Wed.£Alter rapte Gracht 269 i HAAG, JOG8TE WAAK- Gedragen a Dameskleediag. eheele of gedeelten dels. De Oorlog. Woensdag 8 September 1915. UT en K 54e Jaargang. DE STEM DER LIEFDE. ■telefoon latere. 82. Verschijnt dagelijks ■j.e'u.ws- ezn. .2^.d-_v-ertexxtïe“blsucL voor Gto-clqL©- ezx OaMLStxelsezx. behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. KE^^ilSGEVlAG •j ■t wordt on- len. van van I.N pee faMfl. I he Overywl «n Gouda. er HOOFDSTUK XIX. zie» te (Wordt vervolgd.) man die zich onder val- c* Krijgsverrichtingen ter Zee. De Hesperian, volgehouden verklaringen f buiten de stad aan hnk "KOKO" tl ZUIVER tl HELDER OM Tl GEBRUIKEN ER HEEFT VEIDtENITL** en het ver- nog met deur beet wie N.ar hel Kngolech, door PAUL IJllQIJUART. irden vergoed. Jp JfAAM en A VB de Wed. E. Al jd. Gracht KW.HAAG. Brinkman Zn., lijk rustig, i den onze t" ke successen- De man, die zich Leverington noem de, stapte naar Weedom, terwijl hij sprak. „Waarschijnlijk zult U meenen, dat gaan. onze nemen van veel De Engelsche arbeiders. Uil Londen wordt gemeld aan de N. Ut. Het congres der vakvereeni* gingen, hetwelk heden te Bristol ge opend werd onder voorzitterschap van hot lid van het Lagerhuis, Soddon verdient meer dan gewone belangstel ling. Verscheidene belangrijke vraag stukken, betreffende den arbeid en den oorlog, staan op het rooster van werkzaamheden. Medegedeeld werd dal de Belgische arbeiderspartij haar grorten en dank had gezonden voor den bijstand aan de Belgische werk lieden verleend, die voor de. vrijheid en de rechten der volken strijden. Seddon verklaarde er verzekerd van Ie zijn, dat do overgroots meerder heid van het congres het met hem De veroverde kanonnen. De Germania schrijft: Door de ver overing van Kowno en Nowo-Geor- giewsk heeft het Duitsche leger meer kanonnen buit gemaakt dan ooit in zoo’n korten tijd een krijgsmacht in handen gevallen zijn. In verloop van drie dagen zijn ongeveer 1350 kanon nen veroverd. Er zün er onder van alle kaliber. Tot het begin van Maart waren iir Rusland ongeveer 850 veld kanonnen en stukken zwaar geschut buitgemaakt. Van April tot Juni vielen ongeveer 600 stukken in de handen der Duitschers. Daar men er sedert dien tijd in Rusland bijzondere aan dacht aan wndde het geschut vroeg genoeg in veiligheid te brengen, zijn Dat is in het geheel ongeveer 2850 stuks. Deze buit is echter reeds in België overtroffen. Daar zijn in het geheel 3300 kanonnen gevonden, terwijl dit getal in Frankrijk ongeveer 1400 be dragen zal. Het getal buitgemaakte stukken Engelsch geschut heeft echter nog niet de honderd bereikt. t,r* •»l«nd, N. Brabant Aan het Italiaansche Front Het Oosten r ij ksehe commu niqué yan 7 Sept, luidt De door ons verwachte onderneming van den vijand in de streek van den kruis berg Zadel bleef niet uit. Gisteren vroeg zetten ongeveer 5 bataljons van verschillende Italiaansche brigades den .aanval in tegen onze bergposities tus- Rchen het Burgdal en den Pfann-top; deze aanvallen werden overal bloedig Volgens volgehouden verklaringen van Hesperian-passagiers in de Engel sche bladen werd het schip zonder waarschuwing getorpedeerd. In de Times vertelt jde Canadeesche majoor Barroe, die gewond met eenige militairen van het Westelijk front terugkeerde, dat hij plotseling, op het dek zittend, een luide ontploffing hoorde, een groote waterkolom spoot omhoog, het schip helde hevig en na een oogenblik werd het dek over stroomd. Naar beneden gesneld, ver nam hij, dat het schip getorpedeerd was. De majoor prijst zeer de koel bloedigheid en flinkheid van kapitein Main, gezagvoerder der Hesperian. Toch luide de verklaringen over den gang van het reddingwerk verschil lend, wat weer verklaard wordt uit het feit, dat in het begin éen paniek geheerscht heeft. Het |was trouwens zoo goed als donker, toen de torpedo trof. Ongeveer drie kwartier na het treffen had de laatste reddingboot het schip verlaten. De kapitein wilde met zijn le en 3e officieren, den len ma chinist en den timmerman liever aan boord blijven. Volgens de Daily News zou maar één man aan boord den torpedo hebben zien aankomen, nl. de wacht. Anderen het woudgebied zuidelijk van Grotand, 40 K.M. zuidwestelijk van Slonim. neemt de vijand opnieuw het gevecht aan. Legergroep Mackensen. De vijand is uit zijn stellingen bij Chomsk en Drohyczyn geworpen. Op het zuidoostelijk oorlogsterrein duurt de strijd om den Sereth-sector voort. afgeelagen- De. vijand verloor min stens l(XH*man. Overigens hadden in hel Tiroler grensgebied voorname lijk aan het Dolomietenfront en den sector Lavarone-Folgaria de gewone artilleriegevechten plaats. Dikwijls zijn de Alpenvereenigingshutten de geliefkoosde doelen van de artillerie. Deze activiteit viel ook gisteren de Mondronhut in hel Adamellogebied te beurt. Aan het Karinthischc front en In het kustgebied Is niets bijzonders voorgevallen. Uil Zürich wordt aan de Voss. Ztg. gemeld, dal volgens uit Milaan ont vangen berichten, minister-president Salandra oji zijn terugreis naar Rome gisteren, (i Sept., te Treviso een derhnud heeft gehad met den gene- raal-intendant van het Italiaansche leger, Alfieri, over de winteruitrusting der troepen. Met het oog op den ijver waarmede eiken dag gewerkt wordt, hoopt men de moeilijkheden tijdig te kunnen overwinnen. Op het oogen blik moeten de Italiaansche troepen, zooals in Como verzekerd wordt, bij de thans heerschenfle koude in hun zomeruitrusting veel te lijden hebben. moet hebt en dr. /W naar het Milford vond deze oplossing zoo kwaad niet, en na overleg Weedom ontsloot hij de deur. Er was niemand meer in de kamer. ,,Aha,” riep Leverington. ,,(kiar heb je het al. Er is een andere deur naar de’ gang in deze kamer en ter wijl U mij hier ophieldl is de dame verdwenen. Maar ik zal haar wel achterhalen.” Hij liep vlug de kamer door, open de de slaapkamer en snelde door de gang de trappen af. Hij wierp de deur achter zich in het slot en voordat Milford, die hem volgde, die had ge opend, was Leverington verdwenen. Aan het kantoor van het hotel was niets van hem hekend, dan dat hij opgegeven had „Leverington uit Londen”. De Tsaar als legeraanvoerder. De Tsaar zond aan President Poin caré een telegram, waarin hij kondigde dat hij zichzelf aan hoofd der Russische legers heeft plaatst. Poincaré antwoordde, dat dit Mem franco per post. Abonnementen worden dagelijks Maiikt 31 bÜ onze Agentenden Aan het Westelijk Front. Het- Duitsche communiqué van 7 Sept luidt: Bij een succesvollen aanval tegen de vijandelijke loopgraven, noordelijk van Dixmuiden, werden eenige Belgen gevangen genomen en een machine geweer buitgemaakt. Nootdelyk van Souchez werd een I zwakke vijandelijke aanval met hand granaten afgeslagen. Een opmarsch der Fransche n bij Sondernach in de Vogezen mislukte. Levendige vuur gevechten ontwikkelden zich in Cham- pagne alsmede tusschen Maas en Moezel. Bij een vijandelijke vliegen iersaan- val (op Lichtervelde, noordelijk van usselaere (West-Vlaanderen), werden Belgische inwoners gedood en 2 aar gewond. Aan het Oostelijk Front. iDuitsche communiqué j^uidt P*groep v. Hindenburg. De m naar Daudservas, zuidoostelijk “rfedrichstadt oprukkende cava- ik niet het recht heb dokter Weedom te arreeteeren, doch alles is in orde en zoo gauw hij het hotel verlaat is de Fransche politie present.” „Maar dat ie infaam. Ik kan mjjn alibe zoo volkomen mogelijk bewijzen.” „Dat zullen we later zien,” ant woordde de pseudo Leverington. Ik moet ook de dame hebben, die hier bij U was, ik hoorde U zooeven met een dame spreken.” ..Met die dame hebt U niets maken,” antwoordde Weedom, opge wonden sehe naam in mijn zaken drong, merkte Weedom sarcastisch op. Jam mer dat er iemand was, die de ware Leverington kende.” „Eu jammer voor U, dokter Wee dom, dat gij mij niet eerder kendet. Gij zijt handig, doch er zijn er die handiger zijn.” „Wat beteek^nt dit,” vroeg Milford. „Ik ben politieinrapecteur te Lon den, mijnheer Milford en hier aan wezig om dokter Weedom te arres- teeron wegens medeplichtigheid aan den moord, die plaats vond op de kamers van den heer Stanley Poole, zijn neef.” edrichstadt oprukkende cht 790 gevangenen en 5 ma tteren in. Oostelijk en zuidooate- lijk via Grodno maakte de vijand front van weitelijk Skidel tot Wolkowysk. Onze troepen dringen vooruit over de sectoren Pyra en Kotro. Tusschen de Njemen en Wolkowysk maakte het leger van Von Gallwitz op eenige plaatsen door nachtaanvallen op den oostelijken oever in de Rozan-sector ruim 1000 gevangenen. Legergroep Leopold van Beyeren. Ook Zuidoostelijk ven Wolkowysk tot ËËülLLETOiï W-TV PRIJS VAN HET ABONNEMENT ftr kwartaal Mem franco per post. j(et Geïllustreerd Zondagsblad G0I1NHE COI]KANT PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1--5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. In de scheepvaartberlchten dor Ame- rikaunsche bladen stond uitdrukkelijk vermeld, dat de schepen onder Ame- rikaauHche vlag voeren. Deze plotse linge vlaggen wisseling is door de Duitsct^ pers niet opgemerkt. Zij was, in aanmerking genomen de moeilijk heden, die Engeland maakte betreffen de de opneming van Duitsche sche pen in het Ainerikaansche scheepsre gister, zeer opmerkelijk. Het feit dat nel voeren der Amerikaansche vlag door een schip van de JJed Starlijn slechts bedrog was, wordt opnieuw bewezen doordat het schip „Vaderland” plotseling weer als een Engelsch transportschip is opgedoken. „Bracht u «lijn boodschap over vroeg Weedom. „Is de jonge dame gewaarschuwd „Ja en toen ontdekte ik iets be langrijks De familie maakt aanstal- ten te vertrekken en van avond gaan zij naar Engeland. Zij hebben In den trein een coupé en aan boord een hut besproken.” „Dan heb ik geen lijd meer te ver liezen. zei Weedom, op zijn horloge kijkend. „U gaat’ naar Engeland „Ja, ik vertrek terstond.” „Dan zou ik u aanraden, de echte Leverington op te zoeken,” raadde Milford. „Het spijt mij, «lat ik niet met u naar het station kan doch het zou wel goed zijd, jonge vriend hier mede te Frentice kan u misschien nut zijn.” Weedom nam afscheid van Milford en .bedankte hem bijzonder voor zijn dienstvaardigheid. Toen hij met Frentice vertrok, duw de deze hem een revolver in de hand. „Kan altijd te pas komen,” meen de hij. Aan ’t station zagen zij een auto, waarvan de gordijntjes gesloten waren. „Dat is de wagen van den Heer Marcelle,” fluisterde Frentice.” Ik zag hem vanmiddag te Versailles. Het Oostenr ij ksehe commu niqué van 7 Sept, meldt Het leger van generaal Bohm-Ermolli sloeg gis teren den vijand bij Podkamien Radziwilow terug, viel hem op geheele 40 K.M. breede, sterk schanste front aan en ontrukte hem in hevige tot handgemeen leidende gevechten het slot Podkamien, de hoogte van Makutra ten Zuid-Westen van Prosy, de posities bij Radziwi low en de taai verdedigde steunpun- De vijand werd overal versla gen en ontruimde op sommige plaat sen al vluchtende de stad. Onze troe pen vervolgen den vijand. Het aan tal der tot gisterenavond binnenge brachte gevangenen bedraagt meer dan 3000. In Oost-Galicië heeft het leger van generaal graaf Bolhiner sterke voorwaartsche bewegingen van den vijand afgeweerd. Hiertegen hebben <lc Russische aanvallen op het front vjin generaal baron Von Pflanzer- Baltin opgehouden. Aan de Bessara- bische grens trokken zich de vijan den uit hun tamelijk verafgelegen po sities Lorug. Bij Novo-Siclica beschoot oen Russische batterij een op Russi- schon bodem staand boerengehucht. In Wolhynië verliep de dag betrekke- luv Aan do Josiolda behaal- troepen wederom plaatselij- achten dit evenwel met hef tiog op de duisternis zeer onwaarschijnlijk. Te Queenstown kwamen naar ge meld wordt, 513 geredden aan. Twee dames bezweken na de redding en men vreest voor nog meer slachtoffers. Onder de bemanning bevonden zich twee Amerikanen. Nog wordt gemeld Het aantal vermisten van de Hespe rian bedraagt volgens de laatste mede- deeling 13 passagiers en 7 van de be manning. De post deelt mede, dat zich 3545 postzakken aan boord bevonden, waar van er velen bestemd waren voor de Vereenigde Staten en eenige uit on zijdige landen kwamen. Uit Washington wordt d.d. 7 Sept, gemeld In de beëedigde verklaring der of ficieren van de „Hesperian'’, aan het Ministerie van Buitenlandsche Zaken verzonden, verklaren deze, dat door de stukken staal, die op de brug van het schip vielen, zonder eenigen twijfel bewezen wordt, dat de „Hesperian” getorpedeerd is. Allen namen tevens een sterken geur van ontplofbare stoffen waar. De Minister van Buitenl. Zaken Lansing had heden een onderhoud met President Wilson, waarbij, naar men aanneemt, over de „Hesperian”- zaak werd beraadslaagd, alsmede over I het onderhoud, dat Lansing morgen I met de Oostenrijksch-Hongaarschen gezant dr. Dumba zal hebben. Gezonken, Een te Londen ontvangen Lloyd- telegram meldt, dat het Noorsche vaar tuig „Shoresand” gezonken is en dat de bemanning is gered. HetFranschestoomschip „Bordeaux” is tot zinken gebrachtde bemanning werd gered. Volgens de „Weaerzeitung” is het Engelsche transportschip „Southland”, dat door een Duitschen onderzeeër in de Aegeïsche Zee is vernield en welks naam niet op het scheepsregis ter te vinden is, hetzelfde als het vroegere Red Star stoomschip „Va derland”. Het blad merkt verderop, dat alle schepen van «le Red Starlijn, die, zooal» bekend is, tot den Mor gan! rust behoort, zoolang zij nog uit Antwerpen weg konden, onder Bel gische vlag hebben gevaren; na de bezetting van België voeren zij on der Amerikaansche vlag tusschen New-York en Engeland. som gelde, naarg». I er mogen. Wie onge- I buiten de gewone I i inkomstenbelasting W geniet geen burger- k idige rechten. Al het 1 dient tot steun van I ie of meer kinderen, I ?bben. Gottstein merkt I med. Wochenschr. op, van 1880 frs. onvol- I hen, die om de ko* I aderen blijven, maar fl )oals in den laadbom voordeel hebben van Q i, een overbodige inning vormt, temeer V •r kind opnieuw zon rd. Het spreekt van frs., gedurende éénot aald, niet als een ver- kunnen worden be- laglöoner, die met be- zijn 3e tot 10e kind i in het geheel HO tot e betalen, maar bij frs. cadeau krijgen, •t 10e kind in het 13e liet 3e zou worden ge in dat jaar, vat een mitenkansje zoii zijn, de belasting Hetme’s odal de menschen uit trouwen en het derde lan komt er geen geld eun en aanmoediging Jammer, dat de voor- oelxnatig zijn. Helme’a jn ernstig genoeg. „Ia voorbeeld”, roept hij noet zien, dat ons ras, met verbazing .vervult, en volharding, ge- verzinken in de groote ohiedenis, waarin die die niet wisten, te niet hebben gewild of (T. v.G.) Bagage had hij niet en zijn kamer was voontit* betaald. Milforp vroeg die te mogen zien, doch naen vond er niets, dan wat loiletartiReien. „Hij is iemand, die kans ziet, met zeer weinig bagage te reizen, merkte Weedom op- „Bepaald moest hij plot seling weg, om zijn Parijsche colle ga’s Ie waarschuwen.” „Ik denk, dat hij niet veel te waar schuwen heeft,” antwoordde Milford lachend, „maar wel dat hij een han dige schurk Is met groote tegen woordigheid van geest, en die ons handig bij den neus heeft genomen. Hoe dom van mij hem zoo te laten gaan. Hij had een dubbel doel, de dame le zien en te ontsnappen, ’t was een prachtig spel, dat hij speel de, door zoo opeens als politie-in- specteur op te treden.” Er werd geklopt, en de detective die voor Weedom nasporingen had gedaan, bracht rapport uit over me vrouw Marcelle. Men meende dat zij weduwe was. Zij had te Parijs alleen gewoond en was nu in het buitenhuis. Zij scheen van haar rente te leven. Het huls te Versailles wfts eigendom van haar zoon, die vroeger in Indië woonde en met zijn vrouw, die hij daar leerde kennen terugkeerde. Hij had behalve zijn zoon en dochter ook de Indische -meegenomen, daar die aan allen zeer gehecht wa». BFRUEMEESTER en WETHOU- DERS der gemeente GOUDA, Gerien artikel 182 der Gemeente wet, Brengen ter kennis van de inge zetenen, dat het uitvoerig en beredeneerd Verslag van dèptoêstand der Gemeente orer W14 ter Plaatselijke Secretarie in druk verkrijgbaar is. tegen beta ling van één Gulden. GOUDA, den 8eq September 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd. R. L. MARTENS. De Secretaris. J. v. HEUSDE. 20) „Is er geen andere uitgang vroeg zij. „Laat niemand binnenkomen, terwijl ik hier ben. Waarheen leidt die deur Zij wees naar Milford’s slaapver- trek. „Ga vlug binnen en ik zal g wat het is.” I Zij trad de slaapkamer in, terwijl Weedom snel de gangdeur opende. K Ruiten zag hij Milford, die een wor- stelende man bij den kraag hield. h „Wat beteekent dat aan de ■van mijn kamer te luisteren,” hlMilford den man toe. Wat en L jben je II Onder het spreken duwde Milford Bdcn man naar binnen en Weedom j-Sloot de deur achter hen beiden. Iji i kamer Het Milford den man los. ’Weedom herkende terstond den man |e zich als Leverington had voor- 1 |daan. i^||,,Dit is de fl.25 1.50 w 1.50 1.90 aangenomen aan ons Bureau Boekhandel en de Postkantoren. „Dat zal ik wel beslissen,” ant woordde de andqr. „Ze moet ergens zijn, waarheen leidt deze deur.” „Naar mijn slaapkamer,” antwoord de Mllfordt tusschen hem en de deur tredend en ik geef U niet het recht, naar binnen te gaan.” „Juist, heel juist,” antwoordde Leverington. „Maar als ik de Parij- sche politie en de hotelhouder roep zal dat wol in orde komen. Ik raad U echter aan, om ruchtbaarheid te voorkomen, mij oven in die kamer te laten kijken. Is het diegene die ik moet hebben, dan blijft het onder ons Weedom zal wel kalm mede politiebureau gaan. aan- het ge- ,1;< hot bewijs is, dat Rusland van plan is den oorlog voort te zetten tot de eindoverwinning.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1