ruws li mill Hilinunlir. u I W THH i innii «a. I SMITS. iandel. IEIIUIII iliede meubelen oelen, Kasten, erljen, Theeta- yiameublemen- teluch, Boeken- rsoons onbeala- itellen, Kapok- ipkamermeube- spotgoedkoop, serstoelen vanaf l f20.-, Stijl- jelsfö.50,17.50 20 feahuii nabij de Schie- erdam. I biedingen IBKN. Woensdag 6~OcloEerTOT5T 12901 WhrJHargang. Courant ITieii-rw-e- ©xl -éud.-v-extexL-tielolaud. voor Gwd* eox Oxas-beelcexL. De Oorlog. en FEUILLETON t ISTIXA-. reedschappen ktuigen. 14 ■mien kosten slechts (betaling I. Gouda j t 1879.) es voor 1 11 i AAÏ ZONEN OTJBM. Verschijnt, dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A, BRINKMAN EI ZOON. I noctrden id aan hot Bureau. RECHT. f>, verscheen het Schouwburg, UN VAN Keukengerei, onderdeden. waren haar aan- Ser- Dioei- een- de ichter ri zend het e jon- hij in de Mieeea. 35, voor elke regel i gc- n In- laakt. r en «oo- r de ïn, en ach- u. P. Schouwburg, 8 igvereenigingen rreation- d| lei- vliegtuigeek Kier het station Bia- De Belgische neutraliteit Men schrijft van Vlaumsche zijde aan do N. K. Crt. in „Vrij België”, nr. een zeer lezenswaard artikel van den i Tweede leening in de Vereenlgde Staten. Uit New-York wordt gemeld financieele kringen te New-York! reidt men zich reeds voor op gifte van een ache leening, landen nog mochten h Men Is handelwijze i, ache leening1, vóór het geval landen nog meer mochten behoeven. Men is hier van meening, dal de handelwijze van de Engelsch-fran- sche commissie, beslaande inhetp'ast- atellep van zoo gunstige voorwaar den voor de tegenwqordige leening dat een buitengewone inschri|ving verzekerd is, dep weg vpor hef op nemen van andere leeningen, z<|o die noodig mochten zijn, tegen eenerente die meer overeenkomstig de finan cieel e soliditeit van Groot-Britinnlë en Frankrijk zal zijn, heeft geëffend, ogen om be vel- locht unie, 8*4 uur* iging de Ambacht- Gcuda eg Omstre- Ier den volgenden- dag Vroeg in den nmloii aanwezig. Do juffrouw had hem nog.gezegd, dat hij liever zoo lang moest* wachten; doch Ernst liet zich nipt terughouden, Het werk be gon, zeide hij, en wanneer hij later dan de anderen kwam, maakte dit op hen zulk een slechten indruk, dat zij mot het begin van zijn nieuwen werk kring reeds alle achting voor hem zouden verliezen. Daarin moest de juffrouw hem ge lijk geven, dat erkende zij met een lev reilen glimlachje. Allee wat hij zei, kwam zoo met eigen inzichten overeen; het Jeek wei, of hij reeds ja ren lang met hen naast haar had gewerkt. Alleen wilde zij maar niet begrijpen, (jat zij te haastig en niet verstandig gedaan had met het aan nemen van die groote leverantie voor hot leger. Of begreep zij het toch En wist zij de rechte Woorden niet te vinden om hem op te helderen waarom zij buurman Knoop vóór wil dij komen Hoe zou zij die verkla ring ook kunnen geven aan hem die met zijn heldere oogen zoo dui delijk in haar hart kon lezen Wat pakte hij alles op de rechte manier aan Het was een lust te hooren, hoe bedaard én goed over legd hij zijne bevelen gaf, te zien, hne hij hier schrikte, daftr verander de, wat kon «trekken om den arbeid spoediger gedaan té krijgen. (Wordt vervolgd.) 3AZUN VAN THEEËN worden - jrd in verzegelde van vijf, twee en f en een Ned. one ■melding van Nom- Prijs, voorzien van aand Merk, vol- Wet gedeponeerd, tot de uitvoering eerde orders aan- d, Z, C. BIJL, EEBAART Lz. In rk» be- dl uit- tweede Fransch-Efigel- voor het gcVal deze meer ftnancleele Ihulp bèjhoeven. hier van meening, d' t de van de Engelsch-f ran- J ..-a*. kU (|rae financieels tulp touwburg. Ie Abon- elling door tcf gezelschap. GOUDSOHE Uil HIM. PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Aan het Italiaansche Front Het Oostenrijksche commu niqué van 5 Oct. luidt Onze troe pen ondernamen vanuit de Drina- grens strooptochten op Servisch ge bied. Er werden gevangenen ge maakt. Overigens hadden geen be langrijke gebeurtenissen plaats. De toestand in het Zuid-Westen is onveranderd. Op de hoogvlakten van Lafraun hernieuwde de vijand giste ren zijri aanvallen niet. Rumenië. Rumenië, althans officieel Rumenië zwijgt, waar de andere Balkan vol ken spreken en handelen. /Wat betoekeiU dit zwijgen De vraag is gerechtigd, daar men, tenzij wanhoop raadgeefster was, de valsdreiging der Centralen on vië, zelfs al steunt Bulgarije lijk kan begrijpen, wanneer mén te Berlijn, Weenen en Sofia geen tedep had, goede verwachting van Ruihenië te kunnen koesteren. Immers wan neer Griekenland en Rumenië ge* meene 'zaak maken tegén Bulgarije, dat zij in Noord en Zuid omvitten, staat Bulgarije’» meedoen toch j we zenlijk met een zelfmoord, een aan bod tot verplettering gelijk. Dat Rumenië» zwijgen ook bij den Vierbond een eenigszins ongemoede- lijken indruk maakt, verraadt, on danks zich zelf, Fitz Maurice ih een Figaro-artikel. Hij schrijft o.a. Zoodra do Duit- schers en Oostenrijkers Servië zijn aangericht onder leiding van een Duitschen officier, majoor von Goe- ben. Wat was de reden, dat, het Bui- gaarache leger in den laatsten Bal kanoorlog zijn hoofd stootte tegen de Tsjusjajuldja Y Dat waren de kanon nen van Krupp en de granaten die door de Duitachera aan de Turken zijn geleverd. De Bulgaren beklage zich en -terecht bver de bepalingen van het verdrag van Boekarest, maar wie schreef later ,,Ik heb gelijk een leëuw gevochten, om Kawala voor de Grieken te behouden Dat 0 was Keizer Wilhelm van Duitschland. Het Duitsche goud heeft zijn werk niet gemist in Sofia. Daarbij komt de al- leroverhoersohende invloed van ko- ning Ferdinand» den Duitschen prins die uit Oostenrijk kwam en die zich zelf niet tot een Bulgaar kon maken, enkel door de nationale kleederdracht aan te trekken. Hij is een vreemde en eenzelvige monarch. Niemand ver trouwt hem volkomen en hij vertrouwt zijn eigen volk misschien niet. Ver der vreest hij voor de soquéstratie van zijn Hongnarsche landgoederen in het goval, dut hij den oorlog ver klaren zou aan Oostenrijk-Hongarije. Maar bo/ejial jg hij in. de allerhoog ste mate* eerzuchtig, eu. ijdelr Het ver haal -van den -ftiewwen kmOTTf~xiie hij in Parijs bestoide in 1919 om zich daarmede te doen kronen in de Aia Sofia te koustaiMlnopel, is geen sprookje. Het schjjnt de -vloek te zijn vaj^ Bnlgarijfi om steeds de verkeerde kous te moeten dóén. Somtnige mij ner vrienden, die op den Balkan goed bekend zijn, hebben ntlj verzekerd, dat de aurzding vah Bulgarije slechts schijnbaar was on dat het eenige doel was, om^ tijd te winnen voor de mo bilisatie van het legef. Ik weet het niet. Ik weet alleen, dat.de meerder heid van het Buuragrèche volk anti- Turksch en anti-Duftach is. .Even zeer vfeet ik, dal er vnorsflehtige en onomkoopbare manheq in het Rulgaar- «ëhe parlement zitten en daarop is mijn hoop gevestigd. Verder ben ik Ijpvroesd, dat onze diplomatie later zal- blijken niet opgewassen te zijn i gpweest tegen de moeilijkheden van hol. Bitlgaarsche vraagstuk. Indien Bulgarije zich zal wharen 'aan de zijde van o« eentralé mogendheden, 1 dan is het mijne vasté overtuiging, dat koning Ferdinand zijn eigen po litieke vernietiging zal bewerken en •de Bnlgaarsehe natie voor langen tijd r in haar toekomst znl henadeelen. PRIJS DER’ Jd VERTENf I 6 N: V«n 1—5 gewone regels met beiwysnummerf 0.55 Elko regel meer .0.10 By drie achtereenvolgende plaaUitigen worden dese tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets..Reclames f0 95 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. De spionnenvrees. Uit Keulen wordt d.d. 5 Oct. ge meld Van officieele zijde wqrden de Rijnlanders gewaarschuwd om niet steeds antwoord te geven op brieven afkomstig! van Duitsche krijgs gevangenen, die belangstellend infor- meeren naar den toestand der fabrie ken waarin zij vroeger werkzaam zijn geweqsl. Want, zegt de waarschu wing, vaak blijkt, dat deze brieven zijn afgezonden door buitenlanders die valschelijk gebruik nfaken van een DuitAchen naam om zoo op de hoogte te komen van den toeitand der Duitsche industrie. binnengevallen, zal Rumenië zijn zwij gen verbreken en evenals Italië in Mei 1.1., zal het Oostenrijk den loor- log verklaren, om Transylvaniö, de Bukowina en het banaat van Temea- var terug te nemen. Het zal optrek ken, omdat het niet kan toestaan, dat Duitschland en Oostenrijk vasten voet krijgen in den Balkan, waar alsdan het evenwicht voorgoed verbroken! zou zijn. Aarzeling is niet mogelijk, want in terventie zou Rumenië volledige: ze kerheid van een snelle en gemakke lijke overwinning geven. Het dap pere Servische leger, versterkt met Engelsehe en Fransche contingenten, Griekenland, van Servië, krachtproeven aflegde, Roemenië met zijn 800.000 man zullen voor de Duitsch-Oostenrijksche invallers een ondoordringbare hindernis opwerpen waartegen zij zich te pletter zullen loopen, terwijl het Bulgaarsche leger zich zal uitputten tot het oogenbük voor de bestraffing van Ferdinand van Coburg’s verraad is gekompn. Overwinning, roem, nationale heid wachten Rumenië. Het zali kans zich niet laten ontglippen} Het kan niet. Ja, op papier heeft de Balkant zich altijd vrij gemakkelijk laten behan delen De houding van Bulgarije.I „Waarom Bulgarije de verkeerde zijde kiest” is de titel van een arti kel van Lovat Fraser ih de Daily Mali. De heer Fraser begint mft er aan te herinneren, dat het nauwe lijks veertig jaren geleden is, dnt de naam Bulgarije vrijwel onbekeiul was in westelijk Edropa. In dien tijd wer- dpp de bewoners van het tegenwoor dig Bulgaarsche grondgebied op som tijds werkelijk onmenschelljke Wijze door de Turken mishandeld. De toen aangerichte bloedbaden verwekteii zoo veel afschuw, dot Gladstone en de toenmalige Tsaar van Rusland, Alrixandrtr, tusWchenbeido kwamin en Rusland tenslotte voor Bulgarije de vrijheid wist te winnen. Aan Enge land en aan Rusland he<*ft Bulgarije de nuMMte verplichtingen. Man kan gerust zegt, dat tot dusver geen Engelschman vijandig is gezind je gens Bulgarije. Is daarentegen et iets te vinden waarvoor de Bulgaren Tur kije zouden moeten bedanken Qf Oostenrijk-Hongarijc Of boven alles Duitschlünd De Duitsche en Oos ten rijksehe politiek hoeft hen hltjjd gehinderd. Toen ex-éultan Abdod-lla- mld de Macedonische Bulgarën in 1903 op de meest verschrikkelijke wij ze behandelde, werden do bloedbaden werk In Zoo weinig tijd to verrich ten Kop al het voorberojdendo.werk wel mot monschenhanden ged»ant wor den Hij kéürde het in de moletiaar- ster af, dat zij uit praalzucht Wilde wedijveren met buurman Knoop, die zeker betere werktuigen ter beschik king had. Nu, hij zou zijn host doem pn hij zou ook een bozook brengen aan dien buurman om zijn werk kracht te kunnen nagaan. Hij blies hot licht uit en ging terug om aan hot verlangen van Christa Maria te Voor dat hij de deuf bo om uit 6) De knechts, de leerjongens, de huis houdster en de dienstmeiden, allen stonden achter hun stoel en wachtten op de juffrouw, naast wie een plaats voor Ernst Mahler was gedekt. Op de tafel lag een helder wit kleed. Voor ieder persoon stond een glas bier, daarnaast een bord met een flink stuk worst t terwijl het midden van. de tafel werd ingenomen door groote schotels met goed besmeerde boterhammen. Voordat het gebed gedaan werd zei de juffrouw „Aan allen heb ik te zeggen, dat de man hier naast mij van dit oogen- blik af mijn meesterknecht is. Gij allen hebt zijn bevelen op te volgen, alsof ze de mijne waren; hij verte genwoordigt mij.” Verwonderd keken de meeste lieden hem aan; alleen Valentijn grinnikte hovaardig in zich zelf. De jongste leerling sprak een kort gebed uit, iedpr zei: „smakelijk eten!” ®n men begon. Onder het eten werd zelden gespro ken; zelfs de juffrouw gaf slechts voldoen. reikt had, bleef hij weder staan een opkomende gedachte verder te spinnen. Voetstappen op de krakende trap riepen hem tot de werkelijkheid te rug. Hij moest zich eerst bezinnen, hoe hij hier gekomen wor, en keek tamelijk nuchter naar buiten, waar het vriéndelijke maantje mét z haar stralen don tuin en het bosch be- scheen. Daarbij draaide het' molenrad met licht gedmisch, het water plast! zoo. zacht, als wist he<, dat vlijtige l»e- woners van dit huis rust noodig had den. Klip klap, klip klap. Een der dienstmeisje» kwam hem roepen om bij de juffrouw te komen. Ofschoon de wagen,- die zijn bagage haalde, nog lang niet terug was en hij Tiijn fraaie reiskleeding nog had moeten aantrekken, was ErnsHMah- f 1.25 1.50 .1.50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt si, by onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Aan het Oostelijk Front Het Oostenrijksche commu niqué van 5 Oct. luidt Van het Russische oorlogstooneel valt niets nieuws te melden. >n wij geregeld tijdif gen ontvangen vM eer ten, vei-makelijH** dan tn onse agend» -- - ikman Zn., Gouda Het Duitsche communiqué van 5 Oct. luidt Éen Engelschen aanval met hand granaten op een werk ten nodrden van Loos werd weder afgeslageij. Bij de vruchtelooze aanvallen op dit werk lieten de Britten, behalve hun zeer aanzienlijke verliezen, aan dooden en gewonden, meer dan 80 krijgsgevan genen en twee mijnenwerperfc in «onze handen. -'iHet door- de Franschen bij de hoogite ten Noord-Oosten van Given chy bezette stuk loopgraaf is giste ren door ons heroverd. V^er Fran sche machinegeweren werden ddarbij buitgemaakt. In (Champagne werd een sterk vij andelijk artillerievuur op de stalling ten NoordfWeston va» Sonain ge richt, waar ook aanvalsplannen bij den vijand merkbaar waren. Ons ar- tillerie-vuur belette een vijandelijk op rukken bij Vauquois. Wij warep den vijand voor met mijnontploffingen. Talrijke vijandelijke mijngangen wer den afgesloten. Vijandelijke vliegers wierpen bom men op het dorp Biaehe St. Vaast ten Noord-Oosten van Atrecht. Een inwoner werd gedood. Overigerts is geen schade aangericht. In Duitschland. Gesneuvelde studenten. Uit Keulen wordt d.d. 5 Oct. ge meld Volgens tot nu toe bijgdiou- den officieele opgave zijn 108 stu- denten van de Rijnlandsche universi- teit te Munster gesneuveld. De namen der gevallen helden zullen in een eeretafei in de universiteitsauia ge grift worden. een wenk met de oogen, wanneer zij de huishoudster iets te beduiden had. Over het werk in den molen Sprak zij nooit aan tafel, en nog minder over iemand van hpar ondergeschik ten. Volgens haar inzicht moest men bij het aan tafel gaan alle zorgen op zijde zetten; zelfs in dringende ge vallen week zij van dien regel niet af. Christa Maria zat aan een der «malle zijden van de tafel, rechts naast haar zat de huishoudster en aan haar lin kerhand zat Ernst. Heden maakte zij een uitzondering op den regel, en daarover allen zóó verwonderd, dat zij met open mond aanstaarden. „Ge zult het wel anders gówoon zijn,” sprak zij tot Ernst Mfchler. Zoodra die woorden haar over de lippen waren, ergerde het haar dat zij ze gezegd had, omdat er uit bleek, dat zij hem hooger stelde dan zich- zelve en de anderen. Er lag échter iets in zijn optreden, dat haar bijna dwong de opmerking uit te spfeken. „Nn ik hier ben schik ik mij na tuurlijk naar de orde van het huis die ik nog niet ken,” antwoordde Ernst bedaard. Hij at zijn stuk worst en dronk zijn bier met hetzelfde ge noegen, alsof hij in een der t beste restauraties iets zat te gebruiken. Hij was gewoon zijn plicht streng te scheiden van zijn genoegen. „Die zal ik u later wel mededee- Genoegen”, 8% u. d. S. D. A. P. m nd. Aan het Westelijk Front. Het Fransche communiqué,van 5 Oct. luidt In Artois van weerszijden vrij he- -vig bomuurdement vooral in het noorden. Gevechten mét bommen; en granaten in de sectoren van Quen- nevierres, van de Aisne en op het plateau Nouvaren. In Champagne dezelfde wederzijd- sche kanon nade, bijzonder in de streek Veré Grange bij de boerderij 1 Navarin en de heuvel van Soiiain. Eenige loopgraafgevechten in de Ar- gonnen. Ilandgranaatgevechten en mijnen bij Couite Chaussie, Fille Mot te en noordelijk van Verdu. In de omstreken van Oines trof de Fran sche artillerie een Duitschen trein en (Veroorzaakte een zeer hevige 1 ont ploffing. Een Fransch wierp 50 bommen op che, bij Perronne. Frankrijk zal zijn, heeft gei Volgens schatting zal de woordige leening voldoende zij gedurende zes maanden aan d< hóeften, die zij moet dekken, t< doen, maar als het vooruitzicht betHaan, dat de oorlog langer z .1 du ren, dan zullen de onderhandel ngen len,” zeide zij, terwijl zij een mter- hain van den schotel op haar bord legde. Toen de maaltijd geëindigd was, stonden de ondergeschikten op u zel den Goeden nacht,” terwijl C irlsta Maria aan de huishoudster last gaf om Mahler zijn kamer aan te w jzen. „Ik verwacht u daarna no^ hier terug,” zeide zij en ging toen naar do keuken. Ernst Mahler sloot de deur de oude dienstmeid en, bleef pi inkklen in de kamer staan. I goed gehandeld de rust van d< ge vrouw te verstoren vrot zich zelven af. En toch gebeurde dit zonder} zijn toedoen. Tot de bekoorlijke molenaarstêr had hij zich dadelijk aangetrokken glvoeld maar hij was veel te eerlijk om bruik te maken van den goeden druk, dien hij op haar had geiia De verhouding tusschen haar haar afwezigen man mocht wezeh als die was, hij moest in hai<r vrouw van een ander eerbiedii haar bewijzen geven van zijn ting en aanhankelijkheid. Zoo heen en weer stappende,* liet hij zijn gedachten gaan over den toe- Rtand van den molen. Vijftienhonderd zakken graan moesten in zul ld een korten tijd gemalen worden, i|nflerR werd een zware boete toegepatt. Maar was het wel mogelijk zóóveel voor een tweede leening aangevangen worden nog vóór die termijn verat re ken zal zijn. Hlld. Verklaring van krijgsgevangenen Uit Berlijn wordt d.d. Oct.' ge meld Door den oorlogscori j dent Scheuermaijn wordt over ding van het offensief in het Wasten d.d. 1 dezer uit het groote hoofd kwartier gemeld: Onder de Brifeche gevangenen hoort men zeer vele klach ten er over, dat hun maasa-aar|voe* ring zoo te kort schoot, dut j alle persoonlijke dapperheid tot nuttelnoze opoffering werd gemaakt. Hoe het met de Engelsehe aanvoering gepield is bewijst de gevangenneming van den Engelschen generaal B. Hijhad met zijn staf volkomen de Voèling met zijn troqpen verloren en was in de meening, dat hij volkomep veilig was voor de door hem vendhgen Duitschers, in de schuilplaats van een Duitach kapitein gaan uitrusten.Dat de hier slechts tijdelijk binnengeijron- gen Engelschen reeds lang ten deele vernietigd waren, ten deele in haas tige vlucht waren teruggegaan, Jwist deze divisie-genoraal niet, tot op het oogenblik, dat eenige Slleaische,vrij willigers met handgranaten voor de schuilplaats verschenen en den j sla- penden generaal benevens de kaart spelende staf gevangen namen. Het dap- i leger, verenerKi mtn Fransche contingenten, de loyale bondgdnoot met een leger dat zijn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1