>s lllllll Ii moll Miliiaanlir. fl ii hnnrw* r” KEN J '*TMx I I De Oorlog Qinsdag 2ft October 1015. 118. 54e Jaargang. Verschijnt MPEN FEUILLETON kennisgeving. frlefoon Interc. 82.Uitgevers A. BRuKMAJF EK ZOOM. exx -^d.’^ertezxt5.e"blecd. voor G-o-cLd.su en Oxxxstxelcezo-. dagelijkw behalve Zon- en Keeatdagen. v> ---- T--- Telefoon Interc. 82. .4^ en ABONRE M E N T: o f WETHOU be ;en bij i let Toe- MARTENS HEL'SDE 1> 68 ant Zij geliefde, heb ik je nog mia- hem EIND E •TIN'S I’.'tY, ONSCHADLl ■N-HOLIAND. ,.Dat wan ook zoo, werk bij de mooie j voor o.m Bouw- en Woning- g. Onderst a ndwcom- izorg. de Réunie 2—5 Verkoop v. Hand van Arbeid Adelt Réunie, H u. Lering afd. Gouda uiniqué van viel err onze joruitge- en nuj ge «...I Klava uiq<*n. mq ■echt. W.L. >ta ToediifivMrA» MedaiUc. IPS, Wijdstnwt 29 !N. VELD Lxx. JMG. INRICHTINGEN Schade e r o o M ->>■-- BurgraMceU'r eu Wethoude voornoemd k r> I X"®. R L MARTENS BfC I S» De Secretaris I f I J. v. HEUSD or m i I I Aïn ht* WertelijkjFront I Het O u i tc h e conNpunJqul te Oct luidt In hampqrne v KPtr I Franachen bij Tahure lui o’"0-I K noordelijk van Lemeawe vbon a s—g Jfcfcoven stellingen na kracht^ tUlarievoorbereidiutf aan Bij la itade d r i e dag de Secretarie f» ter zake ing«Vr fat Worden kennis t MP aandacht w/i 01 dat v olgen» I gaden tie niet tot bdroep gerechtigd ziji df die niet overem-1-— vHMerwet voor hew Het D ii i t m c h e communiqué van 25 Oct. luidt Op het Balkan/ront la het hij Vise grad veroverde bruggehoofd nog uit gebreid. Westelijk van Kolubara werd de Tanuiava o vergetrokken, en bet noord-weetelijk deel van Ub bezet. Het leger van generaal Koever» bereikte de linie Lazareva« Noorde lijk van Aranjelovac, Rebrovacf Wes telijk Batazi). Het leger van Von Gallwitz bestormde zuidelijk van Ja aenica de beheerschende hoogten, oon- telijk van Banidna, veroverde In de Mozava-vlakte in heftige gevechten Livadica en Zabari en bereikte ooe- teiijk daarvan de linie Prendnaheu vel Zuidelijk)-Petrovar (Weetelijk;. Mdjniea in het Pek dal De hoogten ^MMÜjk en Noordwwrtelijk van Kuc có^vwerdén bezet De bij Oraowa over de rivier getrokken troepen dron- f 1 25 .1.50 1 50 .1.90 aangenomen aan on» Bureau: g7tlT 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. chouwburg, '7% uur. 'pera „Carmen". m wij geregeld tijdig «en ontvangen vaa lorrten. vermakslijkhs- dan ia mm agwrfs 4 ie Drukkerij 4 ZOON - Gouda. PRIJS VAN HET hr kwartaal jfefli franco per poet MM Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per pokt Innemen tei. worden dagelijks val, aooals wij hebben gedaan, de zware artdletoe van den vyand naar het bedreigde punt, waardoor andere punten langs zijn linie verzwakt worden. De conclusie mag dus worden ge trokken, dat de operaties van de vorige maand de offensieve plannen, die de vyand waarschynlyk heeft gehad, in de war heeft gestuurd. zyn. Wy men, noch Grieken land bombardeeren, omdat dit land, natÏA nrnitcaal blijft en Omdat Wij het niet zouden willen dwingen, daar het een klein land is. Een dergelyke, actie zou ons Van de sympathie beroo*‘ ▼en van de geheele beschaafde wereld. Het moreel voordeel, dat wij op r. ÜUirievoorbereidiug aan. Bij Tahure kwamen de aanvallen door ons vuur ■let tot volledige uitvoering. Ook werd laat in den avond bij den voor- Mhprlngenden hoek, noordelijk t van Lmmhiiic nog hevig gen treden. IS’oor M|k en ooateiijk daarvan werden de •aavalien onder zwgre verliezen voor 4e FraiMM-hen afgenlagetï Aan Bul gaarst he Front BoiuImai detneni van DedeagatM-h in Bulgarije Het B u I g a a r n <- b e corumutMque »an 25 Uct zegt De Engeimk i rausche <»oriugMMcbw pen beblMMi Dedeegatsch bewehoteu Kinder te voren daaromtrent eene waarschuwing te botlxMi verstrekt Evemnln werd daarbij rekening g«*- ho mien met de belangen der stmMijke bevolking, die zeifs niet eena den tijd had zich in veiligheid te brengen Tot dusver werd vaetgrateld. dat new dagi 2f» vrouwen en kinderen werden gralnod. Een groot deel van de etad ia verwoMl Alle grimiiwen aan «ie ktu*< werden in puiiduipen veranderd Bovendien heeft IweichiHiug qu ver schillende plaatsen brand doHi out-' «Issn, waanloor <ir rewt van de «Had w erd vertünid DrdragHjM h biedt nu wlechté dep traurigen aanbllk van pulnhoptwi. van waaruit geuie-Mddatcu nog de lijken van vrouwen en kinderen halen Aan het Servlache Front H«s Servisch communiqué van (Jet. meldt Nu wanhopige gevechten irokken^ de farviftrs 22 October aan het No<»rd- W oKiVtijk front terug op de linie Mla wa— Voliko Arm bie, op den reek teroever van de JauMiitga. Drie bataljons van den vijand tm>k ken d<* Drina bij V laegrad over Onder den hevig en druk die do Bul garen in de rnditing van Kniajevatz uiloefenden. weken de Serviêra naar de pooitiee, die rwhlatriveka deze atml iMweherinen Beveeiigd wordt, dnt «Ir Bulgaren I skub veroverden. De F raihwche wlrijdmacht heeft zich thana by ons gevoegd Binnenkort zullen belangrijke versterkingen op het Umneel van deze krijgaverrichtin gen 1° dB opzicht be- staat ’8F"TuiMch0n de groote mogend heden van de Entente volledige ««ene gezindheid, wat aangaat de genomen beoiuitm en de maat regelenwaar vin men met de toepamring reeds be gonnen is. Dr Prins Albert gezonken I’it Berlijn wordt d.d. officieel <g(«ncld kruiser Prins Adalbert M'hoten vr.. hij Libau tol laas, kon Klcchls Ixanunning gered Bovtnisiaaird berid r«veda meld Hit Saloniki wordt dd. 24 Oct ge- meld De Eranschen hebben girteren* op het froirt Gradw—ValandovoRabro vo ren drietal Bulgaarwhe diviMtvs aaiigrvallen en hen naarAle Servisch Bu|gaara«*hr grens verdreven T)s IraisM-hivn ha/hleti ren tiental dood en on eenige tienlallen gewonden De Bulgaren, die xfoor 75 c M gr* hut gedecimeerd werden, groote ver I ie«m Daaraan had zij nog gflrhw-ht. Zij bad o^.. recht hem iete te ver wjjten. Want zij had juist gehandeld. dacht dat zij Matig wan de Lichten van den Kerstboom aan te «teken Daar naderden voetstappen. Zij wil de zich losmaken en opstaan doch Ernst hield haar vast en zoo lie- scheen de lamp het gelukkige paar, toon haar vader die in «le hoogte hield, terwijl hij op den drempel bleef staan Weinige minuten waren voldoende om alles op te bellieren Toen «■en [mosje later de boom met al zijn lichtjes pronkte eu allen zich ver- heugden o ver de ontvangen, geschen ken. troonde Ernst zijn g dief de mee naar ren venster, deed haar den gou den ketting om den hala en «tak den verlovingsring aan haar vinger,^ als pen toeken, «lat zij voor eeuwig hem zou toebehooren. De jongste groote slag. De correspondent van het Ilbld. in het hoofdkwaïtier in Frankrijk seint: De belangwekkende mededeeling van den opperbevelhebber in het jongste communiqué, dat de Duitsche troepen, die tegen ons ontraden op het front, waar wy op 26 Sept, een aanval deden, met 48 bataillons waren versterkt, bewijst hoe zeer de plannen van den vyand aan het westelijk front in de war zyn gestuurd. Al tracht Duitschland door zijn bladen de jongste successen, door de geallieerden in Artois en Champagne behaald, te verkleinen, het bloote feit, dat zijn Generale Staf het noodig heeft geacht zulke krachtige versterkingen te zenden naar een Iwtrekkelyk klein front levert toch het overtuigend be- wyé, dat onze .plotseling verwoede aanval buiteng/wone uitwerking op den vijand Ik^eft gehad. De dip^w Pruisische garde bijv., waarvan Sir John French melding maakte, was omstreek» 20 October van het ooglijk front in België aange komen om daar rust te nemen. Er kwam bericht van den plotse- lingen aanval der Engelschen^ en de vermoeide troepen moesten dadelijk weder in den trein om naar de vuur linie te vertrekken. Zoo werden eveneens gereserveerde troepen ait den Elsas met grooten spoed naar Champagne gezonden ten gevolge van den aanval der Franscben. De troepen, die thans tegenover ons staan aan hel' front ten zuiden van het Ija-Bassée-kanaal, zyn derjjalve samengesteld uit verschillende regi menten, van alle zyden vandaan ge haald. Bovendien trekt een krachtige aan- Uit Parijs wordt gemeld Door de Temps worden onvoltooide brieven gepubliceerd, welke gevonden wefden op gevangenen na den slag van Cham pagne. Deze brieven toonen dat de verliezen door de Fransche artillerie bij de voorbereiding tot den aanval teweeggebracht zeer aanzienlijk zyn. Een Duitsch kanonnier scbnjftWy hebben vreeselijke uren doorgebracht. Men zou meenen dat. de wereld ver ging Wn hadden veel verliezen Een compagnie van 2Ó0 man bad van nacht GO dooden, de naburige batterij had gisteren 46 dooden, en deze voor beelden zullen u toonen hoe vreeselijk de uitwerking der Fransche granaten was Uit de brieven blijkt ook «later groote wanorde betrachte bij den Duitscben gezondheids- en verple gingsdienst tijdens den gehoelen duur van den slag. Krijgsverrichtingen ter Zee. Engelsch transportschip getorpedeerd. De Köln. Ztg. verneemt van de Hollandsche grens d.d. 20 dezer, dat oen| Engelsch transportschip bij het eiland Wight door een Duitsche duik boot getorpedeerd werd. Het stoom schip kantelde on zonk. Verscheiden soldaten sprongen over boord. 601DSCHE UIIRIVT. PRUS DER ADVERTENTIE!!: Van 1—5 gewone regel» met bewijsnummer. f 0 55 Elke regel meer .0.10 By dne achtereenvolgende tdaalsingen warden deze te«en twee berekend. DienaUanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0 35 by vooruit betaling. elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 «5 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. mbutaljom» x<>uk dasr ouder mw vuur meen Deze vijandelyke al «kei mg eu wer«l«qi Uijimi geheel algnuaaki. uur Ims bruggehooul v*u l ul- wetü ra bUeu de a*u' slleu aidi huold zakoüjk tegvn <mze «Heil mg en up dru tsTgrug ten Wv au .Saula F ucia eu bij hei«», walks poaüiM alk in ons iH-zil bleven. De l*lava sector werd hevig <*lio(en. De uitwerking van ouze ullerie dreef vijanden, die zich trsvhlletA rtaunni te Irekken, By Zagars ntaakten de lts lumen aicb ovenlag van eeu vooruil- Hprmgeod deel oiwter loupgraveh met* ier h Nat bis werden zij er weder lulgrjaagtf V oor <kn .sabatino berg verwikte ons artdleriovuuit gndereno' htrial nog een aanval Daarna oiskrnaiu de te geiwMaiMkr geen ernstige poging ims-r. om naai de linira aan het bruggv hoofd van Govrz up te trek keu Hrt hevigst waren de gevechten In tien UiNtnhMijken sector van de Do- benk hoogv lakten, waar zeer wtdrke 1 lalwtansthe stnj«kiia<-htru htrbaalik lijk In droiiMiiun lot <kn aanval over gingen '1 «4kens w««er ontving hen («si vernietigend vuur tengevolge daarvan inotvit de vijand in zijn dek kmgen terug vluchten De aanval tegen onze stellingen lxNH»Hl«si Monfaiioni deelde het l«rt van alle andere bemoeiingen der lia lianen V ijniutelijkc v liegeiMern beblM*n gis tereiMidtldag reu Itezock aan Tridwt g«4>racht Door het werpen van bom men hebben «Ij twee bewoners ge- iIoimI, twaalf gewond Aanval op Venetië. I U iiolM wordt gemeld Gisteren over henen leden vijaiukiijke vlieg lui gvn drie achloreeuv olgende aan vallen op V <*net>e en wierpen Imhu men duur hel dak van de kerk De- gli zalzi. liet pjafond, dal /Waarde voile beschilderingen vnn Tionulo bo- val. viel naar beneden De 'andere boiiNiien vielen m zee of doden wei mg M-hatk Mmw'henlev ens zipi niet Ie lietruuren. ~j niet hem te veroonleelen. Held ooit te klagen gehad over mijn tro(sehh<sd II«4i ik u niet liefgehad van het eerstè\ oogenblik af „En ge liet ibjj in den waarg dat hel u om werk te doen was, woordde zij. reeds verzoend. ..Dat was ook zoo, maar alleen om werk bij de mooie juffrouw van den Enz-molen. 'hrista. ben je werkelijk boos En zelf heb je toch ook ko medie gewpeolö Zij keek op. volstrekt niét eigenlijk geen zooah hij. „En nu. een bekentenis te doen. Vast sloot hij haar in zijn armen, en vertelde haar toen van «ie leiding bij de meefleverantie Zij vleide zich dicht tegen aan. „Uw- idl zal de mijne zijn, liefde In tre^lo omhelzing genoten zij het eèrste en hel reipste liefdesgeluk!. Zij waren aan de wereld ontrukt en tij«l en plaats vergeten. Daar 'hoogten zij Christa Haris's naam roepen Men zocht haar,^ en «JTan den Kruis-molen vroeg zij taapaam „Zijl gij dan de man L Met. waarvoor gij u hebt uitgege- ven Dan heet ge ook niet Ernst ttahtorF' «.ChriMa, smeekte Ernst, die nu ••krielde van de vreemde, harde uit érakking van haar gelaat, terwijl hij trachtte haar in zijn armen te sluiten. .Jieen, laat mij los en geef mij Ij kMwoord O, ge hebt een wreed •pel met mij gespeeld -I* de liefde van Gotthold Ermri. eigenaar van den ^Kruie-molen. waard dan die van uw •••sterkne« hl Ernst Mahler, dien ge “een vluchtig inzien van zijn pa P*emi in huis naamt en wien ge urT*'i‘' uw hart hebt gewehon- l 8*<etlA/'r van den Krula-mo- •1 staat hekemi aleeen trotach man. ..Mijn vader ia dood; hef past q vslke Gevaar, Blad er kunnen zaken BURGEMEESTER en MJb van GOUDA, op de artt. 6 en 7 der Flin ter algerneene kennis, dal •retarie ter visie Relegd k met bijlagen van lo. de'Firma A Vingerling «t Zonen. (Imidn om vergunning tot hrt Mkmd». harer beetaande Houtza I 1 jprij en Kchaverij, door de vervan 0“ van eert harer electromotorm I vsn 12 PK door een van 25 P K iü het perceel gelegen aan' de Kar MMlIurioot No. W> kadastraal liekend riMk A No 2367 tn. A I. Gazan, koopman te Gou- 4. om vergunning t«rt het oprkhten I «ener Huidenzouterij en Bewaarplaat» ran huiden, haar en aanverwante ar tikelen in de perccelen gelegen aan dv l'eomgnardstrant Nos 99 en 101. kadastraal bekend Sectie A Nos 5717 en .4730 Dat op Dhualag den 9 November |9|ó. des namiddags ton 4''» ure op Mt R a a d h ii i h gelegenheid is om Imtwaren tegen de gevraagde ver izaning In te brengen en dat gedu - - U n vóór dien dag iler Gemeente van ’(■Komen schrifturen i genomen. pret er op gj vre Ie b«*staandc juris i - - J 'Jn nkomstig art 7 der (Gemeentebestuur of era of meer zijner leden rijn ver *-arhdneff ten einde hunne bezwaren niondehng tóe te lichten Gouda, den 26 October 1915. Wethouder» Aan het Oosteltyk Front Het Duitsche communiqué van 25 Oct luidt Legergroep Hinden burg: Zuidelijk van Kekkan en zuid oosuriijk van Riga werden de Rus- sischc aanvallen afgtwiagen Tegen aantallen op de dun 23en door ons genomen sO'li^ig*») noord-wi-wteUjk vnn Dunaburg, mislukten. Het aan uil gevangenen verhoogde zich tot 22 officieren en 3705 man, de buit op 12 machinegeweren en I nrijnwerper De zwakke Duitsche kra<4ilen. die noonltdljk van de lliukust in den Hei tor van denz«dfden naam vooruit gedrongen waren, trokken voor over machtige aanvallen weer op den we» udijkeh oever terug. Noordelijk van de Driswiaty meren bleven de aanvallen «Ier Ruswun te gen onze stellingen bij het "Upjmii grenadal zonder resultaat. Legergroep prins Leopold, sftnd onveranderd. Legergroi’p Linsfngrr Westelijk van Komnrow zijn de losten rijk sche ir<wpen over een fronibreodte van KM in 13 vtypxHijke stdliu gen g««drongen. gen venler naar het zuiden door «ni hcbheii met hun rechtervleugel Sip aan de Donau bereikt. liet Bulgaarsche leger onder geis* raai Bojadjeff aanvaardile eeu gevw-ht luMhen den top vau\.de Dretaova glavq en MldkoVac (20 K M Noor •lelijk, van Pirot). 2J4 Ort De groirie is door twee van «en vijamlelijke duikboot zinken gebracht He een klein deel der •wdeti ik werd gi>S«w<Tl uit Petf*r«burgi\he bron g«>- R«mI Griekenland. 'Onder dsn titel „Da keuze Griekenland" schrijft de Nation het volgende Politiek gesproken, ksn men het Bslkanvraagstuk samenvatten in twee vragen Ten eersteZal Grie kenland de geallieerden te hulp komen? Ten tweede Kan daadwerkelijke hulp aan Servië gezon^n worden door de gealliëerden De houding van den vierbond ten opzichte van Griekenland is algemeen bekend. Griekenland is door tractaat gebonden, om Servië te hulp te komen, indien het in oorlog geraakt met Bulgarije en elke uitvlucht om aan dit verbond te ontkennen, kan slechts Griakenland voor altijd oneer aanbrengen/ Wn, Engelschen, kunnen Griekenland niet trachten te forceeren om een tractaat na te komen, waarin wy zelf geen part^ w-: kunnen geen blokkade hJfti de havens en eilande^^K als natie, neutraal blyft en Aan het Italiaanache front. Het Uosienrijksche commu niqné van 25 Oct. luidt De vlug aan de IsoiUu duurt vyurt. Ook in dm loop van den dag van gisteren den vh-rden van de groote infait- tenegev m bfen sloegen de verd»»- •hgeis alle italmansrhe aanvallen v«»or zoover ze niet reeds in het vuur van onze artillerie War on ineenge stort, onder de zwaarste verllezeu voor den vijand af Wij handhaafden ..nze steilingeu overal Aan h«4 Tl ruler front grepen ver -«•b«M<h*u bataljons onze veniedi gingslinies op de hoogvlakte van V lolgeruulb aan. zooala steeds tever geefs Eveneem* mislukten vijande lijke aanvallen op irna di Meezoen de plaat» z«4t In het dal van de Iwiven Riez aan de Krn keenh’ii wij gi>rier«*n en hedmnarht «jen aanval Ook tegen de Mrzli en Vrt nnsiiik len twee aanvnlHpogingen. onder bij- zoisler zware verliezen voor de Ila lianen Zuid Oostelijk van dozen ts*rg drong de vijand in een kort stuk van onze loopgraven binnen Door «•en tegenaanval werd hij er ««-hier weer uitgeworpen E«»n nieuwe voor wmirtache Is’Wegtng van twee Alpi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1