.bruik.n ■Ik OITELS. I OCT. 'FDHUH). I KÖ.w-1 De Russische linie. De bijzondere cor ros pondien t van LokaJ seWt voprtgew vechten gitj velt heele en Woningtoezicht, ider»tandscoinmiiwde> Aan het Oostelijk Front. Het O o t e n r ij k s* c h e communiqué van 23 Augs. luidt Ten Oosten van de Zij namen de moeite naar Harrow te gaan. Dat kan als uitgangspunt dienen. Ik zal Ixmi gaan waarschuwen. Dan zal de auto voorzijn en kun je mij achterop komen, zoodra je gekleed bent. Hier h$b jo andere k loeren en een jas voor in den wagen. jevangen genomen. Zavrin, ten zuidwesten van .3 een Engelsch vliegtuig naar beneden geschoten. en las Volg niet. Wetenschap is onie”, 7 uur. La- ill. Maatschappij v. liep naar een klein zijvenster, vanwaar hij in de laan kon zien. „Vlug, 8<an, vlug,” riep hij. „Ze Hie len onze auto. De twee mannen vlogen naar beneden, doch waren juist te laat. Het hek was reeds geopend en de wa gen reed weg. Wanhopig bleven ze staan. „Wat moeten we doen?” vroeg* Lional. „Doen We kunnen, alleen weer naar binnen gaan, en uitleg vragen. De auto Is reed» to ver.” Ze liepen terug naar huis, gingen de deur, die zij hadden opengelaten weer en beiradkm opnieuw de ontvang- wij geregeld tijdig ontvangen van en, vermakelijkhe- m in onze agenda f 0.55 Elke regel meer«0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. F l j Krijgsverrichtingen ter Zee. In de Oostzee. Het Russische communiqué vani 23 Augustus meldt: Op 16 Aug. hernieuwde de Duit-1 sche vloot met sterke krachten dem aanval op onze posities aan den in- gang van de Golf van Riga. Onzel schepen sloegen op 16 en 17 Aug. den i vijandelijken aanval af, waarvan het j geheim der voorbereiding bijzonder’ werd begunstigd door het nevelachtige - HET VAN- UITEN GEN Uit Londen wordt d.d. 28 Aug. geseind: Het Engelsche stoomschip „Dlomed” is tot zinken gebracht. De bemanning is ontscheept. Uit Parijs wordt d.d. 23 Aug. ge seind Twee Fransche torpedobooten ont moetten in den afgeloopen nacht een Duitschen torpedobootvernieler bij Os tende en brachten dezen na een ge- I vecht tot zinken. De Fransche sche- 1 pen leden onbeteekenende schade. et Schaakbord, 8% ■ring Vrijs. tStudie- tb. weder. Gebruik makend van een dik ken mist, drongen aanzienlijke yijan- delyke strijdkrachten eindelijk in de Golf van Riga door, terwijl onze sche pen, al strydend en zonder het contact met den vyand te verliezen, zich terug trekken. Op 19 on 20 Aug. dééd de vijand een verkenning in verschillende rich tingen en bond tevens den strijd aan met onze schepen. Daaruit vloeiden gevoelige verliezen voort voor de vij andelijke torpedobooten. Aon onze zijde verloren wij de kanonneerboot Sivoritch, die roemrijk onderging in een ongelijken strijd met een vijan- delgken kruiser, die de torpedobooten vergezelde, en haar beschoot op on geveer 400 meter afstand. De Sivoritch, die in vlammen stond, terwijl haar dek een vuurzee geleek, ging door met schieten totdat zij zonk, nadat zij eerst een vijandelijke torpe doboot tot zinken had gebracht. Op 21 Aug. ontruimde de vyand naar het schijnt de Golf van Riga, in verband met de geleden verliezen en wegens de onvruchtbaarheid zijner pogingen. Van 16 Aug. tot 21 Aug. werden twee vijandelijke kruisers en niet min der dan 8 vijandelijke torpedobooten gedeeltelijk buiten geveent gesteld, gedeeltelijk in den grond geboord. Terzelfder tijd slaagden onze dappere bondgenooten er in om in de Oostzee «en der sterkste Dreadnoughts der Duitsche vloot te torpedeeren. T e W i 1 n a. Uit Peirograd' wordt aan de Vaas. Ztg. gemeld, dat dc opperbevel hebber van hot militaire district van Wilna, generaal Tu- nwrnow, aan de bevolking door middel van aanplakbiljetten bekend maakt dat de bezodting van W’ilnadoor de Duitsteh- Ooatenrijkwche troepen waarschijnlijk blik f 0.50 0,55 0,45 0.45 0,55 In België. De beteekenis van de spoorwegen in dezen oorlog. Het Amerikaansche blad „Railway Age” geeft interessante bijzonderheden over de rel, die spoorwegen hebben vervuld bij den terugtocht Charleroi en den slag aan de Marne. Toen de troepen bij Charleroi stand hielden moesten meer dan 400 treinen zagen er Plotseling kreeg Poole Hij wendde zich tot Lou. „Waarom dachten we er niet eerder aan vroeg hij. „Zou het ook het oude huis van don dokter kunnen zijn, dat we zoeken Dat heeft reeds voor allerilei ondernemingen dienet gedaan en lijkt wel Anzeiger uit het oorlogsk war lier adji dit blad, dat de sedert dagen gezétte grootere en hardnekkige ge- »n mi Brost (u>n aan te nemen «lag. Mc Russen hebben op de Iinie\ groote atri.idikra|qhten eenigd, waardoor de weging van\de 1 tmrijkscho trwpen aM> doch vertraagd) zou kunnen worden. In- middels bljjk^/hneruit, dat do Rijseen zoo lang mogdijk de omsingeling van Brest Litowsk willen ophouden. Daarentegen wordt met do mogelijkheid rekening ge houden, dat onverwachte moeilijkheden bij het terugtrekken' naar het Oosten zich zullen voordoen en de op die punten aanwezige Russische strijdkrachten ge dwongen worden, een wanhopigen tegen- stand te bieden. De verbonden Duitsch- Oostenrijksohe troepen dringen, ofschoon langzaam, gestadig voorwaarts. Het le ger van aartshertog Jozef Ferdinand in vereeniging met do groep van Kovesen andere Duitsche troepen, weerszijden van de Boeg, in het on in het Westen tegen het Noorden, don spoorweg van Wywoko Litowsk tot aan de Ndrew, Noordelijk van Bjolsk, overschreden Litowsk den vorm be- van een grooten ge ver- voorwaartsohe be- verljonden Duitsch-Ooe- 1 wel niet opgehoud’on. Iienedcn-Pulide, en op de spoorweglijn, die van Riasno naar hot Noorden voert, is een hevig gevecht aan den gang. De vij and verdedigt met groote taaiheid eiken duimbreed» grond, doch werd op ver scheidene punten van liet front terugge worpen, waarbij talrijke gevangenen in onze handen vielen. Bijzonder heftig stre den onze Zefvemburgsche regimenten bij de ton Noorden van Riasno gelegen dor pen Gila en Suchodoi. Het infanteriere- giment no. 61 nam bij de bestorming van een door Russische grenadioi-B verdediig- d<> schans, de bezetting gevangen, die uit zeven officieren en negen honderd man betond en maakte zeven machinegewe ren buit. Voor Brost-LitowRk is niets nieuw». Ton Oosten van Wlodnwa drongen de 1 biilsehe troepen over do niorenzdne tot in do vlakte voort. Rondom Wladimir- Wolynski schoven wij onao stellingen lol bij Turyok vooruit. In de streek ton Oosten vAn Luhomi dreven wij de Rus sen terug. In Ooaf-Galicit* hoerë«h(c rust. Mimen kiwner. Zij staarden elkaar ontzet aan. Lou was verdfwenen. „Txmi. Lou, waar ben je!” riep Stan ley, naar de hall terugloopend. Zijn geroep weergaftndO door de ka mer», daarna was het stil, doodstil. Stanley- voelde nu ook wat bezorgdheid voor de gel lelde te beteekenen hoeft. „Wat moeten we beginnen riep hij. „We zullen het huis van onder tot bo ven doorzoeken*. Ze moet ergens zijn.” Hij nam een groot zwaard, dat aan den wand hing. „De eerffte die ons tracht te weerstaan sla ik de hersens in,’’ riep hij opge wonden. „We moeten het huis doorzoe ken. Zij ilepen door alle kamers boven <ii benwlen, terwijl Stanley voortdurend riep- Lou Lou doch geen antwoord wend gegeven. >g alg gratig ties: Jacob 52 MORES Ct. i dtan ik ooit gedaan heb en haar een ge heel verhaal opdisecheni.’’ Ten slotte heb je mij niets verleid en ik beloofde te vergeten, dat ik toevallig iets „gehoord” had.” Ik zal Lou waarschuwen en haar zegw gen (Hat we om redenen die het vak be troffen het huis willen vinden. Daar moet ze dan maar genoegen mee nemen.” „Daar wordt geklopt, geloof ik." I ’en telcgramlieetellcr stond in den gang en overhandigde de enveloppe. ,,’t Is om jou,” zei hij, het telegram overgevend. De doktor opende het haastig en een trek van wanhoop kwam op zijn gelaat. „Wat is er vroeg zijn neef., „Het einde. Laat een auto komen. Huur die voor eeo of blijf, maar „Lees dit." Stanley nam het telegram „Vaarwel. gevaarlijk." „Wat boteekent het „Dat zij in gevaar is en dat zij wil voorkomen dat ik er in geraak.” „Ja, dat zou kunnen,” beaamde Stan ley. „Laat mis in ieder geval gaan." Hij liet zijn, liedaonde pen garage opbel len. „Het zou ook kunnen, dan dit teie- gram nirt van de dame komt, doch van iemand, die je In een valstrik wil lokken of iets dergelijks. Zij hebben slim willen* zijn en het dicbteübijzijnde dorp vermeden. Lou was al klaar, toen Weedom voor reed. Zij gingen regelrecht naar Harrow, waar ze hun onderzoek begonnen*. „Het zijn handige lui gelóóf ik,” merkte Stanley op. We moeten oppas sen Lional. De politie zou hen geloof ik graag hebben." Lional antwoordde niet. Hij wae bevreesd om er de politie in te mengen. Ondanks zijn beweringen tegen Stan ley was hij angstig. Waarvoor durfde hij niet uitepreken, zelfs niet denken*. „Je zou het toch wel gemerkt hebben, als je in Harrow gewoost was vroeg Stanley. „Zij zullen wel een huls heb ben, dat eenigszlns verwijderd is van die dorpjes die hier liggen." Doch de landhuizen die ze passeerden echter alle sjeer vreedzaam uit. een Ingeving. 7) „Noen, neen geen politic, ten we zelf probeeren.” „Ook goed', altijd vroeg genoeg, als wij er geen kans toe zien. De politie zou Wisselden de dame beschouwen als...” ..Neen ik kan er op zweren. Ik zag h»r gisteren een heden tijd. Had ik haar maar allen kunnen spreken. Ik weet zeker dal zij daar tegen haar wil is. Ik zal haar bevrijden, Stanley, je weet niet wat zij voor mij is.” „Iaat ons probeeren na te gaan, waar hH zijn kan. Je zegt, dat je langs; linehlej- Road gekomen l>ent Cn kende wfondschap niet meer, nadat je voor- Lord’s cricket veld l>ent gereden „Ja, verder wae ik nooit geweest.” „Dan kim je in allerlei richtingen ge- gaan zijn en het zal lastig worden. Maar -on is in dat gedeelte zeer goed bekend, j 4e‘heeft er familie wonen en kent mis* «ohien het vreemde huis. Wil je haar er halen?” ..Je weet mijn belofte.” zij naar rechts voorbij, achter de eerste troepen aan. Barstte een shrapnel boven hen, of sloeg een Russische granaat in, dan spreng de linie uit elkaar, maar voegde zich terstond weder bijeen. Zoo verplaatste het ge vecht zich steeds meer naar rechts. Herhaaldelijk stegen uit de gevechts- linie vuurpijlen opsignalen voor de artillerie. We moesten den verrekijker geheel naar rechts draaien, om den strijd nog te kunnen volgen. En daar na was niets meer te zien. De storm troepen verdwenen in het woud, waar boven nu de shrapnels ontploften. „Het fort is genomen. Zoo even telefonisch gemeldDe chef van het telefoonstation, een kwam aangeloopen en nieuws reeds van verre toe.’ Dat was snel in zijn werk gegaan. Ons artil lerie-vuur was geheel verstomd. De Russische kanonnen donderden nog een poos, maar toen werd alles stil. De stormaanval was gelukt. Aan het Italiaansche Front. Het O o t o n r ij k c h e communiqué van 23 Aug«. meldt Ook gietcren sloe gen onze troepen verscheidene aanvallen dw Italianen op het plateau van Dobertto af. Op V(,rs<,h<‘id4ii<‘ punten kwam hot lot een handgemeen; herhaalddijk poogt de vijand mothodiiHCh onze vejrd«Uging«- linie te benadesren. Het bruggeboofd van Tolmoin werdnk* midkllagfl lievig door de vijandieiljkc artil lerie beschoten. Hierop deed de vijan- (Hijke infanterie lot in den nacht her haaldelijk vergeefsohe aanvallen en leed zware verliezen. Aan de overige fron-> km gelieurde niets belangrijks. De be-| seliicling dhr zware artillerie op onze 'l'yroier slellingen werd tijdelijk gestaakt. Heden is een kwart jaar verloopen sinds onze vroegere bondgenooten on» den oorlog vcrklaardCrn OnteWiarc aan- vaillcn van het Itallaaneche leger liereik- ten nergens hun doel, döch kostten den vijand ontzaggelijke offer». De troepen behouden nog al» vroeger hun stelllngdh op of nabij de grenzen. 'Aan het Westelijk Front. Het Fransche namiddagcommu- niqué van 23 Aug. luidt In Artoi^ met name in de streek van Neuville en Rockincourt, w^e er. een opmerkelgke artillerie-actie vép de» Duitsche batterijen, heftig beantwoord door de Fransche artillerie. In de sec tor van Souchez en Neuville geweer vuur en granaatvuur zonder infanterie- gevecht. Wederzijdsch vrij hevig ge schutvuur bij Roye, op het plateau van Quennevrère, op het front der, Aisne en bij Reims. In Argonne korte gevechten met handgranaten aan den boschrand ten. W. van Fontaine Madame. In Woevre gevechten met bommen, en granaten ten N. van Flirey. In de Vogezen: in de Fechtstreek alleen geschutgevecht. Op deLingen-f en de Barrenkopf maakten de Fran« schen, na een hevig, door zeer krach-i tig geschutvuur voorbereid, gevecht,) zich meester van eenige Duitsche loop-, graven. Op 22 Aug. wierp een Franschj vliegenier bommen op de stations vani Lens, Henin, Lietard, Loos en den? spoorweg Rijssel—Douai. Het Duitsche communiqué meldt} d.d. 23 Aug.: Hedenochtend vroeg verscheen een vijandelijke vloot van ongeveer 40 schepen voor Zeebrugge, die nadat zij door onze kunstartillerie beschoten was geworden, in noordwestelijke rich ting weder wegstoomde. In de Vogezen, ten noorden van Munster, werden nieuwe gevechten geleverd op de linie Lingekopf SchratzmanneleBarrenkopf. Giste renavond kwamen de Franschen door krachtige aanvallen ten deele tot in onze stellingen. De vijand werd echter door tegenaanvallen bij Lingekopf ternggeworpen. Bij Schratzmannele en Barrenkopf werden hevige gevech ten van man tegen man om enkele stukken loopgraaf den ganschen nacht voortgezet. Ongeveer 30 Alpenjagers werden ge ‘Bij W! Rijssel, is liOIIISCHE UIIIIAM. ->*— PRIJS VAN HÏT ABONNEMENT: Per kwartaalf Idem franco per post. Met Getllustrèeril ZondagsbladJ ao Idem franco per post. 1J" Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. De nog aanwezige particuliere ko»thaar- heden, Ikencvens alle voorradige lurtaleni, moeten, onniiddellijk naar het Oosten van Rusland worden vervoerd'. Alle kerktoren klokken moeten weggenomen worden. De- bevolking wordt aangemaand zich rustig te houden daar voorloopig geen vluchte lingen meer por spoor zullen kunnen worden vervoerd. Nowo Georgiewsk. De overwinning bij Nowo Geor giewsk wordt, door de Duitsche bladen vergeleken met, die bij Sédan in 1870. Het aantal krijgsgevangenen is bijna gelijk. Bij Sédan werden 83.000 man gevangen genomen, dus 2000 minder. Deze 83.000 beteekenden toen echter meer dan 85.000 man tegenwoordig. Een oorlogscorrespondent, die kort voor de inneming der vesting het gevechtsterrein bezocht, was getuige van een stormaanval op een der forten. Mortieren en houwitsers, schrijft hg, zonden hun huilende projectielen hoog over ons heen naar de Russen. Voor ons knetterden geweerschoten. Daar tusschen door klonk het getiktak der machinegeweren. De velden rondom ons schenen geheel ledig. Bijdepuin- hoopen van een dorp vonden wij een waarnemingspost met een grooten ver rekijker en een bomvrije telefoon-cel onder den grond. We waren hier twee kilometer van de gevechtslinie ver wijderd. Voor ons lag een bosch, waar doorheen de spoorlijn gaat, die Nowo Georgiewsk met het Noordelijk gelegen Nasielsk verbindt. En aan deze lijn bevonden zich de versterkingen van het fort, dat aangevallen werd. Met het bloote oog kon men daar donkere gestalten zien, die zich bewogen. Het was de stormende infanterie. Door den verrekijker was hetgeen plaats vond duidelijk waar te nemen. Men zag, hoe de infanteristen in loop pas van links naar rechts snelden op gelijke afstanden naast en achterelkaar het hoofd was naar voren gebogen en tusschen de schouders getrokken, zoo- dat helm en ransel zich tot een be schermend dak aaneensloten, het ge weer in de rechterhand. Zoo stormden de soldaten onder het hevige Russische vuur vooruit. Wij zagen, nóe zij zich in rijen op den grond wierpen. Het scheen een oogenblik, alsof de aanval niet verder kwam. Het Russische shrapnel-vuur was plotseling heviger geworden. De Russen schenen de stormtroepen onder flankvuur te ne men. Doch daar kwamen van links reset ven opdagen. Langzaam trokken wat op do vage beHohrijving.” Zij reden dvor on Lional kreeg hei ge-1 voel, of ze heit doel naderden. Dé gc- heele omgeving herinnerde hem aan zijn naehtolijken rit. Stanley reed langzaam.- i lot een zijlaan, waar Lional zich tot hem i wendde. „Dat I» de plaat»," zei hij. Ik her ken deze laan. Rijdt er fn on laten we hen overvallen.” „Kalm, kalm. We zijn geen middeleeuw- swho strijder», die een kasteel Ikdegeren. i We zullen eerst, kalm gaan en yÖe reden van een dergelijk optreden afwachten*. „Maar n‘ls ze er niet zrijn Hoe moe ten wc onze tegenwoordigheid verklo- i ren „Mag ik iet» voorstellen?” vroegT^ou.i „Zullen we een lwx>ek gaan afleggen, bij I de weduwe van dr. Harding, die vroeger woonde en die ik kende is een motief." Zij openden het. hek en roden de laan in tot voor de deur. Tot hunne verwon dering knikte de man, die de deur open- die, toaetetnmend. toon Ix>u vroeg of do weduwe Harding thuis wa». Hij vroeg hen, to volgen. Zij kwamen in oen ka mer, die Lional herkende al» de oniu i vangkamer. Toen Lou haar naam ge noemd had', IxMig do man en verdween*. Zij wachtten een pooe, doch er kwam niemand1. „Fr schuilt wat anders achter”, riep Lional op»pringcnd. „Ik zal een» onderzoeken. Hé, wat i» dat, nog iemand in een auto. Weedom

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1