OD ZOON M tan»’ EKEN - HMIII ie soliede meubelen Stoelen, Kasten, :hilder(jen, Theeta- n,Stijlameublemen- en peluch, Boeken- «persoons onbesla- bedstellen, Kapok- Slaap kamermeube- alles spotgoedkoop- e Leerstoelen vuu/ kast f20.-, W Spiegels f5.50,17-M ■OOD’s: De Oorlog. Vrijdag 10 September 1915. Me Jaargang. I Zon- behalve 82 il KVlLLBTOn DB STEM DER LIEFDE. U op dit Bid SXTZD2U L. 'BLE1Ï exi. ^.d.'rrertexLtïeToleud. voor G-ou-cLeu ezx Oxxxstxelcezx. en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. hmlinuklISt* otterdam. i ■exL-ws- Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. Uitgever» A, BRINKMAN EK ZOON. bekendmaking rau dag en plaats der najaurskeuring SOORTEN I' voor pirtl- Bij deden ;n, Amsterdam. Legergroep van Hindenburg. Van HOOFDSTUK XXI. be- i doen (Wordt vervolgd.) u rinkman Zn., Gowh Naar het E n g e 1 s c h, door PAUL URQUHART. LEVERING ng hun De uit een van is oote voedingswaï uien Medaille*. arende scheikundig» Ische Tandartsen e» nemen was V* blik f 0,90 n 1»~- n 0,75 w 0,80 a ir- '/.blik t OJO 0« 0,45 0.4ó O# 001IN'IIE (IHIIAVI. ioc. Ons Genoegen, n vergadering „Arm*. moederszijde en naam en woonplaats van den fokker. Een Hengst, na bovenvermelden ter mijn aangegeven, wordt van de keu ring uitgesloten tenzij de Commissie geen bezwaar tegen toelating heeft en de eigenaar of houder vóór den dag der keuring eene som van f 10 bij voornoemden Secretaris stort.” Inschrijvingsbiljetten voor de keu ringen zullen op vrachtvrije, schrif telijke en onderteekende aanvragen aan eigenaren en houders van Heng sten door den Secretaris der Provin ciale Regel ings-Commissie, den heer J. C. Roodzant Kzn., Valken- bosehlaan 40, te ’s-Gravenhage ver strekt worden. GOUDA, den 10 September 1915. Burgemeester en Wethouders voorn oemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEUSDE. F RIJ S DER A DV E RTEN1TlE.N: Van 1—-5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer w 0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. eken wij geregeld mogen ontvangen concerten, vermakelijH^ m» dan in onze •f**' wel zeggen, dat de opdracht, die mij noodzaakte de stad uit te gaan, kwam van een zekeren kolonel Bloomer, die per slot van rekening geen kolonel schijnt Ie zijn. Hij zou gisteren het resultaat van mijn onderzoek komen jioóren, maar is natuurlijk niet ver schenen.” „En u weet niets van zijn vrien den, do Fritzgeralds vroeg Wee- dom, de detective angstig aanziend. „U stelt meer belang in de Fritz- geralds dan in Bloomer,” merkte deze rustig op, „en de man gaf u de in formaties, die u het liefste had „Niet precies. Hij gaf me informa ties, die, zoo ze juist waren Weedom wachtte, doch vertelde daar op den man de geheele geschiedenis, die hij van den pseudo-Leverington vernomen had, overtuigd dat hij de zen man vertrouwen kon en moest. „Een eigenaardige geschiedenis en ongetwijfeld met een bedoeling ver leid. Zal ik verder onderzoek doen?” ..Heel gaarne,” antwoordde Wee dom, Hij was er nu van overtuigd, dat juffrouw Fritzgeraid niet aansprake- ïijk kon. zijn voor den dood van haar zuster, en hunkerde naar de volko men oplossing van het mysterie. Café „Het Schaakbord" Ledenvergadering Pw I, dan dat de politie kolonel uner’s huis bewaakt, en dat die officier nog niet is teruggekeerd." „En jij je schijnt geen fortuin- RT' PRIJS VAN HeVTbÖÏÏ’NEM ENT PW kwartaal M.® Idem franco per postiou Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1,!MI Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 311>Ü Agentende» Boekhandel en de Postkantoren. nasporingen Bloomer.” ..Dat is de schakel", viel de de tective in. „Gewoonlijk noem ik geen namen van mijn cliënten, maar ik wil In Belgil. Mechelen. Uit een correspondentie in de N. Ct.: Toen ik vanuit de tram in de verte reeds den toren van Mechelen in het land zag staan in dezelfde stoerheid van weleer, kwam er een groote vol doening over mij en toen ik een half uur later onder den toren zelf stond en merkte, dat hij nagenoeg niet ge* schonden was, drong het nogmaals, tijdens dezen oorlog, tot mijn bewust- zijn door, dat er toch veel en sterk overdreven wordt. Indien ook de schade aan do kerk zelf toegebracht groot is, veel te groot (de kleinste beschadiging zelfs zou te betreuren geweest zijn) indien ook de glasruiten verbrijzeld zyn en groote gaten hier en daar in de zijgevels en in het dak geslagen werden, zoodat de midden* beuk van den tempel met houten wanden werd afgeschut, waartusschen de godsdienstplechtigheden nu gehou den worden, toch kreeg ik volstrekt niet den indruk, dat het gebouw red deloos verloren is, wel integendeel, dat het nog zeer goed kan worden her steld. Dat was een nieuwe reden tot groote voldoening. En misschien was het wel, ten gevolge van die beide waarnemingen en ook door de omstan* digheid, dat de painen nu waren opge ruimd, dat de ergste schade, die de stad zelf geleden heeft, n.l. de ver nieling van de straat, die de „Ijzeren I^een” heet, nu niet meer zóó erg voorkwam. De minste vernieling is natuurlyk al erg genoeg, maar in ver gelijking met wat ik, fama dixit, ver wacht had, vond ik toch over het voortreffelijk ondersteund. De stor mende Infanterie, stelde zich in het bezit over een frontbreedto van meer dan twee kilometers van de vijande lijke stellingen ter diepte van 300 tol 500 nieter en van verschillende steun punten, o.a. van het door de Fran- sehen veelgenoemde werk Marie ThA rèse. Dertig officieren en 1999 man werden gevangen genomen; 48 mi trailleurs, 54 mijn werpers, een revol- verkanou werden buit gemaakt. Gedurende den nacht van eergiste ren op gisteren werden te Londen de dokken en andere haveninrichtingen niet omgeving rijkelijk met miplof- bare en brandbommen beworpon. De uitwerking was zeer bevredigen!. Onze luchtschepen, die zeer heftig werden beschoten, keelden zonder eenige schade terug. DiHlschc vliegtuigeekaders i een aanval op Nancy. Aan het Oostelfjk Front. Doorbreking van het Ruuische front. Een bericht uit Weenen d.d. 9 Sept, meldt Gisteren werd het Rus sisch front ten Noorden van O I y k a doorbroken. D o e b e r o, het tweede punt van de Wolhynischen driehoek, is geno men. In de stad rukte gistermiddag de Oostenrijksche landweercavalerie binnen. De lager aan de rivier gelegen sperforten zijn in Ooattenrijksch bezit. I let O ostent ij kS e h e commu niqué van 6 Sept, luidt Leger van generaal Von Bohrn ‘Ermolii. De aan do boVen-Ikwa en voorbij Nowo Aloksiniec vooruitgedrongen Russische hoepen, die in den sector ten Wes ten van Trembowla over de Sereth waren gekomen zijn grootendeels der teruggeworpen. In de gevechten, die hier tegen den in aanlal overwe genden vijand plaats hadden, grej de Duitsche garde-bataljons onder lonel Von Len, met bijzonder j den uitslag in. Aan den boven! van de Sereth en de Dniester heerscht betrekkelijk rust. Bij de gisteren ge molde verovering van do vijand«*lijke stollingen van Nowo Siolka-Zostoec- kowa had bij den strijd te voet de door luitenant-vekknaarschalk von Briidermann aangevoerde cavallerie een overwegend aandeel. Van de in het Jaziolda-gebied strijdende Oos- lenrijksch-Hongaarsche troepen hebben gedeelten de streek van Micholin be reikt, ten Zuiden van Rozany. Het Duitsche communiqué van 9 Sept, luidt du Oostzee lot ten oosten van Olita geen belangrijke verandering. Tus- schen Jeziori en de Njemen weert de vijand zich hardnekking. Onze troe pen naderden Skidel. 'l en zuiden van de Njëmen onttrok de vijand zich aan een nederlaag door den terugtocht achter de Selwjauka. Op den weste lijken oever handhaven zich nog slechts achterhoeden. De legergroep maakte 3Ö50* gevangenen en vermees terde tien mitrailleurs. Legergroep Leopold van Beieren. Ook hier werd de Zelianka op vole plaatsen onder gevechten met de vij- a nd olijke achterhoeden bereikt. Ten zuiden van Rozana is de overgaag de Rozanka geforceerd. De Oos- ruk- uoord- lijke reis te hebben gehad." Weedom vertelde zijn wedervaren, waarna hij zich wat ging verfris- schen. Na hel ontbijt begaf Weedom zich naar West-End, waar Leverington’® kantoor gevestigd was. Door een klerk, dien hij niet her kende werd hij bij Leverington toe gelaten. Op het eerste gezicht be stond er wel gelijkenis tusschen de zen man en den Leverington, dien Weedom reeds ontmoet had, doch bij nadere beschouwing zag hij, dat hij een ander voor zich had. ,,ïk kom voor een vreemde zaak”, zei Weedom. „Mijn cliënten komen nooit voor gewone zaken,” antwoordde de de tective glimlachend. „Juist, ik ontmoette een ander, die zich uitgaf voor Leverington, doch nu heb ik ontdekt „Ja, ja, dat weet ik al. Mijn vriend Milford stelde me er van in kennis. Ik heb onderzoek gedaan* Een van mijn klerken is omgekocht en heeft een man ioegestaan, tijdelijk zijn kan toor en naam in gebruik te om u te ontvangen. Wie het weet ik echter nog niet." Ik kwam hier, om hem te vragen, J te doen over kolonel Krijgsverrichtingen ter Zee. In en om de Dardanelles Het Turksche oommuniqué van 9 September zegt: Het groote hoofdkwartier meldt In den Ana forta-sector werd, gelijk geconstateerd is, op 8 Sept, door de uitwerking van ons tegen de vijande- Jijke stellingen ten Zuiden van Az- makdere gericht artillerievuur, de ontploffing van munitie en granaten in de vyandelijke loopgraven veroor zaakt. Bij Ari Burnu wierp de vijand bommen met vergiftige gassen tegen onzen linkervleugel, doch bereikte daarbij geen resultaat. Bij Sedil-Bahr' had aan weerszijden slechts zwak vuur plaats. Op de andere fronten viel geen enkele verandering voor. Uit Berlijn wordt d.d. 9 Sept, ge pield Een nieuwe doorbraak? Het oorlogspersk wartier bericht, dal, wegens den doorbraak van het i leger van Bohm-Ermolli aan beide zijden van den spoorlijn BrodyDub- no het Russische front in dezen sec tor met één ruk ongeveer .10 K.M. achteruit geworpen werd. De vervol ging werd met groote kracht op Rus- preth fcHch gebied overgebracht. we’ JDeze terugtocht is te gevoeliger, hten, (|ïnr (|e moerassige oustelijken oever ’rwe-, v»n Jkwa-rivier, zuidelijk cLV*rf3 i)ubno, nauwelijks te verdedigen r RP’ en de Russen gedwongen zullen zijn WW de spoorlijn Dubno—-Krzemienice prijs te geven. Aan het Italiaanache Front Het O o s t e n r Ij k s c h e commu niqué van 9 Sopt, luidt De alge- ineene rust houdt aan. In de om streken van de Schluderbeek verdre ven onze troepen door hun vuur zwakke vijandelijke afdeelingen, die legen onze Popenustelling opdrongen. Eveneens werden 2 Italiaanache com pagnieën, die in het Uarnlbagebied een van onze steunpunten aanvielen, teruggeslagen. Vijandelijke patrouil les, die den Monte Ciadenio wilden bestijgen, werden afgesloten. volgens de wet op de PAARDEN FOKKER IJ 1901. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van GOUDA, niakeu bekend: dut de gewone Rijkskeuring van tot dekking bestemde Hengsten van leu mmsle 2 jaar in hel najaar van 1915 voor Zuid-Holland zal gehou den worden te Leiden op 19 Octo ber, Rotterdam op 20 October, Dor drecht op 18 November, Dirksland op »1 October. Voorts vestigen zij de aandacht reu belanghebbenden op den inhoud van de artt. 1 en 5 van het Konink lijk Besluit van 14 Augustus 1901 (gtbl. 204), gewijzigd bij Koninklijke Besluiten van 25 Juni 190G (Stbl. 1.15) en 6 November 1906 (Stbl. 278), [er uitvoering van de artt. 8, 11, 13, 19 en 21 van de Wet op de P a a r- don fokker ij 1901, luidende „Art. 1. Tot de najaarskeuringen worden toegelaten alle Hengsten die miuste 2 jaar oud zijn. Tot de voorjaarskeuringen worden alleen toegeiaten a. Hengsten, die daartoe aangewe zen zijn bij de najaarskeuringen van het voorafgaande jaar h. Hengsten, die volgens eene schrif- ielijke verklaring van een geëxami neerde Veearts wegens ziekte niet op de najaarskeuringen van het voor afgaande jaar hebben kunnen komen; e. Hengsten van 3 jaar of ouder, die uil het buitenland of uit een an dere provincie ingevoerd zijn, na de najaarskeurifigirn van het vooraf gaande jaar d. Drie-jarige Hengsten, die de cigenaare of houders om aannemelij ke redenen, ter beoordeellng van de Provinciale Regelings-Commissie niet als twee jarige in het najaar te vo ren lieten keuren. Art 5. De eigenaar of houder, die feu Hengst ter keuring wenscht aan te bieden, is verplicht daarvan ten minste 3 weken vóór de keuring vrachtvrij eene schriftelijke en onder- teekende aangifte te zenden aan den ■Secretaris der betrokken Provinciale Regelings-Commissie met opgave van van den Aan bet Westelijk Front. Hel 1 r a n s c h e namiddag-com- muiiiqué van 9 .Sept, luidt In Ar tois had een handgranalengevecht en een geweervuur plaats; In de loop graven van den sector van Neuvilte pn Roclincourt een vrij hevig ge schutvuur. Ten Zuiden van Atrecht, in de slruek van Roye, in de Argonne en hi (Ie streek van Fontaine aux Char mes werden gedurende den geheeieu jiacht hevige gevechten geleverd. De Duitschers hernieuwden aanvullen met groote heftigheid, linie der Frauschen werd, met Zondering van een gedeelte van loopgraaf ten Oosten van .Layon en Biiuirviile, overal behouden. De l''ranschen maakten eenige gevange nen en veroverden een mitrailleur. Uit Lotharingen, in het bosch van Parroy worden eenige gevechten ge meld, waarbij de Franschen in het vóórdeel bleven. In dé Vogezen had een bommengevecht plaats op de hoogte ten Oosten van Metzeral. Een vijftigtal bommen werden door Fransche vliegtuigen in den nacht van den 8en Sept, op het station vur Chalieronge geworpen. liet Duitsche' communiqué van 9 Sept, luidt In de Argonnen dron gen gisteren ten Noord-Oosten van Vienne ie Chateau onze Wurtemberg- sche en Lotharingsche regimenten ten aanval vooruit, door «de artillerie --- -----l-X-,.., M!LL_^ „Zegt U me dan, waar ik U kan vinden, als er iets bijzonders ge beurt.” Mevrouw Marceiie schudde het hoofd ei» keek langs hem heen in zee. „Ik heb niets toe te voegen aan hetgeen ik IJ gisteren zeide,” hernam zij na een oogenblik van stilte. „Het is beter als U aan U eigen werk gaat en U niet meer met onze zaken inlaat.” „Hier hebt U tenminste mijn adree,” antwoordde Weedom, haar zijn kaar tje gevend. Er kwamen passagiers langs hem gewandeld en de gelegenheid tot ver dere conversatie wae voorbij. De dame nam het kaartje zwijgend aan en ging naar de Indische, die juist haar hut verlaten had. Mevrouw Marceiie wachtte, zoodat het Weedom onmogelijk was, met de Indische te praten en nadat zij de boot verlaten hadden, trok de vrouw opnieuw de voile over haar donker gelaat. Wederom namen zij een gereser veerde coupé en toen Weedom op haar wachtte, bemerkte hij nog een ander persoon die de dames zeer op lettend gadesloeg. Hij wierp een blik op den man en zag een bekend gelaat. Niet zoodra echter had hij Weedom bemerkt, of hij verdween snel onder de reizigers die zich op het perron heen en weer bewegen. over lenrijksch-Hongnarsche troepen ken voort door hel bosch ten wasten van Selez. Legergróep van Mackeneen. homsk is de noordelijke oever van de Jasioldu vermeesterd. Door ons oprukken naar het noorden gedwon gen, ontruimde de vijand de stellin gen bij Bereza-Karloeska. Tusschen Hporowskiesj en het Dnjepr.-Boegka- iiaal wonnen we verder terrehfr\ 'Pen zuiden van Ostrof is de over de Sereth vooruitdringende vijand op zijn rechtervleugel teruggeworpen. 22) Weedom voelde zich ten zeerste VbI?ielU’. .nu hÜ wist, dat de dames veilig in haar hut bevonden en “ar vervolgers waren achtergebleven- Poch tevens bedacht hij, dat zij rB darijs zouden gaan, om er Wwouw Fritzgeraid op te sporen. voelde spijt, niet achtergebleven e doch Frintice had het zoo s«*il(l en Weedom had een groot «trouwen in den detective. loen allen in den vroegen morgen of Dover reeds zichtbaar ^ntmootte Weedom mevrouw Mar- alleen op het dek stond. De in bl®** tot het eind der reis huL fjoette de oude dame en vroeg of hij ook van dienst kon zijn. voiu k6ren mi^n *and nu*’’ **wle hij er aan toe, „en daar ben n“.wchiinliA heter bekewl U." jg’’ w he®! vriendelijk, maar alles kmtri°r One eregeld,” antwoordde ze 'w ®n onvriendelijk. Bij snelde den man na, doch liep legen een kruier aan, wiens last viel zoodat Weedom een koffer op den voet )<rëeg. Met een kreet van pijn onderbrak deze zijn vervolging. Juist zag hij de beide dames over hot per ron loopen. Hij wist niet wat verder te doen. Hij wachtte tot zij in de coupé hadden plaats genomen en liep toen langs den trein, terwijl hij zorgvul dig alle coupé’s inspecteerde. „Hier is nog plaats,” riep de sta tionschef, doch Weedom liep door. „Ook goed,” mopperde den man en nijdig sloeg hij het portier dicht en floot, waarna de trein zich in be weging zette. Weedom liep nog op het perron rond en zocht naar den man, die zijn aandacht getrokken had. Hij kwam echter tof de ontdekking, dat Fritz geraid, want die was het, ontsnapt was. Weedom nam den volgenden trein naar Londen en Het zich direct naar Stanley Poole brengen, die juist zou gaan ontbijten. „Is er nog iets gebeurd,” vroeg Weedom na de wederzijdsche begroe ting. „Niets, Bloomer’i Regelings-Commissie met a. naam en woonplaats eigenaar en houder 1». naam, ouderdom, ras, kleur en bijzondere kenteekenen van den hengst, benevens, indien deze in een stamboek is ingeschreven, stamboek en stamboeknummer c. zoo mogelijk afstamming van don hengst zoowel van vaders- ais van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1