it Blad. Maandag 30 Augustus 1015. Me Jaargang. exx ^d.Trertexxtie'blsud. voor GWd.a ezi Oxxxstxelcezx. De Oorlog. behalve Zon- 4PEN d M STEM DER LIEFDE. LKl 1 hij I. Til. 5091. FEUILLETON - XTxe-cL’w-S' Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. I *»r en Feestdagen. p ïïüsFdëbiTo<v eïïtenTïënï Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. ons aan aangenomen UK*< is-t (teel i H.< vM If <u In hit Amsterdam. I innar tot en ging K'\ PAUL URQUHART. -♦‘SI was tqigvin- vrmiw zitten, de rug het •1* duur een zoo kor- we er nog IWordt vervolgd 4 t frónt mijd kleerni gp komen. én U A nis ze hier zit. l.oreH °P De \iwliu <h -Om is aan ide scheikundige Tandartsen en N g a r het F n g e I r c h, door baar rechtervleugel G««n fllialM. AN DIT BLAD. i voor Zieken, I nz. GOI GOUDSCHE COURANT. Bothmar Ten rijk sch- ann de Zuiden van Nacb- Hh Aufe de wachten. Ik zal mijn hM niet. man' niet. Itofwel ik Wiltecliki ligt 10 K.M. ten Ooa* Schonlierg, Swjadoszo GO K.M Zuld-Oosten van Ponicwleez.) van wij in de vijandeiijke door en veroverden waarbij de .Dosinwijtes gimentwv lussolien .01 en HOOFDSTUK XII. >rp<’F"V IV -r ..Ik heil dg hospita poosje te varvangen. m get**/ heb, zei juffrouw Fty|zg* ga een oogenblik de kanter uit xrhijwltaar terug- |te hospita zal dan in met deze shawl dm hier roet tegen haar spreken „Fn V d*n 'X 40 ct. 60 (X) tijde van ,dr rivier <>n zond oen Issie of de CoiiMals-l ai e al in zijn macht i Me. niet wetendf dat 1 men om de Itarte- 1 ik*r**o man te helpen 1 herinnerde zich de moord Op t was ook een Ooo- Zoii’Üit misschien 9 inachinegew o* vijandeiijke hon Rade> af geslagen. kan Kowno rutken Ifichhorn zegevierend >4hr en het bosch van {te vervolging voort* rt-w werd liecM. u prins Leopold i was, <Mii hi ging toen hij Stanley Pook* duidelijk en krIWen VAN HEFTbIHTNEMEN f f. vraagd. mij een Ik hier ge bald. Ik en kom 12) .Ja, een poosje g<<hiten bij kennis. Het moet Jk M leen en torle klein bloempje van de vermoorde dame." ..Getatoeëerd? Dat kan niet In ton, tijd." ..Het pitaai er duidelijk en mH zeep is het niet weg te krijgen." .Jk mort hH zien. Kunnen heen» gaan PR IJS ftr kwartaal IdHii franco per post MH Grlllustroenl Zondagsblad Idea franco per pint AkMOementei, worden dagelijks JQ««r 31bij onze Agenten, den hi ten Zuid-» tos- vond. i was ge- een gfoote.do- Aan het Italiaansche Front i Het Italiaansche communique van 28 Aug. luidt: Op 25 Aug. hebben na een hevig ge vecht onze targafdeelingen sterke vijandelnke posities op den I^gusottro- pas en den C’orno diBedolo genomen. Onze watervliegtuigen hebben dien selfden nacht de versterkingen van Riva gebombardeerd. Alle kwamen Irgvr Von dd- I’uk allo wierp ik* vijan- -J den de vesting Luck wijkenden vijand „r de hielen. Bfj Kobzyn. waar onze boiulgenooten verder terrein winnen, staan tje Russen Hechts nog de wegen naar het Noord-Oosten open. De Oostenrijk ach- Hongaarsohe troepen hMiben iit de omgi*- ving van Szereraowo den zuid-oostelijken rand van StelowiczakaóA—-Pitszcza bereikt. I" riep in zijn gew.*tn4 zijik.” fA geloof niet dat het chloroform audere dokter. „Wie diende weet hot niet. Dat wil zeggen tói don man' niet, hoewel ik weet. ge- w muil uiri, IKK-Wri ik M eeo van de 'bette schurken nioet zijn." - L» nog volstrekt niet zoker.*Kun «pk zeggen Wan hH een Hin- Z tilden en het Westen. De llongaarachf* strijdkrachtfai. die bij mMMe and iü ten poetevi HN ^tfo s t c nr ij k a o h e eoiinnnniq'ié van 29 Aug. luidt Onze sucocHH<*n ten OOKten van Wiadlmir-Wolynaky en aan de Zlota-IJpa brachten over een front van 250 K.M. den vijand tot wijken. De terugtocht .der Riumea geschiedde overal door Ifrgndende plantoon en nederzettin gen; het aantal In onze handen gevallen gevangenen klom tot 10.000. Van de troepen van d**n generaal der eavallerie Vrijheer von Pflanzen-Baltin. ludthen bij hun oorglnteren uitj^'voeede doorhraak de Urofttlnoho regimenten en het infanterie- reginwot no. 52 opnieuw bewijzen van hun dapperlw'id afgelegd, waarbij zij den vijand1 tot Buczacz achtervolgen. Het uit DuiUPhe en<Oo8t<nrljk>icii-HongaY«chc troe pen MnM'ngeateide leger van’ generaal Graaf von Botbnor in giMeren vla Pod- hajec naar Zi>odow voortgedrongen. De door de Runnen In brand gedoken stad f I 25 150 .1.50 1.90 Bureau: nadert ZO WO. I.efcvrgroep van Mdnkenam. Onder ach- leriioedegevechUm werden de Kummo tot aan de linie l'oddubno(aan <ien straat weg naar Rruzan) Twwli—Kobryn 8'^ droiigen. Onze ItondgetMXMeu. die van h«< zuiden door het mocra>*engot>|ed opdrin- geti. hebben den vijand lot In de nabij heid van Koiirvn vervolgd. Met eeg wretdheid. die onze troepen >*n ona volk met alrtdiuw moet vervullen, hefclwu <W Russen, ten einde hun stellingen te ver* becgOD, duizepdeti Inwoners, hun eigen lamigrnooteii. waaronder veel vrouwen eg kinderen, naar ons front gedreven, zoo* .hu one vuur onwillekeurig cenigv HaHit- offerh onder hen heelt gemaakt. i In het Zuidoosten hebben de verbot» den hgers gisteren den vi-ralagen vijand over de linie Pomorzang— Konuchy—-Kt» zowa en tot achter de streek van Ko* ropier trruggt'worpen. D u 11 s c h e couMUUiü^tté van 24 luidtl.eg«*rgroep Hindenburg In ^vechleu ten \oor(FOosten van Bausk SahonlM^rg werd de vijand verslagen. Meer dan JMX) Ruhhhi zi>i gevangen ge- nomen. 2 kanonnen en ren buit gemaakt. 1^ vallen op de liule b iittcdikiiSwadowzc wct Ten Zuid-Ooaten de troepen van verder. Tuaaehen B< Bialowiiwka wordt i geert. De stad Xai De legergroep vad prins Leopold van Beleren dringt vooruit bij hei Bialowir kA-óoselt en over de Ix-sua en Prawa, wier ooMtt*lijkva oever aan den Iteneden- loop bereikt is. Legergroep Mackensen. Bij de Vet vol ging wi'rdi de weg Kamieuiec Lltowsk- Ky«3zozyce oventchredenv Tmwrlien de Mtichnwlecz on de Pripct drijven onee troepen don verslagen vijand voor uit. DiiUhcIm* ruiterij droef gisteren l>(j Sinnarv lUMt den weg H»w<*l-Kohripr*-n*n vijn twirlijkr cavalt-riMiviMr tenter Onder leiding - van generaal doorbraken de DuMsche en dot* llongaarwchr troepen gisteren Zlota Llpa ton Noorden on Brzozany tie RtiHwiwhe stollingen, lelijke vijandelijke tegenaanvallen werden Hedenochtend vroeg verdere mislukkingen Hij wordt achter- reisde en Mudict* Ik ken dit went er geen 35 35 35 35 35 73 120 100 stuk» 5Q 100 »t. I stuk» - Wwd®,, Tn*-. kamer, pat was ook r, terach vergif geweest. Zou*(R» 1 ittgumer werkende vloeistof zijn? ..W«< bedoel je? In vredesnaam zog WM je denktriep hij angstig. J Hij had de woorden op zoodanigen gezegd. daV Deene hem onderzoo- Hij b>«r«v... (<■1 gevaarlijk." antwoordde hij tor- ««qT ..doch meer kan ik p* nJH z»tg gierde haven* De mannen bulten liepen voortdurend op en neer. Fr Iwatond voor Ww-do«n geen reden, pog langer te Folken^toue te blijven. 30 (•rvolging der Ritmen. verhondim troepen Brest LI towsk l»inn>iig«lrong<ii waren, zoo work tait offlcieHc IhiitMch*- zijde gemeld. Is overal door hwi ren aan vang met de ach- ,^n de kloeren van <h* liosplta gtHk achteruit naar de boot. flH Ih mijn wnl- g>- kans. I' moH hier .blijven, en met dr dnué hpreken*’terwijl ik ontvlucht." M entoni morst toestcinim n^ Na een oogrnhlik stond zij naar do slaapkamer. ,.l Idijft hi«*r en wacht op de hospita, wi ze." ..Maar wa| zal er te Parijs gtbeuren?** ..Ah* Ik weg kan komen zonder ge volgd te worden. I»en ik voorloopig vei lig. Me**r kaï^ ik niet zeggen." Zij Moot de deur en na eenige oogrn- blikkcn kwam de hospita in de kleede ren van juffrouw Frilzgrrald binnen en ging voor 't raam zitten, de rug naar builen gekeerd.* De mannen buiten bleven heen en weer loopen. terwijl Wredotn <>en gesprek aan knoopte met dr hospita. IntiMMChen had juffrouw Fritzgerald iloor den tuin en een achterdeur het huis verkUcn en was naaZ de i»oot gegaan- Het huis, waar dokter Deene woonde waa een boekhuis <*n daar hH op ren kleine heuvel stond, kon Weedom de aanlegplaats der »>oot door een ander raam zien. Hij zag. hoe juffrouw Fritz- gtTflld ren kaartje nam. de contrAle pas seerde en aan boord ging. De stoomfluit •m langzaam verliet d»* boot de «lom onrduimig. ..dat weet ik." Hij wilde iiaar iiaml grijpen, doch zij trok die terug ni liep naar het raam. Zij verschool zich achter de gordijnen en w«*cs sprakeloos tiaar hui ten. Weedom keck in th* richting, die zij aangaf en zag een tweetal mannen heen hi wegjy loopen. De dooie, die van het raam was weg- gigaan. sprak nu druk met d«* hospita. Weedom keek naar de ladde manmvi buiten, die li<<t huis nauwkeurig bewaak ten. De dame was gevangene, evenals bij. Onder het ontbijt, dat men gezamenlijk gebruikte, heerwïiie eni gedrukte stem- ..Ze wadilni nog steeds," zei Wee- doni. angstig naar buiten kijkend. 'lis goed." antwoordde juffrouw Fritz- gerald. „Ze ztrll«i mij zh*n. ..Fn ze iHng kvoor hH raam staan, om daarna in een stoel diagts te mwnrn. haar gezicht flanr tie Auuiier gekend. ..Xtjg Wn maal moH ik u oen dienet vragen.HM ia mijn eenige kan«. Isgonzlj. den V mkM ras 27 op 3B Aug. IsMimien op hef smmw van lintei^ lu Argonm*. Het Franacbe namiddag-comuHiniqué I iao 29 Aug- nuttt De Frannche arid- F hri'- zMte gedurende den nacht van den L 'Éten op 29en haar actie op de Duitbche Odfingen voort. Een bijzonder lyvendig fasdiutvuur had plaats in den sector van F Ablain. in de streek van Roye en teq Noorden van de Aisne (in de omgenring kvan raonne en Berry -au-Bac), terwijl pUiMs-ten de Aisne en de Argonne <>eo bet ig handgeuieeti plaats vond bij Mario- Jher* se. ten VI enten van hiH boocli van Maiancou rt om h« bezit van den trech ter van de mijn, waarvan de F ranse hen I lea doth* meeatcr bleven. Over hH g<* hwle from Werden de Duitsche loopgra- m en Mdlingon hevig gelxMi»t>ar<kM‘rd mu to grens van orraine te Gremeey, l’^agzr en hmbermeM»ll. „In to ftreck van Mstaeral boml«rdtor- èn to Fmteiben in den nacht van den ‘2ton op 4m S9en hH station en do de- pöw van (irrandpré. van Moncbutin <*n l.*ncai in de Argonne. In de. Mreek van Nieuwpoort. ten Noor den van Atrwlit en ten Oosten van Rij* nel werden de Duitsche aanvallen afgo- Zm Dniteche vliegtuigen poogden om tien uur ’Ochtends boven Parijs te vlie- Kra, toto mteten hun doel. Zij wkvpea iMzawt op Nognit. Rlheoourt en Cone pilgMy waarbij twèe vrouwe# en één klad werden gedood. De vHegtalgetf. die boui'liarderrdrn. werd»n door de Fraawhe vliegeniers vervolgd. De eDMzaadant van het eskader achtervolg de een DuKseii vliegtuig op WW mHer Magie. Bij Scnlis dtwong hij het >e machine verfirandde. i Compiègne gebombardeerd. l'k Berlijn wordt gemeld d.d. 2K Aug.t IfH bomhard*miont te ompiègfie duurde ffotereii Wn uur en richtte groote ver- womtiitgeii in alle stadswijken aan. *»pe- fi*Al in de statIodhwijk. De Duitschem ’tooien van af een afstand die Frar» «hen volslagen onliekend was. Het Immü- Van 1—5 gewone regels» met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meerIJ- 0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee lierekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 by voohiil* betaling, elke regel meer 6 cis. Reclames f 0 25 per regel. Boekhandel en de Postkantoren. Groote letters en randen naar plaatsruimte. u-rvolging van d« Russ«*ii gemaaft. Drz«- vond plaau in noorddijkv riohting langs de Rokitno-mo«*ra>*Men rn naar hM woud va» Bialowirska. Dit groote oerwoud is bijna 'zoudiM* «wttlge verUndtag. Alleen van hH Zuid-Oostcn naar hel Noord-Wee- u*n loopen er twee slechte wvgeu door heen. De richting dit achtervolging volgt ik* under «K-t» dwang van hH terrein in het algHiu**<<i dru spoorweg Brem l.itowsk- Muwk naar hH Oosten en Noord-Oosirti. Door hw onstuimige voortdrlugen der v>-rhonilcii Iflgvrw ontstaan nu ook m bid dingen IumoImii de afzonderlijk» Rqmu- -eb*- legergroepen, die nog niet lang ge leden een saun-tihangende linie vormden, en vervolging in zulk <s*n *uel tempo. al« thaip» aan d*w» gang la. is volgens ik* NintsHie bladen «onder v oorbeeld in dv M<Mchivd**uis. Spoedig werden de verbin ding van BrwM mH dr lijn Wilna-Mlnsk •ii die over Kowel naar Mhi-k aan den noortotojkcii rand van de Polpwje. zwaar hedre|g«l. terwijl <Ue over Blalostok door de DiiitMohers overschreden werden. Zoo trokken nu Hu»«iMcbe logcrafdee lingdi terug In de ridding van Wilna Minsk. Mh <h*n val van Bread is ook dv legiHiMand der Russen aau dv IxKna on- uragolijk geworden. Van Didtadu' zijde wordt de mvening uitgesprokdi. dnt de Mtttovht in RuMand nu definitief gewon- tien ia <*n dat hetgeen nu volgt aan gevwlilcn drr addervolgcrwh' legvra ten Zuiden van Kowno «lechts strategische opnilmhigwarlNdd la. Men verwacht niM lit Grodno nog IsttiMvn tegenatand zal Idiskn. Ten Zuiden van der.c plaats zijn bijzonder aterke ihiltedie en Dow- ivnrijkwche alrijdkradden vrijgekomen, die op Mk nogenidlk naar het Noorden kun nen oprukken, of af<hdlng<n In die rich ting «enden kunnen, wanneer men «e toar jKMxNg modd helilxii. I n dan r.ou hH den Rouwen nlH nicer gelukken, er- geta* e»n froril te Hnden. dat Imn in een linie met Grodno brengt. De Njewaïi maakt juist hij Grodno m-n scherpe bocht en stroomt van <har af In ecu ridding van bM Wewten naar hoi Ooatoo, wHke oor eraotoMeie vcrdtedtgingwkxdMiabii uiH gunstig la. In de strode tuawnhvn Kowno enGrod no worden derhalve binnenkort l>*vi*n«Mg«* aditerwaartsche bewcgingrii der Ruwm-ii terwnclif. hMget*n met hpn plan hH le ger zooveel mngelljk Is-houden terug te brengen, zou ov(*r<***nkotmi> en later Zloczow iji in het bezit van het von den generaal der cavalerie Boinn-' ruiolli. Het hgercorps van maarschalk van - dc-lijke achterhoede terug en blijft naar i - - j op bardvment geschiedde juist toen de stads- aa(lakkers X iviant's Kamerrnle publiek aanplakten. HH officieele Fransohe be richt spreekt «dcchte van burger dooden ui gewonden, terwijl vast verzekerd wordt dat in de kazernes talrijke militairen de IxmcIlining ten offer violen. Aan het Oostelijk Front liet Goateurijkeche communiqué van 2H A<. meldt Onze legers, die in Oorrt-Galicië staan, bettien giHer.n sinds weken versterkte Humum-Im* aan de Zlota Lipa op verscheidene pun ten (loorgMiroken- Zij Mreden hier op hel tc/rein. waar een jaar geleden, bij dt<u aan vang van den oorlog, de eerst* groote wla£ ten Oosten ten \an l.euda-rg plaats vond. Zoo wei Oostelijk van Przeu»sta«ijals Wentelljk l’oMity'oc en Monaaterzyska. drougiti uitgvbreide Unie defiig kilometer i-Hongaarsche' re* j;or} en Dunajow dv DuUsohe troepen hij Brezany tot (l*ii stormaanval overgingen. De versla gen vijand, die tw intig officieren en zes duizend man wis govangeisii achterliet trachtte vergeefs de verloren Mdlingen door een UgHiannyaJ te heroveren. Hij moewl liet slagveld ontruimen en begon hedenochtend over het geheele front zijn ierugtocht. Ten Oosten van Wladimir Wolynaky verkngen dv rfpMtehten eveneens een grooteren oniyrng. Het leger van rit- uhn-hUt Von/Pubalio wierp den vijandin de richtingvan Luck terug en is m (te vervolging begonnen. Ten Nönnkn van dv PripH-iiMx-ra^d) naderen «onze tondg4MM)oten dv Mad Kobrin van uil hq en hH Westen. De Oo«4mr> Ka- Litowsk strijden, joegen den v|> th^ii sb'ilingcn ten Noorden van done stad. verlangen mij op dj getrouwd zijt.”«rt blindde hem door «*n it haar bruine o<fgen rden als ttozni onder dapper (ih lmdn. dien gij wel "'Tder te we- monsieur, indieti gÜ t had aan mijn goe- oogdi begonnen weer „nu j zult gij alle góederen H hij hair bloedig afgcalagen. gaf de vijand na den tegenstand op. VOlgïl. (Rad> ten van 'V Hei Dui As olie communiqué van 29 Aug. meldt 1sg*igriM*p van on Hindenburg. Ten zuidoosten van Kowno werd de hard nekkige» tegenstand van den vijand ge broken. Onze troepen vervolgden de wij kende Russen. Wij trokken door de boach- ■Kreek ten oosten van AifguMow verder zuid**lijk werd bij de vervolging de linie Dmitoro-Grodtak-Narewka (w oosten van <k- Mad Narcw) bereikt. Legergroep van Prins Leopold van Beieren. De legergroep, die d*«n vijand ■koor het woud van Biafowliwka v4bk*|gt. gen. Je weet dat ik maakte in het Oosten, doovingsmiddei, g**ngif voor." „We zullen dus moetdi hot vanzelf uitgewerkt te. hospita roepen oih de dame naar Iwii te brengen Mi ik raad je aan. ook te gaan, want jp lien| oververmoeid. Weedom volgde Deene’s raad op lag spoedig in een diepen slaap. 's Mhrgens. nadat hij ontwaakt i kwam Deene* op zijn kamer. „De pptiënte ia rwh tpt Is-wiistzi^i gekomen," zei hij vroolijk. ..Ik wild» j<* echter niet roepen. Ze vertehtotmij van ik* worsteling en is bang, dat je gewond ls*nt. Ga dus gauw naar haar toe." Weedom kleedde zich haastig aan. „17 i« er zeker van. dat, uvnlet wond is .vroeg zij angstig. Toen in de' zitkamer bij ,hapr kwam. „Neen, ik werd door een verdoovend middel buiten kennis getiracht. nadut zij rijtuig hadden aangereden. I’ Sreet. Rusaisohe communiqué 29 Aug. imttt In de «treek van Riga heeft geen ver- I amk-ring plaats gt-voitdru. In de richting van Frlrdrü htetadl duren de hardnekkig* gevochten voort. De vijand |>oogt de Ik ides te lorceeren bq den spoorweg va* Kreuz burg naar Milau. De vijand richtte op dni weg naar Wilna, bij den rvcb* teroévar van Wilna en de Njeauen, tij- dcti ‘Jtin »n 27u e**n offensief, dat door onze tegenaanvallen tot «taan werd go- lirachu Aan de Njeuwn en op bM front tusachcn de Bèlir i*n de PripM zetten on ze l roepen op den 2Ön en 27 hun terug* tocht voort, terwijl zij d,*n vijand door offiiiMlca's gineobten vaq zich af ld*4- dn». Zijn vooruitgang naai vooral tor in (k* ricluing ten Noorden van BI* iostok, laugh de ismia. len Westen vas en op de wegen tyiar Kobris. don rechteroever van de Boeg kwam de vijand dni 2bu In de Mreci van Wladlmir Wolynaki en In de rich ting tan Toroiiin (ten Westen van Loutr.k) Lakatehe en Porilzk vorder vooruit. Op dit front ontwikkelden zich nieuwe g.H inhten. Ter hoogte van <k* Bo<g. de Zlota Ll pa hi de Dniester poogde de vijand in •ten'nacht van den 27|i en <ten daarop- volgenden dag een aanval te doen. In veroehcidpfle sixzoren IMiMv\onzc posilte lot cm off'iieimi Is-wiging. N)e druk van <ten vijand vond plaats «AarnamHiT lii ik* streek ten Noorden van Jllrzegaiq en ten Wooten van PodgaltzX^ waar hij er In *laag(k* >kn linkeroever der Zlotg Lipa te tovetten. Am hét Westelijk Front. Het F ranse he umkiagcoiuuniuiqué vm 28 Aug. meldt In den nacht van ft of 28 Aug- had wiüge artilterie-actie ptoMi bij Souches, Neuville en bij Roye. tv striji met granaten had plaats op de pteotéux van Quennesières <*n Nou* vron. In Argounc heeft de Fransche ar tillerie tartaaki' pogingen van d*n vij- and on onze loopgraven te bomtiardevren/ gestuit. Op b*t overige deel van Inot gen» Waodering. Frtaatoe 'vliegeniers wierpen in Hij wachtte echter nog. tot de de tmot v(-rtrokk(ii wa«. om do vervol I4**rs te iiiisleidcti hi ging toen naar Londen, waar hij Stanley Poole op zijn kamers trof. „Loii lui*ft eoq vrccnwl avontuur had," zei hij. „Toen wij naar bulten gegaan waren werd zij van achteren va«v gegrepen hi na dien herinnert zij zich niets meer, dan dnt zo ontwaakte in (dn klein huisje, wnar een oude vrouw baar vertHtk*. dat zij haar anti den weg ge vonden had. Zoo spoedig mogelijk is zo teruggekmwn en ik had nog juist lijd om Ie seinen „We moeten die oude •Ion." „Onnoodlg, ik lien er lm n »<-voesi en UVA JHJM pUWIII.(|\ -Am) -A*\ )lll| .lp •*en omk- vrouw." 7 1 Stanley, het zijn liandtei/ kchurkon". constateerde Weedom. „Maar wat was l"1!/ bedoeling, heli Ik geen idteé vafj/^ r was mH Ixm nlHa gebeurd, al- dit is hH vrcynubite van de Iri- was er op haar Hcliotuter een gHcekHwl. juist zooflls dnt ir»tn rte hM wat er gHsurde ..Ja. jn. zij pamen mij mee hebt ge n»e weer bevrijd." ..Wc zijn flu/in Folkestone, b001, Ht- Ik zal de iinttdaglioot aanen." >..Fn ik ga mede." Zij schudde hH hoofd. ..Neen, dal kan niM. Ik dank u voor alles, wat ge-voor mij deedt. inaar we moeten scheiden... voor goed." ..Maar' dat is ónmogelijk. Ik kan u niet vergeten en gij mij nteK" riep Wee- (■oq bij.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1