een. ÜM 'EN, t, Gouda. I iOUDA. '1 i De Oorlog. FEUILLETON ischerij, M l. en uit ge iden. ingen. icli gerei- erst. mboeken en delsschool, DE STEM DER LIEFDE. i een ZonY en Kerstdagen. P R IJ s 0 E R A I) V ïït eTtï 'ën? Telefoon Interc. 82. ^718878. Donderdag 9 September 1915. ^le^laargang. TTxe-AjL-ws- en ^.d.-v-®rtexxtie“bleucL ttoox G-ou-qLsl ezi. OaacxstreZsezx- VerHCiljijnt dagelijks behalve Zou-f en Keesfdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. J «mm. plank een eens in den hen ik kan- 90 aan fWordt vervolgd. ikman Zn., Gouda 'oorbanden worden mesnil Dultsch scholen. uedeu. ge- die Alle anderen van i boord, ook oorzien van etiket. 44 'kaar het E »g e la c h, door l’AUL URQiniAKT, we- ge- De Japansche hulp. Uit Berlijn wordt d.d. 8 Sept, ge meld De Tokio, ontdekking is gedaan dat de tele grammen van de Duitsche ambassade, eu die van en aan koning Konstan- tijn van Griekenland, sedert maanden door twee telegraafambtenaren zijn afgeschreven; de telegrafisten kregen daarvoor van twee Fransche corres pondenten maandelijks een bedrag van 1500 francs. De Duitsche diensttele- grammen werden, naar gemeld wordt, daar Rusland doorgezonden. De beide Fransche correspondenten zijn gear resteerd. Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze teren twee lierekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets.! Reclames f 0 25 per regel. Grooto letters en randen naar plaatsruimte. Vier trawlers in den grond geboord. De stoomtrawler „Firano heeft te IJmuiden 18 man equipage van vier Engelsche trawlers ahngebracht. Dinsdagmiddag omstreeks half vier werden 1 Z.O. van Lowestoft op on geveer 50 mijlen afstand van die plaats vier trawlers de Lowestoft 97 Emblen”, ,-,Lowestoft 169 Emanuel", „Lowestoft 1078 Victorias" en „Lo westoft 900 Constance’’ door |wee Duitsche duikbooten aangehouden en door middel van bommen in den grond geboord. De bemanningen kon- Do stemming in Amerika. Uit New-York wordt d.d. 9 Sept, gemeld: Bij elke nieuwe bijzonder heid, neemt de ontstemming over de Hesperian en de Dumba-zaak in de Ver. Staten toe. De Globe zegtHet is moeilyk zich los te maken van den indruk, dat Duitschland niet oprecht is. Aanvallen, behalve op passagiers schepen, die enkel noncombattanten bevatten, zyn enkel pogingen om het moordwerk voort te zetten. Deze uit vlucht is beunhazerij tegenover de strikte beloften en dit moet ophouden. De Evening Times dringt er bij Wilson op aan te vragen, niet of de Hesperian is gezonken, maar of Duitschland aan zijn woord te kort deed. Z o p p o f i iwi a n v a l b o v on de Engelsche kust. 1 Het Persbureau uit Londen meldt GOUNIIi: COURANT PRIJS VANHE'f ABONNEMENT: z Per kwartaal f 1126 i Idem franco per post.1.50 t Met Geïllustreerd ZondagsbM li 50 L* 1 90 lagetijks aangenomen aan ons Bureau: enden Boekhandel en de Postkantoreij. 21) Twee gesluierde damés stapten'uit de auto en gingen direct naar 1 een gereserveerde coupé. Weedóm stapte in en tot zijn 'ver- W .Wondering deed Frentice hetzelfde, h. nadat hij qven Was weggeweest. -V. ..Het is beter dat ik meega naar t Dover, fluisterde hij. ,,Er zijn nog Ahderen die weten, dat de dames af- ‘reizen. Kunt ge hen waarschuwen.” sSg dén lang611 gang Indoor, tot hij bij den besproken coupé Wa,ïl- De gordijntjes waren neer. Hij "topte aan. De gang was ledig en hij •topte haastig naar binnen. Mejuffrouw Fritzgeraid was er niet, Alleen mevrouw Mareelle en de Indische. Mareelle’s coupé kwam.” derom, st oord. Ik zei al, dat er anderen trein waren, die helang stelden in de dames.” „Zij zijn ook bedrogen,” hernam Weedom bitter. „Hoe laat kan- ik weer terug naar Parijs „U zult niet naar Parijs gaan, u gaat aan boord en volgt mevrouw Mareelle naar Londen. Ik ga terug. Denk er om, dat ti geen notitie neemt Aan het Oostelijk Front. Het Duitsche communiqué!van 8 Sept, luidt Legergroep van Won Hindenburg. In de streek Daqdes- was trekken onze afdeelingen vérder voorwaarts. Groepen van het leger van Generaal von Eichhorn stelden zich na een gevecht in het bezit.’van eenige meerengten bij Troki-Ifawe (ten Zuid-Westen van Wilna). Tussehen Sesioryen Wolkowyck trekken wij aanvallend voo4*wakrte. I HOOFDSTUK. XX i Weedojn ging naar buiten en liep F bijna tpgen een man aan, die nauw keurig alle, departementen bespiedde, ftij ging opzij, om Weedom te laten „Aftonposten’1 verneemt uit xuKiu, dat in de Koreaanache muni tiefabrieken dag en nacht wordt ge werkt aan munitie voor Rusland. Uit de Noord-Japansche vestingen worden zware kanohnen met manschappen en munitie naar Rusland gezonden. In Korea bestelde Rusland 40.000 paar laarzen en 30.000 kisten munitie. De Japansche Celluloid-Mij. te Korea kreeg een bestelling van 440 ton schietkatoende staatswapenfabrieken werken met dubbele ploegen. De Ja pansche oorlogsminister besloot de geweer-reserve van 500.000 op 1 mil- lioen te verhoogen. De „Idea Nazionale” bericht, dat de Japansche militaire missie, be staande uit Majoe Loekemava en staf- kapitein Nakavaka, heden over Ve netië naar het Italiaansche front ver trok. ren. veei drukte. r!„Dil is uw iFrenlice lot Weedom. .Do detective ging tussehen de stu denten en duwde een hunner tegen den man, die op de loopplank had gestaan. Deze wierp den student te rug, niet wat meer kracht dan strikt itbódtdkeli.fk was en toén de anderen hem herkenden als de man, die ze in den. trein, ook al ontmoet hadden word hij en zijn metgezel door de studen- top omringd en tussehen hen voor^ gedrongen. Toen de worsteling, die x ,‘u, nu ontstond het hevigst was, liep 'ir Weedom vlug de loopplank op. Hij e* was juist bijtijds. De plank werd in- gehaald, de machine begon te wer ken en langzaam verliet het schip de aanlegplaats, terwijl de passagiers over de verschansing leunden en ke ken naar het relletje, dat nog voort duurde. kans nu,” fluisterde gd voorgoed tot u degradeer», h iderstelling, waar juist is, dan u wijs hoe weinig ijk ooit in de par hoe slecht hij up an de geestkracht van den Leider en .nhankelijkheid va* en. Dat alles heelt ken. Na 1909 zijn steeds crescendo/l latum inzake de I ring, en de exe-S van het afschil- 1 d, en niet minder i die executie plaat, I onze politieke ge- niedagewesenw. i ft het goede oogen- i i een strijd aan te anti-revolutionaire ntblijven, en waar- •ewezen man wa«. thans bitter. Daar- brochure, die had principieele inzet er de partijleiding orden en kon ze en dan een poging lijden, een deemoe- herstel in de gunst. ig over de partij- I dan ook meer dan eworden, tenzij er I die bijzonder op ?en zijn belust. :erk verzuimde op had hij ook thans zwijgen, dan ware et voor gansch de it ie duidelijk ge ien tweede male op bracht. Het Russische stoomschip „RÉea” is tot zinken geóracht. De bemanning is geland. Hot stoomschip {Guatemala" is ge torpedeerd. De bemanning werd ge red. Uit Londen wordt gemeld Het stoomschip „Douro” is gezon ken. De bemanning is gered. Rusland. Grootvorst Nioolaas naar den Kaukasus. Uit Petrograd wordt gemeld De Tsaar richtte tot den grootvprst- generalissimus een rescript, luidehde: Bij den aanvang van den oorlog hebben redenen van hoogere orde mij verhinderd, de neigingen mijns harten te volgen om mij aan het hoofd'van het leger te stellen. Daarom belastte ik u met het opperbevel over de ge- heele strijdmacht te land en ter >zee. Voor de oogen van heel Rusland heeft Uwe Hoogheid in den loop van den oorlog het bewijs geleverd van onwrikbare dapperheid die een diep vertrouwen wekte. De vrome bewon dering van alle Russische mannqn is verbonden met uw naam in alle on vermijdelijke tegenslagen van de mili taire fortuin. Mijn trouw aan den dienst des vader lands, waarmee ik door God ben bqlast, beveelt mij thans, terwijl de vijand in het inwendige dea Rijks doordring, het opperbevel over de actieve troepen op mij te nemen en met mijn leger de oorlogsvermoeienissen te doelen en met het leger den Russischen grond te beschermen tegen de aanslagen van den vijand. De wegen der Voorzienigheid zijn ons onbekend, maar mijn plicht en mijn wensch bevestigen mij in dit be sluit, ontsproten aan overwegingen van staatsnoodzakelijkheid. De vgandelijke inval op het westelijk front, die voortdurend voortgaat, eischt vóór alles de innigste concentratie van alle militaire en burgerlijke autoriteiten en het brengen in één hand van het legerbevel en van de leiding der alge- meene werkzaamheid van alle ddelen der regeeringsadministratie. Niets mag onze aandacht afleiden van het front. In deze omstandigheden erken ik de noodzakelijkheid van uw hulp en raad op ons zuidelijk front en benoem u tot onderkoning van denKautóasus en opperbevelhebber van het dappere Kaukasus-leger. Ik betuig aan Uwe Hoogheid mjjn diepe erkentelijkheid en die van het land voor de ’ver moeienissen in den oorlog, die ge u hebt getroost. In Griekenland. UitpAthene ^ordt gemeld dat de „Weet iemand anders dat vroeg Frenlldé scherp. „Een ander keek naar binnen, Hoen ik de coupé verliet, maar ik weetniet, of hij er bijzonder belang in stelde. „Welken kant ging hij iut i*” „Dien kant, evenals de ^tildenten. Ik kon alleen zijn rug zien.” ,I’iachtig ,dan zullen de sluddnten hem opdringen naar het andere oinde van den trein.” Juist was er oen hevig rumoer in de gang hoorbaar. Frenlice liep de gang ip, geviolgd door Weedom. Beiden zagen 'oen,man die zich nijdig verzette tegen de op dringende studenten, doch ondei< al gemeen gelach werd hij voortge<|ron- gen. Met een tevreden lachje ging Pren tice terug naar de coupé. „Ik geloof, dat het de man laf die juist omkeerde, toen ik uit mevrouw Mnwnalla'a nnlIpA l/U'nnl 1 „Juist en nu spionneerde hij en werd in zijn arbeid Idem franco per post Abonnementen worden d: Markt 3tbij onze Agenbtq ^Telefoon Interc. 82. Aan het Westelijk Front. Hel Fransche conununjquéjvan 8 Sept luidt De nacht ^erd ge kenmerkt door eenige artillerieactle in België ten Noorden van i peren,! in Artois, rondom Atrecht, in destreek van Hoy en op bet platedu tussèhen de Oibti en de Aisue. Op Verschil lende plaatsen a»n hel front in Cl|ani- pague, tussehen Reims en de Ar gonne gevechten met bommen en> ge weren, onderbroken door artillerie. De Infanterie kwam niet tot vechten. In He Argonne hevig bombardement in de sector van Harazee. Een vrij hevige kanonnade in Weetdlijk Woavre. Vijl Duitsche vliegeniers wietpen 's middags bommen op het plateau van Malzeville, zonder eenige schade te doen, en op Nancy, waar eetiige slachtolters opgegeven werden. Samen.* erkend met de Engelfeche zet’vliegeniers wierpen Fransche ylie- geniers bommen op de vliegtuigtood- sen te Ostende. Een Fransch lijcht- <*skader wierp 60 bommen op het \liegveld te St. Medard en het star lion Dieuze. Hel Duitsche communiqué’van 8 Sept, luidt Een aantal vijandelij ke schepen verscheen hedenmorgen voor Middelkerke, beschoot des vfoor- niddags Wentende on in den na middag Ostende. Voor het vuurlvan üRze kustliatterijen trokken de ache- pen zich weder terug. Militaire ticha- de is wiet aangericht. In Ostende werden 2 Belgische bewoners gebood «j 1 gewond. Aan hel front verliep de dag ove rigens rustig. Een bewapend Frajisch vliegtuig werd ten Noorden van Le in Champagne door een vliegtuig naar beneden ge ilet viel brandend naar be- De inzittenden zijn geffood. Een vijandelijke vliegeraanval op Freiburg ia Breisgau verliep zopder succes. Wolkowyck zelf en de hoogten ten Oosten en ten Noord-Oosten daarvan, zijn genomen, 2600 man werden ge vangen genotneir en I machinegewe ren buit gemaakt. Legergroep van Prins Leopold van Beieren. In «ie streek van Izabelin ten Zuid-Westen van U’olkowyck, is de vijand verslagen. Verder zuidelijk dringt deze legergroep vooruit tegen de sectoren van Zelwianka en Ro- zanka. Ten Noord-Oosten van Pru- zana dringen Ooslenrijksch-Honghar- sche troepen doo.r het moerasgebied verder naar het noorden. Hierbij wer den 1000 man gevangen genomen. Legergroep van Von Mackensen. De gevechten aan 'de Jasiolda, ten Oosten van Drohiczyn duren voort. De Russische aanvallen bij Tapno- pol zijn afgeslagen. Verder zuidelijk in <le streek van Ostrow is de vij andelijke voorwaartsche beweging door een tegenaanval van de Duitsche troe pen tot staan gebracht. De nederlaag van twee Duitsche di- visies en de gevangenneming van 150 soldaten met de verovering van 30 stukken Duitsch geschut en 7 ma chinegeweren, is geheel verzonnen. Geen Duitsche soldaat is ook maar een stap geweken, geen stuk ge schut of machinegeweer is in Russi sche haaiden gevallen. Daarentegen, sloeg de genoemde tegenaanval Duüsche regimenten een voortrukkén- de beweging van den vijand ver te rug. Hierbij werden 250 man gevan gen genomen. i Krijgsverrichtingen ter Zee. Uit Londen wordt wordt d.d.' 8 Sept, gemeld passeeren en keek naar binnen, toen deze juist de deur sloot. De Indische trok haar voile omlaag en viel terug in baar hoekje. Mevrouw Mareelle stond op, liep naar de deur en wejnkte conducteur de deur te sluiten. „ik zal bellen als ik ‘U noodig heb,” besloot zij. De conducteur die de deur sloot keek glimlachend naar de beide hee- ren, die zich elk in een andere rieh- I ting verwijderden. Lienal vond Frentice in druk ge sprek met zijn medereizigers. Hij wenkte Weedom, die begreep, niets te mogen zeggen. Weedom stak eon cigaret aan en wachtte. In «en aangrenzende coupé zat een clubje Fransche studenten, die den geheelen reis reeds door hun ge zang en drukte de aandacht op zich gevestigd hadden. Plotseling kwam er beroering onder hen en in lange rij trokken zij el kaar vasthoudend, door den geheelen trein. De passagiers keken lachend naar de vroolijke bende. Frentice stond op en ging, gevolgd •door W’eedom nti naar de leege coupé der studenten. „Zag de dames vroeg Fren tice vlug. „Ja, manr juffrouw Fritzgeraid is er niet, dus is onze reis nutteloos. Ik moet terug naar Parüs. Mevrouw Mareelle heeft alleen de Indische mee genomen.” Koleninvoer. iemand, die zich dezer dagen van de toestanden In de Belgische steen kool nijverheid is op de hoogte gaan stellen, verstrekt aan de N. R. Ct. van zijne bevindingen de Volgende belangrijke mededeelingen „De koleninvoer in Nederland van uit België is op het oogenblik meer dan bedroevend hot Kolenhureau te Utrecht geeft geen voldoende orders tm het komt mij voor, dat meerdere Belgische mijnen, zooveel eenigszinu mogelijk verzet plegen. Ook de verlading van de kolen, vooral de overlading te Brussel, is meer dan slecht geregeld, en ik vraag mij af, hoé de handelaren In brand stoffen, die Anthracietnootjes ontvan gen, die bij de overlading tot gruis zijn gesmeten, hun brood moeten venttenen met dergeiijke waar. Men zal wel zeggen, dat critiek ge makkelijk is, en dit geef ik gaarne toe, doch wat ik omtrent Anlhraciet- verlnding in België heb gezien, gaat alle paal en perk te buiten. V’idgcns de tegenwoordige veria- ding van de kolen is de import in Nederland ongeveer 120.000 ton per rnnand, dit is circa een z e s <1 e deel van wat België ons gemakke lijk zop kunnen lev er eik, indien de zaak naar behooren geregeld ware. Dit cijfer is niet uit de lucht ge- gn*pou. doch bet resultaat oener zeer matige berekening, door een erkende spcialileit gemankt, In indiiHlrirkolenis de afneming van het Kolenhureau zeer g e- r i n g, de mijnen die Anthraciet en den zich in eigen booten redden en werden na eenige uren roeien floor de ..Firano opgcplkt. dat drie Zeppelins in den afgeioopen nacht een bezoek brachten aan de oostkust van Engeland en bommen wierpen. De anti-luchtvloot-kanonnen kwamen in actie en Engelsche vlie gers stegen op, doch konden de lucht schepen niet vinden. Vijftien huizen werden verwoest of ernstig bescha digd, tal van deuren en vensters ver brijzeld. Verscheidene branden wer den veroorzaakt, welke echter spoe dig konden worden gebluscht. Ande re belang rij ue schade werd niet aan gericht. Voor zoover tot nu toe bekend is geworden worden twee mannen, drie vrouwen en vijf kinderen zwaar ge wond en negen mannen, vijf vrouwen on negou kinderen licht gewond. Bo- vendien worden een man en twee vrouwen vermist, die vermoededelijk onder de puinhoopen zijn bedolven. Onder <le personen die werden troffen, was slechts één soldaat, zwaar gewond werd, waren burgers. htg naai’ Parijs Ik zal er voor zor gen, dat de bagage teruggezonden woi’ilt eli «Ie kamers weder bespro ken.!' Hij verwijderde zich van de loop plank en Weedom volgde. De twee mannen die op de loopplank stonden, Volgden eveneens. De studenten, die niet verder dan C’alhls gingen, liepen nog wal op en neer en namen wuivend afscheid van hun kameraden, die aan boord wa- Zij maakten nog steeds evon- wat ik verder zeg. Ga tins aan ,,..k wanneer ik u steeds zeg, het niet te doen. Begrepen „Ja, inaar ik heb met mevrouw Marcello niets té maken,” protesteer de Weedom. ;,Ga niet terug naar Parijs,” hield de detective han. Vraag u zelf af. hel» ik u tot nog toe verkeerd geraden Weedom moést toegeven, <int Frén- tice’de zaken steeds goed had door zién. „Volg mijn raad op,” herhaalde do jonge man. „Ga aan boord, wat er ook gebeurt. Meer kan ik nu niet r.<wn." De studenten waren reeds op den terugtocht en beide mannen verlieten de coupé en hernamen hun eigen plaatsen. Te Galais zagen Weedom en Fren lice Mevrouw Mareelle uitstappen met de Indische. Eerst was deze niet gesluierd, doch na eenige minuten trok ze haar Voile omlaag, alsof zij bevreesd was voor zoovele menschen. Men gihg aan boord. Op de loopplank stonden een paal mannen, die op zij gingen om hen te laten pastoeren. Ffentice trok Weedom zacht zijn jas, om hrtn te beletten aan boord te gaan. Hij wachtte, tot alle passa giers op de boot waren en vtoeg toon luid „Dus u gaat morgen te- ^ASPÈra

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1