De Oorlog. W». Zon- behalve fn DÏ STEM DER LIEFDE. Me Jnargnij^. 'ie-viws- exx -^.d-vertezi.tïe"blsLcL voor 0-o-ioud.a. ezx ©xxxstxelcezx. Vei-schijnt dagelijks Donderdag 30 September 1VÏ5. Weerbericht. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Feestdagen. Telefoon latere. 82. KENMSl. V1MJ. FEUILLETON zi.ii welke WETH0U- »n 7 der Hitt en Frankrijk I H- Accoord. v< ki g< N was de dame,” an|- i a r het E g e 1 b c h, door PAUL URQUHART. had zoq- i en Elke regel meer Hij drie achtereenvolgende plaatsing» Dienstaanbiedingen per plaatsing betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames FO. tenoAen. and, en i tekwr** De verliezen der Franschen ontzettend. op dt zet mijn verhoor voord UDSCHE COURANT markt. ept. Aangevoerd 310 soort f59 f 60, id. 6a, jd, 2e soort I yi smork t 58 i 6c. J. Handel vlug, met ereeniging Gouda. van 29 Sept. 3—14 ct.; Roode ct.; Savoye Kool Iroene Kool p. st. Kool p. st. 4—9 1000 f 1.40—f 2.29; d. 3*4'—5 et.; Sper- 6—8*4 ct.id. p. Andijvie p. 100 bos 100 krop f 0.50— groen p. st. 2% s 15—30 ot.; Uien 4.50; Spinazie p- Postelein p. mand en p. 100 bos 1.20 10 bos 2535 ct. 10—18 et.; Sproi- IBampngn» tjKud front in \WNigeé, hei s hebl twaal lier loria gschegj'j de en don volgenden dag.' ijke tot westelijke bewolking, waar- jenbuien, vooral in temperatuur. ter van te Van Vernon, in eenc vrij schilderachtige streek, welke, op 125 nieter hoogte ge legen, tie Seine bbheeracht. Den 12 Juli zétten dé arbeidérs vftn de genie teich aan het wérk het schaarhout werd afgékapt, de eiken geveld, de boomstompen ultge- dolven en, op twéé maand tijd, had den deze dapperen, onder leiding van den vlijtiger» refeerve-kapitein der ge nie Haoeour, het wohder verwezen lijkt een wond in een kamp van een zestigtal paviljoenen te hebben her schapen. DèUé paviljoenen zijn met rieetriciteit verlicht, naar de voor schriften van de gezondheidsleer in gericht, en bieden tevens ftl de ge- wenschte voorgaarden van geriefelijk- 1* ranechen, na vecht, bij den hótivel .140 het hoogetf punt de* -- bied te| der ni» die in maakt rori E- K lijk Meteriologisch DE BÏLDT. eterstand 757.7 te rometei stand 742.8 “<ser in de lucht ogen? -Zinn «ng-* f 1.25. 1.50 1 50 1.90 aangenomen aan ons Bureau: Boekhandel en de Postkantoren. T'HWS DER AÏiT ifÏÏTO’TlfiN: Van 1—5 gewone regels met bejrl tniiigmurf 0.5& 0.10 n worden deze tegen twee beregend. Dienstaanbiedingen per plaatsing an 1—5 regels f0.35 by vporuit- betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0 25 per regel» Groot»* letters en randen naar plan sruimte. Belgische school voor oorlogsver minkten. De Belgische- regeering, schrijft de „Legerbode”, had het voorbeeld niet af gewacht van de vaderlandsèhe be- langnteliiing, waarvan haar bohfltfe- nooten ten opzichte hunner -ootlogs- venninkten blijken geven, om zich te 1 bekommeren oitt het huidig en toe komstig lot dei- dappere Belgische soldaten, slachtoffers van hunnen plicht. Evenwel stond zij voor ongun stige VOorwaarden oïn een stevig en degelijk Werk tot stand te brengen, ■buiten het land, en het edelmoedig gebaar Van den Belgischen menschen- vriend, baron Beyens, was iloodig om hfet ontwerp' té khnnen ten uit voer brengen, wiultvan de mfriteter vah oorlog de bewerking half toe- vertrouwd aan het Hoofd vhn- zijn burgerlijk kabinet, dén heer de Paéuw dtezich den mAjoob der génie Walens als teehirisehen i-nrtdsman toevoegde. De hoer Baron Beyens heeft baschikhing van den minister oorlog/ een 'ultgeafrekt landgoed Port-Vil fez gesteld op' 7 kfloni. ■f*** PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met GeïllustreenldÉoiKlagsblad Idem franco per B>st Abonnementen Worden dagelijks Markt 31, bij oïfye Agenten, den Telefoon Interc. 82. den was en mijn doel was, hem t ontvluchten. Ik wilde hem niet aaj die schande bloot stellen. Ge ken hun trots: ze stierven liever, dan da ze zich overgaven aan de Engelsch politie tm medeplichtig te blijken aai de misdaad mijner echtgenoot!. Zi hebben nu bun schuld lietaald en il behoor niemand meer tpe. Dé onder geschikter» in dit vreeselijk dram» zullen verdwijnen, of niéuwe meester vinden in het nu regeerend huis. He raadsel der verdwenen aartshértogh zal nooit worden opgelost eh ik bei vrij.’^ „Vrij, vrij herhaalde Weedom „Vrij om in Engeland te leven.” „Ja, vrij om in Engeland te le ven”, zei ze, en ze stond hem toe haar hand in »le zijne te némen. „En ook vrij,” zei hij, „om tp be minnen hern, die ge liefheid Als antwoord drukte ze hare lip pen op de zijne. In en om de Dardanelles Het Turksche commnniqué van 29 September luidt: In den nacht van 27 dezer deden onze verkenningscolonnes bij Anafórta een onverhoedschen aanval met bom men op da vijandelijke loopgraven, en maakten meer dan vijftig geweren, bajonetten en verrekijkers buit. Bij Ariburnu brachten onze op den rech tervleugel staande batterijen de vijan delijke batterijen van drie kanöiinen tot zwijgen en vernielden een kanon. Bij Bedil Bahr had den 27en de?er op het geheele froi^t yan beide zijden een fusillade plaats, op den linker vleugel werd een artillerie-duel en gevechten met bommen geleverd. In het centrum trachtte een vijandelijke afdeeling van ongeveer vijftig man een aanval te doen. Zij was efchter slechts eenige schreden 'van haar schuilplaats verwijderd, toen zij groo- tendeels door ons vuur vernietigd werd. De overlevenden vluchtten terug naar hun loopgraven. Den 27en trof een onzer vliegtui gen met een bom de vyandelijko vliegtuigenloods op Lemnos. In M e 8 o p o la m I Uit Londen wordt d.d. 29 Sépt.' geméld lu het Lagerhuis las Austin Cham berlain twee telegrammen voor Van den (leneralën Staf der Briteche strijd krachten in Mesopotamia, die een succes der Briteche wapenen vermel den. De Vijandelijke stelling bij Ka- talamnra is veroverd, met talrijke ge vangenen en kanonnen. De vijand is gêvlucht in de richting van Bagdad. De Engelsche troepen achtervolgen hém. te Soesterberg. estand van de beide emeld dat Luitenant at algemeen wei ziek )ij kennis is; hij her- van het gebeurde. ,c kneuzingen heeft aakverwonding, ter- It voor een gedeukte i Luitenant Hofstee, :oren hoewel bevre- r zorg. Stefa ni-bericht uit haven dezer stad es* ia» in de achterste et ItaliaaAsche linie- Brim% groot 13400 van de ontploffing fan de 800 man equi- it officieren en 349 )nder de slachtoffers vastgesteld, behoort raai Rubin de Cher- zan de ramp is nog n vloeden van buiten INRICHTI welke Gevaar Hinder kunnJ BÜRGEMEESTEjf'* DEUS van GOUDA® ,le Brengen ter algerfie^ op 2-‘.-.iL een verzoek met bijl'afa Joh. Massaar, Hak] om vergunning totmiH bakkerij door het ffioJ heete luchtoven, tafê^l den bestaanden o’ ‘nL gelegen aan de Gj en zij )oonden hem een toekenY ondel médédeeling dat de dame ernstig ziet: w‘as, en dat zij niet wakker gemaakt mocht worden, liet merk en de ver zekering van den oom der aartsher togin waren voldoende.” „En waarom waren er zulke uit gebreide veiligheidsmaatregelen il het huis van kolonel Bloomer I ,Zij verwachtten aanvallen van di lere partij, die den troon begeer$ maakten alle»gereed voor een even> tueele vlucht, of zoo noodig voor e»*| gevecht.” „Ge begrijpt dat kolonel Bloomef en Fritgerald valaehe namen waren. Er waren vier andere hooggeboren lieden in betrokken. Een hunner, de echtgenoot van de aartshertogin doodde In een vlaag van jalousié haar zuster, in de veronderstelling dat hij zijn vrouw voor had. Toei hij bemerkte, dat die nog leefde, wen zijn heeluit, om haar terug te voerei nog sterker.” „Maar waarom hebt ge hem nie openlijk aangevallen en u zelf onde bescherming van de Engelsche we gesteld vroeg Weedom. „Er is nog zoo iets als familie plicht. De anderen waren oprecht ei eerlijk in hunne verknochtheid aai het huis, waartoe zij behoorden. II Het vertrouwen der Franschen De correspondent van de Voss. Zeit in den Elzas, Max Osborn, schrijf naar aanleiding van gesprekken, di< hij met Fransche krijgsgevangene! had, het volgende: De logika schijnt totaal geen va op deze menschen te hebben. Ik vraaj hun, of zij wel weten, in welken toe stand Rusland verkeert en zij ant woorden, dM,.ze, volkomen hoogtelijn. ïk zet mijn verhoc En in de Dardanellen? De Bond genooten hebben daar geen enkel sue ces. Wij weten het. Wij boetten België en Noord Frankrijk! i— Accoord. Uw offensief bij Atreeht leiddi tot niets. Het is waar, i Onze duikbooten hinderen d Engelsche vloot. Zonder eenigoi twijfel. Welnu, wat denkt gij dan va den toestand? Dat wij zullen offer winnen, antwoordde? de Franschman En hy voegt er by. Gij zult verliezer mynheer. Ge zult het zien. Ik vraag hun, waarop zij die hoo; gronden. Stilte. Zy zwygen. Bij ons zal men goed doen, zeg Osborn, rekening te houden met di onberedeneerd vertrouwen, met »di XJ geloof in een wonder. De»e moreel toestand béwyst de dapperheid en d> volharding van onze Fransche tegen standers. lukten. IJet aantal der krijgsgevan genen nam toe. In Vlaanderen werden twee Engel sche vliegtuigen neergeschoten. Di inzittenden werden gevangen geno men. rEN ftIs c h a d e of n v e r o o r- Aan het Westel^k Front. Het Fransche middag-commu- niqué van 29 .Sept, luidt Uit de be richten, dier ontvangen worden, blijkt eiken dag duidelijker dat door het Fransche offensief in Champagne ep de geallieerde troepen in Artois be haald werd. De Duitschers werde^i niet alleen gedwongen op een uitge- 1 «trekt front hun sterk verschanste stellingen te verlaten, waar zij vol gens het door hen ontvangen bevel tot het uiterste tegenstand moestefi bieden, maar hebben ook verliezen geleden, die in hun geheel aan doo- den, gewonden en gevangenen het ef fectief van drie legercorpsen te bo ven gaan. Het trttaal aantal krijgsgevangenen bedraagt thans meer dan 23000 man, terwijl het aantal der kanoe nen die zij verloren, 79 bedraagt. Ze- pvppv.. une kennis, dat de Secretarie tpi’^visie is gelegd jen van ker te Gouda n brekling zijner twert van j een»( vervknging vanj bwJ in het perceel JÈK ]van Bloisshteat |1 No. 25, kadastraal; bekehd Sectie I, No. 877 ’j fT J FV u Dat op DlnwWgi1 ■0915, des namlddagd nPlet, Raadhui tfi |l,W’zwaren tegen de' iJ’Rgunning in.lte -brénj j Boende d i e d a g Lj J De aa^c wRFiindérwet f. wn of mëe schenen te mondeling I prtflAUDA Burgemeester ‘wenJ 12 OclWber qend V/t urt <»p[ Wg&heid ta our «vBagde Ver-’ H dat gddu- dien da^ Gnoeente pan schrifturen op ande juriA p^ioiWdett’ e •echtigd zijn I en iden si imstig art. 7 der I Trojojyj e ■neefitebéstuur of De f iFifm men 1 zijn ver,- hinfilp bezwaren Aan het Oosteltyk Front. Het Duitse he communiqué va 29 Sept, luidt Legergroep Hinden burg. De aanval ten Zuid-Westei van Dunaburg drong vooruit to aan de hoogten dér Swenten-meren Ten Zuiden van de Dryovaty-mere en bij Postawy werden de oavaleri» gevechten voortgezet. Onze cavaleri heeft, nadat zij de operaties van ht leger van Eichhom door haar acti gesteund had, de streek bij en oo£ telijk van Wiliczka verlaten. De vi, and bleef werkeloos. Ten Westen^van Wiliekzka werde onvoorzichtig voorirukkende vijand» lijke colonnês door ons artlUêrievuu verstrooid. Tusechen Smorgnn p Wiszna rukken onze troepen zeg. vierend voeruit; Bij de legergroepen van Leöpol van Beieren en Mackensen ha l le geen gebeurtenissen van betéekéni plaats. Legergroep Linsingen. Do Rusde werden tussehen Kormin én Pntilow ka teruggedreven. 39) .?De overleden aartshertogin 1 I twee dochters,” vervolgde zij, der op zijn vraag te antwoorden en bij de geboorte van de tweede stierf zij. Kort daarna werd de aartsher tog gedood bij een tijger jacht in In- dië. Men was bevreesd dat een ander huis pogingen zou doen, de aarte I hertoginnen te doen verdwijnen, om 8elf »Je regeering in han'den te krijgen daarom werden de jonge meisjet» i’- gemerkt, teneinde hun indentiteit te bewijzen, voor zoover moeilijkheden mochten rijzen. Zij werden gesteld eider do hoede van een dame, half Fransch. half Engelsch, die lang met hun moeder bevriend was geweest.” „Mevrouw Marcello mompelde Weedom. „Juist, die woordde zij. Het li e r 1. T a g e b 1 a 11 meldf over dep toestand aan het front D$ heldhaftige tegenstand onzer troepen op het Westelijk front, heeft oftk gist teren een groot succes gegeven. De aanvallen (Ier tegenstanders werden niet alleen onder zware verliezen voof hen afgeslagen, doch het gelukte onze troepen op enkele punten in een sucf cesvollen tegenaanval voordeelen té behalen. Ook de voortzetting van dé gevechten rechtvaardigt, zooals w| l vernemen, het volste vertrouwen dat wij daarvan koesteren. Het is echtef ^eker dat de Bfrijd nog niet is afgei loopen en dat ör nog geen beslissing gevallen is; oojk is he< duidelijk dat er hien sprakej' is van een ernstige en Iteftige worsteling. D.e Geallieerd den vewhten i thans met de nitersté k^achtsiHspaipüng een goéd georganir seerdetw en góed voorbereiden’ sjriji uit, van denJ afloop waarvan voof hen veel, zoMniet alle» afhangt. De gevechten in ^Champagne. i Max Osbori, oorlogscorrespondent .van de Voss. Ztg., schrijft uit het groote hoofdkwartier de hevige gel vechten in Champagne duren voor< doch de stootkracht der tegenstander* schijnt te verslappen, 't Gelukt h< op geen enkel punt |>enige bestr» versterking te nemen. Gisteren, voor den middag, werd een hevig artillerie* vuur oj) den Duitschen rechtervleugel van het Champagne-leger gericht, dat door de Duitsche batterijen doeltreA fend werd beantwoord. Tegelijkertijd deden de Franschen wederom zwari infanterie-aanvallen op het front vai Auberive tot den rand ven het Aiï gonnerwoud. Volgens legerorder van generaal Joffre werd aan deze gevechten deel genomen door de cavalerie, welke d£ daarbij aangekondigde methode in toef passing moest brengen om bij lukte doorbraak snel verder aan te vallen. Al deze met aanzienlijke» strijdkrachten uitgevoerde operaties lej- den schipbreuk op de dapperheid der Duitsche troepen. In taaie gevochte* werd de aanvaller overal geslagen. Des namiddags gelukte een schit terende tegenaanval, waardoor de i| gevaar gebrachte hoogte No. 199 l Noordelijk van Massiges vast in h(t bezit der Duitschers bleef. Ook an dere stellingen werden behouden. De stemming der Duitsche troepefe is door hert overwinnend terugwerpen van de nog steeds met uitgebreidfe middelen uitgevoerde aanvallen, ui| stekend en vol vertrouwen. Biin“ werd in 190! en inhoud ven 13215 üd van 20 knoopen, >t vier kanonnen ven inonnon van20c.M. ran 15 c.M.) teruggeroepen. Sept (Part.) Uit gemeld, dat Dnmbe Jostonrijksche regee- »pen. afisohaanhetStaats- i, dat hij zich 5 Oef. vpoeg een vrijgeleide gelsche leening in erika. 29 Sopt. Officieel d, dat do Engelsch- yan vijfhonderd mil- nde 5 afloebMrin Amerik^ansrheipnJi koers vWn 98 °Ft e* yndicaatltegen 96 boden. J U j deze; vijï jarenltni in doorfflén houd* ngeruild wefden' ideelen irf eenè En-' eeping v|m 10’ tot die naareketue der ogen na tKnofvijf. i datum waarop de oning werd gesloten, rorden. (Hbld) djde word't ons me- Regeering een ver- it tot de Duitsche Aanleiding van het van Duitsche lucht end. Iringt er op aan dat 3n genomen om dut de I Secdbtarie d ?er zJke insel ponten kennis 'J “Wnsll nfet tot bei overeen >Voor hèl'( e» zij»#' Sn' einde toe te lichten, i GOUDA, den 28 September 1915., - en Wethouders voornóeind. Sfc R. L. MARTENS. De .Secretaris. J. v. HEUSDE. i ventienduizend en vijf en vijftig ge» vangenen en 316 officieren trokken door Chalons, om zich te begevert naar de plaats, waar zij geïnterneer(| zullen worden. Men is geleidelijk tot de 'opruiming vdn hert ^slagveld overgegaan en M de telling der wapenen van allerlei soort en het oorlogsmateriaal, dat d* Duitschers moesten achterlaten. In Artois werd de voedering,'waart van gisteren ten Oosténi van Souchej rd, voortgeraelj den dag en in li nacht bereikten de m hardnekkig ge*- >1 jiw nei iioogei Vimy en hért g» utejuuivn. ordering,'waart van Souchei melding gemaakt/ werd, voortgerae$ Tegen het einde jvan den loop van »l< Franschen, e®| kam van Vimy en hért ger <4$ Zuiden daarvan. Hirt aantal ^gekwetste krijgsgevangenen, gpn loop van deze actiés ge- «‘rden, bedraagt meer dan 300, iet meamideel behoorpnd aan •de-dB^Kies. t wordt de stri# zon den; voortgezet over het ge- 1 de streek ten Ndordep Nieuwe .griepen van >ben zich overgegeven, ‘reikte da duizend. van de» avorid hebben loopgravefi te$ |r Zuiden l van dé Aisna van Beds St. MOrd ^illy beyig bescheten. *n' beantwoordden ‘hek vuur kifphlifte is^ze. Het IjP u i t c h communiqué van 29 Sept. luWlt De vijandelijke door braakpogingen werden/ op de wrigé aanvalsliniès met verbittering voort zet. Een tegenaanval, na een nog maals mislukten Engelschen gos-aan-J val, leidde tot de herovering van eey deel van hert ten Noorden van Looi mlslnkte onder sterke verliezen aan de zijde der Britten. Herhaalde verbitterde aanvallen der Frénschen in de streek van Soitchez en Neuville werden ten deele door hevige tegenaanvallen afgeslagen. Ook in Cjwunpagne. bleven alle vij andelijke doorbraakpogingen vruchte loos. Haar eenig resultaat was, dal de vijand ten Noord*-Westen van Bou nin op oen lengte van 100 meter nog niet weder uit onze loopgraven ver dreven kon worden. Door den onwrikbaren tegenstand van de Badensche bataljons, alsmede van het Rijnlandsche reserve-regiment 65 en hot Westfaalsehe infanterie-ró- giinent 158 werden de vooruitdringen de Fransche aanvallen gebroken. De zware verliezen, welke de vijand bij de dikwijls herhaalde bestorming der hoogten bij Massigee leed, waren te vergeefs. De hoogten bleven in hert bezit van onze troepen. De Fransche pogingen, om bij Filla Morte de ver loren loopgraven te herwinnen, mis- ,,De meisjes bleven eenigon tijd in Indië en gingep toen naar Euro* pa, teneinde haar studies te voltooien.” „De oudste werd uitgehuwelijkt aan den zoon van een hertog uit den om trek, waarbij politieke overwegingen en winstbejag het motief waren.” „En dat was het huwelijk, waar van ge gesproken hebt „Toen ik U de eerste maal ont moette vervolgde zh, was hert de tijd voor de troonsba&tijging der aartshertogin. Wanneer zte hare rech ten niet 7'Oii doen gelden, Zouden haar tegenstanders zich weten te vestigen. Haar oom en verdere familie volgden haar en drongen er bij haar op aan dat zij naar haar eigen land zou te- rugkeeren. Daarvoor' schrok zij ech ter terug. Zij konden onbezorgd en gelukkig leven met mevrouw Mar- cellv en haar zoon te Versailles, of met de dochter der dame in Noord* Engeland. Wanneer zijC Verdwenen was, zou haar zuster otegevolgfl zijn; doch haar vreeselijke (lood maakte dp zaak ingewikkelder.” „En toen ge ontvlucht waart, wer»J Loir gebruikt om eon list te volvoe* ren „Ja, een hong staatsman was naar I Ixmden gekomen. Het volk werd bang EINDE. haatte den man, waaraan ik genon- het was slechts een vluchtig bezoek van circa drie hectaar oppervlakte, ligt gereed om als proefveld voor de leergangen Win akkerbouw, hofbouw én bloemönteelt 1e dienen. De inrichting i» nog niet voltooid: men is thans bezig aan het bouwen van een prrtéhtige feestzaal met too- neelverhooging kan den eenen kant, en van eene kapel, lêpszdal en eét- zaal aan den anderen kant.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1