>s r f ÏU 1 SMITS, uhandel. m. EKEN laibriwz’ r II De Oorlog. RES VOO! Dinsdag 14 September 191ft. ft4e Jaargang? t iMPEN tl I L. DE STEM DER LIEFDE. j I telefoon latere. 82. Pil ^Tie-UL-ws- e±x -A-d."v-extexxtielolsLca. ttoox G-oixclsi, exx OxxxstxolcQZX. behalve Zon- en Feestdagen. FEUILLETON VerBohijoit dagelijks Telefoon Interc. 82. Uitgeven A. BRHKMÓ EN ZOON. kevmslkvim. 48. Gouda. 10. van de A zich op i'l HERD 1! 70 te PAUL URQUHART. de •>Wm roeg z o >ote voedingsw»irh. (Zen Medaille*. mi nacht werd oen vereterkingen bij van en re op is om ver- gedu- i dag s van In de van kleine vuur inge- 1 bnjo- Naar het Engolach, >c. Ons Genoegen, 7% vergadering „ArnoM* geptoebc pogingen, de vlam bij het einde van zijn sigaar te krijgen. Hij wngx-ldo naar den kant van den ke gelbaan en probeerde iets te zoggen. Iemand heeft er Iets ingedaan,” stamelde hij en bracht zijn hand naar het hoofd. Zijn oogen werden wijder en alle kleur week uit zijn gelaat, terwijl hij met een luiden kreet neer viel. -_v be- Het vooruitzicht van een langen tocht en de daaraan verbon den financieel© voordeelen schenen ro__ in een der buitenwij ken als doel van zijn tocht opgaf. - „Je zult moeten wachten, want^lT ga weer terug ook,” zei hij. chauffeur bracht zijn wagen int weging. Het vooruitzicht van i genomen. De tegen- 'op het ge- vervolging is in vol- voor zijn afzetting publiceerde zijn hlad, de „Petrogradêki Wjedomosti een <>proep tegen de Doema, die groeft opzien gebaard heeft. De sa menzwering togen den grootvorst wordt eerst nu na zijn afzetting be kend gemaakt, wat den toestand toe kent. De politie heeft 50 personen gevangen genomen. Georg Bernhardt schrijft Ik bon niet in stAat de beteekenis lp overzien van de gevolgen, die dj afzetting van grootvorst Ntoolajet als opperbevelhebber van het Rt sche leger op militair gebied hebben doch op politiek schijnt mi’ wicht te irgeatelde linie niet sullen be- zy sullen daar biet komen dan weg niet lyken te hebben be den wagen aan rden kant’ zetten, een partijtje met me «Reien F’ ing van 1—5 r uruinng, rmc n-gt-i meer o ruk Reclkme* f 0 Omqte letten en randen naar plaatsruimte. kegelbaan. iemBnd gnWeest, terwijl hij. „Een d .die in een auto kwam Venster Uw spel gade* tr uz.lizuan 11 li dér te zijn, want hij had bijna niets «rMtronlrArt tnon bil VAi4rr>lr (Wordt vervolgd.) naam van inkman A Zn., CJoiri. I I d Het OoBtelijk doel der Duitzchers. Ik blijf bij de meaning, schrijft Po- lybe in de Figaro, dat het doel der Duitscheis in Rusland Petrograd is. Hun huidig offensief beweegt zich zeer duidelyk naar den enormen hoofdcirkel der spoorwegen, die Riga en Lemberg verbinden en, over de Dwinsk gaande, Wilna, Sarny en Rowno. Grootsch plan. Ieder begrypt het proote voordeel van de Duitschers, indien zij dezen grooten verkeersweg van 800 werst in hun handen krygen. Hij zou hun verbindingen verzekeren en hen in staat BtellenXhun troepen snel naar door de Russen bedreigde punten te vervoeren. Hindenburg be haalde zijn groote zegepralen met zijn spoorwegen. Ijy bluft, met recht, trouw aan zijn taktiek. De Duitschers hebben thans drie hoofdgroepen op het Russische front. In het N., van de Baltischo Zee tot Grodno, aan de Wilija en aan de Nje- ».BegRj met de Indische lenig vinden.” „Dat heb ik getracht, maar het ia een fiasco geworden.” Weedom beschreeef zijn pogingen. Poole kon een glimlach niet onder drukken. „Ik geloof, dat je meer diploma tisch had moeten te werk gaan,” zei hij. „Morgenochtend «al ik het eens probeeren Blijf vannacht hier, dan gaan we er morgenochtend op uit.” Den volgenden morgen gingen bei den naar ('haring Cross en Weedom wees zijn neef den chauffeur, dien hij reeds den vorigen dag ondervraagd had. Poole wachtte tot het zijn beurt van uitreiden was en sprong toen in de auto, terwijl hij een^ der bekende uitspanningen (lOllkMHE COURANT. P RU S D E R AD VI RTENT lÉN: Van 1—gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden dexe legen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regel» f0.35 by vooruit betaling elke regel meer 6 cl». Reclame* f 0 per regel. - De Duitsche Pers en het aftreden van Grootvorst Nlcolaas. De Duitsche bladen bespreken nog steeds druk het aftreden van Groot- vorst Nicolaas als chef van den Rus- sischen genenden staf en zij verdie pen zich In de meest uiteenloopende gissingen. Over de politieke oorzaken van uleze gebeurtenis worden door de i rierlijnsche bladen nadere bijzonderhe- i dAn bekend gemaakt. Toen de libe rale heiwtirming begon zou de groot vorst zich hardnekkig daartegen ver zet hebben. De pogingen tot het vormen van het zwarte blok, dat alle reartlonnaire krachtpn aan zich trachtte te verbinden, moeten aan hem persoonlijk worden geweten. Het zou geen geheim zijn, dat de grootvorst onlangs weder nieuwe plannen ge smeed heeft tegen de Doema. Kort oogenblikken kwam hier om te kegelen,” zei. hij, maar er Is niemand. Kun je jen plotseling opgewon- u 8edachte, dat' juffrouw Fritz- u I m’^chicu ontvoerd was, door heden die naar parijs waren terug maakte hem angstig. De in- ..eur z/ig dat jjjj jie( meende. *(Bub fcjhet nieuws voor dat - ounles n, verlailen Jheeft hii. - day nieuw#” antwoordde „het vervult niij met ahgst. dat U bezwaarlijk Pnd kunt Het Oosten r ij kache commu niqué van 18 Sept, luidt Rusaische aanvallen op ons front in Oost-Ga- licië duren voort. Aan de monding van de «Sereth hebben wij sterke vij andelijke strijdkrachten teruggewor pen. Het gevecht leidde op talrijke punten tot een handgemeen. 7 loopgraven ten Noord-Weslen Strusow werden verscheidene Russische aanvallen door het vAn onze batterijen den kop drukt; anderen werden met de net afgeslagen. ’s Nachts namen de verbonden troe pen hij Tarnopol een stelling in op de hoogten ten Oosten van Kozlow en Jezierna. Deze stelling sluit zich bij het front aan, dat zich op den oostelijken oever van de midd(?n-Stry- pa bevindt. Deze beweging werd door den vijand niet verhinderd. Bij Nowo-Aleksinse hebben hevige gevechten plaats. Ten Oosten Dubno drongen on«e troepen den spoorweg voort. van langs In de streek van Derazno wierpen wij den vijand op verscheidene punten terug. Het 24e regiment Weensehe landweerin- fanterie onderscheidde «Ich hierbij bij zonder. De verbonden legere in Litauen na men eergisteren bij een stormaanval op het dorp Szuraty, negen officie ren en duizend man gevangen en maakten vijf machinegeweren huif. financieel© voordeelen hem te verblijden. Bij hun bestemming gekomen ging Poole naar binnen, doch kwam na eenige oogenblikken reeds weder plaats. In Champagne en Argonne bij tusschenpoozen een kanonnade. Op het Lotharingiche front beschoten onze batterijen op krachtige wijze de loopgraven en stellingen der Dnit- schers, in de omgeving van Ember- menil, Leintrey en Angerviller. Groe pen van vijanden kwamen uit hun loopgraven en naderden tot onze prik keldraadversperringen. Zij werden echter door net vuur van onze infan terie verstrooid. ten en Zuid-Weaten van Tarnopol op bloedige wijze af. Daarbij werden’ eenige honderden gevangenen ge maakt. Gedurende den nacht werd e?n gunstige stelling, eenige kilome ters ten Westen van de vorige gele gen, ongehinderd door den vijand in genomen. ,De chuffeur verwonderde zich over de liefhebberij van iemand, die kegelt, terwijl de auto wacht, die voor élke 5 minuten wachteii» tien cent kost, doch het leek hem wel. Toen de <)»rtij geëindigd was, of- Ireerde Pool© zijn partner een ver frissing v waarna zij een sigaar op stoken. „Ik moet naar een kegelwodstrijd,” zei Poofcr, „doch was er niet zeker van mijn spel en wilde- daarom op een rustige plaats oefenen. Als iemand je vraagt waar je mij gebracht hebt, wil je wel zoo goed zijn het niet te zeggen, wel’?” „Ni «eg nooit iets van mijn vracht jes.. gisteren kwam or nog een man vlagen ^naar een paar dames, die ik eAn paar dagen geleden gereden had, inaar1 hem heb ik ook niets gezegjd.” /'„Zeker een aanbidder,” zri Poole -achteloos. „Aanbidder Als de een jong en de andere niet zwart geweest was, zou dal mogelijk geweest zijn. Maar ik denk,- dat (He heeren niets goeds in den zin hadden. Ze zei me zoo angstig-fluisterend dat ik haar naar den trein voor Bredford moest bren gen.” „Zoo, zei Poole, en dan op zijn horloge kijkend-: „Kom w^ zullen maar weer teruggaan. Hé, wat be- teekend dat D? chauffeur, die zijn sigaar we derom wilde aansteken, deed ver- afé „Het .Schaakbord’’» cdenvergaijering Pm* ken wij geregeld w logen ontvangen mcerten, vermakeiyW* Ke dan In onze hulp, die imoedig „Hij schiïnt al wat gehad /te heb ben, vooj^ hij hlerkwam,” meende de i waard. „Neen,” antwoordde Poole,is niet dronken. 2<nd om een dokter, terwijl wij hem naar binnen dragen.” De plaatselijke geneesheer werd gewaarschuwd en deze constateerde i terstond, dat het hier geen dronken- schap gold. r Poole had nagedacht en wenkte den i waard in de kt „Is hier ied r wij speelden - vreemde?” „Ja, iemand i en dpor dit iw j sloeg. Dorstig^ scheen hij niet bijzon - t” gedronken, to^n hij vertrok.” -ilan doch op politiek nbied ilj die van het grootste ge- zijn. Niet zoozeer, dat men nu zou mogen aannemen, dat do Tsaar thans niets beters te doen heeft dan spoedig vrede te sluiten, - integen deel de Russische troepen zullen thans met ^verdubbelde krachten trach ten om successen te behalen, doch de groote beteekenls van de af zetting is daarin gelegen, dat de grootvorst al zijn hoop gevestigd had op het Russische leger, en dat de Tsaar hetzeker rjiet gewaagd zou hebben om zijn oom tegen den wil der Russische generaals weg te stu ren. Dat de Tsaar dit heeft kunnen doen bewijst, dat het leger ook politiek gebied niet meer aan de de staat van den grootvorety De be noeming van dan grootvoiw tot on derkoning van den KaukWAïs betee- kont effectief niet» anders dan zijn verbanning, daar hij aldaar ook op militair gobied geen lauweren meer zal. kunnen behalen. J.ül wMihopig’. .Bedoel je f <lal meldt „Noen, dnt mg Ik r««ln In Pnrij». Maar juiat «prak ik den inspec teur Neal, die ontdekt heeft, dat ik me voor haar Intereaaecr en naar Ibudia gewaai* ha»- ka» Hj dat weien „Ik zei wel dat hij wel Wat meer wetiau Mh. Hij hagrijpt wel, dal al» iemand zóoale jij, zich zooveel moeite getrooat, er een vrouw in het spel is. Van de twee dames, die bij kolo nel Bloomer waren, i« er een dood en de andere is verdwenen. Mijn in- teresao In deke zaak wordt verklaard door Lon's geheimzinnige verdwij ning en het' ligt voor de hand, dat de verdwenen dame jon belangstel ling vroeg./ „Maar hét ergste heb ik je nog niet gezegd. Juffrouw Fritzgerald ia niet meer te Versailles. Zij la sedert twee dagen verdwenen, hoewel Fren- Uice schreef, dat er geen gevaar was.. Neal zegt dat zij weg is. „Hoe luidde den brief van de» Franhchman Kan hij ook bedoelen, dat de dame naar een veilige scj^nil- plnats is Weedom herhaalde Prentice’s brief. llOüj^iS'iy^ XXIV Poole riep om kwam opdagen. Weedom waB d^arhte, dat' juffrouw Fritz- w Heden die rt •perteur Versiiftl» vervuil mij mei angst. ,n*j’ dat bezwaarlijk meer ^Wgend kunt zijn dan ik om ontdekken.” mij, dat ik U een on- T"5 ^ding hebt, gebracht,” wuifde inspecteur na een poosje\ men kunneiy wij dkalar nu ech- ^a“, dienst zyn.” dokter rteZe WOord«n verliet hij den kon JwJ0ordat ‘deze verdere vragen begaf zich nair P^oIè. er mijn waard*?” Vroeg- Het Duitsche communiqué van ‘13 Sept, meldt f Uit het groote hoofdkwartier wordt gemeld, dat op het westelijk oorlogs* terrein de toestand onveranderd is. Een vijandelijk vliegtuig werd bij Kortrijk, een ander boven het bosch van Montfauson (noordwestelijk van Verdu») neergeschoten. De inzittenden van het eerste vliegtuig werden ge vangen genomen. Die van het andere waren gedood. In den afgeloopei 'luchtaanval op de Southend gedaan. Aan het Oosteltyk Front. Hel D u i t s o h e communiqué van 13 Sopt, luidt legergroep Hinden burg. Op den linkeroever van de Luna, tuaschen Friedrichstadt enJa- cobstadt werd de vijand Uit verschei den stellingen verdreven. Verder zui delijk gjjkt hij terug. De achtervol gen dei$ lei Schade of kunnen veroor zaken. ijkt hij terug. Juitoche voorhoeden bereikten weg van Eckengrafen (30 K.M. Zuid-Westen van Jacobtrtadt) naar Rakischki. Ook tusschen de wegen van Kupiczkl naar Dunaburg en de' Wilija, beneden Wilna is de opmarsen in vollen gang. De spoorlijn Wilna; —Dunaburg—Petersburg werd op I verscheiden plaatsen bereikt. In de Njemen-bocht, ten Oosten van j Gvodno, wordt de vervolging voort gezet. Aan de Beneden-Zelwlanka werden verscheiden krachtige tegen aanvallen van den vijand afgeslagen. Gisteren werden,'meer dan 3300 krijgs gevangenen gemaakt en twee machine-; geweren veroverd. Legergroep prins Leopold Beieren. Dq vijand trekt terug wordt achtervolgd. Meer dan 1000 Russen werden gevangen Legergroep Mackensen. stand van den vijand i^O| heele front gebroken. Ipe jn de richting van Pmsk Un gang. Zuidoostefijk oorlbgsterrein. De Duitochp troepen sloegen gisteren ver- yahejjy krachti^jianvqllenB' (towe hartelijk. „Ik merk dat er toto - gebeurd is.” Weedom viel op een stoel neer en liedekte hei gelaat met de handen.' „De poHlie vervolgt haar,” Mi hij dat een krantenartikel men Hindenburg nyn luitenants Below en Eichhorn, ayn er nog niet in ge* ilaagd, de linie van de Dwina voor Riga, noch die van de Meretschehka voor Wilna te foroeeren. In het centrum wordt het prins Leopold van Beieren opi voor het groote wond van Bjeloveja. r>In het aaiden, tusschen het woud Ah het moeras van de Pripet staat Mackensen. De groep v. d. Ooetanrykaohe generaal is opgesteld tusaohen de moerassen en de Dn jester, langs de Sereth. Deze legers liggen op oen afstand van gemiddeld 100 K.M. van de spoor- mie’a. Voor het behoud waarvan tussen hun terugtocht hebben ge staakt. Er is geen sprake meer, meent Po* lybe, van een omsingeling der Russen in een reusachtig Sedan. Hoe krach tig de Duitsohe legerhoofden na den val van Warschau hnn offensief ook voortzetten, de zeer hoogstaande stra tegie van den grootvorst heeft hen hun prooi ontroofd. Stap en stap wy- kende uit het terrein, dat moest prijs gegeven worden, de versterkte plaatsen opofferend zoodra deze hun rol van vertraging van den vijandelyken op marsen vervuld hadden, achter zich dorpen en steden platbrandend, heeft hij het leger gered, het leger, dat zeker groot verliezen leed, maar welks mo reels kracht geen oogenblik bezweek en dat thans in overvloed ammunitie begint te ontvangen. Al wil ik niet zeggen, dat de Duitschers do door hen voorgestelde linie niet nullen be reiken, na een t zaaid. Zij vorderen op het oogenblik niet meer dan 4 tot 5 K.M. per dag. De herfst met zijn regen volgt ook. En dan is er ook de Tsaar! Aan het Italiaanache Front Het llallaanoehe communi qué van 13 Sept, meldt De vijand deed 2 nachtelijke aanvallen op 10 Sept, in de Rtonz-vallei, welke beide alge©togen werden. Bij den boven loop van de lauoiuto vielen wij de alerke stellingen aan, die nog op de Plezzo-helUngen in het bezit van den vijand waren, met aanmerkelijk suc re©, niettegenstaande ^een hardnekki ge!) tegenstand. In de Ftoza-zön© heb ben vijand olijke ufdeellngen ïn ge blindeerde treinen van Gorizla ge tracht ©en overval tegen onze loop graven ten Zuiden van Zagora uit te voeren, welke aanval werd afge togen. Aan het Westelijk Front. Het Fransche communiqué van 13 Sept, meldt In ArgonnqLhobbcn in den lóóp van den nacht veilheiden gevechten met handgranaten plaats bij den weg van Béthune naar Atrecht, terv^jl een mynenaanval snel afgeslagen werd ten noorden van het station van Souches. Door de artillerie werd hier en daar’ dezelfde bedrijvigheid aan den dag gelegd. Voor Fay (ten zuiden van de Somme) werd het mijnengevecht hard nekkig voortgezet. In de sectoren van Armancourt, Beuvraignes, alsmede og/ do plateaux van Quennevieres en Nouvron had een hevig bombardement P R IJS V A K HET ABONNEMENT: Per kwartaal i f 1 25 Idem franco per postB 1b<) Mei Gdiluslrêerd Zondagsblad.,1.50 Idem franco per p**l *-®® abonnementen worden dagelyts aangenomen aan ons Bureau: M*aKT 315*j ,,nM‘ Agenten, da> Boekliandel en de Postkantoren. INRICHTINGEN .elk e Gevaar, R--- U i u d r D, BURGEMEESTER der-gemeen- te GOUDA Gelet op de artt. 6 en der Lun- ''‘orenaee Ier algemeen® kennis, dat da Secretarie ter visie ie gelogd «Teoek met bijlagen van J. H. van Straaten te Gouda om vecfluming tot uitbreiding zijner Moo. WttHtfCherij. door den bouw van «en ketelhAs en de vervanging van den betoaanden Stoomketel wan 10 M2, verwarmingsoppervlak in het perceel gelegen aan den Bleekeresin- gel No. 70, kadttHtraal bekend Sectie A No. <107 Dat op Dingen den 28 bept tuber W15. dee namiddags ten 1>j i r“ hef Raadhuis gelegenheid i bezwaren tegen de gevraagde gunning in te brengen en dat rende drie dagen vóór die i op de Secretarie der Gemeent de ter zake ingekomen sehr fturen kan Worden kdnnie genomen. De aandacht wordt op geves tigd, dat volgene de beetaapde juris- prudentie niet tot beroep gerephtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet voor he't Gemeentebestuur of mi of meer zijner leden rijn ver- srtamen ten' einde hunne bezwaren liwteling toe te lichten. GfWDA. don 14 September 1915. s% wrgemeester en Wethouders voornaemd. R. L. .MARTENS. De Secretaris. J. v. HEUSDE. richt 1379.)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1