I I ng OOP’s: '01 W1 DD, m i) num i vx De Oorlog. Woensdag 29 September 1915. 12895. 54e Jaargang. fa Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Eerste Blad. SWAAYZ9NKN *emlg^ n STEK OER UCffi. leu.'ws- exx -^^^©xte3XutﮓbleL<Ö. voor O-cnj-cLs- ezrx Oaacxstrelcezx. Veiwliijnt dagelijks behalve Zk>u- en Telefoon Interc. 82. -'J* hoofdstuk txxm. behalve 55<>n- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Ti W hom-do Wstaeiiatr i A BONN KM ENT: :r, bataat uit twee over 315 de Ba* Toestand dit terrein daarmee richtte »r<^g hij kon nauwelijks 'zijn weggeschoven niet als juffrouw Fritzgerald. dokter uit Medd- even rtuk van een zijner het con beter het -ant- I Wordt vervolfd.) ïinkman A Zon i Bouw- en Wonii ir. Onderstandacoi luidt Op de fvijand Dtt nummer Maóer i in de «tra- Maoaeuh va» JV op de stad Zenieni (Seniliu) schoten, die hun doei misten. blik f 0.60 ,0^6 0,45 0.45 .0,55 GÉ©- 4ot Naar hel Engelse h, lioor PAUL URQUHART. zij Pas voet Fransehe _.o-gen. In den «natrek van Soudin bracht de vijand teken wij geregeld ÜR mogen ontvang® concerten, vermakdF* n« dtn in In en om de Dardanelles Het Turkse h o communiqué van 28 Sopt, luidt Aan het Durda nellen- front is de toestand onveranderd. Onze naar terschillendo richtingen Uit gezonden verkenning**! roepen lokten twee vijandeiijke verkenningsdetacne- inenten bij Anaforta en in de omstre ken van Kerewis in een hinderlaag en namen hen gevangen. Anderen on dernamen onverwachte aanvallen op (Je vijandeiijke loopgraven on maak ten gevieren, munitie, een veldleWfqoii en pioniersgereedschap buit. Overigens viel er niets belangrijks voor. t Het O o s t e n r ij k s c h e commu niqué van 28 Sept luidt: De vijand die door de Oosteririjksch-IIongaar- sche-Dhitsche strijdkrachten aan de Styr met omsingeling werd bedreigd, zag zich genoodzaakt zijn, ten koste van groot© otters ondernomen often sief, in bet vestinggebied van w Wol- jhvnië <>p te geven. T)e Russische te rugkocht duurde gisteren den gehee- len dag voort en bracht hel ijande- lijke leger tot achter de Pulilowkan. 28 fiepi. luidt giaenn zijn doorbraaf z.nder «enige gevolg. 1. <W» op vele plaatsen z~‘~ g- vedftêzen. Bij Loos deden ÜagdKclic een nieuwen aanval doch deze verliep totaal der eenig resultaat. val leverde behalve «Uwinst 20 officieren De beteekenls van den Wolhy- nlschen veatlngdriehoek aan het Oostelijk front Do filial Anzeigar gtarfU <p»u leicssairte beschouwing over ds logische belwkenis van den Wolhy- nischon vwtingdrichoek, Rowno-Duck- Doehno, waaraan hot volgend© is ont- leehd „Sedert de laatste dagen van Augustus hebben zich In Wolnyniü en IhjeUialHë zeer belangrijke gebeur tenissen afgespeold, dl© des tb inter- ressanter waren, naarmate hier aan den Wolhynischen rveslingdrlriioek ren laak ten doel viel, die volkomen in tegenstelling i« geweest vpn de opera lieve doeleinden, die indertijd tot hot bouwen vag deze vestingen aan leiding hebben gegeven. Toen In hei laar 187*1 de Russische generaal Tot- leben <1© oaigeving in Wolhy nift lol Aan het Italiaanache Front H« OoHlenrfjkHcho conunu- lliqué van 28 Sept. lukH Up hot Ltolemietenfront deed do .vijand he denochtend eon aanval met handgra naten op do Col dei Uoe», die word atgeolagon. Gisteren beechoten de Italianen opnieuw hel hospitaal van het Homie Krui» In hel Kerngebied mot ongeveer vijftig granaten, alhoe wel dit nog niet geheel ontruimd wan en ,de vlag van Genève droeg. V, blik I 0,90 J 0.75 0,80 1 - fiOlDStJIE COURANT. pwlïs v A N H I T pn kwaria-1 Idem franc» I*1’ I”*1- gel Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks gABKT 31bij A“—‘ Aan het Oostelijk Front. Het D u i t s c h e communiqué van 28 Sept, luidt Legergroep Hinden burg. De gisteren op het zuidwerte- Hjk front van Dunaburg teruggedron gen vijand trachtte in dp achterwaarts gelegen stelling stand te houdeq. Hij werd aangevallen en er uit gewor pen. Zulddijk van Dryswjatysec-had den cavalèriegevechten plaats. Het resultaat vgn het leger van hem aan, feeder en sag, dut die oogen alsof de vrouw lang oen werden ze door 'INVHBM. leze THEEËN word» eleverd in verzegelde jes van wj/, half en een Ned. om i vermelding van Now* r en Prijs, voorzien*» enstaand Merk, is de Wet gedeponeerd. Hch tot de uitvoering t geeerde orden elend, jr. c. BIJL, BREEBAART U te. Hij doel en ficiefcn en nen op. Op de ('ombes-hoogte werd eergis- leren-ai gilleren door groote ontplof fingen de vijanuleljjke stelling een breed front vernield. Het biecht dan een bekan- oogen keken angstig en hij zag, vermoeid waren, gewaakt had. To vreugde verhelderd. „Gij zijt nu veilig,” vroeg hij koortaig. „Ik trachtte zoo goed mo- g<dijk Uw opdracht uit te voeren, (k>ch kon niet meer terugkomen om het U mede te deelen. Wat er pre cies gebeurd is, weel ik niet meer.” „Dat zult ge nu wel hooren,” zei de dame, die hij nog niet andere kende dan als juffrouw Fritzgerahl. „Ik' moet nu den dokter gaan roepen. Ik beloofde dat ik dat zou doen, als U zoudt ontwaken.” Legergroep Von Linsingen. De overgang over de Styr werd beneden Lutzk geforceerd. Onder dezen druk zijn de Russen noordelijk van Dub lin over het heel© front in vollen af tocht. Ónze legers vervolgen den vijand on der achterhoedegei’echlen. Ten Dot ten van Lusk namen omtë troepen vier Russische officieren en zeshon derd man gevangen. Aan de Ikwa en in Oost-Galiciö is de toestand onveranderd. was nog bezig mei van zijn patiënt. revolverschoten en voel- j/Wneling (^n bekende pijn. Toen ”?ij in zwijm. fi .es i.bn t 50 ,1.90 o_. aangenomen aan ons Bureau: Agenten*, den Bpekhaiïdel en de Postkantoren. Aan het Westelijk Front Het F r a n s c h c ommuniqué van bept luidt in Artoi» wonnen ée i’ranschen gisterenavond en he- denaóbl meer en meer terrein in de van de helling oostelijk en znidWijk van Souche®. Ib Champagne bieden de Duitóchers kgMKtaml op hun stellingen die be- whenikl worden door een uitgestrekt ta verborgen net van ijzerdraad. De rfanschen maakten eenige nieuwe vor deringen in de richting van Heuvel 18Ó, westelijk van de boerderij Nava- rin en noordelijk van Massyee in de richting van La Juatici. In de Argonnen liepen hardnekki ge Duilsche aanvallen gisteren met G tot 8 bataljons op onze eerste loop- graaflinie bij Fille Morte en Botanie gedaan op een ernstigen tegen slag uit. Fraasehe tegenaanvallen, 's nachts gedaan, stelden de Fran- schen in staat, bijna op alle kanten de Duitók‘herH te verdrijven, waar deze hadden kunnen doordringen.Het ter rein voor de Fransehe loopgraven is met lijken bedekt. Verder was de nacht betrekkolijk kalm. D tl i t a c h e communiqué van 'J‘ De vijand zette ook zijn doorbraakpogingen voort, ^éenige gevolg. Hij leéd daar- i zeer gevoe de met MgHHH zon- Onze tegenaan- een goede ter en 750 man Mil gevangenen op, wier aantal op uwmwauiv© steeg tot 339 dneieren inbegrepen. Wij maakten 9 wi'hinegeweren buit. Bij 8ouchez, Roclincourt en op het heele Champagnefront tot den drr Argonnen werden de uuvallen dadelijk afgeslagi IjUltFAkL* V n onder merkwaardig niet-begrij- l^.van den toestaiul, cavalerie in bet v«a, die natuurlijk geheel overhoop geschoten werd en vluchtte. Bij het afslaan der aanvallen on- «l«‘rM‘heiddeu zich bijzonder de Sak- H1*w reserve-regimenten en de» troe- l*n van de divisie Frankfurt a/d. Main. In de Argonnen werd door ons oen eine aanval ondernomen ter verbe- PR IJ S O E R A o V E H f E A T TÊkT" Vnn I--5 gewone regels met beivy.snummer. f i.fó Elke regel meer H.I0 Bij drie achtereenvolgende plaat?'Agen wtmlen deze tegen hvee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van I5 regels f(1.35 bij vooniit- betaling, elke regel meer ti ets. Reclames ft 25 per regel. Groote letters en randen na.nr phiahrninile. Von Eichhorn in den Wilna-slag, die leidde tot het terugwerpen van den vijand over de linie Naroez—Smor- gon—VViaehnew, bedroeg aan gevan genen en materiaal 70 officieren 21908 soldaten, 3 kanonnen, 72 ma chinegeweren on talrijke bagage. De inventarisatie van de buit kon door ons snel oprukken pas thans plaats hebben. De reeds lang gemelde ge tallen zijn hier bij niet inbegrepen. Zuidelijk van Smorgon blijft onze aanval voortgaan. Noordoostelijk van Wischnew werd de vijandelijke stel ling doorbroken 24 officieren, 3390 man gevangen genomen en 9 machi negeweren buit gemaakt. Legergroep Leopold van Beijeren In den sector van Doberdo ver ijdelde <>ns vuur de aanvalspogingen van den vijand legen de Mooi© dei bei- busi ZuidoooteHjk front. Ons artillerie vuur vernielde (h* vijandelijke ver sterkIngen aan de boneden-Save. Het vestinggeschut van Belgrado i'..Lth Vopr hij haar kon terughouden, verliet zij de kamer. Dokter Harwey trad even later binnen. „Je bent er dus weer zoowat bo venop vroeg hij. „Het was op 't kantje af. Als he< gehot iets beter gericht was, zou je gedood zijn. „Wat is er eigenlijk gebeurd „Wel. er is gevochten, en hevig ook. naar ik gehoord heb. Maar de juiste toedracht der zaak is mij on bekend. Spreek nu nog niet. Ik zal de verpleegster zenden. Die dame is onbegrijpelijk. Zij heeft* bijna voort- durend hij je gewaakt, dajfien nacht.” Avondf» kwam Poole Weedom kon ni©< "nalaten hem naar bijzon derheden te vragen- „Ik geloof, dal dit h«t laatste avon tuur in deze zaak zal zijn,” meende hij. „Ik moet zeggen, je tegenstan ders hebban zich flink geweerd, zij verwondden twee of drie politieman nen en toen zij bonerkten, dat zij toch niet konden overwiruien, richt ten zij hun revolvers op elkaar. Sleehts één man kregen wij levend in han den.” „En |eeft hij nog „Neen, hij kou nauwelijks zijn eigen geschiedenis .vertellen, voor hij stierf. Hij deed het uit berouw, als om nog genade te verkrijgen. Het was meer een biecht dan een bekan ten!».” „Hij zei ook nog ©enige onvrien delijkheden over ©en fl-ktor uil Modd lesome.” „Miste hij vingers „Ja. hij was de man. wien je het leven redde. De politiedokter had ge lijk, wat het vergif betreft. De man vertelde dat hij een dame gevonden had op mijn gang en met een krab in haar hals met den nagel, waar aan zich he< vergif bevond, doodde hij haar- Hot schijnt evenwel, dat er ook iets in een wondje onder zijn nagel gekomen 1«. de politiedokter zei. <lat de hoeveelheid, die op de punt van een naald kan liggen, reeds ontwaakte toen een zachte aijn voorhoerfd streek. tw”j)I>e|ri«> de pogen en keek in onbekende kamer. sfihBi niet,” zei oen stem,” ver- U1‘ het verband niet. Een paar Bulgarije voor de beslissing. Zoowel iu Bulgarije als iu keu ia ud schijm ue mobilisatie v au stapel te loopen. Het heet, dal de Bulgaarse hu re geer! ng eeryt na afloop der mobiliwe ue antwoord zal geven op de nota der verbondenen en dal dit uutwodrd al wijzend zal zijn. De RuBsischo ge zant te Sofia heeft nog aangedron gen om eerst het antwoord van Spr- vië, dat den 25en verzonden word al te wachten, dóch de Bulguarsohe regeering heeft daarop laten welen, ühi er zulke diepgaande verschillen bestaan tusschen «Serviü en Bulga rije, dal deze niet door de‘ uitwisse ling van nota’s uit den weg geruimd kunnen worden. Iu Bulgarije is uvfcral de staat vjan baleg afgekondigd en de havens eau de Zwarte Zee wonien versterkt to gen een mogelijken aanval der Rus sische vloot. Een telegram aan de Kolnlsche Ztei- tung zégt Intusachen, dut men te So fia meent, dat de oorlog niet vnvobr- wnardelijk moet uitbreken en dat men nog tot een vergelijk kan komen, in dien ScaviP Macedonia afstuat. De Buigaarschc bladen zijn verontwaar digd over het voorstel van den R»ö sischen gezant om Macedon!^ voorlo pig door Italiaanache troepen te laten bezetten. De gezauthoeft nu ontkehd dit voorstel te heïroel^^jjedaan. De Temps zegt, dat^d^noodlge maal regelen zijn genomen om de sa menzwering van Duitschland on Bul garije te. verijdoloh. Zij zullen Woens dag in de Fransehe Kamer worden medegedeeld. Om ongewenschte wrijvingen tps- seben Griekenland en Bulgarije te voorkomen, heeft de Grieksche gene rale stuf aan de grens een onzijdige zóne* van 2500 motor breed laten af hakenen. Met de verbazing «Ier Entonto-Ha den vermengt zich woede, woede over Bulgarije’^ „snooden ondank” tegen over Rusland pn over Bulgarije’s hfb- •»Zij kunnen niet weggeschoven 4?”11, tenzij wij het van buiten uf en dat aou hen waarschnwen.” ”W«i. zet er iemand neer, en laat nier wachten. Zij zitten in de Hallo, Zij willen het anders L"***01' Pas op jongens,” riep tering van de stelling bij Fille Mi>r- leidde let het gewensefete leverde ons bovendien 4 oL “!i 250 man als gevange doodelijk is, en de operatie was juist bijtijds. Hij is nu dood, doch het g«- helm van den moortl is, Voor zooveu de politie or mee té maken heeft, op gelost.” n „Zal er geen verder onderzoek ge daan worden? Verdenking......” „Rust op niemand meer. De man zei, dat hij alleen de misdaad beraam de en volvoerdc. Een reden wilde hij .niet opgeven. .Hij zei slechts, dat de oorzaak cen persoonlijke grief wa$ „Werd Neal gewond „Neen, hij kwam ongedeerd hit het gevecht. Hij had aller zorgvul dig onderzocht, en de geheime in gang in den tuin ontdekt. Hij volgde de mannen naar het huis, dat juf frouw Fritzgerahl je aangewezen had, en stelde zijn mannen zoodanig op, dat de mannen daarheen gedreven zouden worden. Toen zij eenmaal in de geheime gang waren, zaten zij in de val.” „En de leider De man in wiens dienst zij handelden Wat is er van hein geworden Weedom wachtte angstig woord af. „Dat zou ik je niet kunnen zég gen,” antwoordde Poole.,, Maar ik denk wel, dat iemand ander» je kan inlichten over de hoogere politiek in deze zaak. Nu zal ik maar gaan. zucht, dat alle aanbifhlingen der Bn- ivnte-traktnien, welke aanbiedingen der E|rtenle-t rak laten, toch een totale ver nietiging van het zoo gehate Trae- ;fl»t van Boekarest beteekende, van de hand wees. Men wacht mi allwn nog op een snel handelen «Ier Entente, die nooit zal dulden dut het trouwe en mee gaande Servië verpletterd wordt. Indien, schrijft de Matin, Bulgarije aan Servië den oorlog verklaart, (Ion zijn het thans niet alleen meer Grie kenland en Roemenië, die tusschen- beiden kunnen komen, maar ook En geland. Frankrijk, Rusland en Italië. Zon het rekenen op Turkije, dat in tien Kaukasus en op Gallipoli de handen vol htsdl'V Zoil het rekenen op Diftlschlaud en Oostenrijk On getwijfeld rekent het op een krachti ge tussehenkonwtt van deze zijde. De Matin acht die hoop Ijdel. Ze ker, heb Ihiitsche kanon heeft aan de Donau gedonderd, maar het is heusch niet moeilijk, eonlge Dnitsrhe batte rijen onder de Oosten rljksehe te men gen en dan te beweren, dat een „ko lossale” aanval op Servië gaat l>e- glnnen. Fritz Maurice In de Figaro tracht konlng Ferdinand ertan hot vorstand to brengen, dat de Entente natuurlijk maling hoeft aan het pa» gesloten verdrag mot Turkije on dat de vlo ten dor Entente heel gauw bij Dcdea- gatseh kunnen wezen. Ton slotte sth’ldert het Z. M. zelfs volgend toa- komiitbeeld voor „Zij (konltig Fer dinand. premier Radoslnvott «n do opperbevelhebber fiavoff) zulletl eerst nog een woordje lo sproken hebben en wanneer alles Achter den rug zal zijn, zal konlng Ferdinand, wegge- iaagd door zijn volk en weer hertog vaq Sukaen-Öötwr^GoÖia geworden, niet te Parijs, door verbannen ko- ningen hegnnstlgd onnk wmi schuil plaats kunnen zoeken Hot bruggehoofd, oostelijk van ranowitachy kwam na een gevecht in ons lww.it. 350 gevangenen werden in gébracht. Legergroep Maekensen. onveranderd. Legergroep Het nieriWe offensief. De oorlogwcorrewpondem van Kolnische Zeitung meldt van het slag veld in, NoowLFrankrijk Gisteren avond bezocht ik het hoofdkwartier van het 'humpagne-leger. De ge- heele Zuiderkim gloeide van het vüur dor kanonnen. Langs de straten en We gen trokken groote colonnes; niet de minste ongerustheid toekende zich af op de gezichten der manschappen. In het hoofdkwartier heerschte groote span ning, maar toch is men daar vol vertrouwen. liet Fransehe offensief had plaats in de oude streek, waar de winterslag gewoed had, ten Noor den van het kamp van Chalons, doch het slagveld heeft een veel grooter uitgestrektheid. De infunterieaanval- len strekken zich uit over het ge- heele front van Aubérive tot de hr- gonnen, en het artilieriegevecht strekt zich nog verder westwaarts uit. Het voornaamste is dat wij ons front be houden hebben. Voortdurend trekken gevangenentransporten door .de stra ten. Gewonde en afgeloste soldaten, die van het sirijdtooneel terugkeeren, zijn vol vechtlust. p.e moed der Duitsche soldaten wordt höogelijk geprezen, maar er kend worden de hardnekkigheid der vijandelijke aanvallen, Een hoofdofticier zeide Zij zullen nimmer doorbreken, onze mannen hou den hen tegen. De Engelsch-Fransehe aanvallen in het Westen hebben, voor zoover kah worden vastgesteld, hun doel om door te breken, gemist, schrijft de Berlijn- sche correspondent van de Kolnische Zeitung. Op alle punten, waar de aanval bijzonder hevig was, zijn de n-oodige reserves op tijd aangekomen. De mogelijkheid van een vijandelij ke doorbraak bestaat niet meer. Het in de Fransehe berichten opgegeven aantal krijgsgevangenen (20.000) acht de correspondent overdreven. want Ik geloof, dat je ilevoc ander gezelschap zult heldjcn.” Nadat hij vertrokken was, ver odiee^ylyffrouw Frkzgcmld. Zij zette naast zijn bed. „lm Ih hel einde van l'w avon turen,” zd ze. „N|)oedig zaR gq we der sterk genoeg zijn, otri I’w dgen bezigheden te hervatten.” „Vertel me van Uzelf Weedom. „Welke inwlhed zal deze afloop op Fw toekomst hebben „Missehicij hn<l ik beter gedaan U in het begin allee tc zeggen. Nu moet ik hel toch doen. Het is mngolljk. dat ge we| eenfl gshoord hebt, van een oud-hertogdom in Znid-Etii'opa, één dat zijn vröegorcn macW In den loop der tijden yerloren heeft, en eigenlijk nog sfeéhtH een familiegoed is. Daar is op het oogaflblik oen re gen» aan het bestuur. De 4vet staat niet to«, dat eon minderjarige het be wind voert en ile Hertogin fs eerst korf geleden jiwenlcrjarig geworden. Zij wachtten op haar. „En gij zijt de aartshertogin vroeg Weedom, die dacht aan de woorden „Hare Ex cd I en f ie”, waar mede de mannen, dl© hij beluisterd had. haar betitelden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1