edssucces. It unit Moleoaarsler. a zij n 1AR, iKEN in tam” irine. i Hennen! De Oorlog. Il ■gr Woensdag 20 October 1915. 913. 54e Jaargang. mHeerenl j J MORES Cz. -JÈU1LLETON XTxeix"WS- eza. -A-d.“vertezxtïeloleLd. TToor Q-oixd.su ©ïx O»a.stx©lc©zx. Verschijni dagelijks behalve Zon- eii Feestdagen. Uitgevers A. BRIKKMA» EN ZOON. Telefoon Interc. 82. "telefoon latere. 82. g»an eener vrijwillig, de Luci- l van aan- stad, unan Zn., Goud* ‘gen i r sproducties: Schouwburg, 8 gvereenigingen GEHEIMMID- - HET VAN- 'RTEN - GEN de Ons vóór Ernst drin- anders was van tin. te niet boekhandelaar Schouwburg. Abon- •Hing. 3 Maandschrift U. P. k W.L. te voedingswaarde. en Medaille». nog als gratis* noties: Jaeob 52 f 1 25 1.50 1.50 3. .1.90 aangenomen aan ons Bureau lei| Boekhandel en de Postkantoren. i wij geregeld tijdig eo on t vangen van erten, vennakelijkhe- dan In onxe agenda «tèenen zijn pare! in Met waarde.” imam-leeftijdsjaar □mum-leeft. 29 jaari "“PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal idea franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Mjibkt 31, bÜ onzc Agenten, artistique in 4 kleu- le platen betreffende Vrouwenkiesrecht, l rouwenbeweging, oM., vooratellende: en ontlast U, de Wiisgeerige Hen, de Onderwijs Hen len. Prijs per losse stuk, per map van Dezelfde als brief* je van 6 st. 50 ct niet voorhanden, .gat van postwissel A. STADERMANN 23 imum-leeftijd 19 jaai dmnm-leaft. 25 jaar ten reeds zeer vob ide kunnende stoken imum-leeftijd 29 jaar) imnm-leeftgd IBjaar imum-leeft. 17 nden van een brief! van aanneming der 50 >imnm-leeftqdl7jaar timum-leef tijd 25 jaar! léunie, 8 u. Soirée de Cantine der ka- Het-D u i t s c h e communiqué van 19 Oct. luidt Op het westelijk front hadden geen belangrijke vcraiuk rin gen plaats. P ’.Aan het Oostelijk Front. ftl Oosten r ij ksche commu- Mjué van 19 Oct. luidt De Russen zetten gisteren hun aanvallen in het ■oerassig en boschachtig gebied ai» de beneden-Styr voort. Bij het dorp 1 Baguslawka (Noordwestelijk van De- razno) voerden de vijand drie maal I tevergeefs een aanval uit tegen stelling van Honved-divisie. vuur, evenals een handgemeen, dwon- gen hem de vlucht te nemen. Daar- bij liet hij drie officieren, meer dan 500 man <m ■Sehirieseworon in onee handen achter. Ook werd een Russische divisie die over Kulikowice .was opgemar- eheerd, weer naar den oostelijkcn oever teruggedreven. In de streek van Carterisk maakten de tegenstan ders zich van eenige punten van den westelijken Styr-oever meester. Daar is het gevecht nog aan den 8*ng- Benoorden Rafalofka vielen de Rus- I «en eveneens met sterke strijdkrach- fe Ur aan, zij werden echter afgeweerd, waarbij wij honderd man gevangen namen. zwaar van. Immers het geschiedde om zijn beminde meesteres zorgen te besparen én den goeden naam van den Enz-molen te handhaven en (Jaar.voor ontzag hij geen kosten wat nog aan de leverantie ontbrak-, liet hij van zijn eigen molen voeren. 1 Toen de laatste, zakken meel waren fff geleverd, reed hij naar de stad, haaldp op het kantoor der proviand- ihagazijnen het bewijs van ontvangst der geheele leverantie, ontving betaling daarvoor, en ging toen en Lloyd George beantwoordde verschillende vragen, welke waren bo- jstemd voor Asquith, die evenwel we gens ziekte afwezig was. Dalziel vroeg, of er Italiaansche strijdkrachten zullen samenwerken met de Fransche en Britsche troepen in Herviö. Lloyd George antwoordde, dat de wijze waarop Italië het meest doeltreffend zijn medewerking kan Vyrleenen bij den steun voor Servië iof in de geaneensbbappelijke zaak een punt van bespreking uitmaakt tus- scheu do Geallieerden (toejuichingen). Tennant deelde mede, dat fret aan bal' Brillen, die zich 'in Duitechlitnd fn krijgsgevangenschap bevinden, in September bij benadring 25000 be droeg. Griekenland, Engeland en Rusland. De gezanten van Engeland en Rus land deelden mededat hun regocringen van meening verschillen niet het Grleksehe gouvernement, aan gaande de opvatting van dit laatste omtrent het verdrag van Grieken land met en de verplichtingen tegen óver Servië. op alle Koning Ferdinand en de vrouwen. Drie vrouwen hebben groote» in vloed op het leven van Tsaar Fer dinand gehad. Zijn moeder, prinses Clementine van Cc^prrg, verdierf voor hem den Bulguarschen troon. De jonge, vroeg gestorven Marie Louise van Parma in de moeilijke wordingsperiode Bulgarije 's koningfi levensgezel- Prinses Eleonore von Reuse he tweede gemalin, mocht zich de koningin®ekroon op het hoofd zetten. Prinses Clementine, de dochter van konihg Louis Philippe, heeft, kan mui zeggen, zelfs in zekeren zin Bis marck in staatsmaneinsicht overtrof fen. De ijzeren kanselier vond ^Bul- garije en Hecuba en de botten een Pommerschen grenadier mete jvaard dan dit land; prinses Clement tine liet niets onbeproefd, om voor haar jongste» zoon, Ferdinand, dat nietswaardige land te veroveren. Dc geschiedenis van heden leert, hoeveel waarde het voor Duitschland kreeg. Prinsee Clementine werd in 1817 ®j blééf steken, maar zijn oogen i««<len de reet. 1 "In grenzenlooze verwarring trad 'Arista Maria achteruit en nam het ®o«k in de handen, dat op haar naai- WH Ug. R«ar vloog haar bliksemsnel door hoofd, wat Knoop had gezegd Voor het eerst van Ernst ®°kn hoorde fr jhffroi ■faffit verontwaardiging kon zij toen die woorden opkomen, thans 7i» r meer kur»nen doen. (^ezen Ernst Mahler, en KeMj, -v Ze^8 van de macht dier 0,^ die k&ar zoci plotseling had JJ>«eterd en .haar geheele wezen .’teraaderd. „De^ vrije/ met- de niet ST °’J?eT dak Dat mocht MftfaP’ Niemand mocht het recht «en steen op haar te wer- XLkL ora wi,(,e xii - allerlei ia n-- haar door het hoofd dat -1 van hier gaan, int Totdat zijn mond in zijn oogen zoo dui- bet afladen hij telde de zakken en liet den inhoud daar van oversrtorten in andere welke Voorzien waren met bet merk van den Enz-molen. Twee dtygen ging dit werk onaf gebroken voort topn begon het om gekeerde. De zakken werden weer op den wagen geladen en naar de Stad gebracht, om aan het proviatul- magazijn te worden afgeleverd. Het Duitsche communiqué van 19 Oct. luidt Legergroep Von Hin denburg. Ten Zuiden varf Riga be- Rormden onze troepen verscheidene RuSsische stellingen en bereikten de Duim, ton Oosten van Borkowitz. Eten officier en 240 man werden ge vangen genomen en twee machinege weren buit gemaakt. Een Russische 'aanval ten Noord-Westen van Jakob- itadt werd afgeelagen. In de streek van Smoiwy«werd een Franwhe twee dekker, die door een Russischcn jstaf- Kapïleiir werd bestuurd en mot een Engelsch machinegeweer was gewa pend, door een onzer kampvliegtui- gen neergjeschoten. Legergroep Prins Leopold van Bele gen.. Niets nieuws. Legergroep Von Linsingen. De ge vechten aan de Styr, waarover giste ren werd bericht, hebben een gunstig verloop voor ons. Uit Rusland wordt d.d. 19 Oct. gemeld Hoe groot de ontroering ook geweest is, welke door het Bulgaarscho offen sief werd teweeggebracht, is de eerste In druk toch snel voorbijgegaan. Men ajeeft er zich nu rekenschap van, dat Ie uittarting van Bulgarije als een door Duitschland uitgelokte episode in den, wereldoorlog, moet worden beant woord op een wijze, welke van invloed is op de Duitsche actie in haar geheel. De Roessky Ivalid zegtde Rus sische troepen bleven volmaakt kalm, toen het bericht van de oorlogsver klaring door Bulgarije aan Servië aan het front vernomen werd, hetgeen trouwens te begrijpen is. Immers de Russische soldaten weten, dat de be slissing slechts kon vallen op het Rus sische of het Fransche front. Telegrammen uit Boekarest toonen aan, dat de Duitschers het optreden van Russische troepen verwachten. Het Duitsche hoofdkwartier hoopt de Serviërs te verpletteren alvorens het Russische expediekorps de Bulgaarsche grens kan bereiken. Voor alle zeker heid rukt v. d. Go'.tz echter met 200.000 man van Adrianopel op weg paar de Bulgaarsche grens. Indien de berichten uit Roemenië omtrent ernstige onlusten in Bulgaar sche steden naar aanleiding van de oorlogsverklaring juist blijken, zal de waarde van het bondgenootschap met Bulgarije voor Duitschland aanmer kelijk verminderen. delijk te lezen was. j „Ik moet aau den arbeid, de tijd flriugt.” Chriata Maria sloeg de «ogen naar hem op en zeide op vastberaden toon, ioouls zij gewoon was te spreken Tegen den avond ga ik met het rij tuig naar mijn ouder/t, Mahler.” „Wilt ge weg vroeg hij ver- hchrikt. ^,Wat moet ik. j Z»j glimlachte. „Gij 'bestuurt hier de zaken, tveet, dat ik u vertrouwen kan, ve Schouwburg8 Hesse Ensemble ie. houwburg, 7% uur. iera „Carmen”. Ifr en daarom wilde ik... van de gelegen heid gebruik maken om mijn bejaar de ouders eens weder te zien.” ixiMjvp uuu gtw-cgu f Ën wanneer...? Komt ge mj voor bet eerst van Ernst ^eretmis nog terug?” vroeg »T8 aanwezigheid op den» Enz- Stotterend. ‘hoorde: Als de vrijer met „Natuurlijk, ik moet immers om de Wouw onder één dak woont”, leverantie...” I VerontwanriUo-in.,/ knn 1 „Daarvoor behoeft ge u uict te haasten, juffrouw. Daarvoor zal ik zorgen, en ge kunt er op rekenen, dat ik het tot uw voordeel zal doen.” (..Daarvan ben ik overtuigd maar...” „Welnu, juffrouw, ik zou Knet als een gunst van u beschouwen, indien ^e’ mH in dé gelegenheid steldet u mijn dankbaarheid te toonen, omdat ge mij hier hebt opgenomen, door u van alle zorgen em moeite te bevrij den en u bij uw terugkomst het ont vangbewijs vooy de geheele leverantie dan Ie bieden. Och, juffrouw, wees ^oo goed...” voegde hij er bijna smee- In Engeland. Uit Londen wordt d.d. 19 Oct. ge meld Het Lagerhuis was overvol daar men politieke verklaringen ver wachtte. Tijdens de zitting deden zich evenwel geen incidenten voor. Sir Edward Carson was niet verschenen Griekenland blijft neutraal. Uit Boekarest wordt d.d. 19 Oct. gemeld Volgens betrouwbare berich ten aaiij. de bladen, verklaarde de mi nister-president gisteren in den mi nisterraad, dat de Grieksche regeeA ring officieel had medegedeeld, dat zij met betrekking tot den door Bulga- rije’s aanvul op Servië geftchapeit toe stand, neutraal blijven zal. de atari het niet .aders ween, k«a - var«rd.' naar den gxjudsmidHwinkel onder de Colonnade, voor welk» uitstalkast hij had staan ^verleggen, .toen hij de <^r- ste maal met Valentijn in de stad géweêet. 5 Toén hem gevraagd werd, w.ftt hij Verlangde, schrikte hij op uit' adjne gedachten, die bezig waren met een gebeurtenis, welke zeker binnen wel- fiOHDSCHE COURANT. -1-- PRIJS DER ADviRTENTÏEN: Van 1--5 gewone regels met bewtysn«minerf 0.55 Elke regel meer .........A0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen Worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Am het Westelijk Front. ■Ha Fransche communiqué van IS (M meWi Duilechers de- Sa la den loop van den nacht drie matige aanvallen met handgranaten in M Bols-en-llache op de Fran- I ate infanterie, die zich in de daar veroverde Biedingen stevig M genesteld. Eiken keer worden 4t aam aders geheel teruggeslagen Mt den eieini van een batterij, ten Zaid™ van de Sonne. Een levendige woderzijdnche fusil- Me was er in den sector van Li- hoikö. Eenige gevechten met bomteen wer den geleverd, oostelijk van. de boer derij Navarin. Eon hevig vuur van de Fransche artillerie op die van den- vjjind deed een hevig bombardement ^houden, dat door de Duitschers gericht was op de stellingen bij Epargeues. Een groap Fransche vliegeniers bombardeerde in den nacht van 17 op "18 het Duitsche vliegterrein bij Urfioncourt, nooMoostelijk van Char teau Linz. Loodsen en bergplaatsen verden, naar duidelijk te zien' was, I vernield. dagelijks ten, deij Overigens bleef de toestand in het Noord-Oosten onveranderd. Te Berlijn is men weinig gesticht over de weifelende politiek van Roe menië eh Griekenland. Zoodra deze hun neutraliteit opgeven is het gedaan met de Duitsche plannen in den Balkan. Bulgarije zal dan zeker niet op zijn Turkschen buurman kunnen rekenen en zal dezen ook niet trachten te redden. Van het Servische front 1 liet Duitsche communiqué van 19 Oct. luidt Legergroep Von Mac- keiuwn. De Oostenrijksch-Hongaar- hche troepen van het leger van Ge neraal Von Krievess, bezetten de stad Qbrenovac. Ten Zuiden Van Belgra do bereikten de Duitsch-Oostenrijk- Hohgaarsche troepten, na gevechten, de hoogten ten Oosten van Vranie, ten Zuiden van Ripanj en ten Zui den van Gnoska, ‘aan den Donau. Het leger van Von Gullwitz ver overde in het Westen de plaatsen Von- dunj en Mala. De hoogten bij Luci- ca, oven^lfi die ten Zuiden en ten Oosten van Bozevac toL Misljenocaz werden ook op den vijhnd veroverd. Het leger van Generaal Bojadjeff drong in de richting van Zajecav on Knasjcvatz, over de Inowo en inde richting van het Pirot-bekken verder voort. De andere Bulgaarsche troe pen bezetten Vranja, in het Morava- dal en overschreden de linie Egri- Palanka-T.stip. De tegenstand dey Serviërs. Uil Berlijn wordt J9 Qct. ge meld Volgens ingokémen berichten Js het reeds gelukt een deel der Ser- 'vische spoorwegen voor het goede renvervoer te gebruiken. De door de Serviërs aangebrachte vernieling kon pnel worden hersteld. De beweging der zware artillerie beantwoordde overal aan'de plannen van den bevelhebber; door het aan houdende regenweer werden de oor spronkelijke operaties, namelijk die in de streek van Macva, eenigszins ver traagd. Voortdurend wordt de levendiige te genstand der Serviërs 1n het licht ge pield* welke echter door de dappere aanvallen der Duitsch-Oostenrijksch- Hongaarsehe troepen, overal overwon nen wordt. Ook de offfcieele berich ten van heden vermelden linies belangrijke vorderingen. kend bij, terwijl hij haar de hand toestak, „wees zoo goed, Christa Ma fia.,.” Fluisterend kwam die naam over zijne lippen, maar toch had zij het gehoord. Haar lief gelaat werd met een donker rood vertogen; zij zag er recht bekoorlijk uit in haar ver warring toen zij met een schuwen blik antwoordde r' „Wanneer gij het mij zoo gend verzoekt, kan ik niet doen dan toestemmen.” Mot een jubelkreet drukte Ernst ^ijn liepen op haar' hand en snelde toen weg hij vertrouwde zich zel- ven niet langer. Den dag, nadat Christa Maria ver trokken was, begon er op den Enz- molen een ongewone bedrijvigheid te heerschen. Wagen, hoog beladen met zakken, reden d'e werf op en werden daar af geladen. Do knechts konden hun ver wondering nauwelijks verbergen, zij zouden gaarne aan Ernst Mahler ge vraagd hebben, wat er eigenlijk aan de hand ,was, als deze er maar niet zoo ongenaakbaar had uitgezien. En toch was hij niet onvriendelijk,1 hij sloeg geen hoogen toon aan maar aan hetgeen hij zeide en aan de ma nier waarop hij dit deed, was duide lijk te bemerken, dat hij gewoon was te bevelen en stipte gehoorzaafhheid verwachtte. Onvermoeid was hij° met Ijist bezig om toezicht te houden bij geboren,, Zij huwde ip u»et lArina August van 8akeen-Goburg-Go~ ha-Cohary. Uji dit huwelijk werden geboren de prinsén Philippe, August ?n Fejdinand en de prinsessen. Clo tilde, weduwe van den Ooetenrijk- ftehen aartshertog Joseph en Amalie, ile gemalin van hertog Emanuel van Beyeren. Dertien jaren na de ge boorte der laatste zag 26 Febr. Ibbl de tegenwoordige Bulgareiikoning Fer dinand het levenslicht. Hij was het litwelingskind zijner mpeder. De heersehtuchtig® moeder verloor <eon oogenblik hqar doelwit uit ’t mg, voor haar Benjaipin een kroon |e veroverën. Toén dan ook de Buig, troon vacant kwam, greep de zeven tigjarige dadelijk in. Op het elot E bént hal, waar zij sinds den dood' van haar gemaal woonde, ontving zij de deputatie, die hun zoon den vofc- ktentitel kwam monbieden. Stralend vu» geluk bracht zij haar zoon het eerst die tijding over. De moeder Het hot niet bij het be- driwerk, want zij wist maar al ?oe<t dat de Bulgaarscho troon rast stond. Met buitengewoon groqte iliplrmintieke handigheid en met haar vermogen van 50.000.000 stond dc oude vrouw met de energie vaneen onge haar zoon, ter zijde en zij deins de voor geen offer, dat Ferdinand )opulair kon maken, terug. „Geld ton men in het Jonge Bulgarije al teel best gebruiken. Geen weg was voor de zeventigja rige te ver, geen weer te ruw. Fer dinand bleef eeq gewillig „moeder- kindje” en feiudijk was hol in de ver sie jaren de vorstin-moeder (hoe jrotseh was zij op dien titel-1) die' regeerde. Ferdinand verkreeg slechts keer langzaam de toeeteinming van de indere staten en daarom viel het icon niet gemakkelijk een „eben- btlrtige” gemalin te vinden, maar mama Clementine schafte ook hier raad. Zij ging zelf „do vrij op. Haar kous viel op Marie Louise van I'anna, de oudste dochter van hertog Robert van Parma. Zij schonk Bul garije den troonopvolger, maar de zeer vrome, van de wereld afkeerige in in zich zelf gekeerde natuur der yorslin maakte haar weipig geschikt Voor het uitoefenen van invloed óji haar gemaal. Zij bloeide in zijn leven él« een bloem van vergankelij ke pracht. Met haar komst werd het Zeer stil aan hot Bulgaarsche hof want Marie Louise hield van eenvou dige huiseli^choid- Niettemin gold het huwelijk voor gelukkig tot Ferdinand Ait geluk op een te krasse proef stei lte. In overleg met zijn moeder liet de vorst zijn zoon Boris in do Griek- g<’he kerk optiemen. faige dagen zou plaats grijpen, naar hij meende. „Ringen,” antwoordde’ hij kortaf, toch toen, de goudsmid hem verwon derd aankeek, als wilde hij te ken nen geven, dat yan ringen zijn, voegde hij er bij V erlov ingsringen- „Mrt odlanwvt... V' „Nee^, «M, gtaMe rifcgta, Dat ■Chrtaa Maria atwealg wa»,. b“to .""f'1'1' dttt, °P maakte het bedrog te gemakkeMiker, P *j. en Ernst maakte er geen gewetensbe- 22 2 te hier oohter de gewoonte, dat.,.,.. „Daar heb ik niet naar gevraagd,” zei Ernst kortaf. Hij ergerde zidi aan alles, waf hem van zijn idee wilde afbrengen. Terwijl de goudsmid een zwart fiu- weelrn kussen haalde, waarop bree- de trouwringen lage®,, keek Ernst ♦en» rónd. a 1 Daar werd zijn aandacht getrok ken door een ketting waarvan de schakels uit kleine gouden hartjes be stonden. Het middelste hart was gró0- ter dan de andere en rijk met edel- uWat kost die ketting vroeg „Vierhofiderd mark, mijnheer. De «tèenen zijn zeer zuiver en die groote midden heeft een hooge (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1