1R It moii Nolnunlir. De Oorlog. Igië”. Woensdag 13 October 1915. - 54e Jaargang. Telefoon Interc, 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. op dit Blaf. FEUILLETON 3 oomuora MWKEM (f. in). Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. «n reMr VTywffl^.l gesteld. F» *M*i. I. M *Mt«M b<MC gat, hij on- droo- ,,L7Bl IH Valentijn ir hij moest t 'M van hoog, dat bij verkoop van oaten rijkach- n. Door vu OeaMMCrL WW, Slant te®.*»* I»- rtzeg»!» ad t 0.55. NAAM: LM. Mtzegels of poetwtoseL Bouw- eu Wonrogtoe- etaudscommiasie Ar1 wenleu zij opgehoopt. thana de beween dal Schouwburg, 8 uur. dederavond. Nutate- >uda. een Mtpaptar; bat la aaa varzamaUaf en wij geregeld ïgen ontvangen verten, venuakell^kr dan In on» -- udsclie Counit 1UW te AmstorM' ida. Verder Oostelijk bij Tahura zijn door gevechten in de afgeloopen week eigenaardige zigzagstellingen ontstaan. Hierdoor hebben de Franschen vooral zich aan gevaarlijk flankvuur bloot* Neen, neen-, dat kon in val j hij moest raad schal ander middel vinden *’IM0"S2Maa MELMIWn BfUUlIU U MVT "VUDilMTL" mar keer d*D wryft flink. mum-leeftijd20i» imnm-larft. 29 Am het Westelijk Front. Het Fransche communiqué van 12 Oef. luidt In den loop 'van den alcht duurden de gevechten bij de i loopgraven, welke dte Franschen gis teren noordelijk van Souches en op de hoogten van La Folie veroverden, rooit Het aantal geinaakte gevangenen be loopt 160. Ér wordt een heftig, wederzijdsch tezèardanent in de streek van Reil- ba en Ancerwiller bericht. **Kroei— karwwtela mum-leeftyd 19 ja® mum-leeft. 26 jw' an reeds zeer de kunnende stokes. mum*leeftijd29jaW) mum-leeftijd 16jaa» mum-leeft. 17 Q >den van een britf.’ i van aanneming 50 Het Oostenr.'Hong. communiqué van 12 Oct. luidt: De toestand is onveranderd. In de streek ten zuiden van Burkanow sloe gen wij drie Russische aanvallen af. Het afweren van een vierden, aanval, die tegen een frontbreedte van 2 3 K.M. was gericht, is nog aan den gang. Bij de Korminbeek en ten noorden van Rafalowka, aan de Styr, deed de vijand eveneens eenige aanvallen zon der succes. GOUDSCHE COURANT .©XLWS- exx -£L.d.-v-ertezxtie"blsL^. troor <3-o-q.cLsl ezx Qxxxstreltzezx. PRNS DKB ADVERTÏNtFÉ'n? Van I—6 guwone regels met bewysiiuimnert 0.56 Elke regel meer0.10 Dij drie achtereenvolgende plaatsingen worden dete temn twee bankend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels F0.35 bjj vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames fO.iü per regel. Greote letters en randen naar plaatslnimte. f PRIJS VAN HET ABONNEMENT: I Jhr kwartaal Uh> franco per post. jhi Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Maaier 31, bjj onze Agenten, Schouwburg, 8 u. ngvereeirigiugen P blikken verdweMS* de verwondering 'die er nu uit sprak, grenade aan ont« siolionte. i „Ben jij gek of ik vroeg himzjjjjam, *Kre^Mahler lachte om die vraag. „Wore maar geroet," antwoordde hij. ...Jij bent niet gek, en ik evenmin maak je niet bezorgd om niemendal. Ik had er mijn redenen voor, waar om je hier morel eten en niet gin der daarmee I» het uit. Ga tui heen ik heb nog gewichtige zaken af la doen. Houd je gereed om elk (•ogenblik met den wogen hier voor te komen ik zal je wel een 6ood- «<hap zenden." t De knecht mompelde feta en schud de het hoofd*,, maar toch ging hij j zonder tegenspreken heen. Errmt schreef ijverig en zette in groote trekken zijn hamiteekening on der den brief;, vervolgens echrrêf hij Vlug nog eenige woorden op eon an tler- papier en schelde toen den ober- kellner. „Och, laat dit telegram en «lezen brief op ataanden voet naar het post en telegraafkantoor brengen", zei hij. ..Hier is geld om de koeten te vol- doen. Zoodra er antwoord komt moet ik gewaarschuwd worden." Aan het Servische Front Het U oh t e n r ij k sc h e commu nique van 12 Oct. luidt Ten Zui den van de Save en de Donau en aan de boven-Drina werd over hel geheoie tront een aanval gedaan. De Duitsche troepen, die uit Beigra voort rukken, maakten bij de bestorming van den heuvel Lipar, ten Oosten der stad, een zoeklicht buit. Alle hoogten in de omgeving van Bel grado die van af ue overzijde der rivier door het veldgeschut worden boheerachl, zijn in het bezit der ver bonden legere. De Duits chore vbroverden Semen- dria, zooate wij reeds meldden, en drongen den vijand tot Poaarevas te rug. Op de grens tusschen Herzego vina en Montenegro hadden op ver scheidene plaatsen schermutselingen plaats met Montenegtrijhache afdee- liugen. aanmerkelijk stijgen, dat zij van hoo- gerhand daarover verwijten zouden moeten hoeren... als het daarbij nog maar bleef. „Wel, heer en, juist omdat ge dit voorziet, zou het zoo erg niet zijn, als ge slechts vier weken uitstel wil- det geven. Du| zou voldoende zijn." Doch de heeren haalden de schou ders op en zeiden, dat zij eerst daar toe vergunning zlouden moeten vra gen en niet op eigen gezag,, mochten beslissen. Zoo werd het gesprek ge rekt, totdat Ernst Mahler zijn hoed greep en in woede wegstormde. Er moest een middel gevonden wor den, om haar te helpen den molen te redden, want de boete bij niet tijdige levering was zpp toepassing daarvan de den molen onvermijdelijk scheen, liet zou voor hem oen kleinigheid geweest zijn haar het geld voor de boete te geven, maar mocht hij als onderge schikte haar zoo vernederen En zou zij zich dan niet enkel uit dank baarheid aan hem overgeven. Zou zij dan niet denken, dat hij baar al leen verlangde als loon voor zijn hulp Neen, neen-, dat kon in geen val hij moest raad schaften, wn ander middel vinden als het niet anders kon haar een beetje misleiden ^om haar te helpen rigeu ober-kallner in handen zei de bij „Breng inij postpapier, enveloppen en schHjfgereedsehap. „Ja wel, mijnheer." De reeds ontvangen fooi eu het uitzicht op nog zulk oen meevaller tje deden deu ober keil ner buigen als een knipmes. Valentljn zat er vol verbazing met groote oogen en den mond wijd open naar te kijken. „Verduiveld mompelde hij. „Dat moet ik sens naderbij zien." Hij, stond op, stak de handen in de broekzakken, schoof de sigaar met de tong naar links en kwam lang zaam nader. Hij bleef staan voor de tafel, waaraan Ernst zat en waarop de ober-kellner het verlangde juist' had geplaatst. „Verlang je iets vroeg Ernst. „Neen." Blijf dan op je plaats, »n hinder mij niet," gebood hij op barschen toon. Hij ergerde zich over den zon derlingen glimlach waarmede Valen ti jn hem aankeok. „Ja, ja, ik wou Hij bleef steken en trad terug, toen Ernst plotseling opstond om- eenige papieren uit zijn mantel te halen. „Wanneer rijden wij naar huls „Dat is mijn zaak. - Ga heen I" Valentijn keek hem met groote dat de 25 mij- be- Schouwburg. .Abw- telllng. Schouwburg, 7% uur. Jpera „CarmenV üidta I "P 8’’v‘*dig<i hield. f ®*ar niet zoo aan m Op den Balkan. Uit Londen wordt d.d. 12 Oct. ge meld Archibald Hurd,de marine-deskun- dige van de Daily Telegraph, schrijll uai de dramatische out wikkeling der iktlkungebeurtenissen kun dienen als wii herinnering aan hetgeen een dooi der Britscho vloot voor de zaak der G«ailieerden doel, De landing dor Geallieerden te 8a- loiidki was een snelle slag, ‘ep het psyfilologisch oogenbiik toogebracht, volgen» het beginsel eener strategie van verraming, zooals iilleeu eeu zeemogendheid die kan uit voeren. Ter- wijl Bulgarije en de Duitschors haae- jiig de verdedigingswerken van De- 'deagatsj voorbereiden, waren de Ge allieerden rustig bezig met de ian- jlmg te Saloniki. De ontvang der half te Water, half te land uitgevoerde operaties der Geallieerden is in de geschiedenis zonder voorbeeld. Zij handelen* met vertrouwen en zeker- Jieid en Duitschland en Oostenrijk- liongarije laten zich treffen op pun ten, die voor hen een levensbelang vormen. Zij durven hun schoepen niet wagen, zelts om die slagen te pa- I reeren. De Britscho transport-verrichtingen lin dezen oorlog zijn records en won deren van heerschappij over do zee. Zij leveren bewijs van den hoogsten moed en van volledige zekerheid in do defensieve en offensieve maatrege- |len tegen Duitsche duikboote». 41) Hij keek op en begierkte, hóe ■teuwsgierig do oberkeltner het oog v „Kijk me naar niet zoo aan nu zeg ik het juist niet,” zei hij tamelijk barsch. „Dat is niet noodig; ik weet er «fescbM-n veel meer van dan gij," de ander met trotsehe hou- f* en daarmede overblufte hij den knecht zoodanig, dat deze geen woord ®Wr sprak, totdat Ernst Mahler met ■*a^igcn tred de kamer binnenstapte Aan zijn gelaat was wel te zien, de zaken niet zoo geschikt wa- ren, ala hij gehoopt had. de hoeren van het pro- ™Anagazijn op hun kantoor ge- ‘fniieu, maar zij waren niet genegen J den termijn van levering te y®Bengen De tijd was reeds zoo mogelijk gesteld, en wanneer de ^Wntres van den Enz-molen niet ™Jnen dén bepaalden termijn kon yy**» h*d zij de leverantie niet op moeten nemen. 1 ’’^den dan noodzakelijk w<wrs I-*- Schouwburg, 8 uur. spel Ensemble. In Oostenrijk. De Wiener Ztg. publiceert d.d. 12 Oct. oen eigenhandig schrijven van Keizer trans JuZei aan minister .'iluergkii, waarbij het instellen van ’het gemoenschappulijko wapen voor de Oostonrijksche hinden wordt vast gesneld. Deze allerhoogste beschikking nungi innig samen met het gelijktij dig daarmee vastgestelde wapen voor •de gmneeuHchappQiijke Uostonrljksch- 'ilongaarsche inrichtihgfm. Door het vaststellen van bot^Qhst&injksche .staatswapen is nu voorgoed een he raldiek teeken van eensgezindheid ge schapen, waardoor de staatkundige .eenheid der Ousteurijksche lauden dui 'd<*iijk op den voorgro«d Wordt ge steld. De innerlijke eu organische saam- ’hoorigbeid van het hechte stautsreeh- teiijke sameustelsd van al deze lau den tot den eenheidsstaat Oostenrijk wordt hierdoor zinnebeeldig voor oogen gevoerd. De strijd in het Westen. Ju de Vossische Zeitung schrijft Dr. Mux Osborn nog het eun en ander over het bransche offensief. Me< *en xorg en omzichtigheid, zoo \ertell hij, die ook alen tegenstander i-espect iiMFCl inboezemen, werd de aanval voorbereid. De beste troepen werden verzameld, iu ontzaglijke me nigten werden zij opgehoopt. Wij hebben thans de bewijzen dal een viervoudige overmacht tegenover ons stond. Gedeeltelijk zijn hel verschot roepen die men hierheen gehaaid had, ge deeltelijk oude die men wekenlang in HM cn met bijzonder goede verzor ging op v«>rhual bad laten komen, en opnieuw gewapend en uitgerust had. V lyljg werd achter het front ge* oeiend, de techniek van de bestor ming moest er vast inzitton. Ook de cavallerie werd opnieuw ouderwezen in do kuhst om behaalde voordooien te gebruiken. Tegelijkertijd werden naar een l»e- paaid plan ver vooruitziende schaak- zullen grtlaan. Do vliegers kwamen Hteeds vermeteler en in toenemende getale achter het Dulteche front trachtten vernietigingen aan te rich ten en met de bevolking' connectire uan te knoopen. Werd er een naar lieikMion geschoten dan vond men vaak groote sommen gelds bij hom. Men beweerde dat zij postduiven en zelfs het voeder daarvoor bij zich hadden. Die zouden zij dan achter hot front hebben moeten ufgoven. i Daarna begon liet Hovel Ings wapen A an de Franschen, de artillerie, haar Iwerk. Zij richtte haar vuur om de 'vochtonde troepen van hun stemipun- at te suijiten. Daarna begon zij l<lc dorpen te beschieten waar zij da< ht dat Dultsche troepen in kwar tier lagen. Do Duitschere moesten ide ongelukkige bevolking in veilig heid brengen. Earst toen voltooiden Ide Franspna batterijen hun werk dat jvan buiten naar binnen begonnen jwas door de Duttacho loopgraven to beschieten. 1 Hol vuur bereikte hiermede ook izijn hoogtepunt. Was het tevoren een verwoed tasten, nu werd het een krankzinnig aile voorstellingen te bo- hen gaand trommelen. Van ds wild heid van het bombardeinent kon men zich geen voorstelling maken. Nooit lis op onzen planeet oen dorgolijk go* raas gehoord. Een officier die in dezen zomer ile verschrikkingen van Aras, Souchez en do Loretto heeft Irneegemaakt, zeido mij dat dit alles met de arlillorte-aanvsl van deze da gen niet te vergelijken was geworet. Dag on nacht vijftig, op eenige plok» Aan het Oosteiyk Front Het Duitsche communiqué van 12 Oct. luidt: Legergroep Hindenburg. Op het westelijk front van Dunaburg leidde onze aanval tot het stormenderhand veroveren van de vijandelijke stellin gen ten westen van Illousk, over2’/i K.M. frontbreedte. Drie officieren en 317 man werden gevangen genomen, een machinegeweer buitgemaakt. De Russische tegenaanvallen werden af- gulaffen. luegergroep Leopold van Beieren. Er valt geen nieuws te vermelden. Legergroep Linsingen. De vijande lijke cavalerie heeft bij Jezieroy het veld geruimd. De toestand der Duit sche troepen van Botmer is onveran derd. Buigareu in deu strijd. Het öervische gezantschap te Lon-*- deu ontviug het volgend telegram uit Msh Sedert gistereunachl ziju de Bulgaren den aanval begonnen in de richting van Vlaadha. Alle aanval len werden met zware verliezen voor den vijand algrelagen. De bladen doelen mede, piaats van den aanval zich ion ten Zuid-Ooaten van Nieh vindt. De slag bij Belgrado. De Matin verneemt uit Nizch naar uit l’nrijH wordt gemeld d.d. 10 Oct.*. Een episch gevecht ontwikkelde zich over hel goheete front. De Duitochere drongen Belgrado binnen. 4De stad is ontruimd. Een hardnekkig go- veebt wordt voorlgezet op de om ringende heuvel». Eenige toppen wer den genomen en heroverd. De artil lerie geeft zonder ophouden al 3 da gen de volle laag. Hsienmorgen kr& gen de Serviërs de overhand en zij hebben zich van eenige voortreffelijke stellingen meester gemaakt in de rich ting van Topchidez. Zij wierpen de Dukschers op de voorstad van Bel grado, Grand Vratchar' geheéten, te rug. Het gevecht wordl met hevig heid voortgezet. Vluchtelingen ver tellen allerlei bijwonderedswaardigo staaltjes van de dapperheid van Bel- tgrado's verdediger». De vijand wierp meer dan 50.000 granaten op de stad. De synagoge werd o.a. vernield. Onder het puin warden honderden Is raëlitische gezinnen begraven die naar het hefligdom gevlucht waren, om daar bescherming te zoeken. Een batterij Fransche artillerie nam aan de verdediging deel. De Engel- Hchen brachten met eenige zware stuk- wecude. Bij voorbaat verheugde hij zich reed» over het wederzien, over haar welkomstgroet met woord en blik. Het werd hem warm om hot hart, en liefst zou hij dadelijk in 'Vullen draf naar huis gereden zijn. Doch zijn kalm overleg hield hem daarvan terug. Eerst moest hij zijn plicht ten einde toe vervullen, en dan liefde, geluk en vreugde Het moest ditmaal een Kerstfeest worden zooals zjj nog nooit beleefd had Hij zag in zij» verbeelding haar ‘reeds met verheugd gelaat der den Kerstboom staan Daar kwam een ruiter iu Hinken draf de straat in. Ernst werd opeens uit zijn men opgeschrikt. Die ruiter was Knoop met een dnivelachügen grijnslach en boenen de beleefdheid nam hij den hoed af voor Ernst, die langzaam voortliep. .Mahler verwaardigde den schandelij ken lasteraar met geen blik maar hei zien van dien man bedierf toch zijn goede luim. Voortdurend pein zende, boe hij de boosaardige praat jes van Knoop onschadelijk kon ma ken, trad hij de gelagkamer van „De Kroonprins" binnen, en ging van daar in de aangrenzende kamer, waar Valentijn juist een sigaar aanstak. ..Eindelijk bromde de knecht doch Het Duitsche communiqué van 12 Oct. luidt Ten noorden van Atrecht zetten ie Franschen hun aanvallen voort. Twee gedeeltelijke aanvallen op de bepgraven, den 8en dezer door ons ten zuidwesten van Loos heroverd, werden afgeslagen. Krachtiger aan vallen op net front ten noorden van Souchez tot oostwaarts van Neuville mislukten op sommige plaatsen onder ■eer' aanzienlijke verliezen voor den vjjand. Slechts op twee kleinere pun ten slaagden de Franschen er in tot in onze voorste linie te dringen. Ook in Champagne eindigden de Fransche aan beide zqden van Tahure net gevoelige tegenslagen voor den vqud. Ondanks de krachtige artillerie- wfflMreiding kon hij gisteren nergens Wm -winnen. Zijn poging om heden- vroeg op dezelfde plaats door toMfen, mislukte eveneens. Dit Berlijn wordt d.d. 12 Oct. ge- ■eld dat de gevechten in Champagne voortduren, zonder ophouden. Tot inknterie-aanvallen der Franschen kwam het in de laatste dagen niet, maar er woedt een hevig artillerie- gevecht, dat dikwijls in hevigheid toeneemt. In het midden van de Mvechtalinie nam de kanonade het karakter aan alsof gedurende den nacht een nieuwe aanval zou volgen. Zuidelijk van Py, St. Maria k Py en 8omme Py was de grond door onop- houdelyke vuurblitsen der kanonnen en luchtkogelsalvo’s hel verlicht. Te- geiykertjjd zochten de Franschen de MMerwaartsche stellingen en verbin- diapwegen der Duitschers nogmaals itebelmatig onder vuur te nemen doch het kwam niet tot een aanval. Nochtans bestaat er geen twijfel un, of het tweemaal beproefde zal door een derden keer worden gevolgd. f 1 25 1.50 150 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. Het Servische communiqué zegt Gedurende deu 9en werden hevige gevechten geleverd bij de stel lingen van Anatemar, ten Zuiden van Kam. In deu nacht vau den 9n op deu 10n sloegen onze troepen alle vijandeiijkc aanvallen af. Op het ge- deelte van hel front lurechen de Mla- wa en de Morawa gingen onze troe pen tot den aanval over, wierpen den vijaiul op den Duuau-oever terug eu mankten vier houwitsers en vier mi- irailleure bult. Bij Belgrado poogde de vijaud na eeu krachtige artillerle-voorbereiding, de heuvels van Writsjar stormender hand te veroveren. De aanval op Wratejar stuitte af op den tegenstand onzer troepen, die den vijand groote verliezen berokkenden. De pogingen van den vijand naar andere zijden mislukten uveneeoe. ikdn groote verliezeu aan den vijand' Itoe en deden twee monitor» op de l Donau zinken. wijl hij zijn mantel aan den voHjve- liet en geeieponheid wad uit bukt ging, en haar mooie oogen rood zijne

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1