fA rtfenlirij It mooie Molenaarsler. i De Oorlog. Vrijdag 22 October 1915. 54e Jaargang. 15. :r is FEUILLETON u ;sr:D-£u. I LSSING, erstraat 24. lie meubelen spoe- Telefoon Interc. 82. COMMISSION FOR RELIEF IN BELGIiN. jfie’vi'W's- exx ^^cl^ertezi.tï.e“bleuc3. voor G-o\xd-eu exx OxxxstxeZsezx. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. felefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. MP EN u den Zij een de gebeuren, en dit weet, man A Zn., Gouda (Wordt vervolgd lDRES voor meu- ■t U dit Blad. H.O'DMI) 70 niet dat herhaalde ('hrista Maria ,JJat is wel merkwaar- chouwburg. Abon* ling. e Schouwburg Heeee T Engeland. Munitie in Britseh-Indië. Simla in Britseh-Indië wordt Het is buiten staat Ge van tigen om officieren van Mej. Gavel! af waarvoor sprak zonder beven be- eerst kreeg ver- de uitvoe- zonder weer moest heengaan omdat zij ver geten had wat zij daar eigenlijk kwam de en mnie, 8 u. Lezing X| v. afd. Gouda ;ht. genomen en drie huit gemaakt. Bij werd hedenochtend van c’ niets nieuws. Uit d.d. 21 Oct. gemeld twijfel gebleken, dat Indië in ouwburg, 7% uur. jra „Carmenf’. wij geregeld tijdig n ontvangen vaa rten, v er makel ijkhe- Ian in onze agenda PRIJS DER Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. De heer Young le Rotterdam, di recteur van de Commission for Re lief in Belgian, beeft eenige bijzon* is, granaten te vervaardigen buiten de geschutgieterijen, dank zij de wel willende samenwerking van spoor- weg-werkplaatsen, de departementen van andere besturen, particuliere fir ma’s en de hoofde» van Inlandeche Hiaten, die hun fabrieken ter beschik king stelden van hei gouvernement. In de praktijk heeft zich geen moei lijkheid voorgedaan om de fabricage door alle studiën van ijzererts af tot stand van I men daarvan. Het D u i t s c h e communiqué van 21 Oct. luidt De verbonden legers vervolgen op het geheele front den vijand, die langzaam wijkt. Ten Zui den en ten Oosten van Ripanj zijn de Serviërs uit hun krachtig ver sterkte stolling in zuidelijke richting teruggeworpen. Onze voorhoede be reikte Stepojevac en Leskovac—Ba ba. Ten Westen van de Morawa drin gen de Duitsehe troepen voort langs Selevac en Saraorci; ten Oosten van den rivier langs Vlaskido en Rano- vac. De Bulgaarsche troepen strijden bij Negotin; verder zuidelijker bereikten zij den straatweg van Zajecar naar Knjazevac. vDat haar over alle kanten gerust. Val onfijn had zich naar de derde omstarufilgheden Het Oostenrijksche commu- liqué van 21 Oct. luidt: Ten Wee- lea en ten Zuid-Westen van Garto- tpk werd ook gisteren den gehee- hl dag hevig gestreden. Ten Zuid ten van Kulikowice sloegen de Dlitoch-Oostenr-Hongaarsche troepen krachtige Russische aanvallen af. Tij den* de gevechten van gisteren aan de 8tyr, werden 1300 man gevangen en drie machinegeweren Nowo-Aleksiniec een lichte aanval den vijand gestuit. Overigens iwburg 8 Ensemble den van Grocka, ouder gevechten de beneden-Ralja overschreed. De Bulgaren wonnen terrein tus- schen Zajecar, Kujazevac en hel Ti- mok-dal en nadorden de hoofdstefim gen nen van eei ten Westen van Pirot tot bin- schootsaf stand. De voorhoede .oen hunner legers vermeesterde jrgasteren de grens van het Ku- manowo-bekken en het Vardar-dal. hij hield zich bezig denkbeeld, dat zich plotse- u-en zeide op zocht om haar bij te staan, haar be wonderonHW aardig kalm sterk. Zij vertelde hom dat ze goed wist wat ze deed toen daden bekende en e’’ raad feitelijk al het noodige l>ewijs leverde. Zij verklaarde gelukkig te zijn dat zij stierf voor haar land. zi.in ouw- en Woning- Onderstandscom- org. eens op de ouders, dan weer op de dochter. Christa Maria had de hooge gestalte en de heldere oogem van haar vader, het gelaat en den vrién delijker! lach van hare moeder ge ërfd-. Het goede van hen beiden was in hun kind vereenigd. Geen wonder dat Christa Maria stormen derhand zijn hart had veroverd. Leeft uw vader nog vroeg de oude man verder. „Neen, ik sta alleen in de wereld." „Alleen; dus nog niet getrouwd?” De blikken van Ernst trachtten die van Christa Maria te ontmoeten er lag een zwijgende vraag in, doch deze werd niet beantwoord. Toch antwoordde hij onmiddellijk vol ver trouwen „Nog* niet maar ik hoop den lang- sten tijd alleen geweest te zijn. W’ie weet, wat er binnen weinig tijde ge beurd „Zoudt ge het paard niet in den stal laten brengen, Mahler vroeg de molenaarster, om aan het gesprek een wending te geven. „Het zou ook beter zijn, wanneer wij niet te lang in den bed degelijk en zonneschijn ble ven staan.” Ernst leidde het paard wegi, en on- dertusechen begaven de anderen zich naar de huiskamer. „Weet hij, dat je nog ongetrouwd bent vroeg de oude man aan zijn dochter, toen hij op de bank bij de kachel gezeten was. Christa Maria Vin het Servische front. Het Oostenrijksche commu niqué van 21 Oct. luidt Onze troe pen rukten Saxac binnen. De Macva- vlakte is van vijanden gezuiverd. Het leger van generaal Von Kovess ®n de Duitsche troepen, welke aan beide zijden van de Morawa optrek ken, dringen in nauwe aaneensluiting Meeds dieper het Servische gebied in. De Westelijke groep der Oosten- fty&eh-Hongaarsche troepen, onder generaal Von Kovess, drong op de hoogten van Kolubara tot in het ■oadingsgebied van de Turya voort, de Oostelijke groep, ten Zui- liur In den morgen werd terechtgesteld. De vertegenwoordigers van de Amerikaansche legatie en de Spaan* alle studiën van ijzererts at een voltooide granaat toe, tot I te brengen». De hoedanighe’d het werk bleek uitmuntend en is begonnen met het inschepon Aan het Italiaansche front. Het Oostenrijksche commu niqué van 21 Oct. luidt Op het geheele Zuid1-Weet el ijk front zijn ge vechten in grooten stijl aan den gang. In Tyrol mislukten gisteren talrijke krachtige aanvallen der Italianen op onze stellingen. Zoo sloegen onze, troepen gisterennacht op de hoog vlakte vah Vielgereuth zes aanvallen af; gisteren bij dag wierpen wij den stormenden vijand driemaal terug. Hetzelfde lot viel hedennacht een met zeer sterke strijdkrachten gevoorden aanval van den vijand ten doel. Ook in de Dolomieten werden nieuwe Ita- liaansehe aanvallen bij de Col Die- lana, de Monte Sief en bij de grens- brug ten Zuiden van Schiudenbach afgeslagen. De vijand, die in dit ge- bied reeds dagen lang poogt voort te dringen, kon nergens het gering ste resultaat bereiken- In het kustgebied nam het vijande lijk artillerievuur in hevigheid toe en hield gedurende den dag op het geheele Isonzo-front aan. De poging der vijandelijke infanterie en techni sche troepen om nader bij onze stel lingen le komen, mislukte door het vuur van de machinegeweren onzer jnranterle. De terechtstelling van Miss Cavell. Het Londenache pambureau pu bliceert een mededeel ing van den Amerikaanse!)en ambassadeur te Lon den, die het rapport bevat van de legatie te Brussel over het proces en de terechtstelling door de Duit- schers van de Britsche pleegzuster Cavell, die schuldig was aan het on derdak geven aan geallieerde solda ten. Het rapport loont, dat de Dult- sche autoriteiten de belofte niet ver vulden om alle phagen der zaak aan de Amerikaansche legatie te Brussel mede te deelen. De Duitschers deden integendeel hun best om het feit van de veroordeeling en de onmiddellijke voltrekking van het vonnis te mantelen voor de legatie, die langs officieusen weg kennis van <le feiten en nog trachtte daging te verkrijgen van ring van het vonnis, maar resultaat. De legatie bericht, <kit mej. Cavell te vijf uur avonds van 11 Octo ber werd gevonnist en dat ze te twee van den 12den G01 IN HE COURANT. PRUS VAN HET ABONNEMENT: PRIJS DER ADVERTENTlEN: Pr kwartaal f |5 Wem franco per postJ-5» Met Geïllustreerd Zondagsbladl.W Uem franco per post1,90 Atonnenienten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Mabkt 31bij onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. Aan het Westelijk Front Het 4) u i t 8 c h e communiqué van .4 Oct. luidt Op het Weetelijk front harfètn geen bijzondere gebeurtenis sa plaats. Aan het Oosteltfk Front ^eTsDuitache communiqué van 21 OcL luidt: Legergroep Von Hin- deoburg. Ten Noord-Ooaten van Mi tin veroverden wij den Duna-oever, vin Borkowitz tot Bersemünde. >*De buit uit deze gevechten bedraagt tot dusverre in het geheel 1725 gevan genen en 6 machinegeweren. Legergroep van Prine Leopold van Beieren: Ten Oosten van Bara- qowitoohy werd een Russische aanval door onzen tegenaanval afgeslagen. Legergroep Von Linsingen: Aan de Styr, in de streek van Czarto- ryek, kregen de plaatselijke gevech ten een grooteren omvang. Een deel van een dawr strijdende Duitsche di visie moest zich voor een aanzien lijke overmacht in een achterwaart- üche stelling terugtrekken, waarbij eenige kanonnen, die tot het laatste oogenblik in de stellingen waren ge houden, verloren gingen. Een tegen- i|0tal i« nog aan den gang. B|| begreep wel, waarom zij haar had meegebracht; de blos op wangen zei hem genoeg, en dit **vulde zijn hart met innige vreug- *1 beminde hem «ij had het wel willen uitschreen- zijn hart lucht te geven hij moest kalm naast de geiief- ^oortstappen, en zich aan haar laten voorstellen. j8 hijwaren de woorden 8 S'hri8ta Maria, waarmede zij hem «««tefde; meer schoen niet noodig. fc-T*0 ‘Ogenblik keek de oude man onderzoekend aan, en reikte W?en de hand. I?’ M hebben veel goeds van u ge- rT ei?.’ naar h°t schijnt, met - w ^htei' nog zeer jong aar hebt ge zooveel ondervin- opgedaan verii <50n ,mo,en mijner ouders ©n woOTfiri’11» e wijde wereld,” ant- taL&E? vrijmoedig, terwijl hij ^kracht^n handdruk van den klefr» en de zaehtere van de Ondftlj vfouw beantwoordde, ^«raoekeml rustte zijn oog nu schodf hare moeder een bankje on der de voeten; toen zij zich oprichtte was haar gelaat bloedrood. ..Ik heb het hem natuurlijk gezegd. Hij onderstelde dadelijk, de baas van den molen op rem was. i Ik zei daarop geen ja of neen.” De vader van Christa Maria vroeg verder „Eu wat kind „Hoe bedoel! ge da! „Die jonge man kan hier toch niet Nhllcen met je in huis blijven, vooral nu. ik vertel je er geen nieuws mee omdat aan zijn oogen wel te zien i«, dat hij je bemint. Hij is een knap jonkman. Maar dat hij juist hier naar den molen kwam, ter wijl hij zelf een molen heeft, Ik weet het niet, maar dat komt me vreemd voorWaar hoort hij thuis „Inde omstreken van Lindenberg”. „Ilm daar ken ik slechts één molenaar, een schatrijk man, wiens zoon zeker het handwerk van zijn valler niet geleerd heeft. De jonge lieden willen tegenwoordig altijd boo ger op en zij zien met minachting neer op het voortzetten der zaak, waarin de vader het vele geld ver diende, dat zij niet op prijs stellen en verbrassen.” „Zoo zijn ze toch fniet allen,” merkte Christa Maria schuchter op. Haar vader scheep daarop geen Nog geen vrede. Hit Rome wordt d.d. 21 Oct. ge meld De Paus ontving van Koning van Bedgië een antwoord op den eigenhaiyUgen brief, waarin hij den Koning verzocht het initiatief te nemen tot een stap ten .gunste van den vrede. De Koning antwoordde in negatieven zin en dankte den Paus voor kijn belofte, al zijn invloed te doen gelden bij -de Duitschers om het Belgisch gebied bij den vrede te ontruimen. De Koning eindigt met nadrukkelijk te verklaren, dat hij nimmer het zwaard zal neerleggen, zoolang zijn land in slavernij ver keert. De Paus is zeer teleurgesteld over het resultaat van zijn verzoek. ueunedon medegedeeld omtrent deze comuiussie, welke thans ruim een jaar bewtaat eu thans reeds meer dan een miUioen ton levensmiddelen naar oeigie heelt verzonden ot heeft la- ,en verzenden. De Commissie is een onzijdig lichaam onder bescherming van de ilotlanidsche, Amerikaansche en bpaan- ‘sche gezanten bij de verschillende oorlogvoerende regeeringen. De eonunissie houdt zich bezig met de» aankoop in het buitenland van voedingsmiddelen, welke beperkt zijn tot de strikt noodzakelijke levensbe hoeften, benoodigd voor België en Noorib-h'rankrijk. Deze zijn door de verechillende regeeringen feitolijk be- »perkt tot ee» achttal benoodigdheden, tarwe, main, spek, reuzel, erw ten, boonen on rijst, hoewel sedert •kort koffie, zeep en zuivelproducten hieraan zijn toegevoegd. De levensmiddelen worden in Bel gië en Noord-Frankrijk gedistribu eerd door plaatselijke comité’s in elke gemeente, welke de voedingsmidde- ienlon verkoopen aan degenen die in staat zijn ervoor te betalen, en dank het goed georganöieerd stelsel van distributie diegene^ voeden, welke geen middelen meer hebben om hun eigen voedsel te koopen. De commissie heeft nooit een be roep gedaan op de publieke welda digheid in Holland, omdat men ge veeld heeft dat het Nederlandwehe volk een zwaanleren last draagt ten behoeve van België door de Belgi sche vluchtelingen te ondersteunen dan vertegenwoordigd wordt door de bijdragen uit andere landen, ter on dersteuning van de behoeften in Bel gië. De bijdragen van weldadige behalve Belgische instellingen vopr deze behoeftigen bedragen thans meer dan f 40.000.000 maar de last welke het Nederland^che volk zich heeft opgelegd door do ondersteuning van de talrijke vluchtelingen en door wel willendheid op andere wijze tegen over de Belgen, is stellig per hoofd der bevolking in Holland veel groo- ter dan de biMrftgtm welke door de Commissie uit andere onzijdige lan den zijn ontvangen. De reden, waar om de commisHie niet in staat is om ©enigerlei handelstransactle onder huur Ixisehenning te nemen is gelo gen in de omstandigheid dat de toe stemming om voodingHiniddelen naar België te verzenden door de blokka de afhangt van de bepaling door de oorlogvoerende mogendheden dat deze Voedingsmiddelen aan de bevolking Zullen worden uitgereikt reehudreeks door plaats<*lijke gemeentelijke steun comité s. Wat de commissie zelf aan gaat deze zou zich zeer er in ver heugen wareneer de plaatsolijke han- En als hij tochals hij met haar hart gespeeld had Doch hoe kon zij dit uitvorschen Wanneer zij te genover hem stond, gevoelde zij dat alle weerstand Inj haar gebroken was, zij koesterde dan slechts één wcnsch, den wensch om hem voor immer te mogen toobehooreu. Deze omkeer, welke er in het ge moed van de schoon-e molcnaareter had plaats gegrepen sedert de liefde haar hart had doen ontvlairnnen, was voor de overige huisgereooten niet verborgen gebleven. De oude Door- tje schudde menigmaal hel hoofd wan* aeer haar jonge meesteres in de keu ken kwam en dan onverrichterzake weer jnoest heengaan omdat zij doen, of ook, wanneer zij stem van Ernst Mahler hoorde dan in de kamer vluchtte om onbe spied zich aan haar geluk over te geven. In den molen kwam Christa Maria zelden meer. Zij wist dat Ernst streng, maar rechtvaardig het be stuur voerde en dat de knechts hem gaarne mochten lijden. Dat stelde Ook veranr geschikt on daar bevond hij zich niet slecht bij, al was er iemand hoven hem gesteld die scherp toekeek en een helder ver sland bezat. acht te slaan met een ling aan hem opdrong, eens „Nu herinner ik me ook weer, hoe die molenaar heette. Ik leerde hem kennen toen ik met oom Enz een reis maakte. Geheel toevallig kwamen wij met Ernst jn aanraking. Ju, ja, zoo heette hij, en als ik me goed herinner, was zijn voornaam Gotthold - Gotthold Ernst. Ik weet nog wel, dat die zeldzame naam mijn aandacht trok.” „Ernst peijnzend. dig C’ „Och, kom, ge denkt daarbij zeker aan dezen jonkman, mijn kind. Er zijn vele menschen in de wereld die Ernst heeten; wanneer je die allen in verband wildot brengen met hem, dan kwam je nooit aan een einde”. Toch kon Christa Maria de ge dachte niet van zich afzetten dat er eenige betrekking bestond tumchen dien rijken molenaar on haar Ernst, zooals zij hem in zich zelve noemde. Wel zeker, aan zijn uiterlijk was te zien dat hij niet van arme afkomst was, aan zijn goed verzorgde handen dat hij niet gewoon was zwaar werk te verrichten ook zijn manieren wa ren anders dan men van een molenaars knecht gewoon is. Maar daaruit het besluit te (rekken dat... Neen, neen. 1 hij kon haar niet misleid hebben richt van de ter- odele Engelsche vrouw in de schaafde wereld met afschuv worden ontvanger nog erger geworden doi< de delijke welgeslaagde pogingen om feiten te verbergen. Dit bewijst, um de bet rokken Duitsehe autoriteiten zich wol bewust waren dal -Je uit voering van het /onnis niet te recht vaardigen is. Hbl. moet er nu 1 wche gezant, Villalobar, verlangden uit stel en wezen op den gruwel om een vrouw terecht te stellen, vooral nu zij niet van spionnage was be schuldigd. Zij wezen eveneens er oyt dat de belofte niet was vervuld om de legatie op de hoogte te houden en op het vreeselijk effect dat zulk een summiere terechtstelling op do openbare meening in België en elders •zou hebben en op de mogelijkheid van represailles. Baron v. Lancken antwoordde, dat de militaire gouver neur te beslissen had en dat zelfs het gezag van den Keizer niet tus- schen beide kon komen, intüen de gouverneur het beroep 'verwierp. De heer Villalobar nam zelfs Von Lanc ken ter zijde en maakte dezen krach- ’.*-*•) opmerkingen, die hij aarzelde dozen in bijzijn van de jongere van den staf te zoggen. sprak hot Hof voor de veroordeeling toe, legde verklaringen „f omtrent de verschillende feiten ze werd vbrvolgd. Zij r. .1 en toondegroote helderheid, zelfs preciseerde zij vaak vorige getuigenverklaringen. Toen haar gevraagd werd, waarom ze de soldaten hielp om naar Enge land Ie komen, antwoordde zij dat als ze dit niet had gedaan, die man nen zouden zijn xfoodgeechoten. dood dus slechts haar plicht jegens haar land door hun levens te red den. De Engelsche geeatelijke, die haar te tien uur ’b avonds in de cd be vond en zeer ze hafcr aldus den krljgs- Zij verklaarde gelukkig Sir Edward Grey zei Je in schrijven, waarin bij de ontvangst der Amerikaansche modreleelingen er kent, dat naar hij vertrou.vt het be de terechtstelling van deze be- zal De nou ling der Duitsehe autoriteiten is zoo mogelijk nog erger geworden Jog# de schan delijke welgeslaagde pogingen om de feiten te verborgen. Dit bewijst, dat betrokken D.„ ló

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1