KG li mil Holinirslir. 'i rine i Hennes! Maandag 11 October 1915. Me Jaargang. J ter onwater. kw. M ^Tie"CLWS- eaa. -Z^.d’rrertezxtïelola.d. voor G-o-cucL©. ezx Oascxstrelceix. De Oorlog. Courant r •aewa. behalve Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. I J Zon- en Feestdagen. Telefoon latere. 82. i Heereai boekhandelaar: s i Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. FEUILLETON Sub illiirtHt de gelegenheid, •oblementtato,- ogen, 2 Fantouih, afel, BaHet,Spia- rima 2 penooaa 9 50 2 penooM iet Mhuine Pelav, 106 gaatjaa ah» sief Eiken Spirad met 2 Schiltferyan t Ameublement, M); UitMhmftafrl el 14.75. 25 weg van nd aan hot Bureau. ,aan eener vrijwillig» vroeg f bedaard dadelijk I.H.. V” dan heb jij te gehoorza- hij de gelagkamer van w.t bedoelt tijd 1 had - ra i CbriMa Garbou- a namen de Duiteehers eveu- Ihet offensief. Ze konden even- pel vuur van onze uiachinegewe- liet weerstaan en waren gedwon* van de ge- i geleverd van die -< wei te Tilburg. M. BBLOFJtJ' 48, Gouda. H op echter nu niet antwoorden haakte de schouder» op en zei': ..Maak je gereed om met den meea- imnm-leeftijd 17 tear, imum-leeftijd 25 jzar. imum-leeftijd SOjaar. imum-leeft. 29jaar. Het D u i t a o h e communiqué van 10 Oct. luidt De stad Belgrado en de hoog ten ton zuidwesten en ten zuidoosten der »lad, zijn na een gevecht in ona bezit gekomen. Ook verder oostelijk werd de vijand, overal waar hij stand hield, teruggeworpen. Onze troepen maken venter vorde ringen. f 1 25 1.50 1.50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. viji machinegeweren buitgemaakt. Legergroep Prine Leopold Beieren Niets nieuw». Legergroep Von Linsingen unum-leeftijd 19 jast, imum-leeft. 25 jaar. ion reed» zeer vol ute kunnende ztokez» imum-leef tijd 29 jaar) imum-leeftijd löjaar, imum-leeft. 17 je nden van een briat- a van aanneming dj Verknecht naar de stad te rijden.” „Waarom „Dat gaat je niet aan. Ik gelast het je en dan heb jij te gehoorza* men?’ Met die woorden ging Chrizia Ma ria de kamer uit, maar niet vlug ge noeg of zij bemerkte neg, weik een «pottend gezicht hij tooixle. Ook meen de zij hem te verstaan toen hij mom pelde „Je bent hier ook den Jangaten tijd geweest.” Een verlammende schrik sloeg haar in de leden en haar Gogen werden beneveld, zoodat zij 'steun moest zoeken tegen den muur. Zoo vond de oude keukenmeid haar. „Goede Hemel, juffrouw, wat is u overkomen Ge ziet zoo wit al» de muur. Hebt ge een spook gezien „Mistwhien wel, Doortje, maar dat spook is een mensch en dat mensch bedriegt mij.” Onwillekeurig keek zij achter zich en op dat zelfde oogenblik kwam Vn PRIJS DER ADV ERTÉNTI N: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer,0.10 Hij drie achtereenvolgende plaatsingen worden den tenen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van I5 regels fO.S5 bjj vooruit. Ix^giiur. elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. G"lt" letters en randen naar plaatsruimte. Krijgsverrichtingen ter Zee. Uil Iximten wordt d.d. 19 Oct. gc meld liet Griekwhe stoomschip „Dimi trios” en het Engelsche stoomachlp „Newcastle” zijn gezonken. De be manning i» gered. In België. Men schrijft ons Te Lókeren zijn verschillende per sonen gevangen genomen en naar Gent gezonden, omdat zij weigerden behulpzaam te zijn bij het uitvoeren van militaire werken. De stad zelf ia ook gestraft. Alle herbergen en winkels moeten avonds om 6 uur gesloten worden, terwijl de wekelyksche markt voorloopig niet meer mag gehouden worden. artistiqueiniM*. epUtsnbetrsflra* Vrouwenkiesreckt rouwen beweraj cMvoorstal iZüu en ontlast U. Pnjt per stak, per map vu Deselfde al, bn< je van 6 rt. 50 et r niet voorhand^ igzt van postwW A. STADÉRMABI Legergroep Von Linsingen Ten Zuld-Wreten van Pinek i» het dorp Sinozyeszy stormenderhand genomen- De cavaierto-gevechten bij Kuchocka Wola, evenals in de streek van Je- zieroy duren voort. Op het front tiiHHC.hen Kafalowka en den spoorweg Kowel—Rowno werden verscheidene lichte aanvallen van den vijand afge slagen en -383 gevangenen gemaakt. De legergroep Von Bethmer sloeg een krachtigen Kussisohen aanval ten Noord-Wenleo van Tarnopol af. Hat Oostenrijksehe commu niqué van 10 Oei. luidt De Russen hebben ook gisteren hun sleed» weer tevergoefsche aanvallen niet gestaakt. In Oost-Galicië, waar bij kleine aan vallen in de laatste «lagen afzonder lijke Russische afdeelingen soms tot de helft van hun sterkte werden te- ruggebracht, wend het Strypafront aangegrepen. De teruggeslagen vij and verliet het slagveld hier on daar in een ongeregelde vlucht. In WolhyniÖ telde een divisie na afgeslagen aanvallen 500 lijken van Russen voor haar hindernissen Het gisteren opgegeven aantal gevange nen steeg wfxterom met een duizend tal. Hat oogmerk van de tegenstanders om in de streek benoorden ('zarto- ryste den westoever van de Htyr te nemen, waarnaar onlMgs werd ge- -treefd, werd door nniAvmtr verijdeld Het Russische communiqué van 9 Oct. luidt i In den loop vechten, die gisteren werden aan het front Rosloki en Gontovo, in de streek van Nieuw Uiecinets, maak ten onze troepen op verschillende plaatsen officieren en 1175 soldaten krijgsgevangen. Voorts namen wij twee houwitsers en 8 machinegeweren. Vliegtuigen van ons ondernamen een tocht naar het station van Czer- nowitz. Ze wierpen bommen op trei nen en munitiebergplaateen. Weldra steeg een rookzuil boven het station en sloegen 'ie vlammen er uit. Een vijandelijk vliegtoestel steeg toen, om onze vliegeniers te bestrijden van het station van Czernowitz op, maar het werd door onze aviateurs beschoten en landde schielijk in de stad. i Bij de Krin^kust in de Zwarte Zee doken vijandeiijke duik booten op. I Onze torpedobootjager» vervolgen ze. vErnst, heeft zij toch zoo'n helderen dat zij toch niet zag hoe nannen. Alle da- 'alentijn in hare niet Aan het Zuid-Ooztelijk Front. De verovering van Belgrado. liet O o s t e n r ij k s c h e commu niqué van 9 Oct. luidt De Oostenrijksch-Hongaawhe troe pen van het leger van den generaal der infanterie Koveas drongen giste ren (8 October) in hot noordelijk deel van Belgrado en bestormden hot bolwerk der stad en de citadel. Hedenmorgen in de Vroegte (9 Od baanden D u 11 s c h e strijdmachten GOUDSCHE COURANT. twr PRIJS VAN HET ARONNEMÉ'nT? Pw kwartaal Mem franco per post. |«t Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post dlwnnementei. worden da,' IÜBKT >1, By onze Agenten Aan het Westelijk Front. Üa f ra c b e uamiddagcommu- giqiié van W Oct. luidt Dezelfde hevigheid dar artillerie had aau vewsaydeu op de heuvels ten Uos- ita van Souaüez eu naar het Zuiden mgz den rand van den weg $aar K^M»ei plaats. Verscheidene Duitsche uavslkii legen de versterkingen in tet bosch van Givenchy zijnterugge- itugen. Eeu hevige strüd van loop- graaf tot loopgraaf met handgranaten »«rti in den sector van de Dihons turbai de Oise en de Aisne, ge voerd. Een zn|er leaomlfrg bombar- tonit voor Nouvrons en Quenne- riêre», in Lotharingen, had plaats. De granatenstrijd duurde voort in de w «streken van de loopgraaf, die de A Cagelschen gteteren herwonnen heb- beu op het front van Reillon naar Lintray. Het van hetgeen je mexwlercw en ik booloten hebben.” Denk! ge dat troef de knecht hoonend; maar hij zette on middellijk het paard aan en wachtte niet, totdat Mahior hem hierop ant- wo< inkte. .««Dlr tukter mompelde „Ander» 1 blik cm Knoop haar had gespi gCTi had zij dien Va nabijheid on toch bemerkte zij dat „Wat blieft mijnheer Verwonderd keek Mahler op. Waarlijk, in gedachten verdiept wa» hij de gelagkamer van „De Kroon-'! prins” binnengegaan, had zijn ja» uitgetrokken en bij een tafel plaat» geqpmen. Het lokaal was geheel le dig Gedurende den mUUlag houden de burgers hun gemak thuis en vreem delingen kwamen er In dezen van hef jaar slechte zelden. „Kunt ge mij spoedig let» te' eten bezorgen „Zeker, mijnheer Wij hebben haas, gans, kqlfakarbonade...” Ant woordde de keilner, en^begon ijverig voor den gaat te dokken. „Geef me baas en eon halve fleech wijn, maar spoedig hoor!” Nauwelijks vijf minuten later stond het govraagvte op tafel. „Waar Is hier het kantoor van de proviamknagazljnen vroeg Ernst terwijl hij een glas wijn inschonk en Er was echter geen tijd om zich die gelukkige gevoelen» over te ^•ven; zij nrsvM handelen. rgaeche schreden ging zij den ■solen in, waar zij Valentijn dacht te ’Men, zij vond hem daar echter Een knecht zeide haar dat bij i ‘n de knechtskamer was gegaan »sareehijnlijk om na te tel ten hoe- drinkgeld hij van buurman Eaoop had gekregen. Daarvan keek zij vreemd op. Het i dus waarverfaad in haar UiMgelijk van Mitau went belemmerd. In de streek Van Dwinsk in den sec tor van het dorp Garbourowka woedt de strijd zeer hardnekkig. Bij Roschiiine benoorden iMtwk^a namen de Duitechers een» wel ren gen/de aanvallen te staken. jen N. van Bocbew vielen de Duit- ith bij herhaling Khvosty aan. Ze kten teruggedreven. Lan het overige front in hei Zui- tot aan de streek van Smorgon Krevo is de toestandevetial» in liet communiqué van gisteren aan ge geven werd. Bezuiden de Pripet bezette de vij and opnieuw Het dorp l*bjog aan de heneden-Sto khod In de streek ten N.W. van Dubno namen onze troepen be< dorp Con- staDÜtoowo en vervoerden daarbij 3 machinegeweren. Bovendien werden meer dan .300 vijanden krijgsgevan gen gemaakt. Herhaalde pogingen van den vijand om het dorp Sopanof te heroveren (N.O. van Kremenelz) wer den telkens verijdeld door on» vuur. Het D u i tc h e communiqué van 10 Oct. luidt Legergroep Von Hin denburg De Russen poogden de op hen veroverde stellingen bij Garbu- nowka (ten Westen van Dunaburg) te heroveren. Een heftig handgemeen ontstond, dat met de terugwerking van den vijand eindigde. Ten Noor den van den spoorweg van Duna burg naar Poniewiet? werden de vij- delijko stellingen over een breedte van ongeveer 8 K M. veroverd. Acht of ficieren en zevenhonderd en zestig man werden gevangen geqpmen en Op den Balkan. De Duilsche officieren in Bulgarije. Uit Athene wordt d.d. 10 Oct. gemeld Hot blad Nea Hellas zegt naar aanleiding van de Verklaringen van het Kabinet te «Sofia, hetwelk de te genwoordigheid van Duitseho officie ren in het BulgaarMche leger ont kent „Een draadloos telegram, dat den 20 Sept, van uit Posen naar Bul garije werd geadreSHerd, deelde het vertrek roede van Dulteche officieren naar Bulgarije. Dit telegram weed .onderschept door hot Griekoshc toe stel voor nidioteiegraphie te ij«m- no» en waarschijnlijk ook door toe stellen op Engefsche schepen. Ik Biilgnarsche gouvernement ontkent dtu een klaarblijkelijk feit.” Aan het Italiaansche Front Het Italiaansche communi qué van 10 Oct. luidt In het Karsgebied en in de Fella- vallei wierpen wij verscheidene pa trouille» terug of namen ze gevan gen. De vijand bombardeerde lievig hel front in het Karsgebiedf dewh een infanterie aanval bracht hun vuur telg zwijgen, met verliezen voor den vijand. Ou» luciiteskader wierp bommen op een vijandeiijk kamp bij het spoor- wegstation van Nabrisina. Daarvan -J du» waar. «KW huis! Ras besloten stootte zij de leur IS. k^htekamer open, een ver- waar d® mannen na gedanen ar- •®d '»avonds vertoefden. En wer- WJjk daar stond Valentijn nij het JJMter m had geid voor zich, dat M «ilsocht en natelde Toen Christa Maria binnentred Hl. voorover en trachtte het geld JJ4 «Qa handen te bedekken Aan acherpen blik ontging die be- niet en ook het geld zag zij M heb hier te doen, terwijl iemtijn naar buiten. „Die Doortje^ „Hot was al lang te wachten, dat ge daar achter zoudt komen.” i De motenaarster vermeesterde haar izwakheid; inaar ze was nog erg bleek, toen zij in de woonkamer kvymi waar zij weldra den wagen zag weg rijden. Op den bok gezeten, groette Ernst Mahler met de zweep zoo voornaam als een officier in burgerkfeeding en al stond zijn gelaat ernstig, zijn oogen gaven heel iets anders te ken nen. Nu trad ('hrista Maria dicht aan het venster. Mahler’s gelaat hel derde op en hij had den moed haar vriéndelijk toe te knikken, hetgeen door haar werd beantwoord. fn de stad aangekomen stapte Ernat nf aan een der voornaamste hotels. „Wij, van ‘ten Enz-inoien, stallen in „De blauwe Zwaan”, zet Valen tijn. „Dat kün. je doen,” antwoordde Ernst bedaard, zonder om te zien naar den knecht, die achter hem zat, .„maar Ik stap in ,,D» Kroonprins” af. Do wagen gaat n*ar „De Zwaan” en over twee uur komt ge mij hier halen.” „En wat moet ik in dien tusschen- tijd doen Voor tijdverdrijf ben ik niet hier.” „Of je bier rmsdloopt Dan wel in den Enz-molen is precies hetzelfde. Je hebt geen recht te oordeeien over bommen ten Z. van de streek van I Hohenzollern-redoute. Deze bleef j onze handen. Alle aanvallen ww- I den Mgeslagen. R Ondank» het vuur van de vijamfe I Wh Artillerie drongen we gestadig Wilt ten N.-O. van Loos. Tus- heuvei 70 en Hulluch wonnen _Jn over een diepte, die af- van 50U tot 1000 yard». ireniniddag bombardeerde de vij- I «od in hevige mate de geheele streek, I welke wij onlangs veroverden. Daar- I na ging hij tol den aanval over met I zwermen infanterie, die achtereenvol- r gen» het gebeele front aangrepen van bezuiden Loos tot aan. de Hohenzol lern-redoute. De aanvallen werden overal afgeslagen met ernstige verlie zen voor den vijand. Wij raakten dóór een tegenaanval in het bezit van e» Dulteche loopgraaf op 500 yard ten W. van Cite Steile. Massa’s lijken van vijanden liggen »oor onze linies. Onze verliezen zijn tetrekkelijk gering. Aan het Oosteiyk Front Het Russische communiqué van 9 Oct dt Aan het front in de •ta*k van Riga heerschte rust. Duttaehe vliegeniers wierpen eeni- ge bommen op Schlock. Een aanvnls- Poglng n de Duitschers in de •treek >van Misshof op de spoorlijn half leegdronk. „Niet ver hier vandaan, om den hoek van de eerste straat, mijnheer.” „Wanneer zijn de heereu op bet kantoor „in dezen tijd van bet jaar van morgen» tien uur tot 's namid lag» drie uur.” „Wel bedankt. Ik zal u Imtalen; hoeveel ben ik schuldig „Twee mark vijftig.” „Hier is uw geid. Mocht de koet sier van den Enz-molen binnen twee uren hier voorrijden, dan moet hij wachten, tot ik kom. Geef den man een glas grog, het i» zoo koud.” „Neem mij niet kwalijk u is ze ker de nieuwe hoer van den Enz-mo- icn vroeg de oborkdiner, terwijl hij do mime fooi met een diepe bui ging opstreek. „De nieuwe heer ge De oberkellner lachte fijntjes. „Nu het Is toch geen geheim meer, dat juffrouw Enz niet langer staande kan blijven.” „Zoo r „De eigenaar van den Thal-molen ik spreek van hooren zeggen heeft hier het' gerucht verbreid, dat de Enz-molen verkocht wordt of reeds verkocht I». dat weet ik niet pre cies.” (Wordt vervolgd.) RrH dal het volk na deu ramp Augustus 1913 alle vertrou- 4 iu de leidende partijen. 1' ordiiiaiul antwoonide den dag met het mobilisatte- van het Weaten uit zich een weg naar den Konak. Op het paleis der Servische koningen waaien de vlaggen van Oostenrijk-Hongarije en Duit* h- land. Ook stroom op- en afwaart» Belgrado konden de Serviërs, den oever bewaakten, nergens tegen over de bondgeniHiten standhouden. In hot Servische Poeavina en in Macva worden de Serviërs door de Oostenrijkm*h-IIongaaraiche strijthnach- icu teruggedrongen. 1 en overtnlf UI OEKI, Ie 40-Rottenha dekeknuothh 10. Z1EETALAQB Engelsche communiqué 9 Oct. zegt Veldmaarschalk French rapporteert: Sinds 1 October bombardeerde de vijand zonder op- (houden onze nieuwe loopgraven be- zuiden bet kanaal van La Bassée en deed hij herhaaldelijk aanvallen met -11 I I Ondanks het vuur van de vijande ibiedingeii a in de 'iiitakMlutfatt I iltbeUllif: 1.35, voor die regel je zoo noodig bent bij het werk in den moten *?’r vroeg zij. „Ik kan wel gemist worden”, ant woordde hij met een boosaardigen grijnslach, terwijl hij het geld in zijn portemonnaie deed en die in den zak stak. De molenaareter keek hem met groote oogen aan; zij wilde daar op echter nu niet antwoorden zij A°lgens nieuws uit Boekarest is u’ I (te Duitsche Invloed to Sofia niet al- VÏeen groot in het Bulgaarkiehe leger, maar ook de ministers, vooral die van Financiën, staan onder Duitsch loezieht. Terzeltder tijd stelt een Bui- gaursch-Duitsehe overeenkomst Dult- Hcher» in het bezit van alle strate gische spoorlijnen van Bulgarije. Bulgaar sc he officieren nemen op groote schaal hun vntelag. Tal van hen ontvluchten Bulgarije. Koning I* erdiuand is zich dan ook den ernst van don toestand bewust. Zijn regee- ring geeft zich alle moeite voor zijn vuiligheid. Genadief heeft den strijd met de regeering aangehouden. Dit beduidde een tweede waarschuwing aan het adres van den Vorst, wiens regeertng hu gevolge van Gonadief's oppositie in het Parlement 23 stommen ver loor. Ze zal er nog tien moeten mis sen. Op het oogenblik beschikt Ra doMlawof ,ln de Volksvertegenwoordi ging maar over non minderheid. Dit Engeland en Frankrijk. Het munitte-vraagstuk. Uit Parijs wordt d.d. 10 Oct. ge- mehl Ter gelegenheid van het verblijf te Londen van den Fransvhon staataswre-' larie voor den munitie-aanmaak stel de Lloyd George de voorwaarden vast voor een nauwere samenwerking tus- schen de twee landen ten opzichte van de muni lie-fabricage. Bestolen werd, dat Frankrijk en Engeland hun ru^e stoffen zullen beschikbaar stel len voor de bedrijven in v or ba rul met de landsverdediging, terwijl in de Iwhoeften voor de particuliere indus trieën, zelfs de ingrijpende, pas In de tweede plaat» zal worden voor zien. Bulgarije en Rusland. Lil Petrograd wordt d.d. 9 Oct. getneid De venneenteriug van den Duit- setieu invloed in Bulgarije wordt op- gewogeu door deu biiHivnlandsuhen toestand, die volgens inlichtingen uit Buigaarsche bron bet Baikansvoutuur een geheel ander verloop kan doen nomen dan Du i ted Ha nd verwacht. Het meen mgs vorschil tiuMcheti deu Ro lling en het volk, dat sinds gerui- men lijd Ix^taat, I» vuor niemand een geheim. Het blijkt met bijzondere dui oelijkhuid uit de motie, welke 17 Augustus ter kennis van den Kouizg werd gebracht en waarin eeu bijseu- hoiimh van landbouwer» oubewimpeld verkiM \an F evenalt /«•g den

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1