;RG De Oorlog. 19. Woensdag 27 October 1916. Me Jaargang. en Uitgeven A. BBDÏKMAlf EN ZOOI. l| FEUILLETON De Gunsteling. U op dit BW. tl .1 ^fleu/ws- ©zx ^^.d’vextezxta.elDla.d. tooi G-oulcLs» ©zx Oz£xs*tx®3c:ezi. Verechijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. ter onwater, Telefoon latere. 82. '..ïïtjsk Hink. ftlefoon Interc. 82. KEX^IMiEVING inrichtingen .«Ike Gevaar. Schade Kilde r kunnen zaken. of v e r o o WETnOU- Uil hebben IR SXSSSi N oogten van Vteegrad werd de 4’ t) epoedig zou kon drukt alnof een groot onheil naderde. kei ijk den (Wordt vervolgd Ovwyswl «n ka nn Le «pn- W ouda. 90 aan de Graaf v. kadastraal bekend eerst rede ehe Drukkerij A ZOON - be groete B.. ——-I wer grootaten Invloed op mij Schouw bt jrefte-Gezcb ibe. be- ovor de ah voor Wij heten gingen heen De lust tot heel vergaan en de '■IMO-MMtM MU.KI M Tl •EMU«U U NVT VttetfMTV Cfa GOUDSCHE COURANT. Har. te Tilburg. M. BJSLONJBJr 48, Gouda. Kojuug (èaorge in Frankrijk Volgen* een bericht uit Le Havre meldt de „Vingtiërfe HHrle” dat de Koning van Engeland eergisteren in Le Havre aangekomen is. waar hij x iwheideqe Engeiwhr kampen be zichtigde. h Avonds vertrok hij weder ah je eenlgo waarde hecht m erring Ik zweeg, zijn oordeel had kanonnen een nieuwigheid, maar ook ten opzichte van het projectiel waarhy een der nieuwste uitvindingen ia toe* gepast. Hood vonk en diphtoritus in Berlijn. De Vorm. Ztg. deelt mede, dat de roodvonk on diphterituvppidemio te Berlijn, die gemiddeld 380 gevallen per woek tengevolge heeft, nog voort duurt. PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1-5 gewone regels met bewijsnummerf 0 55 Elke regel meer,0.10 Bij drie achtereen volgeade plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0 35 by vooruit betaling. elke regel meer 6 cte. Reclame» f 0 45 per regel. Groote letters en randen naar phaüumimte. VOOMUM Ektmin (F. in). Aan het Oostelijk Front. Het Oo« tenr.-Hong. commu niqué van 26 Oct. luidt De ten Z.-W. van Cwtorysk vech tende Oofltennjksch-Hongaarache troe pen weerden verscheidenen aanvallen van Russische scherpsehutters-divisiM af, waarbij wij 2 officieren en 500 man gevangen namen, benevens een ma chinegeweer bemachtigden. Duitsche regimenten wierpen den vijand aan beide zijden van den in Noordweate- lijke richting naar Ceartoryak leidenden straatweg terug. In ’t geheel lieten de Russen in deze streek gisteren 4 of ficieren, 1450 man en 10 machinege- weien in handen der bondgenooten. Overigens is de toestand aan het Noord-ooetelijk tront (van Oostenrijk uit berekend) onveranderd. h erehkuugrtw aai worden gtbouden ter befeandeiii< van internationale problemen. Valt nu de mogelijkheid van ren wereldcongres uit. dan moe ten de neutrale stalen hun verlan gen* bijtijd» aan afzonderlijke oorlog Lwrerate «daten kenbaar maken PRIJS VAN HET ABONNEMENT: ftr kwartaal Mem franco per post get Geïllustreerd Zondagsblad Mem franco per poet Abonnementen worden dagelijks aangenomen JLutar 31by onze Agentenden Boekhandel en gen tot goede uitkomsten. De myn- ontploffigen der Franschen in het Bois- le-Prêtre bleven zonder resultaat. De troepen der Geallieerden in Griekenland De hoiiMiaidlnupoliiaaiuH-hc corres pondent van de b rankt Ztg. seiül In Hajoniki zijn tot nu toe "MMM) hm» hngeliH hr eq F ran** be troepen g<^ land met IIM) kanonnen. Van deze troepen zijn I90W man Eitgelarhen In de richting van Servië ztjn uh nu toe 20.1)00 man vertrokken, waar tan flf.000 per spoor, terwijl de ove rige HOÜO man te voet inanheerdeii Het gebrek aan wagon* ia zoo groot, dat. inrtten de Entente inderdaad KM) 000 man naar Servië wil zen den, daartoe vier weken noodig Mou tten zijn In verband met «ten dak ten toestand van den landweg naar •Servië zijn er talrijke maneohappen Roodvonk en diphteritus in Londen. Te Londen woedt in den laataten tijd een vrij hevige epidemie van roodvorfk en diphteritus. In de laatste 4 dagen «29 en tegen hospitalen op- or net geheele aantal tot 5035 is gestegen. Daarvan zun 3061 gevallen roodvonk, en 1611 diptheritus. 44 c.M. kanonnen in Frankryk. Volgens den correspondent van de Neue Zürch. Ztg. te Genève, worden tegenwoordig in Frankryk nieuwe 440 mm. kanonnen vervaardigd Niet alleen wat het kaliber betreft, syn deze I ^hardnekkige tegenstand der Fran- fail troepen en hun onmiddellijk of- braken de kracht der Duitsche I I bomaanvallen. Noordoostelyk van Kasiiges stelde een plotselinge aanval de Franschen in het bezit van een Dnitscbe loopgraaf, in de nabijheid van de pas veroverde| stellingen gelegen. Het Duitsche communiqué van 26 Oct. zegt Ten noordoosten van Souchez wer den vijandelyko aanvallen afgeslagen, hl de gevechten van 24 dezer zijn tea den uitspringenden hoek ten noor- Lj Mosnil in Champagne teer 250 M. van onze stelling lyk in handen van den vijand fikoiHn. Gisteren werden de Fran- tcben er weer uitgedreven. Vijf offi- eiifM en meer dan 150 man werden gmngen genomen. ïoordoostelrjk van Le Mesnil houdt A vijand nog eer. kleine Duitsche loopgraaf bezet. Op de bo°g^e van Combres leidden onze mjjnontploffin- VrtteiMbewegiag- De Neue ZtLrichei; Nacht, tfchrijil, dut ZwiUerriihe eu buiieulandwi'he ge levnltMi en corporatie# reed# voor nietten hebben getormuieeni voor een ie vei wachten weretdcongrea. Dit ut vorgeebM'he moeite, want gelijk van auionUeve zijde vornomeu wordt ligt een dvrgeiijk rong re* niet in de ba- doeling van de «eulrale mogendhe den. Men bedoelt daar eerder, ItuMeu hei eenwaai zoover gekomen ie, hei hereteiten van den wereldvrede te be vorderen dour afzonderlijke vnwtee xluiUngeu tm wel van macht U/l macht. Hei ie wel inogeiijk, dat d»-ze op het Z'dhk' Ujdwiip gebeuren, maar piaamedijk eu v<wr den loop van de onderhaiideiingeu sulleu zi|tge<*btji den zijn. Een vredeacongrew |u deu miji van bot Weeuer «ongrea. kan niet in uaiwnerkiigg komen <de VuMlaud ia le zeer vorachlllend van dien van 1815. Men kan wel begrijpen, dat bijv- de centrale mogendUtem de iuiuste- ging van de Verean Hiaten in de afzonderlijke kwuatiea niet wemwheu, na alhw wat Witeons regeering in zake neutraliteit h<*eft ge|?rtwtoerd. Verder zou Europa den enlralen Mogendheden alechl* dank kunnen weten, iadten z(j Japan hot iimdoz«g ginjpMKhap in zuiver Europeewbe aan- geh^geiÜM'slen weigeren. Het zou ver der ondenkbaar zijn. tfaU een wereld v redeecongre* over vrwieevoorwaar- den bij meerderheid van eteoMnen ging beelineen. Hel zou dan te vroegen zijn, dal het <ongre* dan weer een reden werd voor ventere oorlogen. enter kan men geru*t aannetuenr dat Ooatonrijk Hougsfrije een vrede met Italie ai* ren inteme gvtegenheld zat bern-houwcn en elke inmenging van I- raiuM-h Engelache zijde zal afwijziMi, ai zal het ook bereid zijn, de Meni ie vernemen van zijn bondgenoot en van den IleiHgon Stoel. Volkomen heizeibte landpunt zou Duilediiand innemen ten opsichle van België, ovenals de Vierbond ten opzichte van ■ie v rfvtewonderhandelingen iikM Ruh land. Het blijft <|r vraag, of na den eigenlijken vrede, teler wellicht een 3oc. de Kéunie 2—5 i. Vericoop v. Hm* van Arbeid Adel*. Café Reetauran* Har nol Kegelconfour». n> .Servië binaea u lanval larnre éorawa, de J«awa a in handen der Dat uval van Koetolae^ j -line legen j wMtelyk van de Mh- reg heen naar hg J Een handige groep naar het W«. 1 en MortiUa in v«. J rachligen aanval tf 1 Aal afaperrende vee I .ipe-Hwani-Sirekowae ac ten val «i ygae igeolijke strijd 1 pend. Twee groept I orwaaru, de coion* die den vijand wsn 1 lorawa in het 1 giijn naar KroeswS I geworpen heeft. ee<h I irewac. die na Ut te- I e hoogtelinie Hapfak I In de riehtii^Tag I dringt. r Bouw- en Woniat erg. lencorg. Schouwburg. 7% Opera ..Carmen I ■ken wij geregeld tijdf mogen ontvangen J* oncerten, vermaketJAf m» dan te on«® Voor hel postkantoor ntonden wij <q> «*n rij. de njkaambtenaren van den ourUrte tot den jongnte, klapper tandend en etijf van koude, terwijl de Noordenwind on» onze jaepamhm om de boenen deed wapperen •e De klok op het postkantoor sloeg hwaalf uur. Sedert een half uur werd het rij tuig verwacht, dat ons de niwiwe. heer en gebieder van onze afgetegfen stad zou brengen, en nog steed#» were niets erop, dat hij er spoedig zou zijn. Verschillende heoren begonnen zachtjes te vloeken, anderen klaagden luid over hun rheumatiek. weer an deren beruetteh in hun noodlot en deden nirts <ten bibberen, terwijl ze voor de gladgeschoren kin bescher ming znchten in hunne boorden. Ook hij on* jongeren, die op den linkervleugel hadden poet gevat, was de humor intuwhen verdwenen. Hier en daar brandde nog tegen alle re gelen der wellevendheid een sigaret doch ook die verdwenen langzamer hand. Naast mij rtond collega Robertson de handen diep in de zakken Hij zweeg reeds tien minuten. Zelfs bij hem die altijd slagvaardig was. sche nen de grappen bevroren te zijn Een beklemde zucht ontsnapte zijn borat. Hoe «co hij er nitóïën. de gestren ge chef Een droge mopperaar bc pa aki. met kalen schedel en f 1 45 1.50 1 50 I 90 aan ons Bureau t tie Postkantoren. strengen blik, vorsebende oogeu, een kwaaiiaaniig glimlachje om mondhoeken. zoo zag hij ons. aan- Mijn buurman «tooit© mij veeibetee- kcfu'iul aan Die zulieu wij wel klein krijgen! fluisterde hij mij toe. De nieuw aangekomene liet zich «foor 'feti oudsten oommtea aan de le den van het college voorstellen, die hij slechte mot een afgemeten bui ging en oen liawMruk begroette. Toen wij, asHesHoren. aan A- beurt kwa men. hield hij stil, wreef zich ner vous de handen en zeide ..Om met dp jongere hoeren ken nis le maken, vind ik het hier niet de geschikte plaats; ik zal er thia vandaag van afzien. ons op de lippen, en spotten was on» ge Wij voelden on» ge- Men drong op, men drukte mij da ham! Zonder Ijwljtef. ik was <le held van <levi avond. Dokter Kamp, de nocretarte van de vereeiMging, zat haast mij en schreef in korte woorden de ports van mijn rede op. Hij liet zich door ‘de drukte «ter anderen niet storm». Eetmaal echter scheen het me toe, -lat een, sarcastisch lachje zijn gelaat plooide. Dat lachen verontrustte mij Toen de stonn eenlgszin» bedaard was, kwam ik dichter naast hern zit- (en en vroeg oxter zijn schouder heen „En tl, mijnheer Kamp, u zegt in 't geheel nlete Hij krek over z’n bril naar miin xl'»eiend gezicht ©n zride vriéndelijk Geduld vriend, Wat Ik je te Zoggen hob. zal je toch al» een koud stortbed <>p bet lijf vallen, tenminste al» je ©enige waarde hecht aan mijn Het Duitsche communiqué van 26 Oct. meldt Ijegergroep Hindenburg. De sector van IJloukst, ten noorden van die plaat», is weer overschreden. De hoeve van Kasimirsckki, die eergisteren reeds tijdelijk genomen wa», is vast in ons bezit. Ije^ergroep van Leopolcf van Beieren. De Ruaaizche aanvallen ten oosten van Baranowitachi en in de streek van on»e kanaalsteliing ten tuiden der Wygo- nowskoje-meren werden afgeslagen. Legergroep van Linzingen. Ten oosten van Kukli (westelijk van Tsar- torysk werden in den nacht van 25 dezer de vijandelijko stellingen be stormd. De algemeeno tegenaanval der Russen bleef zonder succes. Gisteren werden verdere vorderingen gemaakt. De vijand liet 4 officieren en 1450 man en 10 machinegeweren in onze handen. hoogteD-linie Suha—Gora—Panos be reikt. Het offensief der legers van Koevess en Gallwitz maakt goede vor deringen. Ten zuiden van Palanka zijn de noordelijke hallingen van het Racadal in ons ItetiL Verder Oostwaarts werden Marko- vac, lëiok en Kucevo door ons ge* nomen. In die laatste ayn 960 Serviërs krijgsgevangen gemaakt. Vhn het leger Bojadjef zijn geen nieuwe berichten ingekomen. HOOFDSTUK II. Mijn gedruktheid verdwron toen ik avond» door mijn werd meegwdeept Nog zie ik, boe ik op hei podium stond. Ik woelde mij troteefa en had ia vervoering heC manuscript tol een dolk opgeroW; qog boor Ik mijn vermetele conduwiee de zaal dooretin- gerde. wat een zoodanige, ovatie ten gevolge bad. (tel ik mij niet fineer verstaanbaar kon maken. BCBGEMEESTER en «SS van GOUDA, Gezien art. 8 der Hinderwet Doen te weten Du zij vergnnnlna nrieend aan dok. Maeeaar. bakker te Gouda en rechtverkrljgendepi tot het uit kralen zijner bakken] door het bou vea van ren heete luchtoven. ter ver ranging van den bestaanden oven in tet perceel gelegmi - J‘ r'- t Bloimtraat No 2^N wetie I No- «77 Gofwta den 27 October 1915. I Burgemereter en Wethouders voornoemd R. L. MARTENS De Becretaria. J. v. NEUSDE i i i i - Am hef Weeteiyk front. Bet Fran s c h e middag commu- i van 26 Oct. luidt worsteling wordt voet voor voet MBpagne in het centrum van het nitgebreide verdedigingswerk ■te voortgezet. Het gaat op en Krijgsverrichtingen ter Zee. Hoven Triest en Venetië. I it Weenen wordt Ad. 24 Oct. gemeld s Middag» wierp een Ila liaanscfi x liegmiiar bommen op Triret. waardoor hij zonder stoffelijke scha de aan le richten, drie inwoner» doodde en veracheftteee wondde. Onze marine-vliegenier* itebben •“♦'ijge uren later aan Venetië een te- genbezoek gebracht, waar zij van half elf in den nacht tot één uur in •ten ochtend in wwdle opvolging aremiuil. de elertrteche centrale, hei HUtion. ©enige vestingwerken ea an dere militaire bouwwerken overvloe dig en mot goed gevolg met bom men bestookten, welke deels van ge middeld. (led* van bet zwaarste ka liber waren Z» veroorzaakten tal rijke bramleiL Dan volgenden ochtend om H uur «reep een smaldeel zee-vliegtulgen Ve- nMlë opnieuw aap. Dqgr laaide nog een brand, welke door het nachte lijk homhantement was gedicht. HOOFDSTUK I. Door een samenloop van ometao- gebeurde bet, dat tien lóeu ■teït, leen onze gevrceede chef in X. sijn intrede deed, ook de dag ÏL waaroP *n ‘le vefeeniglng ijMtenitas’ ^jijn reeds lang Mi® voordracht zou houden „w» X s. A toekemat in verband met OMMhheM”. Eu I h 1 van een wild avontuur, aar- ik ©en half jaar later werd heen i. we®r geeiingerd, vertoonde het Önd«Sl.n*«» t J* «toruwolkje ,ieh Mn mijn hu- J j I™' De waarschuwing bleef eeh- ’Wzeefwh h*l ik ook kunnen vermoe- U’ta, rijksambtenaar, die reeds ÏMr lang verloofd was en Sr J^^L^eaal had. dan zoo npoe- de haven van het hu- wanen te loepen, door een Itnuw in een wilde zee van J™'n en moeilijkheden gelokt zon brillenglazen. Eeuige ik,centen kwamen voorbij, waaronder dokter Kamp en een an dere vriend uit de elub „Fraierni- lae'. Zij groetten mij- en Kamp wendde zijn bleek gezicht nog even om. ulw.f hij bij mij de verklaring zocht voer deze eigésaanüge groep. Ik bwt me op de tippen, ik schaamde me vöor hem. De voonlrarh». die ik dien avond mo«t houden, lag zwaar op de maag Want er stond veel in, wat ik met een gepatenteerde rijksambte- narenmorMl moeilijk publiek kon maken. En wat zou de nieuwe tyran wel zeggen, abt hij hoorde Toen up dal «ogenblik het rijtuig kwam aangerateld, voer mij een ril- ling door de leden. De wagen maakte een elegante bocht, en hield voor de steeneu trap stil. Twee commiezen sprongen ijve rig naar voren, om het portier te openen Dat was hij dus. die elegante heer met Zijn kostbare pel» en don glim menden zijden hoed, die op voorna me «rijw uit hei rijtuig stapte. Hij wm het, die geroepen was. de moraal, in one braaf oud stadje te batuHtavem. Een ware tyran. Hij nam beleefd de hoed af, koel en hetHlsti Een biedt, hoogmoedig gelaat, met Aan het Italiaansche Front r Het 11 a I i a n s c h e communiqué ^n onderscheidenlijk 119,119,12 van 46 Oct. luidt <jS P^n^n in de negen hojpttalet De dag van gisteren verliep, niet- ge**?®®**. «Mrdoor het geheele at tegenstaande de slag werd voortgezet, Daarvan «nn in verhouding tot de voorafgegane aan het front van den Doberto hoog- vlakte, kalmer. Van het Servische front Het Duitsche communiqué van 26 Oct. zegt: Ten Spanje. V red«HX ooruilaicbleu Madrid worth dd. 26 UtHober Kcanrid D« Impartial en ander© bladen pu- blireeren hel volgend t«4egraui uil lliww; .Senator bampureal©, schoon- broer van den oud-kaueeiier Vo® Bulow, xerklaarde ia iulintuen krin<> dal Spanje aan den prertdent tier Vtr- ronigde Staten een vredesontwerp zal vitorleggeu. <tet Duilmhland berenl Zou zijn, in overweging te nouMm Franarhe Kolonteie troepen. De XXième Siè<'te brengt een groot vounded in herinnering, dat de t ran st bc Koloniën aan F rank rijk hebben \t*r*hah in den vorm van verechil teud© inlamtecbe troepen, zooate Tur s, Marokkanen, StntgaietMn, enz die voortreffelijke diensten op hH «lag veld bobben beaezen Maar Frank rijk wil nog meer doen. Hel wil ook troepen Aimmieten en Malgachen op do be<>u brengen eu naar hel front zenden. De Franoche ml nieter van koloniën Doumerguo, heeft verklaard dat, indieti de proef vokteed, nog tateike trotraMfdaêtingeu zonden wor den betrokken uit inraMTftn*. Annam en .Madagascar. Hel blad voegt erbij, «int Brigië Uit de Congo niet hetzelfde voordeel kan trekken, om verwchil lende redenen, waarvan de voor- naanwto is. dat de Itelgtech© kolonie Ixdangrijke expeditie* heeft moHen zeiuien tegen Kameroen en Duitwb Ooot Afrika.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1