HIM. W limit De Oorlog. 924. Dinsdag 2 November 1915. 10. behalve Zon en Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. FEUILLETON De Gunsteling. ZZSTIZufi». i Coupons. SMD GELD. .ANDSCHE ïelefoon Interc. 82. Feestdagen. pblTs~der ad vert entten! Telefoon Interc. 82. ’■v1nBKesJEIN’ janiseeren wij 129 54e Jaargang. ku'WS- ©33. -^.d-"V"©rtexxtïe“blsLd. voor G-o-cud.©. ©xl Oxrxstx©lE©zx. Verschijnt dagelijks r6n- van Linsingen. an in ssen) Generaal French rapporteert d.d 23 wife «in het (ten W. het Buc- wer- sterke Ir, Dir. Ilsen-me- Dp had je reed», antwoord- doch een opheldering HOOFDSTUK VII. op. de nia van •nlj de mij genoegen mijnheer, U den en ik hoop dat het op ën zag mij (Wordt vervolgd zooeven WISSELS. -ONGATIÊN. POSITO’s. .ezonden. Iedere eerstvolgende les t tusschen docent h jelsch A, Geschie- shoudkunde, Wis zijn blikken waren leeg, doodsbleek geworden. Er was niet meer aan, Hier hadden twee menschj iets met elkaar te maken had, elkaar weergezien. een en 45 oude of gesprongen loopen kaïwvonen. tins ontnuchterd. Dat ze van me wilde. het dat Kerel, ingewijd i. van troepen Markt 42, TTERDAM. ON 6013-6893. •TC. Noord 10789. •roepen geheeleof -Commies P. en T., Spoorwegen, Oe rstaat, enz. a hoogstens 3 jaar. •derden en meer- ixamen-cursusson )n, die men „uit Cursussen is aan Adviezen inzake Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer«0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. waarin we uw adviezen dringend noodig Laten we heen gaan, zeide ik. Je emotie is opvallend. 1 Nov. In den avond van 29 October werd het gebied beoosten leperen gebombardeerd. Overigens Do handel heeft niwterie aan GOUDSfflE conti w. Schouwburg, 7% uur. Opera „Carmen”. 'eken wij geregeld tijdig mogen ontvangen concerten, verm&kelijkh»- eze dan in onze agenda zen vast Ie stellen, daar de Kamer iu de voortdurende stijging der levens middelen prijzen het grootste gevaar voor de volksvoeding ziet. een s Naar geveer aan Des 16 machinegeweren. zarnen ‘244 officieren,* 40.919 kanonnen. 80 tnachinege- i of voor onze Be lt maar eenlgszins >re bijzonderheden i-cursns), Handels- Fransch, Duitse! ach), Handelsrecht, ennis, de Techniek dame, de Techniek shineschrijven. ursussen) iegrafist en Kan- j de Belastingen, aansch, Deensch— 'ieksch, Esperanto' atuurgeschiedenii.’ Oude Talen A en B> cursussen): kunde, Werktuig- en en Teekenen, e Schouwburg, 8 •erette-Gezelschap: Rund ebe. w Bouw- en Woning* 7 erg. Onderstandscom- uenzorg. anst en Voedings- knippen en Cos- isen) ichaving, Psyche- ten), Rhetorica (de )k, Muziekgeschie- sleer en Sexueele «ijl, de Verbetering Bibliotheekwezen, 1 Lager Onderwijs, n, Fotografeeren. omvatten alle lag. De vrouw van den gouverneur ont ving des Donderdagavonda bezoeken- Dan kondeft de bezoekers ongedwon gen met haar spreken. iche Drukkerij N ZOON - Goud*. Griekenland. De landingen in Saloniki. Een telegram uit Sofia aan „Berliner Tageblatt” beveetijgi, de Franschen enEngelsche de landing in Submi kil dóórzetten. Zij hebben met inbegrip van de naar Macedonië gezonden 70.000 man geland, waarvan er geveer 50.000 Franschen zijn. De commiezen met hunne vrouwen waren reeds den een na den ander uitgenoodigd, evenals de gehuwde as- sessoren., in regelmatige afwisseling. Ook van ons jongeren werden ver scheidene uitgenoodigd, waarbij ook strenge regelmaat betracht werd', tar mijn berekening zou het on- vier uur duren, voordat ik de beurt kwam. te grooter was mijn verwon dering, toen ik reeds enkele dagen na de zonderlinge ontmoeting een kaartje op mijn tafel vond De houding van Roemenië. Uit Christiania wordt aan de Lo- kal Anzeiger geseind, dat de Russi sche bladen die aanvankelijk bij de komst vdn den Roemeenschen gede legeerde Spallen slechts lof en waar deering voor Roemenië over hadden, nu die taktiek hebben gestaakt en thans eischen, dat Roemenië zoo spoe dig mogelijk zal toegeven indequaes- tie van troepenvervoer naar Servië. De kans dat Roemenië zal toegeven bestaat nog, doch het is waarschijn lijk, dat de onderhandellngen zonder resultaat zullen blijven. Het Grieksche Ministerie over de Neutraliteit. De „Lokal Anzeiger” verneemt uit Boedapest, dat de Atheensche cor respondent van het te Konstantinopel verschijnende blad „Neologus” de le ien van het kabinet Zaimes over den toestand heeft ondervraagd. Zaimes zeide dat de regeering een politiek voerde in het belang van liet land en zich door geen overwegin gen daarvan zal terughouden. Rhallys zeide, dat de Regeering be sloten had de strengste neutraliteit In acht te nemen. Hij beschouwt de aanwezigheid van vreemdetroepen op Grieksch grond gebied als een schending der neutra liteit. De regeering heeft verschillende maatregelen te nomen om verdere schending der Grieksche soevereini teit te voorkomen. Theotokis zei eveneens dat de Griek- ache regeering voor strikte neutrali teit is en dit standpunt met alle be schikbare middelen te verdedigenj. Goennris zeide dat de Grieksche regeering deGrieksche belangen moest behartigen, al zou dit ook indruischon met de belangen van zekere groqte mogendheden. Generaal Vanklitns en Kundorialus uitten zich in denzelfden geest den ken moest, wendde ik mij tot mijn metgezel. Hij beefde over alle leden, en iftj was t ftrfwijfelen: •ham, dieeens y/ hadden ge- Mevrouw Nieburg noodigt den heer assessor Bunger a.s. Donderdag op de thee. Mijn hart klopte. Zou de wene*djg| ik aanschouwd had, mij deze gffnsF verschaft hebben Mijn collega’s, die mij den bewus- ten avond de garderobe zagen hinnen- Aan het Servische Front. Het o s l e n r ij1 k s c h e commu niqué van 1 Nov. luidt: In de streek bewesten de groote Morava bereikten de verbomiaa strijdkrachten. onder achterhoedegevechten, die hier en daar heftig waren, de hoogten zuidelijk en zuidoostelijk van Grn Milanovac en Kragujevac. Tusschen zeven en acht uur in den ochtend werd heden op het arenaal en de kazerne van Kra gujevac de Oosteiirijksch-Hongaareche en kort nadien de Duitsche vlag ge- heschen. In de streek tusschen do rivieren Marava en Resava veroverden Duit sche troepen na verwoede gevechten de beheerschende hoogte Trivunovo Brdte. Bulgaarsche strijdkrachten ontruk ten den tegenstander op den straat weg naar Parazin de hoogten ten W van Planinica en in het Nisava-dal die Westelijk van Bela Palanka. De gezamenlijke buit, doordeDuih sclie en Oostenrijksch-Hongnarfwhe troepen onder generaal Von Koe vees aan gevangenen en oorlogsbehoeften gemaakt, beloopt 20 officieren, onge veer 0600 man, 32 kanonnen, 9 ma chinegeweren, meer dan 30 munitie wagens, oen zoeklicht, veel geweren, schietvoorrraad vóór artillerie, zeer veel infanterie minutie en bovendifen aantal der door de Duitsche troepen in het Oosten gemaakte ge vangenen en behaalden bedraagt October Legergroep Hindenburg 98 officie ren, 11.482 man, 40 machinegeweren. Legergroep prins Leopold van Beieren 32 officieren, 1134 man, 2 machinegeweren. Ijogergroep v. Linsingen 56 offi cieren, 8871 man, 21 machinegeweren. Legergroep von Bethmer: 3 officie ren, 1525 man, een machinegeweer. Legergroep von Mackensen 55 of ficieren, 11.937 man, 23 kanonnen behalve de in de vestingen gevon den groote hoeveelheden oude kanon nen). Te man, weren. moeite en rzijn aanval is niet meer al gemeen. Moge de strijd ook nogmaals opvlammen het offensief, dat de Italiaansche aanvoering met groote woorden heeft aangekondigd en het welk aan het voornaamste front met minstens 25 infanterie-divisiën werd beproefd, is aan den onwrikbaren muur van onze troepen in het stellig be wustzijn van hun overwinning te pletter geslagen. Onze wapenen hebben den Isonzo slag, die twee weken heeft geduurd, gewonnen. Ons gevechtsfront is onveranderd gebleven. Evenzoo hielden de verdedigers van Tirol en Karinthië sinds het uitbreken der vijandelijkheden de heldhaftig verde digde stelling vast in hun bezit. Door deze successen bewees onze gewapen de macht opnieuw, hoe ijdel en onge grond alle aanspraken zijn, welke de bondgenoot van weleer op de Zuid westelijke grensgebieden doet gelden, welke hij door een steelschen aanval in den rug gemakkeljjk dacht te kun nen veroveren. In de gevechten gedurende de tweede helft van Octobef verloren de tegen standers minstens 150.000 man. Duitsohland. schaarsehie aan levensmiddelen in Duitschland. j Keulsehe Kamer van Koop- telegrafiHch tot het Mi- van Binnenlandsche Zaken en aan hot plaatsvervangende gene raal-com mando van het zevende le gerkorps het verzoek gericht om voor alle voor de voeding van belang zijnde levensmiddelen maximum-prij- Aan het Italiaansche Front. Het Oostenr.-Hong. Communiqué van 1 Nov. luidt De derde stormloop, welke de Ita lianen tegen ons front in het kust gebied 18 October inzettten en den 28n jl. met versche troepen hernieuw den, begint te verlammen. Weliswaar wierp de vijand gisteren nog tegen den Noordrand van Doberdo-hoogvlak- te sterke en op verschillende andere I ‘v plaatsen zwakkere strijdkrachten in het vuur, maar dit was vergeefsche Nieuwe transporten voor Griekenland voor Kawala bij Saloniki. Het Berl. Tagebl. verneemt dd. 1 Nov. uit Sofia, dat Franache ca Eibgeteche troepen tranaporteehepen voor Kawala zijn verschenen. Het schijnt dat de Franschen en Engel- achen, ten einde de ontscheping van hun expeditiekorps te bespoedigen, ook bij Kawala groote troepenmaasa’s aan land willen zetten. Russische nachtaanval in «en hand gemeen afgeslagen. Legergroep Van Linsingen. De loewtand is onveranderd. Een vij andelijke aanval ten N. >van Koma- rof mislukte. De Duitsche troepen van het leger Von Bothmer werden bij Scemikowt- sje (aan de Strypa, ten N. van Bur- kanof) aangevallen, en zijn nog in gevecht. Het De Koning van Engeland. LONDEN, 1 Nov. (Part.) De Koning is hedenavond te Londen In het Buc- krngiham Palace teruggekeerd. De to€Hta.nd van den Koning, die zeer vermoeid van zijn reis was, is zeer bevredigend. zwaar was de utiUerie in de laatste dagen ten go- i rolge van het vor htige, mistige weer M beide zijden minder bedrijvig, fanrei bij ons als bij den vijand hou- I fa de mijngevechten aan. Volgens officieele rapporten verloren W Duitsche bataljons, die deelna- M aan den strijd bij Loos, gemid- Hd 80 procent van hun sterkte. Aan het Oosteltyk Front. Het Duitsche communiqué van 1 Nov. luidt Legergroep Hinden- bung: Aan beide zijden van den spoorweg Toekoem-Riga bereikten onze troepen in den aanval de linie Raggasem—Kemmern (ten W. van Schlock-Jaunzeatej). De vijasdelijke tegenaanvallen den. afgeslagen. Ten W. en Z.-W. van Dunaburg werden sterke Russische aanvallen afvagen. Tusschen de Swenter- en den was de strijd bijzonder heftig en duurt op enkele plaatsen nog oort. Enkele vijandelijke aanvallen ten N. van het Driswiay-meer mislukten roor de Russen met groote verliezen. Een Russisch vliegtuig werd neer- ^wchoten, de vlieger en de wnarne- Wr werden gevangen genomen. Lqgergroep-Leopold' van Beieren. Tfln 0. van Baraniwtsj werd een Het O o s t e n r ij k s c h e commu niqué van 1 Nov. luidt Aan de Sczara koerden de Oostenrijksch-Hon- gaarsche troepen een nachtelijken aan val na een handgemeen, dat heden geleverd werd. Aan het front van de Kormyn sloegen wij verschillende nadhlotji.ike aanvallen af. Benoo^dten Reniawa aan de Strypa ontwikkelde zich opnieuw, nadat een aanval was gestuit, een hevige strijd. Op het Noordoostelijk oorlogstoo- neel bedragen het aantal gevangenen en de buit, gedurende de maand Oc*- tober gemaakt door de legers, welke onder het Oostenrijksch-Hongaarseh opperbevel staan, 142 officieren, 26.000 man, 44 machinegeweren, een stuk geschut, drie vliegtuigen en ander oorlogsmateriaal. eeniging oprichten, artistieke p-’-”'”- hebben. Ik mompelde iets over een treurig diiletaiUje, dat ik was, om mijn be scheidenheid te doen uitkomen. Laten we alleen over het genoeg lijke van het tooneel spreken, ant woordde ze. Uwer kundigheden be hoeren aan het rijk, en het mag er een zoo uitgebreid mogelijk gebruik van maken, niet waar, Leon De gouverneur boog lachend. Mijn collega’s op den achtergrond stikten bijna van woede. Hun phantasie zag voor mij zeker reeds een trap, die naar den ministerzetel voerde. Later zullen we onze plannen nader bespreken, mijnheer Bunger geheel in ’t geheim I Want we heb ben verrassingen op het oog, dames, vetrrapHing’en. We wtyetn nog njet welke Men lachte. Ik werd vrij gelaten. Een diepe zucht van verlichting ontsnapte mij, alsof ik van een zwa- j ren last bevrijd was. Nochtans voel de ik mij eenigszi’'" I was hot dus, dat iemand had moeten weten. Geef me ie eerewoord. Dat h-d 2 de ik. Ga moe naar huis, zei hij daar op. Wij gijigen. kreeg ik niet. In en om de Dardanelles Het Tu rktfch e communiqué 1 Nov. luidt Er viel niete van belang voor, af gezien van plaatsel/jke, deely heftige (feels zwakke vuurgevechten. Bij Seddul Bahr namen twee vijanr dulijke kruisers aan het bombard»- ment deel. Zij beschoten verecheidea plaatsen zonder resultaat. Bij Seddul Bahr en Ari Burnu vernielde one geschut drie mijnwerpers-stellingeD van de tegenHtanders. Onze batterijen aan de zeestraten verstrooiden den vijanden, die daar was waargenomen bij Mortouliman en Elias Burnu werden samengel rokken. Maar als zij mij slechte kende Kamp’s metgezel, boe wist ze mijn naam. Toen ik binnentrad, stond ze Een kring van dames van allerlei leeftijden, zat om haar heen. Niets wees er op dat zij mij her kende. Assessor Bunger, met wie je nader wenschte kennis te maken, zei gouverneur. Rustig lachend- stak ze smalle beringde hand toe. Het doet i bij mij te zienr vaker zal gebeuren. De collega’s op den achtergrond, keken me aan alsof ik een wonder- gfl^^was. Ilc* dtenk steeds aan uw talenten, waarvan men mij veel goede verteld heeft. De winteravonden zijn lang, en we willen een dllletenten-tooneelver- R'" PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal - f 1 25 Mem franco p«r postf.50 |e( Geïllustreerd Zondagsblad. 1 50 - Mem franco per post1.90 Mnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: inKT 31bij onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. Oranjeboek. Door den Minister van Buitenland- sche Zaken is Ingediend bij de Re- geering oen Oranjeboek waaraan wij het volgende ontleenen B >e w e e r (1 e overschrijding der grens door Duitsche t r o e p e n. Teneinde het volkomen ongegron de van do bewering, als zouden de Duiteche troepen bij Vaals de Net Ier- laiulacho grens hebben overschreden, onomstoolelijk vast te stelten, heeft tic opperbevelhebber van huid- en zeemacht door kapitein Quajijer een rapport doen opmaken, houdende de Aan het Westelijk Front Het Duitsche communiqué van 1 Hov. luidt In Champagne gingen de Franschen Ij Tahure in den namiddag weder tot ju aanval over, die echter werd af gelegen. De Batte de Tahure is in oue handen gebleven. Het aantal pvangenen, in de laatste dagen ge laakt, gestegen tot 31 officieren 1277 man. Bij Combes ontstonden levendige I gevechten, man tegen man. I Luitenant Böloke bracht 30 October I ten Z. van Tahure een Franschen I twedekker ten val, waardoor het resde vijandelijke vliegtuig door hem l buiten gevecht werd gesteld. r Bij Belfort hadden verschillende hchtgevechten plaats, voor de Duit- nhers met succes. komen, kteken mij verwonderd aan, en één, wien men een vooruitziende geest toeschreef, wenschte me reeds geluk met mijn toekomstige gromotia Toch werd ik wat benauwd, toen ik de gouverneur tegenkwam, die mij met zijn beminnelijkst glimlachje wel kom heette. Kom binnen, zei hij, mijn vrouw is nieuwsgierig, nader kennis met je te maken. Ik bloosde. Onbezoldigde assessoren kunnen zich deze luxe wel permltee- Zij had dus over mij gesproken, als dan Je hebt dus inderdaad menschen ••«getroffen, die... Menechen die ik had leeren ver- "wsn en aanbidden, doch wier hou ding geheel en al veranderde. Dat verandering mijn levensgeluk vsrwoest hebben, zal er slechte toe bijdragen, dat ik ze nooit zal ver gden. Maar ik geloof toch, dat je de aken te donker inziet, mijn waar- Ik weet weliswaar niet, waar om het gaat, maar ben je zoo goed zou er geen misverstand... I Hahaha, een misverstand! Neen, t Mtel, ik heb een prachtige geheuge- j ma van mijn levensbeschouwing, die I ???W0e rondloopt, hier inde l die lacht die bedriegt, en overal ’’’«ffrt met arglistige oog en, om die 'n zijn strikken. hield plotseling ^ovschend aan. Het was mij, alsof de bewuste vraag eer op zijn lippep brandde. Maar ik mocht me er niet meer bemoeien. Mijn tijd zal wel ko- «facbt ik. j n die tijd kwam eerder, dan ik vermoed had. Een paar dagen later wandelden we langs den buitenkant der stad. Hij plaagde me juist met mijn moert. Als de gouverneur, je met mij ziet, zeide hij, schrijft hij je direct in het zwarte boek... Juist zag ik zijn paard en rijtuig zoowaar aankomen. Maar gelukkig hij zat er niet in. Het was de mooie mevro’uw Agne», die in de kussens weggedoken onverschillig om zich heen keek. Ik nam diep den hoed ♦voor haar af, maar wat was dal Kon ik mijn oogen gelooven Ze kreeg een hoogroodë kleur, en ze staarde ons op een zeer eigenaardige manier aan. Een oogenblik slechte, toen was het rijtuig voorbij. Niet wetend wat ik er van Ik trok hem op een stil zijpad. Hii zonk op een bank neer en bedekte het gezicht met de handen. Stel vertrouwen in mij, zeide ik. Hij j^atte mijn hand. al, zei hij, je bent zooeven in een geheim, dat nooit

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1