)0N i Hennen! De Oorlog. Maandag 20 September 1915. 54e Jaargang. DB STEM DER LIEFDE. SIJSR, .heker. i Heeren! boekhandelaar: F 15 CT. I FEUILLETON Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. bericht. DE ADMINISTRATIE. 23 r mi r parti- k'KRlNCi schied. de ant- ir flacon. N. Brabant N-QUELLE IRONWATERl geen ndermeel armee! de hij "KOKO" IS ZUIVEi El HELDER OW TE OEMUIKEM EN HEEfl "VERDiEMITL* Naar het Engelseh, door PAUL URQUHART. samen met onze bondgenooten in Lijfland den overgang van den Noor delijken oever der Schara. Aan het Italiaansche Front Het Italiaansche communiqué van 19 Sept, luidt De gevechten duren voort hij de Monte Corton, ten Noord-Westen van Arsiero, waar de vijandeliijke aanvallen zijn afgesla- gen. De operaties, die ten doel hetw ben don vijand geheel uit het Plezzo- hassein te verdrijven,, werden hervat. Na hevige aanvallen op de hellingen van den Rombon, slaagden wij er in den vijand te naderen en de sterke linies door te breken. Op de Monte Javoroeek werden een observatiepost en twee blokhuizen op* geblazen. Wij maakten vijftig gevan genen. Do aanvallen van den vijand in het Kars-gehied zijn afgeelagen. Zuidoostelijk front. Op het front der Duitsche troepen begonnen de Russen den terugtocht. De buit van Nowo-Georgiewsk be draagt blijkens de thans volbrachte telling: 1640 kanonnen, 23.219 gewe ren, 103 machinegeweren, 160.000 ar- tilleriekogels, 7.098.000 geweerpatro nen. Het aantal bij Kowno buitge maakte kanonnen steeg tot 1301. R «•groei— irwortele mr keer in wryft ink. MUDIi RUIKER! 0.75). Telefoon 37. artistique in 4 klou- e platen betreffende Vrouwenkiesrecht, 'rouwenbeweging, cM., voorstellende' en ontlast U, de Wijsgeerige Hen, de Onderwijs Hen en. Prijs per losse stuk, per map van Dezelfde als brief je van (i et. 50 ct niet voorhanden, igst van postwissel A. STA DERM ANN Het Oostenrijksch-Hongaarsoh communiqué van 18 Sept, luidt: In het Tyroolsche en Karinthische grensgebied had gisteren niets bijzon ders plaats. Een boschbrand vóór onze Porenastelling, ten zuiden van Schlu» derbach, dwong de Italianen hun linie te ontruimen. In de streek van Flitsch poogt de vijand steeds onder de verliezen onze versterkingen te bena deren. De herhaalde Italiansche aan vallen op den Ravelnik en tegen de stellingen bij Javoruk werden tot staan gebracht. De bewering in het Italiaansche stafbericht van den 160n, dat wij ge schut gebruikten, hetwelk blauwzuur bevat, is, zooals van zelf spreekt, een verzinsel. TERUGGAAF VERCOEL' der Franschen werd afgeslagen. Deze laatsten maakten daarbij eenige vijan den krijgsgevangenen. In den Roye- sector verliep de nacht vrij onrustig, maar zonder dat het tot een infan- terie-gevecht kwam. De Fransche bat terijen zijn met Duitsche mitrailleurs en troepen achter het front in gevecht gewikkeld geweest. Tusschen de Oise en de Aisne heeft ten noorden van Fontenoy een loopgraafgevecht, als mede geweervuur vergezeld van eenig artillerievuur, plaats gehad. In de om streken van Berry-au-Bac en in Cham pagne heeft een voortdurende leven digheid van de artillerie aan beide zijden plaats. Gisterenavond zijn ten oosten van St. Mihiel Duitsche batte rijen tegen vliegtuigen buiten gevecht gesteld. In de Vogezen heeft in het bosch van Voilu een bommengevecht, alsmede granaat- en kanonvuur plaats gehadin de vallei van Sondernach verliep de dag zonder infanterie-ge- vecht. De twee sloegen Beiden liepen bij het hek. Daar zag Weedom de trekken van ■den man, die hem had overwonnen. Inspecteur Neal.” Juist, dokter Weedom. Dit is een kolossale vergissing. Ik dacht dat ik de rechte man had, en als ge me niet had gestoord, zou dat ook zeker het geval geweest zijn.” „Dus U loerde ook op hem U zult moeten toegeven, dat ik hem juiet bijtijds bij den kraag nam.” „Misschien,” antwoorddeNeal raad selachtig. „Feit is echter, dat hij ont snapt is.” „U zag, wat hij doen wilde Hij was van plan, den band door te snij den en zou dan zeker, wanneer den wagen op den duisteren weg stopte, de Jnzittenden zijn aangevallen.” „Dan zou ik ook gereed zijn ge weest,” antwoordde Neal., liet begon Weedom duidelijk Het Duitsche communiqué van 19 September meldt: Legergroep generaal- veld maarsch alk prins Leopold van Beieren. De terug trekkende vijand werd achtervolgd; de legergroep bereikte de linie Mnie- nadowieze Derewnoje Dobromysl, waarbij de vijandeljjke achterhoede teruggeslagen werd. Legergroep generaal-veldmaarschalk Von Mackensen. Ten noorden van Piusk is de Wisliza bereikt; ten zui den van de stad .is de rivier overge stoken.. Legergroep van Von Hindenburg. De omvattingsaanval van het leger van generaal Von Eichhorn tegen Wilna, leidde tot een volkomen succes. Door de onophoudelijk oprukkende omvattingsbeweging en den gelijktij- digen, scherpen aanval van de legers van v. Scholtz en Von Gallwitz tegen het vijandelyke front, is de vijand I sinds gisteren tot den overhaasten terugtocht over het gansche front gedwongen. Het krachtig versterkte Wilna viel in onze handen. De vijand wordt vervolgd. streek der Dissenka verschenen Duil- .sche detachementen. De vijand bezette bet dorp Widzy, terwijl de voorhoede het station van Vileika bezette. Op den linkeroever van de Wilija, ten Westen van Vileika is het tot he vige gevechten gekomen. De geveoh ten op het front ten Westen van Owinsk (Dunabiyg) duren met de zelfde hevigheid voort. Wij sloegen aanvallen der Duitschers af ten Noor den van Houkst en brachten hun groote verliezen toe. Bij onze tegen aanvallen maakten wij hier ongeveer honderd gevangenen en begroeven na het gevecht een groot aantal lijken van den vijand, die zich bij de ijzer- draadversperringen ophoopten. Wij sloegen eveneens een aanval der Duit- schers bij het spoorwegstation van Jelowka, ten Westen van Houkst af en berokkenden den Duitschers, die wegvluehtten zware verliezen. Bij een tweeden aanval slaagden de Duit schers er in onze loopgraven met hun zware artillerie geheel te vernie len. De Duitschers, die aanvallen deden in de streek tuséchen de me ren van Ovile en Sanufvft, werden in hun loopgraven teruggteworpen door ons artillerievuur. Tijdens de aan vallen op onze stellingen in de streek deN meren, ten Zuid-Westen van Du- naburg, moesten de Duitschers naar hun loopgraven terugkeeren ten ge volge van ons hevig vuur. De hard nekkige aanvallen vin 'den vijand zijn hier niet gestaakt^./ j mannen stonden op en zich het stof van de kleeren. naar een lantaarn Aan het Westell |k Front. HrtFrensohe communiqué van 18 Swt luidt Op het westelijk front was de nacht teer bewogen in Artois, den sector Nenville-— Roclincourt, voor Roye en op het plateau van Quennevière. Stort vloeden van artillerie-kogels van de veraehillende kalibers, bomgevechten, geweervuur, maar zonder infanterie- gevechten. In de streek van Berry-au-Bac, om Perthee, tusschen de Aisne en de Argonne voortdurend hevige kanon- nade. Aan de Dardanellen had van 12 17 Sept, geen enkele belangrijke be weging plaats. De Turken vielen ver scheidene malen ons front aan met een mijnenstelsel, dat tot dusver nog niet door hen werd toegepast. Den 17en ’s morgens werd een vijan- delijke galerij, die op onze tegenmijnen was aangelegd, vernield. De operatie slaagde uitstekend, zonder eenig ver hei aan onze zijde. Men meldt, dat te New-York door een groep Fransch-Engelsche finan ciers besprekingen voor een leening van 21/] milliard zijn geopend. Zij zijn op het punt van slagen gekomen. De even tallooze als weinig nette pogingen der Duitschers, om deze leening te beletten, hadden niet het minste succes. Het Fransch.e middag-commu- niqué van 19 Sept, luidt In Artois heeft in de sectoren van Nenville en Reclincourt een bommen-, granaat- en geweervuur plaats gehad, alsmede een zeer levendig artillerie vuur, gedurende een gedeelte van den nacht ten zuiden van Atrecht. In den wetor Vailly-Bretincourt wordt even eens een vrijlevendig kanonvuur van loopgraaf tot loopgraaf gerapporteerd. In den Fayl-sector ten zuidwesten van Peronne zijn de Duitschers na een zeer sterke mijn te hebben doen sprin gen, tot een aanval overgegaan, die door het infanterie- en artillerievuur GOUDSCHE COURANT e:n- ■voor O-o'vlcLsu en Oncxstrensean. PRIJS DER ADV E R T NT ÏËN Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Hot Duitsche communiqué van 18 September luidt: Legergroep v. Hindenburg. De vij andelijke aanvallen bij Schlok werden afgeslagen. De aanval op het brug genhoofd bij Dunabnrg werd voort gezet en een deel van de vijandelijke voorstellingen genomen. Bij Wilna kwamen onze troepen verder vooruit. Tusschen de Wylia en de Njemen is het Russische front op verschillende punten doorgebroken. Sinds heden morgen vroeg bevindt de vijand zich op den terugtocht, 26 off. en 5380 man werden gevangen genomen, 16 machinegeweren buitgemaakt. Onze rechtervleugel en de leger groep Leopold van Beieren brachten sterke troepenmachten Over de Scha- zara. De vijand begint te wijken. Legergroep Mackensen. In de buurt van Telechany en Logischin, zuid wes telijk van Pinsk is de vjjand verder achteruitgeduwd. De buit bij de ver volging in de richting van Pinsk ver hoogde zich tot 21 off. en 2500 man gevangenen en 9 machinegeweren, hoeft hij niet mede. Weedom bleef nog even waSh-ten on liep toen zoo vlug mogelijk naar het huis der Medway’s. Hij zag de wagen Voor het hek staan. De chauffeur verwijderde zich, iterwijl de heer Medway het stuurrad 'nam. Twee figuren in wijde mantels ver schenen in dè verlichte gang en lie pen naar de auto, waarin ze plaats namen. De wagen reed langzaam de laan uit en voorzichtig nam Medway den scherpen bocht op den heuveltop. De wagen reed zoo langzaam, dat Wee dom die te voet kon bijhouden. Juist liep hij ef vlak achter, toen een man uil de heg sprong. Weedom zag een mes schitteren. Hij greep de hand van den man op het oogenblik, dat deze probeerde, de band van een der achterwielen door te snijden. wagen reed door. Alles was zoo vQig jfegaan, dat de inzittenden er niets van gemerkt hadden. De man liet vlug het mes vallen en wierp Weedom van zich af, doch deze hervatte den aanval. Plotseling sprong er een derde man uit de heg. Zij worstelden met het gevolg, dat allen op den grond vielen. Ten slotte had Weedom één der mannen met ijzeren greep vast, terwijl deze hem ook vasthield. De derde verdween. Lional voelde al spoedig, dat zijn Het Oostenr.-Hong. communiqué van 18 September luidt: Het Russische offensief in Oost- Galicië is de kop ingedrukt. Aan de Strypa ontruimde de vijand gisteren het gevechtsterrein der laatste dagen en week aan de Sereth terug. Het achtergelaten oorlogsmateriaal en an dere kenteekenen van een overijld vertrek wijzen er op, dat de Russische terugtocht met groote haast is ge schied. De verliezen, die de vyand voor onze stellingen heeft geleden, zijn zeer groot. Aan de Iwka is de toestand onver anderd. In het Wolhynisohe vesting- gebied duren de gevechten met ster kere Russische strijdkrachten voort. Wij sloegen talrijke aanvallen af. He den heroverden wij gedeelten van ons front in die streek. De Duitsche troepen forceerden te tegenpartij niet te spotten viel en ’t tduurde niet lang, of hij was over wonnen. De ander hield hem geheel in bedwang en ontstak toen een elec- trische lantaarn. Toen het licht op Weedom’s gelaat viel, ontsnapte een uitroep van verrassing en teleurstel ling den mond van zijn tegenstander. HOOFDSTUK XXVIII. Krijgsverrichtingen ter Zee. In de Middellandsche Zee. Uit (Jon«tantinopel wordt aan de Frf. Ztg. gemeld De levendigheid worden, dat de inspecteur niets ver heugd was over het feit, dat de wa gen was doorgereden. Blijkbaar had hij willen weten wie er zich in be vonden. Neal zei niets, doch Weedom kon wel vermoeden wat hij dacht, en zei „Ik geloof, dat ge evenals ik, wel had willen weten, waarheen de auto gègaan is „Dat zal ik wel ontdekken,” ant woordde Neal. „Weet U misschien, wie die man zooeven was „Ik weet, alleen dat hij lid is van de bende Bloomer c.s.” I „Dan weet U zeker ook wel, wat hem hier brengt Zelf is U toch ook ■niet op een vacantiereisje „Ik zal eerlijk zijn,” antwoordde Weedom. „Nadat U mij gezegd had, dat juffrouw Fritzgerald Parijs ver laten had, was ik zeer bevreesd voor haar veiligheid. Ik kwam hier, om dat ik dacht, iemand te vinden, die me er over zou kunnen inlichten.” „En had Uw onderzoek succes „Neen, de eenige voldoening, die ik kreeg, was de herhaalde verze kering, dat zij veilig was. Op dit oogenblik heb ik niet het minste ver moeden ,waar zij zijn kan.” „Dat is jammer.” zei de inspec teur op drogen toon. „Hoe langer zij wegblijft, des te erger voor haar.” - PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal f J^Gdlluslreerd'zondagsblad,1.50 Idem franco por post. 1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 311>Ü onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. Xli. «loh 1 o°*- Mt Had w.n.ohen te abon- oatvaagan de tot dien datum HNOMjnoade nummer, gratie. 30) ..Ik hoop dat de jonge dame, die “«rouw Marcello gistteren naar den *«wtrij<l vergezelde, niet ziek is vroeg hij terloops. Hij keek mevrouw Medway uit- orwhend aan, toen hij deze vraag Jhw» doch zij was of er op voor- O d’ 01 ”1 wi8t nietS- w j/611 .?®er natuurlijke toon Wrdde zij tenminste ..Br is geen andere dame.” L** dan zal ze pas gekomen 1°’ hield Weedom vol. kan U alleen zeggen, dat er Mevrouw Marcelle en haar andere gasten hier de mevrouw Medway een toon, die geen verdere ak duldde. F^ond op en liep naar de deur. door ii 10 heen en wandel^e dit eenzame heuvels, om over ‘euwe mysterie na te denken. "«een andere gast Beteekent dat, Aan het Kaukasische front Het R u s s i s c h e communiqué van 19 Sept, luidt Op 16 Sept, heeft in (ie kuststreek kanon- en geweervuur plaats gehad. In de Olty-rlehting had den in de omstreken van Khistaspor en Bez door onze patrouilles welge slaagde verkenningstochten plaats. In de Aoutakh-ricbting hadden gevechten plaats tusschen onze afdeelingen en «Ie Turken in de omstreken van Jhirvancheikn en Mitvan. In den Waiirsector werd geweervuur gewis seld tusschen onze cavalerie en Turken bij het dorp Vast an en don berg Kelerech. Op het overige front viel niets van belang voor. Het Duitsche communiqué van 18 Sept, meldt: Vijandelijke schepen, die zich vopr Duinkerken vertoonden, werden door onze vliegeniers aangevallen. Een tor pedojager werd geraakt. Op het front bleef de toestand on veranderd De Franschen trachtten vruchteloos bij Perthes een hun ont rukt stuk loopgraaf te heroveren. Het Duitsche communiqué van 19 Sept, luidt: Ten Zuidoosten van Brag a/d. Som me veroorzaakten, wij in en achter de vijandelijke stellingen een goedgelukte ontploffing. In het zich daarbij aan sluitende gevecht hadden de Franschen bloedige verliezen. Wij maakten eenige gevangenen. In de Westelijke Argonne werden eenige vijandelijke versterkingen door ;ons artillerievuur met groote verliezen voor den vijand opgeblazen. Een levendig artillerievuur duurt op het grootste gedeelte van het front voort. Aan het Oosteltfk Front. Het Russische communiqué van 19 Sept, luidt: Op 17 Sept, leverden in de kuststreek, in de richting 01- ,ty en Doutake, onze afdeelingen ver kenners goed geslaagde gevechten. In den Wan-sector had een gevecht plaats tusschen onze cavalerie met zwerven- ide benden Koerden, ten Oosten van Begi’ikal. Ten Zuiden vap Dwinsk, in dat er nooit een derde is geweest, •of dat zij gisterenavond vertrokken is?” Hij maakte een vrij groote wande ling en keerde eerst, laat in den ’avoiul terug. Na het diner ging Weedom naar de rookkamer, waar verschillende lieden uit den omtrek nog even kwa men rooken, drinken en praten. Weedom nam plaats naast een ta feltje waaraan twee mannen zaten, die toen hij naderde, even hun ge sprek staakten en daarna op zacht en toon voortgingen, zooals men dat pleegt Ie doen, als eon vreemde in <le nabijheid zit. Na een oogenblikje stond een hun ner op. Terwijl hij tusschen de tafeltjes door liep vroeg een der andere bezoekers hem iets en Weedom hoorde, hoede man antwoordde dat er nog een groote tocht met den wagen gedaan moest worden. Er werd nog iet? ge zegd, tornt r liep de man lachend- ver der. „Dié is altijd vröolijk, zei de man die was blijven zitten, zich half en half tot Weedom wendend. „Hij is zeker chauffeur vroeg Weedom. „Ja, hij is in dienst bij de familie Medway.” „Hij moet echter alleen de wagen naar huis brengen. De heer Medway rijdt zelf en op deze nachtelijke tocht I (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1