NGAS .3 al WAS. De Oorlog. Telefoon Interc. 82. STER E COOkJ Kz. tig licht hebben? tot JAC. KOOI J Kt Wleringerwaard, elast met het instal- Aan toeT'ï De Gunsteling. I Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. K.,n Veiwohijnt dagelijks behalve Zon- en Feestxlagen. frldoon latere. 82. g s 4 S J F I i rtuku- Duitsche doorbraakpoging! I h» Reuter-telegram aan eenige Waden uil Parijs spreekt, naar de' N. (’t. meldt, over twee misiulkte Duitsche aanvallen, die ten doel ge had zouden hebben, Reims te ver- overen. FEUILLETON 1 i'. Knjazevac wordt coimnu- Belgische neutraliteit op te osteloos. 4 0118 HOOFDSTUK III. 1 - We« u dat we van- ÖMl’ non er- Bouw- en Woiring- rg. Onderstandscom- mzorg. Café Restaurant Har ot Kegelconcours. >c. de Réunie 2—5 Verkoop v. Hand- van Arbeid Adelt. regi- kwam in onze aanval tot in de linie Ko- ma row Oosten van Miedwieze men. IERINGERWAARD ng is dit werk door met het grootste siMte ik zal de heid vertellen.’ ’;te Brza-Palanka bin-, werden 12 aware khn gwhyt. oen gfootel Jhilie, verplegingsarti-, zen uitrustingsHtukken tfdeelingen van de ten Negotin strijdende troepen^ PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen'per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling. elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. v he Drukkerij ZOON - Gouda. issische stelling binnen- Wij hes officieren en 450 man en maakten 1 machinege- Aan het Servische Front Griekenland en de Entente. Het D u i t a c h e communiqué van 27 Oct. luidt: In ’hoofdartikelen van Amerikaan- sche bladen, die hier ontvangen werden wordt de schending der Griekachn neutraliteit door de geallieerden be sproken. De New-York World schrijftWaar blijft nu Roosevelts theorie, dat na da Haagsche Conventie van 1907 het de plicht der vereenigde Staten geweest zou zijn tegen de Duitsche schending van de Belgische neutraliteit op te treden Beide gevallen zgn, wat dei Schouwburg, 7% uur. Opera Carmen”, een wij geregeld tijdig ogen ontvangen vaa nperten, vermakelijkte* dan in onze agenda -R. ’MgJjglWV. Donderdag 88 October 1915. 54e Ja BIliOlJDSCHË COURANT 'ieix"ws- exx u^-cL’v-ertezxtie'bls.d- voor Q-o-o-dsu Oxo-strelcexu J=~'~~PRIJS VAN HET ABONNEMENT: kwartaal n f 1 25 Uefli franco per post. w 1.50 get Geïllustreerd Zondagsblad I 1.50 Uem franco per post ilA 1 90 JSanenienten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Jaiikt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. 3 Hét enthousiasme van de anderen, begon fnlusschen in een vriéndelijke welwillendheid jegens mij over te gaan, vooral (tear ik de eenige gaat was in dit gezelschap, dat hoofd-» o -e> -r zakeiijk uit de jongere docenten var» Zijn handen strekten zich naurwij “..‘.Viouvil VVtytUllU; CVU T nfl vud hogescholen, die doorgaans meer pro-* ■riH ver; van Linden aan de Dwina beneden strooms Friedrichstadt wordt een hevig' gevecht geleverd. Ten oosten van Illuxt werd een hernieuwde Duitsche aanval afgeslagen. Het gevecht bij het dorp Voynikuny ten westen het Boghinsk-meer had tót resultaat,, dat het dorp door ons bezet werd. Van 1 het overige front naar het zuiden toe tot aan de Pripet niets bijzonders te} vermelden. Op den linkeroever van de; Styr nóordwestelyk van Rafalowka hebben onze troepen het dorp Voelka Galoezizka bezet, waarbij wij krijgs- 1 gevangenen maakten en eenige ma- chinegeweren veroverden. Een vijande- lijke aanval op het dorp Medviejie ten’ „j noordwesten van Tsjartorysk werd. ,i afgeslagen. Een groote vijandehjko ui troepenmacht deed een aanval bij het De beslommeringen, waarin ik, als ambienaar gemengd was, deden mij Kamp uit het oog verliezen. De tucht, die de nieuwe Aan het Westelijk Front lid Fr an« c h e communiqué van 5 Oct. hridt Ten van l-x’0H hebben de Jb ran- «kez deor hun vuur sterke vijan- uiiAe patrouilles teruggeslagen eu I «iaagedreven te Champagne waagden de Duit- Nèen in den loop vau den nacht M nieuwen aanval op de Franeche Miiingen van het Courtinewerk. Deze tuv&l misluk te volkomen iu het in- luterie- en mitraiileurvuur der Fran- iden. Het Duitsche communiqué v^n ïl. Oct. luidt: Aan den straatweg Rijs- «ifcAfrecht ontwikkelden zich gis- Nnaavond na een Frannehe mijnont- /toffing een onbeteekenend gevecht, tatwedk voor ons gunstig verliep. Ten Moord-Ooaten van Massiges drongen M Franacheu na een handgranaten gevecht in een klein gedeelte van onze voorste loopgraven. Zij wer den er 'b nachts echter weder uit men. Geheete colonnes werden neer gemaaid door het vuur der kanonnen en machinegeweren. Op een front- breedte van nog geen K.M. bewesten Prunay lagen lijken van meer dan 1000 man, één regiment. Een bataljon van het 137e ment, dat over de spoorlijn werd volkomen vernietigd. Oificieren schatten de Duitsche ver liezen dezer twee dagen op bijna twee divisies. De Fransche verlie zen waren betrekkelijk gering, dank zij de gasmaskers. Vele moedige dadeh werden bedre ven. Een compagnie van een regi ment uit Noord-Frankrijk, bijna ge heel samengesteld uit mijnwerkers weerstond- gedurende twee uren de aanvallen van drie Duitsche batal jons. Toen versterkingen kwamen, wa ren er van het mijnwerkersbataljon nog imiftr tiqn man in staat zich op de been te houden. Maar dezen had den «oó groote activiteit ten toon ge spreid, dat de Duitschers den waren stand van zaken niet hadden gegist. Op een punt in de buurt van Pres nes, hielden een sergeant-majoor en zeven man, die zich in een verbin-1 dingsleopgraaf- bevonden, meer dan 30 iTuitsottera in /bedwang, van wie zich ten (|e helft overgaven. lostelfjk Front Het Russische communi qué van 27 Oet luidt: Op den linkeroever van de Dwina ten zuiden van Ixkul trachtten de Duit- schers door een plotselingen aanval zonder artillerievoorbereiding een Schouwburg, 8 u. ’ette-GezelsohapRund ie. werd geleverd. Wij vielen den vijand in de flank aan en sloegen hem terug. Zeven officieren en 200 soldaten wer den krijgsgevangenen gemaakt. Inde gevechten bij het dorp Komarowo, die gisteren gemeld werden, hebben wij het succes te danken aan de onderlinge hulp onzer manschappen. Hierdoor konden wij den vyand omsingelen. Het aantal krijgsgevangenen neemt nog steeds toe. Ten westen van het dorp Wolitza werden aanvaUen van den vijand tot driemaal toe afgeslagen. Een zeer groot aantal lijken van vij anden bedekken het gevechtsterrein. Het Oosten r.-H o n g. niqué van' 27 Oct. lifldt Ten Oosten van Visegrad ontruk-' ten onze troepen den vijand de hoog-4 ten aan beide zijden van bet grens-' dorp Dobrany. Het leger van géné raal Von Koveeu drong den vijand in het gebergte ten Noorden van Mi- lanovac terug. De Oostenrijksch-Hon- gaarsche strijdkrachten wierpen hem met de bajonet uit de hoogtelinies bij Topola. De aan beide kanten vai| de Mora va opereerende Duitsche legers be reikten de hoogten ten Zuiden van, Raca en drongen de stroom opwaarts- van de Mlava verder voort. De Or- sovac-groep i^aakle nen. In KteJ/W Servische «qi hoeveel hei(f£j kelen, klofefti buitgemaakt/ W. van brachten de verbinding tusschen dei OostenrljkfHongaarsche en Duitsche) legers toj stand. De tegen Knjazevac' oprtukke»idc Bulgaarsche sArijilkraeh- ten vochten gisteren in het Oostelijk deel dfzer stad. Het Bnlgaarpch communiqué, van 27 Oct. luidt Den 25en dezer werd het offensief 3 S S B Het Duitsche communiqué van 27 Oct. luidt Legergroep Von Hin denburg. Ten Zuiden van dê spoor lijn Abeli—Du na burg drongen onze troepen in de streek van Tynschany in een breedte van ongeveer 2 K.M. in de IJu”T" maaktedP gevangen weer en 2 mijn werpers buit. De ver overde stelling werd tegen verschil lende Russische aanvallen behouden. Slechte het kerkhof van Szaszali (1 K.M. ten Noord-Oosten van Garbu- nowka) werd 's nacht» weder ont ruimd. Legergroep van Prins Leopold van onzer werken te veroveren, maar wij I Legergroep van generaal Von Lin- konden dit verhinderen. In den omtiek'| ,^?£:lor£8k Kamienucka-hoogle ten Zuid- voorultgéko- Het Oostenrijksche commu niqué van 27 Oct. luidt: De verdrij ving der Russen ten Westen van Czartorysk wordt voortgezet, ondanks den heftigen tegenstaiuy van^ffln vij and. F I Overigens geen nieuws. dorp Koelki. Een harnekkig gevecht^ keek op en lachte. Bepaald herin-! nerde hij zich de expositie voor heti postkantoor. Hij had de pen neergelegd en keekj nu -somber voor zich uit. En hoe heet deze tuchtroede vroeg dr. Martini, een jong medicus die nogal cynisch was aangelegd. IJ zult hem niet kennen, ant-j woordde ik, Onder ons had niemandi de naam ooit gehoord. Hij luidt :l „Van Nieberg”» Kamp sprong plotseling op. uit, zijn oogen werden vuriger en hij stamelde iets. Kamp, wat mankeert je in godsnaam, riepen wij. Ik noch een der anderen konden zich herinneren den geleerde ooit iq een dusdanigen toestand gezien te hebben. Met een diepe zucht zonk hij op z’n stoel terug. Hoe... was... de naam... die je daar... noemde? stotterde hij lang zaam. Van Nieberg, herhaalde ik. Hij streek de hand over zijn voor hoofd en trachtte te glimlachen. Zoo, zoo, stamelde hij, ik heb het dus verkeerd gehoord... De naam herinnerde mij aan... aan een reis genoot, die ik op het schip ontmoette tnoonhan Nra-Orleans ent., en... nu. op het ganache front voortgezet. In Negotih vonden wij groote voorraden van meel en haver. In de Donau- haven Kussieki, ten westen* van Pra- howo werden 4000 w>nterv«teu, JOU) kappen, 200b militaire mutsen en 30 kisten met munitie gevonden. Bij Knja- geyac maakten wij vier stukken veld geschut en zes kisten vol munitie huit en namen een kapitein en 30 soldi jen gevangen. In het district van Kosowo begint de Aibaneesche bevolking met de wa pens tegen de Serviërs te vechten. Ten noorden van Uskub, op den weg naar Katsjanik, ontdekte men de lij ken van 28 Bulgaren, die door de Serviërs uit de gevangenis gelaten qn gedood waren. Verder werden 300 Bulgaren uit verschil lende steden van Macedonië naar Katsjanik weggevoerd De Serviërs doodden een groot aan lal Bdlgaren, die bij hun legertrei nen en met hun bagage bezig waren. Vele Servische families, waaronder versoheidehe van Servische officieren zijn in Uakub gebleven. De autoritei ten en Servische hoofdofficieren gaven aan de Amerikaansche missie en an dere vreemdedingeji den raad uit JJs- kub te vluchten, daar, volgens hun bewering, de Bulgaren een barbaarsch volk waren eir hen zouden ombreu- gen- Terzelfdertijd lieten zij echter hun eigen fatyHtee in Uskub achter en zeiden tot deze, dat (je Bulgaren zich’ goed gedroegen en hun geen kwaad zouden doen. De strijd bij Strumitza. Uit Pakijs wondt dd. 26 Oct. ge meld! In den hoop van 22 Oct. heb ben de Bulgaren over het geheele front de Fransche troepen aangeval len,, die de omstreken van Strumitza bezet hielden. Zij (de Bulgaren) zijn volkomen verslagen. De berichten, volgens welke de Fraiwchon op den reohter-oever van den Wardar zou den zijn teruggedreven, zijn volkomen onwaar. geschiedenis bij gelegen-. Wij zagen elkaar 4bof<teehudidendj aan.. Hoe langer hij sprak, des te meer raakte hij in de war. 't Gelukte) hem niet, den indruk, die zijn raad1-! selachtige gebaren op ons gemaakt hadden weg te krijgen. Do avond ging om zonder dat de! vroolijke stemming terugkeerde. Wij deden alsof het voorval reeds vergen ten was, doch de verstolen blikken,) die men naar Kamp wierp, zeiden ge-! noeg, hoezeer de oplossing van het raadsel de gemoederen bezig hield. Kamp zelf zat zonder een vin te ver roeren, met de arm$n gekruist, de kin op de borst en keek ^somber voor zich Soms vertrok zijn gelaat alsof een verschrikkelijke herinnering hem be zighield. Toen tegen middernacht de verga dering uiteenging, kreeg mijn nieuws gierigheid de overhand, en vroeg ik hem ,,Wat mankeerde je toch zooeven, kerel Hij aarzelde en scheen mij te wil len ontwijken, doch ten slotte ant< woordde hij „Laten wij samen naar hui» gaan.” Zoo gingen wij dus samen door de stille straten ,(He door het maan- Duitschland’s vredesvoorwaarden De Naw-Ydrk American publiceert een interview ’met professor Hans Delbrück over de vredesvoorwaarden, welke Duitschland hoopt te verkrijgen, indien president Wilson en de Paus er in willen toestemmen, om als be middelaars op te treden. Het inter view, dat door den Duitschen censor is goedgekeurd, bereikt zijn hoogte punt in het volgende stuk Het is best mogelijk, dat vrede zou kunnen gesloten worden, indien Duitschland van Engeland'een kolonié als Uganda en de Fransche en Bel gische Congo ontving ter vergoeding aankomst begon, hij maatregelen te troffen. Mijnheer de gouverneur wenechte, dat "toen geen bate van par ticuliere vereenigijngen meer bekocht, dat men de café s vermeed, waar die of die vereenigingen samenkomenj, dat men de loyale pers met raad en daad ondersteunde on zoo ging het ver der. Ook de omgang met de col lega werd streng geregeld. Zoo moest de vriendschappelijke toon tus- schen de verschillende rangen van ambtenaren ophouden en plaats ma ken voor* meer vormelijkheid. Ons jongeren viel het lichter, onder het nieuwe juk te bukken, dan de oudere heeren, hoewel hij zich ook bij ons zeer gehaat maakte. ’t Werd dan ook biim<% korten tijd zóó, dat men, als men hem zag aan komen, op zij ging, om hem niet te ontmoeten. Toch had hij zich nooit een barach woord laten ontvallen maar allen sidderden we voor hem. Wat mij betrof, ik was nog onbe duidender in zijn oog, dan een van de vele cijfers die hij dagelijks neer schreef. Tot... tot iemand hem op zekeren dag van mijn Artistieke neigingen vertelde. Toen liet hij mij bij zich roepen, en hield 0en soort onderzoek. onzo Universiteit bestond, één vap dip 1 jfojftttholffi, - re*»ren dan studenten bevatten, t .Da stemming in de club was vt I revolutionair; er werden •heidene redevoeringen OR dit bied gehouden, zoo o.a. over Hiltur eener republiek.” r Men lachte en maakte aanstalten mij als een zeldzaamheid op de tafel I «etten. Laat dat, in 's hemelsnaam laa( riep ik. ’t Zal misschien niet ‘Rng meer duren, dat we zulke ver- Kftderingen kunnen beleggen. Hoedat riep men. ü^-n uiei, uai we vau- «wg een nieuwe gouverneur gekre gen hebben, een ware tyran, die er Voor Zore-en ml. Hnf mon in X! Het Duitsche communiqué van 27 Uct. luidt Ten Oosten van Visegrand werd Dobrun genomen. De legers van Von Kov«ess en Von Galwitz hebben den tegenstander overal waar hij zich op- stelde, teruggeworpen. Met de hoofd strijdkrachten werd de algemeene linie Vaijevo—Morawsi (aan de Ljig) Topola bereikt, ten Oosten daarvan de Jasenica-Raca en aan bedde kan ten van j Svilajnac de Hesava over schreden. In het Pek-dal is Neresnica genomen. Ten Zuiden van Orsova voortrukkende strijdmachten maakten i in Ktedovo 12 stukken zwaar ge schut buit. In Ljubicevac (aan den Donau ten Oosten van Brza-Palanka)1 werd de directe verbinding met het leger van generaal Bojadjeff door of- ticierspatrouilles tot stand gebracht. De rechtervleugel van het legerzver volgt den tegenstander van Negotin in Noordwentelijke richting. Om het bezit van Knjazevac wordt verder' gévochten. willen zeggen. „Kerel, vergeef me, dat ik zoo ver velend ben, mijn gedachten zijn zoo; verward. O als je wist, wat er me omging...” Hij zuchtte en het was alsof hij een beklemd gevoel van zich trachtte af te zetten. „Je moest eens weten, wat me bin nenkort te wachten zal staan, ’t Is me of ik geblinddoekt een. afgrond te^ gemoet ga”, vervolgde hij. „Stort je hart maar gerust ult,’l zei ik vriéndelijk. Hij antwoordde niet, doch bleef staan en nam met een handdruk af scheid van mij. „Hier scheiden onze wegen,” zeido hij. „Spfeek niet over wat ik je zei. Wel te rusten.” Daarmede ging hij heen in ik keek nog lang naar de gestalte, die dfchC lang» de huizenrij voortstapte. Ik ging na wat Ik van hem wist, doch het was niet veel, en ik wist dan ook niet, wat ik van dit alles denken moest. Vereenigde Staten betreft, gelijk van aard, daar de Britten en Franschen in Griekenland het eerste en tweede artikel der Conventie overtraden. De New-York San schrijft in den- zelfden geest. voorste loopgraven. Zij er 's nachts echter weder verdreven. In een luchtgevecht schooi luitenant Immelmann hef vijfde vlj- andeiyke vliegtuig naar beneden, een j Fransche tweedekker met Engeisohe officieren, welke gevangen genomen i dja Twee andere vliegtuigen wer- des:sehter de vijandelijke linie jot' dalen gedwongen. Een ei- van werd i defy* onze artillerie volkomen ver- i.A bei andere ligt ten Noorden1 i*yiiiniiiz. Het' telegram doelt op operaties,! die reeds verleden week Dinsdagen! Woensdag hebben plaats gehad Het doel zou zijn geweest, door te bre ken bij Prunay en de stad te om singelen dpor oen omvattende bewe ging in het boech, dat zuidoostelijk van Reams ligt. Een correspondent van de Paripj sche Llbertó meldde, dat de aanval’ op Woensdag de hevigste was. Mas-: «a’s granaten en stikgassen werdén! verbruikt. Tegen negen nur *s nöh- tendR trokken de Duftschers voor-j wsarts, maar de Franschen j werdeni niet verrast en bereidden den aan-l vallers een uiterst warme ontvangst,) terwijl zij er nergens in slaagden! door de draadversperringen te ko-1 16 (Wordt vervolgd dat doet niete ter zake... ik heb me vergist,, de man, dien ik bedoel heef anders... kijk me toch niet zoo aan.., stoutste verwachtingen. Reed» in de eerste dagen na zijn Kamp zweeg en scheen aan alle» te denken, behalve wat hij mij had «an orde went en dat zoomin de openbare als de pemsnilijke moraal door iets beleedigd zal worden! Kam^

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1