I i ook )OD’s: >D, De Oorlog. Woensdag 15 September 1915. ■flo. 12883. 54e Jaargang. Uitgever» A. BRINKMAI EN ZOON, 1 nviLLÊTÖN 1 stuns Ink*' M STEM DER LIEFDE. BERICHT. Verschijnt dagelijks jrf pï(ïïs"van’ïietTaïïïïïïIn 'Yelefoon Interc. 82. jT5.eu.-ws- ezn. ^h-d.wertexi.tieToleud. voor GrovucLeu exx OaacxstrslEezx. behalve Zon- eh Feestdagen. Telefoon Interc. 82. MENT: r 1,25 Te Washington aou men bereid >(jn ad, X. Brabant >uda. Prssi- OORTEN tor parti- ’VERING met Weedom hteef en Hij begon met er een hotel te zoe- vroeg {Wordt vervolgd.) vMten, ikman&Zn., Good* lONSCHADf RN - HOLLAND. wat 1 soms iets deed dag- K<‘- InMk. en gesloten. Uit informatie bleek dat de bewoners juist een half te voren naar Bradford waren Aan het Westelijk Front. Hatfranaohe communiqué i M 4 blik f 0,90 1,- A76 0,80 1,- IR p**i keer V0M1U0IS nMKtn (F. 1.71). I JNP «MMM. 3 alle aanwezigen met aandacht gadesloeg. 26) •♦Kan U zien of hij Naar het Enf.laeh, door PAUL UHQtIHAHT. Papen oen vrijgeleide te bieden. De Engeisch-Frenache leuning in Amerika. Uit New York wordt d.d. 14 Sopt, gemeld, dat het huidig plan van de Engelach-Fransohe finanoieele oom- missie i4 dollar, op directe Britache en sche i lijke Bi, «a zMi I O”‘. m. a. SH kM weoeohe. *J"W| J*,g administratie. -ou-aimna Hiaamn uuutu a amt nmunt- 0 I trouw dien vqpt in 't geheel niet.” „Ik geloof wel, dat Indischen ge schikt zijn om in dienst te hebben,” meende Weedom. „Tot gisteren was er hier nog een dame mot een Indische dienstmeid. Ik zag ze tijdens de lunch en hoorde toevallig, dal zij een adres opgaven van 'een huis in het dorp, waar ik woon, ik moet namelijk slechts voor een paar dagen in de stad zijn.” Weedom informeerde langs een om-’ weg naar het adres en besloot er den volgenden morgen heen te gaan, daar hij er (tenzelfden avond niet meer zou kfinnen komen. Reeds vroeg was hij den volgen den morgen in het dorp aangekomen, tot zijn verbazing vond hij alles - uur ver trokken. Uit een zeer nauwkeurig on derzoek bleek hem, dat zij naar Arn- side zouden gaan en een der dorpe lingen dealde hem het adres, dat hij toevallig vernomen had, hoogst wel willend roede. Weedom ging terug naar Bradford, om daar de trein naar Arnside te nemen. doch hjj kon niet weg voor half vier. Hij trachtte zoo goed mo gelijk den tijd door te brengen en ging naar het station tegen deh tijd, waarop den trein zou vertrekken. Juist toen hij wilde instappen, zag hij iemand die zijn aandacht trok. De Tsaar als opperbevelhebber. De Tiigliche Rundschau vertelt van de militaire opleiding van den Tsaar, die nu zelf hel bevel van zijn troe pen op zich genomen heeft. Van alle heerschers in Euiopa, zegt het blad, is de Tsaar stellig hei minst mili tair -gezind en het minste soldaat. Reeds de wijze waarop hij. soldaat werd, is kenteekenend. Van zijn ge boorte af, behoorde hij tot hel garde- reginient van PgrobraejMeki. Tot zijn negentiende Uevensjiar echter had hij niets met het militaire leven te doen. Eerst toen werd hij naar Kras- uoje belo gecommandeerd, om daar dienst te doen. Wegens hel groote gevaar van nihilisten, werd dit streng geheim gehouden. Zoodra de kroon prins bij de troep aangekomen was, werd kolonel Kamenaki van de garde gendarmerie uitgekozen om voor de veiligheid van den jongen* luitenant te zorgen. Overal werden in de hui zen wachten opgesteld om toe te zien, dal er niets gebeurde. De bataljons commandant richtte bovendien nog een geheimen dienst onder zijn man nen in, zoodat ieder soldaat een spion was en zich door de anderen be- spionneerd gevoelde. Als do kroon prins naderde, waagde niemand zich te bewegen. Hij was yan een onge looflijke «veelde ontgeven. De regi mentscommandant was grtJotvoTst Ser gius, die later in Moscoti vermoord is. Deze had op den Tsaar een ont zaggelijken invloed, die minder op militaire dingen dan wel op politieke betrekking hadden. Grootvorst Ser gius was geen streng militair opvoe der voor zijn luitenant. Als marschen van dertigkilometer In de Argonnen. De Deutsche Tagesztg. verneemt uit Genève, dat de Fransehe bevelhebber in de Argonnen de verwijdering van journalisten aan t Argonnefront heeft tooien. Volgenn de Zwitsersche bladen moe- '*n de jongste verliezen der Fran- schei, jh Argonnen het sterkst van »ne voorgaande hebben bedwan en •>P 38.000 geschat kunnen worden. W 1.50 1.50 w 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. t. Ons Genoegen, 7% ergadering „Arnold uur. Bovenzal 5. Ledenvergadering inkellera-vereenigiWk dé,Het Schaakbord denvergaderjng Pte- sn wij geregeld tijdig gen ontvangen 'ff* eert en, vermakelijH* dan In onze v/osienrijKsche oorlogste wartier dat de gevechten aan de Sareth voor en na in hevigheid toenemen. Lte Kussen hebben, (foor hun par- lieele successen, hel vaste voornemen om hun algemeene positie aldaar ie v erbeteren en otteren voor dal doel steeds meer menschen op. Met ongekende hardnekkigheid wor den hun aanvallen geleid. De brug- gehoofden spuwen, als het ware voortdurend nieuwe wtormcolonnes. Ook hebben de Russen hun artillerie hier versterkt, zoodat het geraas der Kanonnen nooit tot rust komt. Hel geen de Oosten rijksche troepen tegenover ,de overmacht van hun te genstander in dit geveahtetront pres toeren, is iets geheel buitengewoons. Under zware gevechten bij de door- braakspogingen bij Zio|a Lipa, Ka- ropic en öehr, welke bij ruw weer en over zwaar terrein plaats hebben, slaan zij onvenhoeid den eenen storm loop na den anderen af. Ook waarde en voorwerpen van weggebracht. Dit wordt zóó doorgevoerd, dal zelfs het koper van het dak van den Dom werd wegge nomen. Amerika. WASHINGTON, 14 Sept. dent Wilson heeft meegedeeld dat hij zijn belofte niet kan houden om de volgende maand bij een vaderlandach feest in Virginia het woord te voe ren. Sedert ik deze belofte deed zeide president Wilson, Zijn er„ dim-' gen gebeurd die groote wijzigingen brachten in den stand van zaken Wij hopen en bidden allen dat de hemel moge opklaren, maar wij kunnen daarop aan dezen kant van den Oee- aan geen invloed oefenen en het te onmogelijk te vóórspellen hoe de ta ken zullen loopen. Mijn ervaring ia, dat de quaeslies zoo plotseling opge komen, dadelijk en met zooveel over leg on voorzichtigheid dienen te wor den behandóld, dat ik mijn gedachten niet met andere dingen mag laten be zighouden. Hhld. maakt zouden worden, dan was er steeds een wagen bij tie hand, waarin de kroonprins achteraan reed. Ser gius echter meldde Tsaar Alexander, dat luitenant Nicolaus Alexandrawiwj een groote militaire oefening nu^ge maakt had. Tsaar Nivolaas woonde steeds de manoeuvres van zijn leger bij, maar allen hadden den indruk, dat hij er niet het geringste belang in stelde- Ze duurden daarom slechts kort. is het opnemen van een biljoen op directe Britache en Fran- regeeringsbona, zonder gezamen- zekerheidutalling. De financiers meenen, dat er alle reden ia aan te nemen, dat deregee- ring der V. S. geen bezwaar aal maken tegen de leening op grond van de overweging, dat het niet neutraal zou zijn, indien geld verkryghaar werd geateld, dat hier allemaal weer beat eed zal worden. Dp ontruiming van Petrograd. Uit Berlijn wordt d.d, 14 Sepi. ge seind Uit Petrograd wordt aan de Iterlingöke Tidende geseind, dat de ontruiming der stad wordt voortge zet. Ook worden alle zaken van voorwerpen van metaal streng Per kwartaal - Idem franc» per post Met Gdliustrêerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Markt 31, bij <toze Agenten da van 14 S^t. meldt Da kanonnade daurt- voort aan den Fur en noordelijk en zuidelijk van Atrecht. Onze artillerie ten noorden dg Oise en aan het Aiane-Marne- kanaal bombardeerde vernietigend de landelijke stellingen. Er waren artil- Iwiwevechten en verrichtingen met bommen in Champagne, in de Argon- aen en tuaschen Maas en Moezel. Als weerwraak voor het bombardeeren van Luneville en Compiègne wierpen 1G Franache vliegtuigen honderd bom men op Trevee, waarmee zij het sta tion en de Kijksbank raakten, alsmede ób bommen op het station Dommary Baroncourt. Andere vliegtuigen bom bardeeren de stations Donaueschingen m Marbach. ‘I, blik f 0.50 0,65 0,45 0.45 n 0,56 GOIIMHE COURANT. PR IJ S DER “adv ËH TENT I N Van f—5 gewone regels met bewyslummerf 0.55 Elke regel meer.0.10 Hy drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van I5 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaalaruimte. De Hl rijd aan de Sereth. De B. Z. tl. M. verneemt uit het beun aekfegbn hebben. Weer binnentredend vroeg hij ver lof, van .de telefoon gebruik te mo gen maken on belde Weedom op, wie hij de toedracht der zaak vertelde. Weedom vroeg of hij den man wil de komen bezoeken, doch Poole oor deelde dat niet noodig.- „Neen, neen,” riep hij, neem lie ver de eerste trein naar Bradford. De anderen zullen er ook heen gaan, zoodat het nu maar de kwestie ia wie er het éferat is. Het spoo/1 lijkt me gemakkelijk te vinden, want een In dische zal daar ook wel de aandacht getrokken hebben.” De chauffeur had het bewustzijn herkregen en word, nadat Poole hem een schadeloosstelling had gegeven, die hem in staat stelde den verderen (lag rust te houden, naar huis ge bracht. Inmiddels had Weedom den trein naar Bradford genomen. De Vereenigde Staten en de oorlog. De toentand kritiek? Een part, telegram uit New York d.d. 14 Sept, aan de N. Crt. meldt De toestand wordt ah kritiek be- zchouwd naar aanleiding van Duitsch- landa blijkbare ongeneigdheid de daad van den commandant der „Ambie” te verloochenen. Op de mogelykheid van afbreking der diplomatieke betrekkingen worden vrijelijk door de pere toespelingen ge maakt. Berichten uit Washington houden vol, dat de Duitsche militaire attaché Von Papen eveneens door Duitschland zal worden teruggeroepen, ter verge- makkelyking van een compromis. 'Towj de man zich oven omdrauhle slapie Weedom vlug in en vouwde een krant open, waarachter hij zich verborg, evenwel zoodanig, dal hij den ander goed zien kon. Hij herkende den imeudo-Ijevcring- Ion. .Mei schrik constateerde bij, dal zij» vijanden dus odk het spoor gevon den hadden, doch tevens deed bel hem genoegen te bemerken, dat zij hem niet vóór waren. Aan elk., station lette hij op of Le- verington soms den trein verliet, doch de man bleef evenals hij zitten. Er stapte aan een der stations een passagier 'in, die oen gesprek aan knoopte. „Treinen gaan langzaam ate men haast heeft,” begon hij. „Ja, doch een Vluggere manier van 'rejzen zal er bezwaarlijk zijn te vin den,” vond Weedom. „Dat hangt er vrfn af waar U we zen moet.” „Ik moet naar Amsidf/’ Dnn moet U te Cafflförth o verstap pen. De trein gaat vandaar met een groeien bocht en stopt aan alle sta tions- U kunt er vlugger komen, ate U te AVennington uitstapt en van daar per aufo gaat.” „Xöudt ge denken,” vroeg Wee dom hoopvol. „Zeker. Het zal oen rit van een half uur zijn. Maar dan moet altos natuurlijk vlug gaan. Er ia daar ken, waar hij in de vestibule i-. Hij knoopte een gesprek aan met een der gasten, on nadat zij eenigen tijd gesprokén hadden over allerlei onbelangrijke dingen, veranderde Wee dom het gesprek handig en zij be gonnen over Indië en de Ihdiërs. «f „Ik houd nie( van die zwarten,” zei de man. „Mijn zwager is in In- di(" gew’eest en heeft een inlandsehe -JOA m isaui ‘iqowjqoSMm aposipaq hij deed bij het - —j iets deed met r™* glazen, die er vlak achter op tafóltje stonden in 1 toCk niet’ <lftt hi<l er WmiJ zou echter kunnen zijn, ik ben even weg geweest, ik wcl gezien, dat iemand wat snuif tteaM0 an^erman^ bier deed en deze k f*to.m‘lro»ken werd. 'Maar dit F*d snuif. De arme kerel zal toch ^«erven, denkt U Klagen naar binnen, waar de vwzekerde, dat de chauffeur «iiui4U>!eV/ïar waw> Jf’°°le doorzag de faaainu 1Je man had achter het 'eriio?6 g€B}aa,‘ ea het geheele kruis* m- aa,lkeboord. zoodat hij uaar R» dat mevrouw Marcelle afw^°ru r*’ Ti^en8 66,1 kor’ Idj iets "e <er 5eide spelers had ee,‘ ^er K*azen gedaan en waard hem niet had over- 200 °e^ Poole’s glas wel een 1 Aan het Oosteltyk Front. Hel Duitsche communiqué van II Sept, luidt: Legergroep van ge- neraal-veldmaarschalk'' Von Hinden burg. Op het front fusschen Duna en Wil ja ten Noord-Westen van Wil na gaan onze gevechten geregeld vooruit. 5200 man werden gevangen genomen, benevens een stuk geschut, 7 munitiewagens,' 13 machinegeweren en veel bagage buitgemaakt. Ten Oosten van Olita gaat de aanval voort. Aan de Njemenbocht ten Noord-Oos- ten van Grodno, gelukte de vervol ging tot halfweg Lida. Verder zui delijk naderen wij den Szczara-sertor. Hel station Lida werd ’s nachts ge bombardeerd. Legergroep vangeneraal-veldmaar- schalk Prins Leopold van Beleren. De vervolging tegen de Szczara gaat tot aan de rivier voorwaarts. Eeni- ge achterhoeden werden verslagen. Legergroep van generaal-veldmaar- schalk Von Maokensen. Ook hier kon de vijand de vervolging niet tegen houden^ Eenige honderden gevange nen werden binnengebracht. Zuid-Oosteii^t odrlogstooneel. De toestand is voor onze troepen onver anderd. In en bij de Golf van Riga. Het Duitsche communiqué van 14 Sept, luidt Op 12 September on dernamen Duitsche watervllegmachi- nes een aanval op Russische oorlogs schepen in de Golf van Riga en to gen Riga-Dunamunde. Een der vlieg machines kreeg voor de Golf een vijandelijk vliegerstationschip in het oog on wierp er met succes bommen op, daar brand werd waargenomen. Een tweede vliegmachine viel een torpedojager met bommen aan, waar- 'vun er één doel trof. Een derde ontdekte in de Arens- burger Bocht een tweede vliegeisüt- tionschip en rankte het tweemaal met een bom. Een vierde machine, die bij Zerol een gevocht met twee Russische vlie gers moest aaabinden, slaagde er in, een torpedoboot te naderen en haar eenmaal met een bom te raken. Een vijfde vliegmachine ontdekte twee vijandelijke duikbooten, die on der water voeren, en wierp er bom men naai*. De- uitwerking kon niet worden nagegaan. De zesde en laatste vliegmachine wierp zap hommen op de werf ie Dunamllnde, waar torpedobooten ge bouwd worden, benevens op de werkplaatsen. De bommen troffen doel. De Britscha verliezen. Uit Londen wordt d.d. 14 Sept, gemeld In het Ijagerhuis deelde de onder minister van oorlog mede, dat de totale verliezen, tot 21 Augustus be dragen 381.983 officieren en man schappen, te weten gedood 4965 of ficieren en 70.992 manschappen, ge wond 9073 officieren en 24L(Xtö man- schrppen, vermist 1501 officieren en 33.466 manschappen. Roemenië en de Donanmonarchie. Naar uit Boekarest wordt gemeld, stelt de Roemeenscho pers mot vol doening het feit vast, dat de gezant, graaf Czernin, bij den minister-presi dent is verschenen, waar hij ambtelijk verklaarde, dat do thans aan den gang zijnde militaire maatregelen noodza kelijkerwijze de afsluiting medebrach ten van zekore verkeerspunten zoowel op do Zwitsersche als de Roemeensche grenzen. Do Oostennjksch-Hongaar- scImj gezant legde er den nadruk op dat de maatregel in geea enkel opzicht tegen Roemenië gericht is. Roemenië en Rusland. Volgens uit Boekarest ontvangen Irorichten is d« Roemeensche gezant te Petersburg, Konstantin Diamandi, onverwachts te Boekarest aangekomen. Deze aankomst wordt met nieuwe voorstellen der Russische regeering in verband gebracht, volgens welke Rus land zou geneigd zün een zeker deel van het Bessarobioch gebied aan Roe menië over U laten, voor het geval het koninkrijk bereid is aanstonds aan den oorlog deel te nemen. iemand die een auto beeft, welke ik zelf ook wel eene huur. Ik geloof, dat ik hier zijn adres heb. De man begon Ie zoeken eu over handigde Weedom eên briefje „AIh U ann hel volgende stelten even uitstapt en «en telegram zendt, zou hij aan den trein kunnen zijn om U te halen.” W (•(•dom deed dit Toon zij te Wciiningtnn aankwa men, zei de gedienteifce medepassa gier „Wacht nn oven, «te U wilt. Ik moet hier toch uitetap|>en en «al oven zien of de auto er is. Misachten whh hij niet thuis, toen het Megram kwam on zoudt ge den trein ook niet moer halen.” Hij stnpte uit wachten. Alle passagiers waren reeds uit en ingeetapt. De pwrUer» werden dicht- geworpen en de >hef zette het fluitje aan den mortd. Weedom wachtte, met een voet op do treeplank staande. Het signaal wwrklonk en langzaam zette de trein zich in beweging. Rood van Inspanning vetscheen Weedomes ntenwe vriend op het per ron. Itel Duitsche communiqué van U, Sept, luidt Met hier en daar tta groote activiteit dor artillerie verliep de dag overigens zonder be langrijke gebeurtenissen. Een zwakke aanval dor Eranschen tegen het slui- zenhnis van Sapigneitl (ten Noord westen van Reims) werd afgeslagen. Op Trier, Morschingen, C’hateau-Sa- lins en Donaueschingen werden door vijsnddijke vliegers bommen gewor pen. Bij Donaueschingen w’erd een personentrein met mach inegeweerv uur beschoten. Eenige personen werden gedood en gewond. Van het eskader dat boven Trier verscheen, werd bij Ixnnmeriugen, ten Zuid-Westen van Feutsch, een vliegtuig omlaag ge- Nchoten

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1