KG iDe Jorlog. DO T Me Jaargang. FEUILLETON DE STEM DER LIEFDE. ad. ter onwater. .Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. ZB ïxxrxexxlsbxxcl- Woensdag 1 September 1915. rxe-wws- Verschijnt dagelijks ■- ezx ^.d."xrertexLtïe“bl®-d. voor G-o-ulcLs- qxx O»n.strelEe:n. cl lijnt dagelijks - behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. 2? j !a k ’i,ej coffikm 3 i F ten het °nunan- het met ■i IORTEN >r parti- VERINO van Üit Berlijn Wordt d.d. 31 Aug. ge seind ii HOOFDSTUK XIV. die Bloomer. het hij een taxi fWordt vervolgd.-) ■T ikman Zn., Gouda. ON SCHADELIJK N-HOLLAND. Naar het In g e 1 s c h, door PAUL URQUHART. gij helden van kien ;ullen wij u verge- af zweren wij u te onze van I’ del rgeij Zes Polen ken Met een slag sloot hij het boek snelde de deur uit. iarti radl f 1.25 1.50 is )ok sul- STEIN’S InI'Ti lo|d slingeren. ?n en vuur, vooruit...,, aangebotet. aar. te Tilburg. F. BELON JE Jr 8, Gouda. commu- -het over tden r ïn. yan |wa- Markt 31, bij onze Agenten’. Burgemeester,'] dl k« A Tjrfi-fMC II 1 sj mA18 ik schuwen,” oor- op. Hij dan hij zegt en zal ten te een lol g<l T tenrijk in |zij he&l riitdimk/ o n wankel bak-e&n^t i hankelijkhéid^en 4 troon en aan on Woningtoezicht» OnderstandecominifisKi leëskamer plaats. Toevallig viel zijn oog op een rijtje boeken, dat -op den schoorsteenmantel stond. Plotseling nam hij er één van, en begon ijverig in een naamlijst te zoeken. ♦■Eensklaps verhelderde zijn gelaat Met een slag sloot hij het boek én -r-T .v-. intron v v ita .geheel Europa verspreid zijn, en die ook op andere wijze geld weten te verwoest dorp in 1 '-lt' ïn' oMogssteuncómJ rtmistdrie' heeft K ia ide lloiigai^n ’{124.0Q<tf* Marjc en'ge- •a ontvangen. Jnita^ Maras- eitl van den dzer - p an Qo« aan ”ta sn v 1 50 n 190 aangenomen aan ons Bureau: Boekhandel eij de Postkantoren. dien, stonden oote Mand d. Een? glimlach lippen. /Trouwens, .1 vreugdp en fier- rt, in persoon, apci yan onstien gw»i) his van -} eer fljb verdiende helooning m wij geregeld tijdig igen ontvangen Van icerten, vermakelijkh®* j dan in onze agenda de ovër-j? K ZIJ aede aan- rheid aan laïjjd. Hu de (qi- jerai tusschep Rófno dwi.ji offensief vap het ..wJtï tot '?dusver ilandJwerbl^jf hou- hieuws te vermelden. De strijdkrachten, die ten Noorden van Kobrin strijden, zijn tot Prusha- ny aan de boven-Muchawice dóórge drongen. Engeland en Dr. Kuyper over de houding van Holland. Het Berliner Tageblatt publiceert een brief van den oud-minister dr. A. Kuyper die thans voor herstel van gezondheid op den Weiszen Hirsch bij Dresden vertoeft. Deze brief luidt als volgt Zooals ik o.a. naar Berlyn schreef aan de hoofdredactie van het Berliner Tageblatt en u ook verklaarde, komt het mij Wenschelijk voor, dat de pers van mijn aanwezigheid op den Weiszen Hirsch in het geheel geen notitie neemt, daar ik slechts om gezond heidsredenen naar Dresden gekomen ben. Ik moet daarbij blijveh. Dit ver hindert mij echter niet, op de twee practische vragen, die gij mij hebt ge steld, kort aldus te antwoorden 1. Dat de beweging om Nederland er toe te brengen zijn neutraliteit op te geven en zich bij den Vierbond aan te sluiten, in het geheel niets te be- teekenen heeft. 2. Dat de koloniale quaestie van de Ver. Staten. Uit Washington wordt gemeld d.d. 31 Aug. Als bewijs van den wensch Groot-Briltanië om de belangen der neutralen bij het doorzetten der blok kade tegen Duitschland in aanmer king te nemen, heeft de Britsche ge zant heden aan het ministerie van Buitenlandsche Zaken mededeeling ge daan van, eenige concessies, die En geland wil doen en die tegemoet zul len komen aan de klachten van som mige Amerikaansche importeurs, wier handel in Kerst-artikelen bedreigd werd door de onmogelijkheid om de uit Duitschland en Oostenrijk-Honga rije bestelde goederen te ontvangen. De gezant legde de verklaring af, dat het Engeland’s aigemeene bedoe ling is, om het passeeren door de blokkade-lijn toe te staan voor goe deren, waaromtrent met Duitsche en Oostenrijksche firma’s contracten zijn gesloten. Te voren werd de eisch ge steld, dat het geld inderdaad al was betaald voor de goederen gekocht zijn. Men verwacht, dat de invoer hierdoor zeer vergemakkelijkt zal worden. Door het Britsche gezantschap ifi eon verklaring gepubliceerd, waarin in omloop gebrachte berichten, die ten doel hadden, te verantwoordelijker plaatse in Duitschland wrok te wek ken óver het aanhouden van kleur stoffen vnoy Amerika, worden tegen gesproken. De aandacht wordt geves tigd op de Britsche nota van 14 April waaéin toestemming werd aangeboden voor het doorgaan van twee schepen met verfstoffen, waarvoor betaald was3 door de levering aan Duitschland van bepaalde katoenladingen, onder vóór1 waarde, dat de verscheping plaats had over Rotterdam, onder neutrale vlag en geconsigneerd aan het Ame rikaansche ministerie van Handel ter ^rdeeling onder de textiel-industrieën. In ^e verklaring wordt er op ge wezen, dat dit aanbod, ’t welk nog geldig is, door Duitschland werd ge weigerd. Duitschland erf de Ver. Staten. Uit Londen wordt aan de TeR meld Duitschland geeft zich moeite, het duikbootenvraagstuk „r den achtergrond te dringen, door vre- Weedom kwam bij zijn neef, juist thuis was. „Ik geloof, dat' de politie iets weet, deelde Poole mede, „maar wat weet ik niet. Heeft je bezoek bij Levering- lon opheldering gebracht „Niets, dat in deze zaak van nut is,” gaf Weedom bitter ten antwoord. „Maar *ik heb zelf iets belangrijks ont dekt over kolonel Bloomer.” „Wat dan „Ik heb de militaire naamlijst door zocht, er bedtSat geen kolonel Bloo mer.” „Hij is misschien gepensionneerd.” „Neen, ik heb die lyst eveneens na gezien. Die man leeft onder een val- schen naam en waarschijnlijk onder een dito titel.” „Vreemd, dat we daar niet eerder aan gedacht hebben. We hebben ook zulke eigenaardige dingen beleefd. Heb je er met den detective over ge sproken „Ik ontdekte het in de club, nadat ik hem verlaten had. Ik had hem GOUDSCHE COURANT l-PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal klem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post ■Mi 3T ««PDONMIUÏ'' 17 <71 1 Dit Weenen wordt geseind, d.d. 31 KELwLIiMSHïK* w Aug. dat volgens belichten van oor- DR ANK WET. BURGEMEESTER en WETHOl* *Ï)ERS der gemeente GOUDA, 1 brengen ter openbare kennis, d| op 2K Augustus 1915, bij hen is ii gekomen een verzoekschrift van PI ter van der Neut. van beroep reit ger, wonende te Gouda, om Vei* voor den verkoop van alcoholhoudëj den drank, anderen dan sterkeg dra|“ in de navolgende Idealiteit de bet den-Vöorlocalitéit van het perceid, l diwlnuil hekend C •:<^BF No. 28É0, .Vo. l(Mi, en stfaat aldaar, i Binnen twee! .v kening d^zer pil ieder t lof scl Wij gaven hem, wat wij noodig deelden, „hernam Poole.” „Pas Weedom. Ik ken hem langer, weet meer, 2 'j slotte alles ontdekken. Door iets verzwijgen, breng je jezelf in verdachte positie.” Weedom begon er aanf te wanhopen de vrouw, die hij beminde, te kunnen redden. Hij liep opgewonden door de kamer. „Je hebt me nog niet verteld, wat Levorington1 meedeelde,” zei Poole plotseling. In plaats van te antwoorden, 4iam Weedom een spoorboekje. „Er is slechts één weg”, mompel de hij „ik moet naar Parijs gaan. Ik weet een weg om te ontsnappen. Zij zullen Folkestone en Lover be waken. ik zal echter naar Southamp ton gaan en de nachtboot nemen. Voor ik terugkom kan ik je niets zeggen. Hij nam de ondergrondspoorweg 'naar Londen Bridge als om naar Folkensfone te gaan, ging toen naar Eustan en vandaar over Hampstead Jangs Tottenham Court Rond en Shaf- Wiburry avenue naar Soko. Over- tpigd, dat hij niet gevolgd werd, nam hij een taxi en reed naar het Water loo station, waar hij nog juist den trein kon halen. Het O o s t e n t ij k s c h e iniqué Kan 31 Aug. luidt €>|>k giiteren vonden aan net Zuid- woStelijk Jïront geen belangrijke ge- j Vechten plaats. Twee kleine- vijande lijke aanvallen bij San Martino, e^n aanval tnp het Zuidelijke gedeelte van liet Tolmeiner bruggehoofd en onze i stelling Ipj Flitsch werden afgeslagen. Krijgsverrichtingen ter Zee.. „Arabic”. Volgens de Times zijn met de Ara bic ongeveer- óOO.OOO pd. aan effec ten verloren gegaan. PRIJS DER ADVEftTENfTËtö Van 1—-5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1-—5 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. U) „Er is nog iets, dat ik vergat,” zp> hij.’ „De vermoordde dame droeg ®cn toeken op haar schouder een E bloempje. Dit is het herkennings- bende, wier leden over op, andere wijze geld Weedom zei niets. Hij moest geheim der operatie bewaren. Leverington stond op. ..En nu, mijnheer, hebt U voor mij verdere instructies of moet ik met delecfnderZOek °Phou(len vroeg de •'Als ik U noodig heb, zal ik waar- --zei Weedom. i. 0011 hij door de drukke straten P’ waren zijn gedachten verre van roo8kieUrig Wat/ moest hij van dit denlfen Tlij zou trachten me- luffraiiw Fritzgerald ten koste van v'™ Hij liep de Weet- Endclub binnen en nam daar in de Aan het Itallaansche front. 1 Iet Italiaanse ha communi qué van 31 Aug. luidt Een sterke vijandelijke stelling op xMonte Maronia ten Noorden vi|n Mon te Maggio werd genomen; wil u— haaiden en bevestigden de irt weenwil van een verwoed ’.artille rievuur^ Kleine gevechten ip hel Kunst gebied nadden een' foor ond i verloop, fiij den Sei missi-sect. JieiJ wij nog meer loopgravfetn waarbij wij een hoeveelheid Wi en munitie gevonden hebbeif J er pagnid; joue Feu! mds loopgraaf moei ;ost wat kost. Wel- ir den stormaanval of sterven ^eVe t la charge 1. laftige kerels, i ’t hoofd, stormen 1 srhoudt hen noch i nevens de ooren I ontploffende gm. I links $n rechts een spreiden, noch dP en 1~L'’ i vlamt saagdei vijant slaan ochterf. Vief Buit een honderdtal sol, mgengenbmen. Doch een onzer jongens et zijn leven be ar nu voor immer oo duur gewonnen Aan het i Het 0 o s t e ffi’Kij k b c h itiqué van 314*^5- t 'Ven NoordenI,pn ten N&tdoiöètt van Luck werd de vijancr 'gisteren onder hevige gevechten naar het ,Züi- deu teruggeworpen. Twaalf officieren meer dan vijftienhonderd njan, vlji machinegeweren, vijf locomotieven, 2 spoortreinen en v^el oorlogsmateriaal vielen in onze handen. Ook bij Swiniuchy, Gorochow, Ra- Z'echow en Turze dwongen onze troe pen de Russen hun terugtocht voorj te. zetten. iMet de gewone dapperheid bestormden eenige regimenten der Budapester legerafdeeling de krachtig verschanste linie ten Zuiden van Ra- ziechow. Aan de Strypa wordt om den over tocht der rivier gestreden, waarbu de Russen onze vervolging op versenei- dene punten door hevige tegenaanval len belemmeren. Aan de Dnjester en aan de Bessarabische grens is niets Janskerk Orgelconcert. ebord', S% u. Leden-1 een, Gouda. Gemeente Gouda, jjp), plaatselijk gemeiüK gelegen aan de Zeuk? (Weken na de dagtfe ur,.. 3këndmaking kan fó tegen hePverleenen. van dit v<w«/ 1‘hriftelijki bezwaren bij Buh»^ tócesterl en( Wethouders inbrengel.’ Vt ijGOUtA: de<31' Augustus 191|W r ’■'öfiter en Wethoi^^só tuoemd, (f 3 fi e Burgemeester ,;iD rL. MARTENS. De loco-^ecretarid1),:) MOERKERK. L luidt bn ten N de vijani De munitie-aanmaak in Engeland. Uit Londen wordt d.d. 31 Aug. ge meld De nauwe/samenwerking tusschen hel geïieele Êngelsche Rijk en onze bondgjenooten bij den aanmaak van oorlogsmunitie wordt bijna dagelijks door nieuwe bewijzen aangeloond. Een der opmerkelijkste voorbeelden hiervan was de levering van 2 mil- lioen tonnen steenkool uit Engeland ten gebruike van de Fransche staats- industrieën en de Fransche munitie fabrieken. Waarvan een gedeelte werd overgebracht in schependaartoe spe ciaal door de Epgelsche admiraliteit geteem! De levering van deze ontzaglijke vracht is juist afgeloopen. Australië wedijvert thans met Ca nada in dé pogingen, om den ge meenschap f|el ij ken munittevöorraad te vergrooten. De fabrieken voor hand wapens in het gemeenebest hebben gedurende.i eenige» tijd met dubbele plofcen gewerkt, om aldus Run reeds aaitzienlijke productie te verhoogen. De Regeeringswerkplaatsen in Nieuw-Zuid-Wales zijn als het ware in arsenalen herschapen en vervaar digen mitrailleurs, die, naar men ge looft, gelijkwaardig Zijn aan 'de beste ter wereld.’ De iMinjster voor de landsverdedi ging van het gemeenebest heeft thans ook de hoogovens uitgenoodigd, bri- sant-granaten to.helpen vervaardigen. opgedragen, mij o vei’ den kolonel in te lichten, doch hij vertelde mij er weinig van, alleen dat de Fritzge- ruld’s zijn huis betrokken bij afwezig heid van den kolonel.” „Dat zij hij mij ook. Het is ver dacht, dat hij een titel draagt, waar op hij geen recht 1166(1.” „Hij is een zwendelaar en ik zal hem ter verantwoording roepen.” „Doe. dat niet. Hij zou op zijn hoe dé zijn. Als er iets geheimzinnigs met hem is, moeten we trachten het uIL te "vinden.” XDe detective is daarvoor de aan gewezen persoon. A propos wat had hij *e vertellen Weedom aarzelde te antwoorden. Hij kon er niet toe besluiten, Poole te vertellen, wat hij van Leverington vernomen had. Hij werd uit zijn positie .gered, doordat er geklopt werd, waarop een net gekleed heer binnentrad, die Poole groette als een goede bekende. Het was een officier van Scotland* Yard. V005 hij begon te spreken keek hij JiafrR. JYeedom. „Dr. Lional Weedom, mijn neef,” stelde Poole voor. „Hij was een paar dagen geleden met mij in het lijken huis. Wilt u dat hij zich verwijdert?” „Neen, ik geloof niet, dat daar re den toe bestaan. U zult hem wel al les verteld hebhen, en ik geloof ook, dal hij tegenwoordig was hij de on aangenaamheden met kolonel Bloomer. logscorrespondenten uit heT oorlogs- terrein in Oost-Galioië, de Russen op hun terugtocht alle steden en dorpen in brand steken en verwoes ten. De nood van de achtergebleven bevolking is buitengewoon groot, Hel Russische vandalisme sjot met elke beschrijving. Uit Boedapest wordt aan Hat bu reau gedeind, dat de plattel^ndscom- missie voor den wederopbouw van de verwoeste «streken in Noord-JIon- garije, thans die streken afreistï die daarvoor in aanmerking komend met hej doei om Jde aangerichte schade vttet te stellen eh voorschriften^ te gAen vo(>r dé» noodzakelijke mftatrej gelen. Verdclwlende, mfeest door 8I0- vaken bewooiltle, gemeden van het comitaat Bekes, hebbeiy besloten ieder een verw'oest dorp in ^Noord-Honga- rige te hibfsteflhi “-Het «C Imnvetl-mHiistdrit u (n het biiiteèi ide Hodgaijpnxi ienken üi nat® Het Boemelende) da hoeft bij gl poortedag vau [ro<w,® off^i’|W tettëj I De Russische weeratapw 11 gebroken xDe jongste wijzigidjfen h stelling der Russische Kofuo, Brest-Litowsk en Rófno dwnjj gerj het Duitsche leger het’ offensief voort to zetten inde streek, bekend als 1,’olesie, over een front van 600 K.M., waar boschen, moerassen en tullooze meren en kleine riviértjes een zeer ftrnstigen hinderpaal vormen voor den opmarsch en operaties op groote schaal”, zoo seint de correspondent van de T e 1. te I^btrograd. „Na in het centrum op natuurlijke hindernis sen gestuit te zijn, zijn de Duitschers en Oosten rijkers krachtige operaties begonnen bij Riga en in Galicië, ten einde nieuwe demonstratieve succes sen te behalen. Niettegenstaande de bezetting van zekere deelen van Rus land hebben zij het voornaamste doel, het breken van den weerstand van het Russische leger, niet bereikt.” De Petrogradsche correspondent van de „Observer” schrijft volgens het- (Al n worden stipt iu schouderen de „Observer’ zelfde blad millioen vluchtelingen (uit en de Oostzeeprovincies) trek- Oostwaarts en nog dagelijks noemt dat groote aantal toe... De Duitschers zijn de grens van 'het eigenlijke Rusland genaderd. Tot dus ver trokken zij enkel dopr oorden, waar hoofdzakelijk niet-Russische vol ken wonen. De Russen vermeden een beslissendeu slag en ontglipten aan de strikken, welke de Duitschers hen keer op keer spanden. Het Russische leger bleef onverbrokèn en is dicht bij zijn basis. Niet afteen faalde het groote omsingelingsplan, de Duit schers slaagden er evenmin in de Russische legers te verbrokkelenJ De invallers hqbben hevig gevochten en .daarbij duidenden manschappen Ver lóren, maar ten slotte omklemden zij slechts een ledige ruimte. hand selling 1 /arm iet Kat gunstig ïtor heb- bezet, zapenen 01 ie lei Ier ge- alle op (lespraat, zegt de Times-correspondent te Washington. De „New York Sun” schrijft de Pruisische wijziging in de duikbooten-oorlogvoering aan het verlangen, eenige sympathie in neu trale landen te herwinnen tegen tien tijd, dat de vredesonderhandelingen een begin zulten nemen. Men erkent te Washington, dat de positie van Wijson als bemiddelaar aanzienlijk zal worden versterkt, indien er een eind kon worden gemaakt aan .het Duilsch-Amerikaansche geschil betref fende den duikbootenoorlog, de yer- eenigde Staten een nteuw bewijs Van volkomen neutraliteit zou geven, door met kracht op te treden tegen de blokkade van de geallieerden. Hef is moeilijk te begrijpen ho4 de president van een democratische ru- publiek de militaire autocratie in.de kaart zou kunnen spelen. De Times- correspondent zegt verder, dat de Duitsche agenten te Washington en New-York in particuliere gesprekken de vredesvoorwaarden noemen <die Duitschland zou aanvaarden. Zij Iko- men ongeveer op hetzelfde neer, late die, welke in Juni zijn genoemd. Daarover wildé ilT juist spreken.-’ Weedom voelde zijn hart kloppen. „Wted weet die man -ervan"# vroeg hij zich af. HDe politip-inspecteur van Harfow is naar het lijkenhuis geweest en heeft in de dame één van kolonel Bloo mer’s gasten herkend. Hij sprak ons over een andere dame, die in huis verdwenen zou zijn, en twee heeren, die daarover met kolonel onaangenaamheden had^ei Eon hunner was Stanley Poole y-„ Lincoln’s Inn, herinnerde hij zi(jh." „Volgens den dorpsinspecteur pa ren, het gasten van kolonel Bloomer. Weet u iets' van hem Waar Was hij kolonel van „Wij hebben juist ontdekt, dat hij heelemanl geen kolonel 'is,” viel Pöole in, voordat Weedom iets zeggen l|on. „Zijn naam komt ten minste niet op de lijst voor.” „Dank u,” antwoordde de offteier opslaande. Dit wilde ik U nog Vra gen Spreek niet verder over dit alles, v_oor ik U weder spreek.”j Toen hij vertrokken was stak Poo le een sigaret op en hlies nadenkend de rookwolkjes uit. „Je ziet nu, hoe het gegaan [is, merkte hij op. „Scotland Yardf Bloomer op het spoor en zal spoedig zijn gasten vinden. We |g ten wat meer moeten vertellen.” „We gaven toch alle inlichtingen, die hij vroeg,” zei Weedom.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1