>s ■Uil Ie niwit Molenaarsler. r” Dinsdag 19 October 1915. 12. 54e Jaargang. -a De Oorlog. jjlevfws- -<^.d.“vertexi.tïelDlsud. voor G-oixcLec ezx Oörcxstxelcexx. MP EN Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON, it FEUILLETON ^jjjjfrfoon Interc. 82. Verschijnt dagelijks behalve Zon- em Feestdagen. Telefoon Interc. 82. dagelijks ten, den PEK Zuid'-Oosten o nm rI- Ii et ont- de nergenê in staat is om de in stond. ge- schijn haalde. zon naar binnen mo- let waar?” een wilde êt zoo- aan Schouwburg, 8 gvereenigingen d.d. de de en lelijk stor- daar 7 vu uvv z, nuui uui U II1UOI l<n zijn» u te schikken naar uw man eh zijn wil te erkennen. «mand in hij er feuille alzoo c*. •<Leee Aan celen de Ita- jheid. Ook - denNoord- de Doberdo- le- den Hij mijn springen, die de vijand bij Banli a Tepe onder den grond had aangelegd. ll fcij Seddul - Bahr schoot de vijand h ■Vrïjken, nan^n de ten Noorden daarvan zich bevindende troepen, tön was. mij u. P. zuilit Aan het Oostelijk Front. ^Het D u i t s c h e communiqué denburg. De aanval ten Zuiden van van Belgrado rukken op tegen Cvetkow-Grob root pl stelde ook wie hij waarmee hij rijn en ik dicteerde t is alles.” U. D. Het u u i t 8 c h e communiqué van 1H Oct. meldt Legergroep Von Hin de Avala wijken divimee terug den naar het Onze de i eieren uit het ko llen. bel >n en ’houwburg, l'/t uur. pera Carmen”. Mg*"- PRIJS VAN HET ABONNEMENT: f» kwartaal fra franco per post. Vjf Geïllustreerd Zondagsblad Hm franco per post. Jünementen worden Iaikt 31, bij onze Agenten, toege- cenen op Schouwburg. Abon- elling. vragend moeder zeggen, rtnen leg- ’t kokend water. moeder los: ,,’t Mag or. Ik geef nooit van kinderen wor- Waf moet er ik naar Davos inoe- i ze het geld van- >egon te snikken, ktuigelijk zijn brood7 soliede meubelen stoelen, Kasten, Iderijen, Theeta- ’tijlameublemen- peluch, Boeken- ersoons onbesls- dstellen, Kapok- lapkamermeube- lies spotgoedkoop, -eerstoelen vanaf st f20.—, Spi egels f5.50, f7.50 20 oveolni» nabij h W terdam. „Wel een kwartier.” „Als hij het mocht gewaagd heb ben u onbetamelijk aan te raken zou ik lïem de ribben aan stukken slaan 1” barstte hij los. Christa Maria bloosde. Zijn opbrui sen zeide haar nog meer dan zijne woorden en blikken. „Wees maar niet zoo driftig”, zei de zij glimlachend, terwijl zij de oogen neersloeg en haar pijnlijke pol sen wreef. Aan Ernst ontging niets van al hare bewegingen. Vlug vatte hij haar rechterhand Christa Maria bloosde opnieuw. „Wat de zij vragen doch deze bleven onuitgesproken,, want wees op 1 ongerustheid eeg ik opeens kl. Ik vroeg Knoop zag wel hoe treurig zijn fi guur hier werd. Haastig las en on- derteekende hij de kwitantie, rukte Ernst het geld uit de handen, telde het niet eens na, maar snelde der te groeten de deur uit. Ernst keek hem lachend na. „Dien man zijn, wij kwijt.’* Nu eefst viel' zijn blik op de lenaarster, die op een bank was neer gezonken. Onophoudelijk biggelden haar de tranen over de bleeke wan gen. Daarvan schrikte hij. „Gaat zijn wegloopen u zoo aan het hart, juffrouw vroeg hij zacht. „Had ik hem om uwentwille zach ter moeten behandelen Was dat uw begeerte Juffrouw, spreek toch, pij nig mij niet zoo wreed' Christa Maria stond op en kwam bij hem zij richtte haar door tra nen benevelde oogen op hem en zeide „Ge hebt hem behandeld zooals hij verdiende, Ernst I Ik dank u daar voor uit den grond van mijn hart, tyaar het andere gevaar bestaat nog, en dat is van veel grooter gewicht dan de schurkerij’van dien man 1” Er voer haar een rilling door de leden. Ernst bemerkte dit en beschouwde nuChrista Maria met meer aandacht. 3 Knoop rqede lang hier ?f vroeg hij hierop. Johan Vermeijs. een milicien. Ik ken t. Ik had een brief er zonder postzegel er geen krijgen, en la- een aan naast ons aan een buiten in Crailoo, deizier ik mij eerst Van het Servische front Het D u i t s c h e communiqué van 18 Oct. luidt In Macwa begint de vijand te wijken. Op de hoogten ten Zuiden van Belgrado rukken onze troepen op tegen Cvetkow-Grob en Vrcin. Ten Zuid'-Oosten van Pojarevatz zijn Ml Crnice en Bocevak genomen. liet Bulgaarsche leger bezette J hoogten van den., ^Muslin-Perci, Babin-Zub en dringt verder over Egri-Polanka voort. In en om de Dardanelles Het Turksche communiqué van 18 Oct. luidt: Aan het Dardanellenfront viel, af gezien van schermutselingen tusschen afdeelingen verkenners, waarby deze onder het artillerievuur kwamen, niets van beteekenis voor. Bij Ari Burnu brachten onze kust- batterijen de vijandeljjke torpedoboo- ten, die een tijd lang zonder resultaat te behalen onze stellingen hadden be schoten, tot zwijgen. Wij deden een n wij geregeld tijdig gen ontvangen vaa certen, vennakelijkhe- dan in onze agenda Riga maakte góede vorderingen; 2 officieren en .280 manschappen ble ven als gevangenen in onze handen. De. Russische aanvallen ten Westen van Hluxt vermeesterden wij over ongeveer 3 K.M. frontbreedte een vij andelijke stelling. Verder zuidelijk tot in de omgeving van Smorgon worden verscheidene' met sterke troe pen ondernomen Russische aanvals- be wegingen, onder groote verliezen voor den vijand afgeslagen, waarbij 2 officieren en 175 manschappen wer den gevangen genomen. Legergroep Leopold van Beieren. De Russische aanval aan weerszijden van den spoorweg Ljachowitechi— Baranowijschi ging te niet. Van Ra- falowka tot aan Koelikowiczy ontwik kelden zich nieuwe plaatselijke ge vechten. lin zijn „Hier geldt slechts één wil, de mijne!” had zij gezegd. Zou de lief de genoeg macht over haar verkrij gen, om dien wil te buigen Nog stond hij zoo in gedachten verdiept naar buiten de staren, toen een kleine hand met kracht op zijn arm werd gelegd. „Heb ik u boos gemaakt Fluisterend werden die woorden uitgesproken, maar op Ernst Mahlei werkten ze als een donderslag. Haastig keerde hij» zich om, -en daar zag hij Christa Maria naast zich. Zijn oog rustte in het hare; maar hij' ?ag daarin nu geen heerechzucht; geen uitdrukking van onafhankelijk heid, doch wel een - onbeperkt zich overgeven, deemoedige liefde en een «meeken om toegevendheid. veroorlooft ge u wil- v ragen doch deze woorden “-t Ernst de roode plekken aan haar pols, waar Knoop haar had vastge houden, en zei „Hij is ha unit astel ijk geweest, en hier was niemand orti u te bescher men. Spreek, juffrouw, wat wilde hij van u „Den Enz-molen en... en... en mij” antwoordde zij schaamrood. „En toen ge hem een afwijzend antwoord hebt gegeven, maakte hij gebruik van uw hulpeloosheid om... Ach God, wees toch barmhartig en laat u niet elk woordafbedelen... Zie| ge dan niet, juffrouw,hoe 1 ik door onrust verteerd wordt „Daar is geen reden toe, Ernst Mahler, dat heeft Knoop ondervonden. Het Oostenrijksche commu niqué van 18 Oct. luidt: In Oost- Gdliciö aan de Ik va en in het Wol- hynische vestinggebied hebben zich ook gisteren geen bijzondere gebeur tenissen voorgedaan. Aan de Kor- myn-beek en aan de beneden-Styr on dernam de vijand een reeks heftige aanvallen. Bij Kulikowice, Nieuw- Sielki en Pafalowka duurt de strijd nog voort. Aan alle andere punten was de tegenstander reeds gisteren onder bloedige verliezen gestuit. Zijn verliezen zijn groot. Aan de Kormyn ontruimde hij het slagfveld. 606 - - Bij Seddul Bahr schoot de vijand 16 Oc* --J__ J“:J projectielen uit houwitsers af, echter volslagen te verpeefs. Anders gebeurde er niets van belang. Am het Westelijk Front. JJetFransche communiqué van I 18 Oct. luidtDe Franschen heb- beo in den loop van den nacht door I artillerie- en infanterievuur drie nicu- I n iwkvalspogingen van den vijand I u het Bois on Hacke verijdeld, ten I Nwid-Oosten van Sonchey. Ten Zui- I dn van de Somme werd de strijd I att loopgraafkanonnen bijna onafge- I brpken voortgezet in den sector van I UhoM terwijl de Fransche batterijen I op de Duiteche werken een kracht dadig vuur riohtten. I Ten Noorden van Verdun trachtten I de Duitschers de trechters der ont plofte mijnen tusschen de linies te toetten. Zij werden echter terugge dreven. Gedurende den nacht had een hevig infanterievuur van loopgraaf tot loopgraaf plaats in de omgeving van Nomeny. De Fransche artillerie ver strooide in dezelfde streek de vijan delijke arbeiders ten Oosten van Ep- ly bij Crenecky en van Bianco art. Het station van Blamont werd ge bombardeerd. Het D u i t s c h e communiqué van 18 Oct. luidt Een in de vijandelij ke stelling ver vooruitspringend ver- dttfigingsweik ten Noord-Oosten van Vermeiles, werd herhaaldelijk door de Engetechen met een sterke strijdmacht aangevallen. MIe aanvallen mislukten echter M*r zeef zware verliezen voor den 3b. De stelling bleef in ons bezit. Een aanval van de Franschen bij Tahure werd door ons vuur onmid dellijk tot staan gebracht. Een nieuwe vijandelijke aanval tot herovering van de verloren stelling ten Zuiden van Lembrey had geen succes en kostte den Franschen naast groote bloedige verliezen, drie offi cieren, 17 onderofficieren en 73 ja- gere aan gevangenen. Op den Schratsmahnele kon de vij and bij een aanval, die met een ruim gebruik van munitie werd ingeleid geen voet breedte .terrein winnen. Een Duitsch ïuchteskader viel gis tere» de vesting Belfort aan, doch werd verdreven; de vijandelijke vlie gers wierpen 80 bommen, waardoor op verschillende plaatsen brand ont- w 1.50 150 w 1.90 aangenomen aan ons> Bureau: Boekhandel en de Postkantoren. Aan het Italiaansche Front Het Oostenrijksche commu niqué van 18 October meldt het Is o uz o-front ontwikkefe lianen weer meer bedrijvig] gisteravond kwam het in d westelijken sector van hoogvlakte bij Petrano tot vrij hefti ge gevechten. Een Italiaansche infan- terieaanval, opnieuw tegen onze daar gelegen stellingen bewerkstelligd kwam gedeeltelijk tot dicht bij onze hindernissen. Ten slotte werden de vijanden evenwel onder zware Vér- liezen teruggejlaagd. Anders kwamen in het kustgebied, evenals in de grensstreek van Tirol, slechts artilleriegevechten voor. stoomschip op. Hij meende, dat _r(t een Hollander was. Maar plotse- liiig las de kapitein den naam Em press of India. De Empress seinde akn het kolenschip, dat het moest sloppen. Indien dit schip het sein niet gphoortzaamd had, zou het geramd z|jn. De Empress zette oen boot uit en verklaarde de Duitschers tot krijgsgevangenen. Het kolenschip werd daarna voor Nun oogen in den grond geboord. De duitschers werden naar Singapore gebracht. „De inlanders daar waren dfen Duitschers zeer vriendelijk z|nd>,” verhaalt Lauterbach verder. Hoe gelukkig zou hij geweest zijn, fanneer hij haar nu dadelijk in zijn irmen had mogen sluiten Maar ihn wa*i hij geen haartje boter dan ^noop, die stelen wilde, wat hij... Neen, neen, hij moest zich nog be- djwingen. „Met welk recht, om welke reden zpu ik boos op u zijn luidde zijn wedervraag. „Ik dacht er slechts aan hloo uw inborst geheel andlers is dan die van andere vrouwen en meisjes 4- en hoe zwaar het u moet geval- VVan neer ge scherper hadt zien, hadt ge de merkteekr zijn wang moetep zien.” Ernst keerde zich om en trad aan d h,et venster. Ja, zij wist'zidi zelve te bescher- ntón; zij was gewoon zelf voor hare belangen op te treden en zelf de ver antwoordelijkheid te dragen voor wat zij zeide of deed. Zou zij ooit-* de heerschappij van den man erkerinen en zich aan hem ondergeschikt ach ten, waar dit noodig was, maar ook krachtig medewerken, waar -zij kon? Zou zij ooit de slavin van haar echt- vader, heerlijk moe- d was zoo mooi wat hebben jelui gebeurd Is er en ik hem Vermeys Mies?” Griekenland en Roemenië. In Frankrijk is de aandacht bijna nog meer op de houding van Grie kenland en Roemenië gevestigd, dan op de oorlogsgebeurtenissen in Ser vië. De Temps dringt erop aan, dat Roemenië en Griekenland thans onder alle omstandigheden kleur zullen be kennen. De Matin schrijft, dat men onduidelijke beloften met betrekking tot Klein-Azië tegenover Griekenland ntoet vermijden, doch wenscht, dat het Bulgaarsche Macedonië aan Grie kenland toegezegd zal worden. Wat Roemenië betreft, erkent het blad, dat dit zich waarschijnlijk aan de zijde van den overwinnar zal scharen. De Echo de Paris schrijft, dat, hoewel de ontwikkeling van de Balkange- beurtenissen niet onverwacht komt voor ieder, die de gebeurtenissen heeft gevolgd, er toch twee dingen zijn, die bijzonder de aandacht trekken. Ten eerste dit, dat Roemenië en Grie kenland hetzelfde risico loopen, het zij dat deze landen ten strijde trek ken hetzij Idatl Ze zich van den strijd onthouden. Ten tweede dat, indien deze landen aan den strijd deelnemen, hun tusschenkomst vol doende is om het Duiteche plan te doen mislukken, waarna het lot van den Eurotpeeechen oorlog beslist zal zijn. Beide naties, besluit het blad, zetten, wat zij ook doen, hun bestaan op het spel. Zij zijn zeker de partij te winnen, indien zij tusschenbedde komen en desniettegenstaande houden zij zich daarvan toch. De Russische aanvallen. Het Berl. Tagebl. verneemt 18 Oct. uit Tsijeimowitej, dat Russen hun aanvallen met opvallen de hardnekkigheid1 voortzetten, wel aan het Bessarabische als het Sereth- en Dnjesterfront. Na de laatste nederlaag aan Bessarabische front, was er hier een poos rust, terwijl de operaties in het gebied van Onoeth en Zaleszyki bij zonder hevig werden voortgezet. Van 14 tot 15 October was de Rus sische aanval in het gebied van Ortoeth buitengewoon hevigdoch werd door het vuur der Oostenrijk- sche zware artillerie tot .staan ge bracht. 300 lijken der Russen lagen voor de draadversperringen, Noord- oostelijk van Töernowitsj, waaronder vele Kozakken, onder commando van den generaal Keller, die van Duit- sche origine is. Bij de aan het Bessarabische front gelegerde troepen, is zoowel bij de infanterie als bij de artillerie, ge- brek aan munitie en uitrusting waar neembaar. Van de in dienst geno- mein 45-jarigen zijn heele compagnieën in burgerkleeding. 16) Bij die woonden nam hij een vul penhouder uit zijn vestzak, schroef de langzaam het dopje af, ging bij de tafel zitten en schreef met vlugge, va»te hand een behcorlijke-4Mjütantie. L - u Niet alleen de blikkey van ö^rista Maria rustten op hem,ook die van Knoop waren op den jongen man ge vestigd, omtrent wien hij niet wist, er van denken moest. Dat n>eld zijne gedachten bijna nog meer nezig dan het verrassende feit, dat ra0t de ontvangst van het geld alle Plannen om den Enz molen in han den te krijgen in duigen zouden val- ®n. En ook begon hij te bedenken, nu de molenaarster in dit geval gevonden, zij ook met de B Wantie zou geholpen worden en over hem zou triomfeeren. dit, baas Knoop, en onder- oni het,” gebood Ernst op den toon van een ervaren man. de ge hfer het Voor ach* -00 0011 halve hij er hu °.ntvW®} nemen”, voegde nu vn - «ij, terwijl hij uit zijn porte- „Was sanige bankbiljetten te voor liet Oostenrijksche commu niqué van 18 Oct. luidt In streek van den berg de geslagen Servische aan beide zijden van Zuiden leidenden straatweg. I troepen vallen op het oogênblik nog noordelijk vafl de Ralja staan de vijandelijke afdeelingen aan. Ook in het Macva-gebied zijn deze tot den terugtocht gedwongen. Aan beide kanten van de beneden- Morawa wonnen de Duitsche divisies opnieuw terrein. De Bulgaren gingen voort met be zit te nemen van de hoogten van de Muslin-Parein en Babin Zub. Meer naar het Zuiden dringen ze voorbij Egri Palawka verder. UiOinSCH E (01lll\T. PRIJS DER AD VEklTENT IÊN: Van 1—5 gewone regels met bewjjsnummer. f 0.55 Elke regel meer,0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van J5 regels 10.35 bjj vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclaiges 10.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsrufaite. - -- -r - En zoo be- gpnoot en evenmin zijn levensgezel- hbort het toch in een goed huwelijk, itb. «Hn 9 waar Zij keek hem met stralende oogen a»n. „Misschien is de schijn anders rèaar inderdaad ben ik toch een v^rouw, die opgaat in hem, dien zij bemint, en die met hem een geheel uitmaakt. Ik meende, dat in zulk eeir huwelijk geen strijd om de hew- schappij voorkwam, dat de een iiwiet huwelijk geen voörrecht boven fden ander' bezat, en dat ’vreugde en leed dèor bedden gedeeld werden, dat ein delijk man en vrouw elkaar liefheb ben voor het leven. Zoo vat ik het huwelijk op, Mahler.” „Ge Ijebt geheel naar mijn hart ge sproken, juffrouw, ik hoop bin nen weinig tijd» gelegenheid te krij gen om...” (Wordt vervolgd.) lie middelen, door de ervaring van bh modernen veeüngoorlog aan de (and gedaan, hadden uitgebouwd, rerd de stelling doorbroken. DeOos- tarijkers namen de ten Noorden totale van 515 man, gevahgen. Van et Westen uit veroverden de Duit- phers den voornaameten bergkam, laarbij ontwikkelden zich bajonetge- fechten tot in de schuilplaatsen der \ijanden. I Ook om de hoogte Pasuljiste., die z^er versterkt was, werd verwoed ge streden. Daar bleven slechts doode of dewonde Serviërs over. Geen niet- dewonde geraakte in gevangenschap. I De verbonden troepen zijn met groot vertrouwen op een verderen, met suc- (-ps bekroonden opmarsch bezield. In Duitschland is na een odyssee vfin twaalf maanden weer een van dp officieren van de Embden, de eèrste reserve-luitenant ter zee Lau terbach teruggekeerd. De N. R. Ct. deeft de volgende beschrijving van zjjn lotgevallen. Bij de Cocos-eilanden was hij met eèn bootsmansmaat en een machinist vhn de Embden overgegaan naar het ktilenschip van den kruiser, Dit sbhip kreeg bevel om in de nabijheid te kruisen en op de Emden te wach ten. Toen het wachten eenige weken geduurd had, begreep men op het knlenschip, dat de Emden verloren Was. De leeftocht was bijna op, men njoest van rijst en aardappelen vpn. Toen opende Lauterbach verzegelden brief met orders, kpeeg opdracht om naar Padang aan dp Oostkust van Sumatra te varen. Jyist een etmaal voor de aankomst vhn het kolenschip was de Chosing, e|n stoomschip van den Nordduit- sPhen Lloyd, van Padang vertrokken, hiater nam de Chosing in volle zee kjipitein-luitenant von Mücke en zijn njanaien van de Ayeöha over. In de nabijheid van de territoriale wateren seinde het kolenschip om een loods, ojn hem naar de haven van Padang tè brengen. Er doemde een reusach- hardnekkige tegenstand der Serviërs afoot ia nt», rln in viftr 11 In Servië. Uit Berlijn wordt d.d. 18 Oct. ge meld Berichten, uitvoeriger dan de amb telijke, maken het duidelijk, dat nergenê in staat is om de in vier sectoren tegélijk naar het hart van Servië oprukkende legers der verbon den Centrale Mogendheden terug te houden. De zware artillerie brengt den Serviërs zeer groote verliezen toe. De berg Vranowo werd menderhand genomen. Hier en nam ook de burgerlijke bevolking aan de gevechten deel, zoodat het land niet van de harde oorlogege- volgen verselïoond kan blijven. Of schoon de Serviërs de derde verdedi gingslinie op den berg Avala met

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1