5 ERS It Nile Moleoaarsler. ^ROBIUCo. HUIII soliede meubelet Stoelen, Kasten, Iderijen, Theeta- Styiameublemen- peluch, Boeken- lersoons onbesla- dstellen, Kapok- aapkamermeube- lles spotgoedkoop. Leerstoelen vanaf ist f2o,-, Spi egels f 5.®0, f 7.50 20 laurüsse. MEIMI io. saoos. npen De Oorlog. J Me Jaargang? Donderdag 14 October 1915. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. 4 FEUILLETON Mils nabij de Schie- tterdam. STRIE tement Gouda. KENNISGEVING iTie“CL“WS- en -^.ó.'rrertezxtï.e’bla-d- voor G-c^o-cLsu ezi Oxrxstxeleexx. Verschijilt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. bijzondere gebeurtenis v e r o WET1I0U- hebben paar, of front communi- mopipelde den mijn- Wordt vervolgd.) Jecretaris, D. J. M. KROON. De bij in den sector schoot kman Zn., Gouda DGNAC, grootste firma's in als haar vertegen- GOUBA en 0M- isteld, den Heer Het Duitsche communiqué van 13 Oct. luidt: Bij een Engelechen aan val ten Noord-Ooeten van Souchez verloren de Franschen we^r eenige gedeelten loopgraaf, waarin zij zich den Hen nog hadden kunnen hand haven. In Champagne mislukte gis terenavond een Fransche aanval ten Zuiden van Tahure. Een hedenmor gen vroeg op datzelfde punt herhaal de aanval in verschillende achtereenr volgende linies bloedde geheel dood. In de Vogezen verloren de Fran- schen aan de westelijke helling van de SchratznMlnnele een deel vajijiun stelling. Servische front willen breken en dan het dal van de Morawa ingaan tot aan Nisch. De verzorging van het invals- leger met levensmiddelen en krijgs voorraad wordt grootelijks vergemak kelijkt door de spoorlijnen, die Semen- dria eenerzijds en Belgrado anderzijds verbinden met de Hongaarsche lijnen. Te Nisch zijn verbindingen met Sofia ten Rumen ië. De Oostenrijkèrs hadden bij hun veldtocht dit voordeel niet. De overige aanvallen zijn blijkbaar van ondergeschikten aard. Het is niet bekend, welke verdedi gingswerken de Serviërs in het dal van de Morawa hebben gemaakt, maar dat zij met wanhopigen moed zullen vech ten, lijdt geen twijfel. De vraag is nu paar, of zij het zóo lang kunnen hou den, tot de Geallieerden hen bijspringen. Gezien de oneenigheid, die tusschen de Geallieerden schynt te bestaan, de langzaamheid van hun optreden en de gedruktheid over het suöces der vijan delijke diplomatie, meenen wij, dat er reden bestaat, hqt lot vqm Servië op het oogenblik zeer\aomber te noemen Het Oosten r.-H o n g. qué van 13 Oct. luidt Bij Burkanow aan de Strypa werd ook de vierde, gisteren medegedeelde {Russische aanval door de Oostenrijk- eeheen Duitsche bataljons afgeslagm. Overigens had in het Noord-Oosten. De herkeuring in Duitschland. Men schrijft uit Zürich aan de N. Ct.: Dat ’t met de disponibiliteit van de •Duitsche militairen begint te spannen, schijnt te moeten worden afgeleid uit Schouwburg, uur. ■ipel Ensemble. Schouwburg, 8 uur. üederavond, Nutsde- tutte. Bouw- en WonkngW rtamfscommissie Ar- TER en PRIJS* nvrage gratis ver* KrijgsverrichïjOra ter Zee. Engelsohe duikbobtenv in de Oostzee* Uit Londen wordt d.d. 12 October gemeld Uit Kopenhagen wordt geseind, dat het Duitsche stoomschip „Luoia”, op Weg van Zweden naar Lubeck, met een ’fading van ongeveer 3000 ton koper en andere metalen, door den Engelschen onderzeeër „E 19” tusschen Zweden en Duitschland tot zinken is gebracht. De bemanning, bestaande nit 21 koppen, werd gered, elf be reikten Gedser in Denemarken en de anderen gingen aan boord van een Zweedsch schip. Zij hadden 20 minuteh tijd gekregen om zich te redden en hunne eigen dommen, benevens de scheepspapieren pede te nemen. T““ 14 OCTOBER 1915, te 8 uurjp den JUWBURGt^Gouds, !N DOOB HET TEN ENSEMBLE". September 1914). JANSEN, Jeugdig •praanv.d.Ned. Opera, 5, le Bariton v. d. era te Antwerpen. 1R0EK. le Tenor v. pera te Gent. C, Pianist-Accompag- rPen‘ f hebben de Leden en »n, voor wie plaatse* eserveerd worden. niet-Ledenf 0,50 oge en Stalles) en de ran het Balcon, de in het Balcon (Am- i en op de Galerij d voor on- en min- - INRICHTINGEN welke Gevaar, Schade of Hinder kunnen veroor zaken. BURGEMEESTER en DER8 van GOUDA, Gezien art. 8 der Hinderwet Doen te weten Dat rij vergunning verleend aan L van der Pol te Gouda en zijne rtohtiverkrijgenden tot het uitbreiden zijner Stoort»-Ververij en Chemische wamherij, door vervanging van den bestaanden stoomketel van 25 vjerk. M. verwarmingwoppttrvïak door een 40 vierk. M. verwarmingsopper-^ vlak in het perceel gelegen aan den Fluweelên Singel No. 22, kadastraal bekend sectie A Net. 4344. GOUDA, den 14. October 1915. Burgemeester bn Wethouders voornoemd. R. L. MARTENS. De Secretarie J. v. HEUSDE. ökv 75 Schouwburg. Abon- elling. ïhouwburg, 7% uur. pera „Carmen’ >n wij geregeld tijdig gen ontvangen certen, vermakeBjk** dan in onze geen enkele plaats. Aan het italiaansche Front Het Oostenr.-Hong. communiqué van 13 Oct. luidt: Gisterennamiddag zijn de Italianen een levendig ge schutvuur begonnen uit kanonnen van zwaar- en midden-kaliber tegen de hoogvlakte van Rafraun. Ook tegen enkele sectoren op het front van het kustland ontwikkelde de vijandelijke artillerie een verhoogde werkzaamheid. nu druk, want uit de menschen hier hier ze Van het Servische front Hel Serv isclie communiqué van 13 Oct. luidt Op het Donau-froiU, in den sector *van Ram en Graditfeht, schoot de vijandelijke artillerie 467 granaten van groot kaliber af. Op hetzelfde Front, van Ovtche tot Pantchevo, bom bardeerde de vijand de vesting Bel grado en de stellingen van Samar. Tevens schoot de vijandelijke artille rie ongeveer 200 granaten al op den heuvel van Bejania en opende het Vuur in den sector Van Obrenovatz. Op geen enkel punt van het werd een resultaat bereikt. Schouwburg, 8^- tgvereenigingen behoeft daarvoor werkelijk niet naar Berlijn te gaan.” Ernst keök eens op zijn horloge. Inziende, dat de telegrafische geld zending eerst na verloop van twee A drie ure?i zou kunnen aankomen, en het daarenboven in de ledige gelag kamer niet gezellig vindende, zeide hij glimlachend „Nu, ik zal eens kijken of ge niet overdreven hebt. Hier is de fooi, die lik u beloofd heb. Kwam de knecht dadelijk „De huisknecht trof hem 'In gezel schap van Knoop in. „De Zwaan” en bracht hem dadelijk mee. Mijnheer JKnoop wilde hem terughouden.” „Knoop Zoo, mijn vermoeden Iwafi dus juist,’’ zij Ernst verrast. „Meer onheil dat hij reeds in de stad fgeaticht heeft, zal hij met den knecht niet veroorzaakt hebben. Ik heb Va- 'lentijn in mijn macht en ik ben stel lig binnen een uur terug.’’ De kellner deed hem uitgeleide tot .voor de deur en v^ees hem doft naas ten weg naar de markt. „Mijnheer kan bijna niet mis loo- pen. Een paar honderd schreden ver der zal het heldere licht u van zelf den weg wel wijzen. Het tmarktplein ligt aan de linkerzijde als u deze straat volgt; het is niet groot, er staat een gedenkteeken, een echt kunstwerk, dat u «immer ge- 'noeg in het donker niet kunt be wonderen. De colonnades vormen een zijde van het plein u zult het wel kunnen vinden. Wie in Berlijn goed bekend is, vindt in onze stad gemak- kolijk den weg”, voegde hij er aan toe, ih de hoop den gast aan hel praten te krijgen en zoodoende iets nieuws omtrent hem te vernemen Ernst Mahler deed hem dit genoegen echter niet; hij glimlachte slechts en ’had er schik in dat de oberke\lner zoo nieuwsgierig was en zoo ijverig zijn bwt deed om te vernemen wie de gulle gast toch $as. Ernst had veel te veel gereisd om dien man niet te doorzien. Hij was in Amerika en Australië geweest; er waren slefhts weinig landen in Euro pa die hij niet bezocht had. Overal had hij de menschen nieuwsgierig be vonden, overal waren zij overdreven gedienstig wanneer er footen te ha len waren. Hij had ook in dit op zicht door reizen zijn kennis ver meerderd; hij verstond de kunst om op bet gelaat van anderen te lezen wat er in hun. hoofd omging en ook doof te zijn als dit noodig was. Na een vluchtigen groet ging hij de straat ia. Ontelbare sterren fonr keiden aan den hemel, zoo helder alsof zij wedijveren wilden met, het electrische licht dat zijn schijnsel tot in de stille straat wierp. Erwwoeg den kraag vAn zijn jas omhoog en trok de pellerine dicht. Rustig voortstappende had hij wel dra de markt bereikt, die werkelijk I Het Duitsche communiqué van 13 Oct. luidt De tegenstand der Serviërs ver mocht onzen opmarsch slechts weinig tegen te houden. Ten Zuiden van Belgrado* werden het dorp Zeleznik en de hoogten ten Oosten van Tap- piderska bestormd. De aanval op Pozarevac neemt een gunstig verloop. De straatweg Poza- revac-Gradista is in Zuidelijke rich ting overschreden. De opmarsch in Servië. Er is een groot onders' heid tusschen den Oostenrij kschen opmarsoh van 1914 in Servië en dien van den Duitsoh- Oostenrijkschen op het oogenblik. Daar enkel Servië wilden verslaan vielen de Oostenrijkers langs den ge- makkelijksten weg aan, de westelijke grens, over Drina en Save. De Duitschers hebben een ander doel, n.l. zoo spoedig door Bulgarije heen vr^e verbindingen met Turkije te ver krijgen. De inneming van Belgrado heeft dus feitelijk slechts een lische waarde. De hoofdaanval zal door de vallei van de Morawa geschieden. Daarom is de Duitsche hoofdaanval ook op Droubavitza gericht. Deze plaats licht aan de Donau, naast de monding der Morawa, 12 K.M. oostelijk van Semendria. Daar zal men het datridezer dagen in eenige Duitsche ajrensplaatsjes de keuring plaats had yan alle mannelijke personen, die reeds hls „volstandig dienstuntauglich” wa ren afgewezen. In een der stadjes wer den van deze 150 als beslist onbruik bare menschen niet minder dan 147 een fraaien aanblik bood. Aan de ‘noordzijde, tegenover het godenklee- 'ken wajen de huizen echter met co- lopnad&J voorzien, waaronder zich een groote menigte menschen langs ïde winkelramen voortbewoog. Wie telaan. bleef werd door den stroom ineegesleept of zoodanig gedrongen [lat hem niet» overbleef dan dan stroom Je volgen. Tegen den stroom in te igaan, daaraan viel niet te denken. Ern»t Mahler had die drukte een poosje aangezien. Als een wachter «toml hij in. onbeweeglijke houding bij jhet gedenkteeken, slechte nu en dan een trekje aan zijn sigaret doende. Toen de wind nog sterker begon te blazen en het wel leek of hem klein? lijsnaaidem in het gezicht slóegen, verliet hij zijn waarnemingspost en ibeghf zich onder de menigte. Met belangstelling beschouwde hij de winkel», die in bonte rij elkaar jopvplgden en waar in aanlokkelijke pracht was uitgestald van alles wat de mensch kan begeer en. Ernst was or verbaasd over; zoo grootsteedsch had hij het hier niet verwacht. En omdat hij ruim den tijd bad, ging hij hier en daar oen w$»- kel binnen om inkoopen te doen. overlevenden sloegen op de vlucht en toen wij het werk binnendrongen, von den wij te midden van de lijker^ 43 gewonden, die achtergelaten waren./ De verdediging kostte den vijand op zijn minst een bataljon. Wij maakten, krijgsgevangenen, die tot drie regi menten behoorden. Meer noordwaarts, tusschen Tahure en het ravijn van Lagoutte, had den 8n dezer eveneens een gevecht plaats met voor ons gunstigen afloop. Bij het aan breken v^n den dag deden eenige bataljons een stormaanval op de Duitsche werken,die veroverd wer den. Onze manschappen vonden tot hun vreugde tal van sigaren, verduur zaamde levensmiddelen en proviand van allerlei soort en een groote hoe veelheid munitie. Een Duitsch bataljon werd door onze artillerie onder vuur genomen. Com pagnieën werden in wanorde uiteen gedreven. Anderen gaven zich over, na omsingeld te zijn. De zaak werd snel en met geringe verliezen ten einde gebracht. Het F ransche communiqué van 13 Oct. luidt De infaulerie-aanval op de Fransche stellingen ten Noord oosten van Souchez werd evenals de vorige geheel afgeelagenl De artille- rie-aciie was in den loop van den nacht bijzonder- hevig tusschen de Somme en de Oise, ifi de streek van Audechy. ten Oosten van Reims en gevechten in Champagne de flchting van Mürom. en Vil- dezer wordt het volgende |jerH ]je Duitsche batterijen bescho ten ƒ4) hevige wijze de streek ten Zuiden van Tahure en ten Oo»ten van Butte Mesnil. De Frhnsche artil lerie beantwoordde het vuur kracht dadig, terwijl de Franqohen nog van loopgraaf tot loopgraaf vorderden ten Posten van het werk, dat de Trapeze genoemd wordt. Een vrij levendige strijd met loop- graafgeschut werd geleverd in den fcector van Flirey. Heviger was het gevecht, mei de inmenging hier en daar van artillerie, in de omgeving van Reyllon. Na een volslagen mis lukking van hun aanval op het front Llnge-Schratzm&nnele, hervatten de Duitschers hun pogingen. I Tegen het einde van den dag werd pon aanvang gemaakt met een twee de voorbereiding door de artillerie bver het geheele front, welke gevolgd Rverd door een nieuwen stormaanval, die eveneens in zijn geheel mislukte. |De Duitschers konden slechts op een pnkel punt ten Zuiden van de lün- gehoogte vasten voet krijgen in onze ioopgi-aaf van de eerste linie over verbeeldingskracht van den bediende sleepte hem geheel mee of was hem de fooi van 10 mark in het hoofd geslagen Onder den linkerarm een half do- gijn couranten klemmende, in de rech- Jerhand eenige portefeuilles met tijd schriften en op de linkerhand bet pre senteerblad met de koffie dragende, kwam hij na een korte poos bij Ernst Mahler terug, die bij het ven- pter stond en in de schemering naar puiten staarde. „Kerstboopiear mopipelde hij. •„Wel-; zijn w%al zoo ver in dit jaar heen De kellner meende, dat die vraag ;tot hem geiricht' werd, en gaf ten aniWoord 1 „Wel zeker, mijnheer, wel zeker over veertien dagen hebben we Kerst- me. Alle winkels hebben het Dat is de beste tijd, omstreken komen de hun inkoopen doen. Er zijn mooie winkels in Berlijn zijn piet mooier jte vinden. ”<z- „Ei, ei Hoe groot is dit stadje wel J „Dertigduizend inwoners, heer p is hier zeker vreemd U moest het marktplein eens zien en de Colonnaden! Daar heeft men elec- Irisch licht het ziet er daar too- verachtig mooi uit, en men kan al les koopen, wat het hart begeert. Men 1 Aan het Westelijk Front. De geHchten in Champagne. Het Fransche communiqué van 13 Oct. luidt: Omtnat de -wi Wi 8*fc gflSHR De troepen, die den 25en September den heuvqjl van Tahura bereikten,-vielen in de flank de werken un, die de frontaanval niet had kun nen vermeesteren, en wisten die ach tereenvolgens in handen te krijgen. Op de hoogte van Mont-Melle, waar- van het zuidelijk deel in het bezit der Duitschers gebleven was, handhaaf den deze zich met hardnekkigheid in de loopgraven. Er moesten krachtiger middelen worden aangewend. Eerst lieten wij een mijn springen, geladen met 22.000 kilo ontplofbare stof, die over een lengte an 80 meter de Duitsche loop- gnif vernielde. Daarna beschoten onze wongraaf-kanonnen de vijandelijke enclave met zware projectielen. Tevens werden de verbindingsgangen nacht en dag beschoten door de artillerie en de mitrailleuses. Na eenige dagen begon de Duitsche tegenstand te verzwakken. De ver liezen waren te zwaar. De laatste een front van 60 tot 80 M. Door een f tegenaanval hebben de Franschen een j deel daarvan herwonnen. Een eskader van 19 vliegtuigen wierp 150 bommen op het station v van Bazancour», waar bewegingen vap Duitsche troepen waren gecon- stateerd. Een ander eskader van 18 1 vliegtuigen bombardeerde de spoor- f lijn van Atrecht-le-Grand bij Bapau- 5 me. Andere vliegtuigen hebben even- I eens den spoorweg bij Warmericourt 1 gebombardeerd. 1 GOUDSCHE COURANT. PRÏJS-d¥r AD VER TEN'ÏI ËN: Van 4—5 gewone regels met bewijsnummer f 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels T0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. „Zeer goed,” antwoordde de diendeen onderwijl las yjug het telegram Zend oumhldei- F-""PRIJS VAN’HET ABONNEMENT: «kwartaal f C25 Idm franco per post.,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad t .50 Mem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, deii Boekhandel en de Postkantoren. be en onderwijl las hij -o telegram Zend onmiddel- iij* per telegraaf tweeduizend mark, P°«te-restanlo. Ernst.” Het was ge acht aan een bekend uaukier te «rltin. Die laatste omstandight'id en hooge som boezemden den ober tellfier zooveel eerbied in, dat hij Rn plicht vergat en den gast een °°genblik aanstaarde, totdat deze hem nögniaalti het geld aanbood en zeide „Breng me nog een kop koffie en ee“ge nieuwsbladen.” Met den grooisten ijver vervuld, eP de man heen, gaf aan den kruier htl# ^el k°tel het telegram en den Mn bezorging, bestelde de kqffie u zoo spoedig mogelijk den in het oor, welke een rijke J**?Ml onder zijn dak had., Ware de ,n,’e niet op den Enz-molen werk- V» m. en met het rijtuig daar- kJi Wer Stomen, dan had de ober- 'MnUfk geloofd, dat een ver- z^n.e Ww z’jn intrek had «n wa* °°k zo° voornaam oaarb^toch zoo minzaam. De Aan het Oostelijk Front. Het Duitsche communiqué van 43 Oct. iuuR Deger|rroep Hinden burg Ten Westen wui Dunaburg bloedde een Russische aabyal dood i ons artillerievuur. Pogingen van d^jh vijand om door ons bezette eilanden in het Miadaiolmew te veroveren, mis lukten. Een Russische aanval ten jNoord-Uusten van Smorgon, waarbij de vijand lot aa.n onze versperringen Üoortlrong, werd afgeslagbn. Een van lonze luchtschepen bombardeerde in ilen afgeloopen nacht de versterkte ten met troepen belegde stad Duna burg met talrijke bommen. Legergroep Prins Leopold van Beie ren Niets nieuws. Legergroep Von Linsingen vijand werd uit zijn stellingen lludea-^Bielsko—Walskoja verdreven, en over de linie Novo-Alexandrovsk en de hoogten Noordelijk daar van lerugged ro ngen. De Duitwhe troepen van het Von Bothmer wierpen den vijand Noord>- ■westelijk van Havarouka (ten Zuid westen van Buzkanof) uit verschillen de stellingen. symbo- pen mededeeling in de „Basler Nachr.”, rtnnr duf. Sdri'znr rlarron in nonirrn DniEnnha de vallei van de Morawa geschieden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1