L- fo.1 12923. De Oorlog. Maandag I November 1915. 54e Jaargang. en Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon latere. 82. i rl in dit Blad De Gunsteling. jTïe“CL-ws- en voor O-q-clcLsu ezx Oano-stxelcexx. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. FEUILLETON »P de jon te niet te Ollr HOOFDSTUK VI. op, doch terstond me ge hij je ervaring. (Wordt vervolgd.) j. w. BERKELBAn SPRKrtSr Bijbd££ Anders deed zich in het N.-O. niets nieuws voor. ba) deur t was z ieken- iets en dteze ge- HET DERDE LUSTRUM VAN „HET GROENE KRUIS.” Het Groene Kruis in Nederland en zijne Koloniën heeft thana zijn derde lustrum volbracht. Alweer vredesgeruchten. correspondent van de „Daily Washington seint naar het GOÏDSCHE COURANT. Fr IJS DER ADVERTENTiFN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer«0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. t Champagne is in den nacht van E9en op den 30n oen ver vooruit- bgerul gedeelte van een Duitsche IjTaaf ten Noorden van Le Mes- .^J-door een overweldigenden vijan- Mljken aanval verloren gegaan. Bij Tahurc deden onze troepen 's mid dags een aanval zij bestormden But te de Tahure (hoogte 192 ten Noord westen van de plaat»). Het gevecht duurde tijdens den nacht voort, i wee bataljonscommandanten en twaaiinon- derd man werden gevangen genomen. i ern- boeken, droeg, op ta- - stoor, Aan het Italiaansche front. Het Oosten r. - Hong. commu niqué van 30 Oct. luidt Aan het Isonzo-front verliep de dag van gisteren in den sector Noordelijk van het Görzer-Vruggehoofd aanmer kelijk rustiger. Alleen de bezetting van het Tolmeiner-bruggehoofd >had nog een tamelijk sterken aanval te stuiten. Voor Goerz hield het vijandelijk artillerievuur tot in de avonduren met de grootste hevigheid aan. De aun- valspogingen van de Italianen op den Monte Sabotino en onze stellingen Westelijk van Peoma, werden gekeerd. Ook op de Podgora-hoogte bleven, na verbitterde gevechten, waarin de sol daten handgemeen raakten, al onze loopgraven in het bezit van hun ver dedigers. blik besluiteloos aan en zweeg. Ik dank je, zei hij opslaand, ik kan het niet zeggen, het is mijn geheim. Daarna haastte hij zich, heen gaan. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal f 1 25 - idem franco per post. 1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad ...,1.50 Idem franco per post ,1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Hel Duitsche communiqué vrfn 31 Oct. luidt Legergroep Von Hindenburg. Door ons concentrisch vuur werden de Bussen gedwongen de plaats Plaka- nen, op den Noordelijken obver van de Misse, wederom te ontruimen. legergroep Leopold van Beieren. Toestand onveranderd. Legergroep Von Linsingen. Bij een aafival ten Westen van Tsarto- rysk bereikten wij de linie aan den Öoslelijken rand van Komarow en de hoogten ten Oosten van l’odgacie, De veroverde stellingen werden bij de herhaalde Russische, naehtaanval- len ©n de gedeeltelijke verbitterde ge vechten behouden. Ongeveer honderd- vijftig Russen van elf verschillende regimenten werden gevangen geno men. Sedert dien dag bemoeide ik moer met Kamp. Hij kwam memoer-, malen opzoeken, om wat te gaan wan delen, en in de club zalen we steeds bij elkaar. Ik merkte wel, de vraag op c mof al Aan het Oostelijk Front. - Het Oosten*. - Hong. commu- Aiaue van 30 Oct. luidt: Bewesten Czartorysk strijdende Oos- tennjksoh-Hongaarsche en Duitsche troepen ontrukten, hun aanvallen Voortzettend, den vijand een reeks taai verdedigde plaatsen. Daarbij werden 16 Russische officieren en 929 man gevangen genomen, benevens twee «ichinege weren buit gemaakt. Oaa vuur heeft een Russisch vlieg tuig uaar omlaag gehaald. vel, dat hij nog steeds de lippen had, die hij geweld had ingehouden. Maar mijn opmerkingen daaromtrent ne geerde hij systematisch. En zelfs vroeg hij mij „Laten we daarover zwijgen, vriend'. Mijn verleden is voor goed begra ven, en je weet het graf is stom.” Van dat oogenblik af, vroeg ik hem er niet meer over, dóch ik dacht des te meer na, over wat er van zijn vroeger leven bekend was. Twee jaren geleden, was hij als pnivaat-docent in de botanie aan onze universiteit gekomen. Daarvoor had hij een jaar of vijf in de vreemde doorgobracht ten einde een onderzoe- kingsreis te maken. Hij leefde eenzaam, kende buiten de univeiwiteiten zijn club geen sterve ling in de geheele stad. Hij leefde slechts van zijn weten- onschuklig verder. Er waren jonge meisjes, jonge meisjes zeg ik je, Kamp, ware mei zoentjes, de een nog mooier dan de andere. Hij bleef kalm, de meisjes interes seerden hem niet. En vrouwen. Hij keek even weer voor zich. Vertel mij er wat van, ik ben nieuwsgierig, zei hij. Waar van, vroeg ik Waarvan je wilt, antwoordde na rzelend. Hij paste op voor een tweede fla ter. En ik vertelde hem van de inrich ting der zaal, van het menu,, van de wijnen, kortom van alles, wat hij niet hooren wilde. Hij werd steeds ongeduldiger. Hij drukte de tanden op elkaar, en kreeg een hoogroode kleur. Zijn handen beefden merkbaar. Ik begon mij teschamen over mijn gedrag. Beste kereJ, zei ik, hem hij de hand nemend,” waarom heb je geen vertouwen in mij. Hoe bedoel je dat stamelde hij van zijn stoel opspringend!. Je wilt iets van me weten, iets dat met het bal, van gisteren in verba rul staat. Je weet, dat ik je toegenegen ben. Waarom vraag je het niet Hij werd hleek, keek me een oogen- BEHICH'l'E.y ravereenigiitg reken" te Gouda. 29 October mtmansgracht. 100 f 0.20—-f 1.65; Pru Pd- J 1.60—1 1.80; Stambom ct.Snijboonen i. f 5.75—f6.30; M J f 2; Ghalotten p, ju Knollen p. w bos p. st. 1%~4% soort p. et. 10—15®. st. 3% 9 ct.; Boe* L; id. p. mand 17*z ol p. st. -w 7J4 ct; JFjfe ct.; Groene -4% ct.; KriJT, c|.; id. p. pd. l‘X ?len p. 100 bos fl*) P<L l^-2d.;Po*. je 16 ct.; Prei p. jq Radijs p. 10 bot 8 enas p. 10 bot 5— 100 f 0.72^-11.20. nd 25—67^ ct.; Uk* i.90f 7.80; id. kleine 2.75-14; Knolsekte* ct.; Selderij p. 10 Tselie p. 10 bos 10- mandje 6 ct^; Ton» p. 100 pd. f 10.50— soort p. 100 pd.f4.75 en p. pd. 3—5% et.; 60- ct.id. p. Peren p. pd. 2J< 7 nd je f 0.75—f 1; Kb f 8.60—f 9.40; Schor* i—18 ct. De News le IIbid. meldt Men is hier van meening, dat hot lange onderhoud dat de keizer Dins dag jl. met Gerard, den Amerikaan- schen gezant, heeft gehad, nieuwe vre- desvooistellen betrof, die de keizer aan president Wilson wilde laten medodêelen. Men acht het waarschijn lijk, dat den Paus eveneens voorstel len zijn gedaan om- in samenwerking met den president de geallieerden te bewerken. Ook de reis van prins von Bulow naar Zwitserland zou geen ander doel hebben. De houding der Amerikaansche re gering ten opzichte van de vredee- bemiddeling is echter niet gewijzigd. Zij is nog steeds bereid de vrede te helpen bevorderen, nnts de geallieerden tot omderhaadding geneigd zijn. President Wilson wil echter geen enkelen slop doen, tenzij met goed vinden van de geallieerden. Hij zal de Duitsche voorstellen daarom gaar ne auiiihooren en ze aan de regeerinr gen der geallieerden zenden, om hare meeningen dienaangaande te hooren. voor- van Valjewo in Zuide- up rukkende colonnes van Von Kovess, dre- bij Razana de vyarulelijke artrl- terug. Unmiddehijk ten Noord- esicn- van Grn-Milanovac verover den de Oostenrijksch-Hongaursehe troe pen’ de krachtig bezette vijandelijke stollingen, waarbij vier- kanoruien en dr») munitiewagens werden buitge maakt. Het Egolonder-landstormbutul- 16 heelt aan deze successen wn roemrijk aandeel. Tegelijkertijd naderden de Duitsche strijdkrachten, al vechtend, van uil het Noorden en het Noord-Oosten Grn-Milano vac en drongen de stad binnen. Ook bij den aanval van onze ti'oepen ia de streek ten Noord woe len van Kragujewatz, wonnen wij overal terrein. Ten Zuidwesten van Lupovo is de hoogte van Stragenica in Duitsch beait gekomen. Do Bulgaren dringen verder in Westelijke richting Voort, onder ver volging van den vijand. Bij Slatina, ten esten van Krjjashewats bood de vijand eergisteren ndg tegenstand. De vanuit Pirot weggezonden Bul- gaarsche colonne nadert Lasotence. Van het Servische front. liet Duitsche communiqué van 31 Oei. luidt De Duitsche troepen van hot leger van Von Kóvess hebben Milanovac veroverd en ten Noordoosten vim Kn- gujowatsj den vijand uit zijn stellin gen ten Zuiden der Grebnica gen worpen. Het leger van Von Gallwitz v drong den vijand aan beide zijden der Marawa verder terug. Zeshon derd man werden gevangen genomen. Van het leger van Bojadjeff valt niets nieuws te vermelden. Aan Bulgaarsche Front. Hel O o s t e n> r ij k s c h e commu niqué van 31 Oct. luidt Ten Oos ten vim Visegrad drongen onze af hel beat de koningin van het kon vermijden, toen er op de geklopt werd. In plaats van de post bode, zooals ik verwachtte, trad Kamp binnen. Wat had dat te beteekenen We hadden elkaar tot nu toe niet an ders, dan in „Frater nitas” ontmoet, en nu kwam hij plotseling in het vroege morgenuur bij me, terwijl we elkaar gisteravond nog hadden sproken. jf. kijkt me aan, alsof je oen geest ziet” zeide hij met zijn stage glimlach legde de t die hij onder den arm d^a fel. Ik hoop, dat ik je niet ik kom juist van college, waar ik al van 8 uur af ben geweest. Ik moeit toch eens hooren, hoe het feest 'bekomen is. Het feest, alweer het feest dftt zijn belangstelling trok. Hoe vreemd En dat van een man, die zorgvuldig alle feeeten placht te vermijden. Ik moet zien uit te visschen waf dat beteekent, dacht ikf ^l^seling'. Ik drukte hem de hawp, èb vroeg hem, of hij mij ook zou willen in lichten, als hij van een bal zou ko men. Hij zweeg en beet zich op de lip pen. Het vreemde van snjn voorwend1- sel scheen hem duidelijk te worden. Ook mijn spot deed hem blijkbaar pijn aan. O het was prachtig, ging ik Aan het Westelijk Front. Het Franse h e namiddag-com- mnniqué van 30 Oct. luidt In Artois maakten de Franschen in den loop van den nacht vorderingen in het bosch van Hache en bezetten eenige gedeelten van Duitsche loop graven. Ten Zuid-Oosten van Souchez poogden de Duitschers des morgens een aanval te doen in de streek van tonvel 140, doch werden door ons vuur teruggeworpen. In Champagne wordt de strijd met grootere hevigheid voortgezet. In het gebied van de stelling Courtine be proefden de Duitschers viermaal de loopgraven te heroveren, die wij gis teren vermeesterd hadden. Deze vier tegenaanvallen mislukten volkomen door den krachtigen tegenstand der jYansche troepen, die zich overal in hun veroverde stellingen handhaafden. tA i -uAiAiftiUa Het Duitsche communiqué van 31 Oct. luidt t De Beierftche troepen stelden zich m Noord-oostein van Neuville in hef tozit van een Fransche stelling over ■fe lengte van elfhonderd meter, na- men tweehonxleni man gevangen en Makten vier machinegeweren en drie werpers buit. De vijandelijke Umvai werd s avonds atgesla- deeuugen op bervisch gebied waaris. De van Valjewo in lijke richting an hel leger i en lerie eenigingen of afdeeliugen telT het nu mot te zamen ongeveer 300.000 le den. Overal richtte het zijne maga zijnen op, waaruit niet alleen zijne leden, maar ook mingegoede niet-le- den in geval van ziekten de zoo noodlge verplegingsartikelen gratis Ier leen krijgen. In een paar hon derd steden en dorpen voerde het de wijkverpleging in en gaat daarmede steeds verder. Over nog eene drie lustra zal, naar we hopen, heel Ne derland daarvan voorzien zijn. Zoo brengt het niet alleen materieelo, maar ook denkende, zorgende hulp in ile ziekenkamer^. In zes provin ciën zorgde het reeds, dat voor hef vervoer van zieken goede zieken auto's, speciaal voor dat doel ge bouwd, beschikbaar zijn. En bijna overal bracht het ziekeurijtuigen. ru il erbr a near ds, enz. In nagenoeg alle provinciën maakte het doelmatige ont smetting van woningen en goederen in. goede ovens en door deskundig personeel mogelijk. In de kraamka mer bracht het de wijkkraamverpleeg- sler, en het «telde docenten aan ni(4 enkele, maar vele die aller wegen cursussen geven in Kranmver- ileging en Zuigelingenzorg. En jaar ijks wonen (luizende jongere en oudere vrouwen die cursussen bij en passen de daar verkregen kennis toe in haar latere leven en bij geburili nen of verwanten. Zoo tracht het Groene Kruis waken on te werken voor het wel zijn onzer zieken en de daarbij ver kregen resultaten zAjn reeds zeer be langrijk. Jaarlijks worden op wijizë meer dan lOO.OtX) zieken holpen. Maar, gedachtig aan hot beginsel dat het beter is „ziekten te voorko men dan te genezen”, doet het Groe ne Kruis nog meer. Het spant zich namelijk in, het volk hygiënisch op te leiden. Daarvoor organiseert het allerlei cursussen in eerste hulp bij ongeljikken, algwneene hygiëne, enz. Daarvoor laat het volkslezingen hou den, zoo mogelijk mot lichtbeelden. Daarvoor plaatst hel raadgevingen en populaire artikelen in plaatselijke hinden. Ja wat niet al 1 Ieder jaar gaat dat werk emi stap je verder. In hel laatste jaar van ons derde lustrum is bijvoorbeeld on danks de droevige algemeene lijdsl- omstandighoden van dit oorlogsjaar, oen Centraal Bureau tot stand gebracht, waar allen die aan hot Groene Kruis of aan verwant werk willen deelnomen zich gratis raad on voorlichting kunnen halen. Ook is dat jaar een groote collectie I a n.toi unciaal je» voor lichtbeelden hij hygiënische lezingen vervaardigd, die nu reeds vele honderdtallen plaatjes schap. Zijn naam had in do gekierde wereld een uitstekenden klank, vooral door zijn vele onderzoekingen op het gebied van plantenanatomie. In onzeu kring genoot hij een begrensd aanzien, en hoe moer ik zijn gedachtongang leerde kennen, des te meer ook loerde ik die waardeu ren. Aanvankelijk was ik wol over zijn levensbeschouwing, die zonder illusies was, eenigszins verwonderd. Wij waren het er allen over een», dat het een resultaat van diep na denken was. Soms bij ons samenzijn, merkte ik, hoe sceptisch hij het nachtbraken zijner vrienden opnam, van welke spot zijne opmerkingen waren, die hij zachtjes deed hooren. „Waarom spreek je niet hardop, Kamp vroeg ik opeens. Hijlaehte bitter en zeide „Waarom de inenschen hun opti misme te ontnemen Laten ze zich amuseeren als het op handelen aan kwam, zouden ze we) in hun schulp kruipen. In 's hemels naam, antwoordde ik, zet dat pessimisme van je af. Zeg me eens, wat geeft je hét recht tot zulk een opvatting De ervaring, beste vriend, de 5) Dur werd nu mijn verloofde ver- MgO<x| door mijn ziekelijke moeder, ’oor wie zij onontbeerlijk was ge- r°J<Ien. Alleen zij was in staat, mijn vaders luimen te bevredigen, en w tekle steeds hoeveel dagen er nog “oe^ten verloopen, voordat ze mij zou spreken. ‘K hield veel van haar, zonder zou het leven voor mij geen gehad hebben en toch ik r™* het erkennen was ik niet nd voor de schoonheid van andere ®uwen. Hoe was 't anders moge- 8®weest, dat de vrouw van den j“t*Wen gouverneur zoo’n diepen in- r" ®P mij had gemaakt a^8 we eenmaaI getrouwd wd anders worden,” ’k en trachtte op deze wijze geweten in slaap te sussen.. ^anneer zou de dag komen, -fet» P miftt bruid voor het al- E? ZoV latóen Het vertrek van fet i,2n5en Kouvernefur was oorzaak, EZ ^^^Ük weer voor onbepaal- oia Aa uitgesteld, en wat zou rudJhoNog be- gde ik, hoe ik in mijn brief Het viert dit feit niet met luister rijke feestelijkheden. Het is uit den aard vati zijn wezen altijd beschei den geweest en, timmerde het aan den weg, liet deed dit dan met zoo weinig mogelijk gerucht. En nu, minder dan ooit, is de «lemming er naar, luidruchtig feest le vieren. Want het Groene Kruis is oen werk van liefde en van wijs heid. En nog altijd zegepraalde in deze bange dagen met den donder slag van duizenden kanonnen het jammervolle werk van haal en dwaas heid. Waar die spreken, zwijgen wjj. Maar niet zóó diep mag ons zwij gen zijn, of hun die hunne mede- menschen lief hebben en die de wijs heid willen iliieuen, zuiden we iets toefluisteren van onzen arbeid onze resultaten in onze eerste vijf tien japen, en van onze idealen en Mlusles voor de vele lustra waarop wij nog hopen voor het Groene Kruis. lief eerste mogen wij doen. Want onze arbeid was groot en onze re sultaten waren ve(e. Toen in 1900 de eerste Groene Kruis-afdeeling werd opgericht het met de h u i s e 1 ij k e z verpleging bijna overal nog treurig gestold. Vooral ten plattelande, maar in de steden toch ook. En in elk geval kon alleen de welgestelde een rodelijk goede verpleging in eigen woning vinden. Voor de andoren ont braken do verplegingsmiddelen zoo wel als de verpleegsters. En met het ziekenvorvoer was het orbarmelijk ge stold. Eon stadsrijtuig, een platto- lands-bodowagen waren al zoo wat het beste, dat voor 't vervoer van zelfs ernstige operatieve patiënten te vejkrijgen was. Aan ontsmetting van huizet^ en goederen werd alleen in enkele groote steden gedacht. Elders verbrandde men wat a 1 te verdacht scheen en t e groot gevaar voor be smetting opleverde en bedierf men zonder veel goed resultaat zijne meu belen <k(or bewerkitng met rijkelijk verspilde carbol en creoline. Of men ontzwavelde on verbeeldde zich dan, wonilerwat gedaan te hebben. En> in verreweg de meeste» gevallen deed men... niets In de kraamkamers heiersehte nog onbeperkt, „onze goede oude baker”, in vele gevallen een i weduwe, die van zuigelingenzorg en kraamkarncr-hygiëne niet moer ver sland had dan van Grieksch of Algebra. Toon kwam hel Groene Kruis. Dank zij een onafgebroken propagan da wist het zich te vestigen in wel HNM) steden en dorpen van ons va derland, in Curasao, Suriname en België. Meer dan 600 plaatselijke ver-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1