rijuSlitortffij ?s 'tn w w ;hl op 'I MERK te leb. M s s S E. c S t De Oorlog. Woensdag 3 November 1915. 925. 54e Jaargang. behalve Zon en Feestdagen. kMPEN J a u op dit Bid. 5 2 5 *8 ?T S FEUILLETON De Gunsteling. ‘xeix'ws- exi. -^.^.•^rerteixtïe’blsud. voor G-ovlcLsu Oxxxstrelceaa- Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. SW AA Y ZONEN INVBEM. ■JI hessing, •eperstraat 24. .belan«flte,Hn« voor 'Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EK ZOOK. <30 nationale beslissing te 6 2 den ADRES voor meu- HOOFDSTUK VIII. van de niet gc- (Wordt vervolgd.) I O k 3 s 5 re o Q. 5’ r Zij mij Üdd- of ze van tijd t van bevinden i en deze ver- - 1 een teneinde onze pian- ?u, iu 5TM.KV» ant- ik, mijn schrijfmap al uitend. Krijgsverrichtingen ter Zee. Britache torpedoboot gezonken. Officieel wordt uit Londen d.d. Nov. gemeld: De torpedoboot No. 96 is gisteren in de Straat van Gibraltar gezonken na een aanvaring met een hulpkruiser. Twee officieren en negen man worden vermist. GOUDSCHE (SOMT. Ik had dus (ie onderdanige dienaar te spelen, die de bakvischjes drilt in het zeggen van aardigheden, en düe luchtig doet, bij het lezen der rollen. En ik had nog wel gedroomd van *®n avontuur in groote stijl, waar van ik de hoofdpersoon zou zijn. Zonder verdere gebeurtenissen ver- ‘tep de avond. De commiezen beant woordden de gestelde vragen met mi- MNre aouratesse, hunne vrouwen na- ®on de theekopjes op en hunne d»ch- tera zaten ais Boeddhabeelden. .hl V”mw van den gouverneur was ^■beminnelijkst, maar toch gelukte is ^.4. TT* de sfeer van onderda- “Kuevi en stijfheid te verdrijven. Het Engeteche koloniale troepen. De correspondent van de Daily telegraph te Montreal seint, dat het aanbod, de zeventien nieuwe regimen ten infanterie onder de wapenen te brengen voor den overzeeschen dienst, met voldoening werd ontvangen,-ter wijl blijkbaar de lust tot dienstne ming algemeen herleeft. Men schat het aantal Canadeesche troepen thans op 175.000 man. De ingeschrevenen zullen, indien zij uitgerust en in ba taljons verdeeld zijn, het actieve le ger op 200.(MM) man brengen. De mi nister neemt aan, dat tegen het ein de van het jaar er een kwart mil- iiocn zal zijn ingeschreven. In de door ons veroverde linie ten Zuid-Oosten van Visegrad sloegen wij de tegenaanvallen der Montenegrij- nen af. Het leger van Geauaraal Von Ko- veft» won terrein ten Noorden van Bzeca en overschreed de linie Lacak- Kragujewats. Het leger van Gene raal Von Gallwitz is op de hoogten ten Oosten van Kragujewatsj en ten Noorden van Jagodina in den strijd gewikkeld. ische Drukker? IN ZOON - Go®* PB IJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer.f 0.55 Elke regel meer.0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels 10.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames 10 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. w Bouw- en Verg. Onderstand***; menzorg. s Schouwburg, TM,,0*’ Opera „Carmen oeken wij geregeld >iW mogen ontvangen concerten, vcrmakeU^ deze dan In onze vijand tegen eiken prijs bij Goerz door te breken. De aanvallen van gisteren waren zoowel tegen het Goer- zer-bruggehoofd zelf, als tegen den sector van Plave, van bedde zijden van de Monte San Michele gericht. Onder zware verliezen werden de Italianen overal terugge&lagen. Op de hoogvlakte van Podgora is de strijd om enkele gedeelten van loop graven nog aan den gang. Een verklaring van Asquith. Uit Londen wordt dd. 2 Nov. ge meld Voor een vol huis on onder warme toejuichingen deed Asquith heden in het Lagerhuis zijn met on geduld verwachte mededeelingen. Hij zeide, dat hij den huldigen en den toekometigen toestand, voor zoover mogelijk aan de natie zou uiteenzet ten, die heden, evenals altijd, beslo ten is, den oorlog tot succesvol einde voort' te zetten en (He in de Regee- ring het vertrouwen stelt om alle mid delen te gebruiken, ten einde dit doel te bereiken. (Luide toejuichingen). Rusland op het Servisch front. Uit Londen wordt bericht, dat Ik ging met hem mee. Op straat troffen wij den gouverneur aan, die Kamp met scherpen blik monsterde en daarna mij terzijde spottend aan-, keek. Zoo, zeide mijn vriend, die de vuisten gebald had, nu kom jij vast in het zwarte boek. Ik lachte witjes, ik dacht onwille keurig aan mijn verloofde. Magazijn van )ezo THEEËN worden eleverd in verzegelde :jes van vijf, twee en half en een Ned. om t vermelding van Nom- r en Prijs, voorzien van renstaand Merk, vol- is de Wet gedeponeerd, jich tot i geeerde orders aan* telend, J. C. BIJL, BREEBAART Lz Dokter Kamp bewoonde, de boven ste donkere verdieping van een huis, dat niet ver van den botanischen tuin verwijderd was. Toen ik de steile trap opklom, viel het mij in, dat ik hem, hoewel ik tegenwoordig veel met hem omging, nog nooit een bezoek had gebracht en het verheugde mij dat hij me dit verzuim nooit kwalijk genomen had. Hij ontving mij in een. zeer groote studeerkamer, waar in hetj midden een reusachtige tafel stond, die aan een ouderwetsch bil jard deed denken, en die beladen was met microscopische praeparaten, reo- geerbutejes en allerlei schaaltjes. Door een groene hanglamp werd deze tafel spaarzaam verlicht, de reet van het vertrek was In geheimzinnig half duister gehuld. tot Toen ik den volgenden mor gen. het kantoor binnenkwam, U, groetten eenige collega’s me woorden „Zoo, zoo de gunsteling gouverneursvrouw”. Rusland aan de gezanten van zijn bondgenooten heeft verklaard, Servië zoo spoedig mogelijk te hulp te zul len komen. De actie van Rusland tegen Bul garije Is ter zee, zooate men weet roods begonnen. Zijn actie le land schijnt, schrijft de Temps, niet lang meer te zulten uitblijven. Do met Roemenië begonnen onderhanlelingen, om vrijen doortocht voor de Ritmi sche troepen, hebben, volgens zekere inlichtingen, de beste kansen tot slagen. Van zijn kant meent de Tri buna le kunnen verzekeren, dat weldra een ernstige actie van Rusland tegen Bulgarije zal beginnen. Men weet, schrijft dat blad, dat, sinds de sluiting der Dandanellen, de Ilaliaansche stoomschepen, die zich in de Zwarte Zee bevonden, met eeni ge andere uit Constantinopel geko men, in de Roemeeimche of Russi sche havens vluchtten. Thans ver noemt men, dat de Russische regee- ring al deze schepen heeft gehuurd, om ie voor het transport van troe pen te gebruiken. be roet de verstandhouding naar me wierp. Toen de gasten weggipgen, zeide ze tot mij Wilt u me morgenochtend bezoek brengen,- te~~2de 2--“ nen vorder uit te werken. Ik boog zwijgend. De anderen fluisterden iets elkaar. gen. In en om de Dardanelles Het Turkache communiqué van 2 Nov. luidt Gisteren hield het plaateelijk artilleriegeveeht aan. Bij Kemiklikiman nam een linieschip, bij Au Burnu een torpedoboot zonder uitwerking deel aan het vijandelijke vuur, dut te land werd afgegeven. Onze artillerie beschadigde een sleep van vijandelijke sloepen, die bewes ten Ari Burnu door den storm ver gingen. Wij maakten een mijn onbruik baar, die de vijand bij Seddal Bahr op den linkervleugel had gelegd. Ik knikte. Zij heeft je met onderscheiding behandeld op ongehoorde wijze. Aan de table d’hote spraken twee col lega's van jou nergens anders over. En daaraan heb ik het te danken, dat je me een bezoek komt bren gen Hij zweeg. Een oogenblikje later zeide hij, ter wijl hij mijn beide handen vasthield Beste vriend, ik heb een onwaar dige rol voor je gespeeld. Daar moet een eind aan komen. Ik durf er geen woord over t% zeggen en dat te voor mij een voortdurende kwelling. Ik moet je vragen, wat ze doet, hoe ze spreekt, wat ze zegt- Jij bent de eenige die in verbinding staat tot haar en mij. En nu voor den dag er mee. Heeft zij jou of heb jij haar mijn naam genoemd Ik schudde het hoofd. Ook ate zij het gedaan had, zeide ik, zou ik er mij voor gewacht heb ben over je te spreken. Ik zou de vraag ontweken hebben, ate ze er over begonnen was. En waarom dat Omdat ik niet graag over iets spreek, waar ik in ’tgeheel niets van af weet. Je zult alles weten. Het is beter voor haar, zoowel ate voor mij. Kom vanavond naar me toe, ate je niets beters te doen hebt, ik ben au niet in staat er veel over te zeggen. Welkom in mijn rijk, hoorde ik zijn stem uit de duisternis achter in de kamer zeggen, terwijl zijn gestalte in een blauwachrig vlammend zicht- Van het Montenegrijnsche Front Het Oostenrijksche commu niqué van 2 Nov. luidt Op de Montenegrijnsche grens gingen onze strijdkrachten op talrijke punten tel den aanval over. Wij veroverden de grenshoogten van Traglor en Orlo- vac en (te hoogtestelling, welke de Vardar ten Noord-Oosten van Bileca beheerscht. .n alle meubelen spoe- billijk. 13 Èn dezen n»am behield ik. Hij gaf die niet ’Mijn afdieelings- Aan het Kaukasische front Het T u r k s c h e communiqué van 2 Nov. luidt Wij sloegen in den nacht van 31 Oct. op 1 Nov. met wanhopige kracht ondernomen aanr vallen van de tegenstanders op ver scheiden plaatsen af. Anders te geen nieuws. Aan het ItaHaansche Front Het Oostenrijksche commu- or.._ niqué van 2 Nov. luidt: Gisteren is de uitvoering in het Goerz-gebied wederom hevig Ran- gestreden. Aan de zijde der Italianen vochten verscheidene infanterie-briga- den, welke van het ’Tyroler- en het Karirothistihe front aaltaevoord wer den. Met deze versterkioften poogt de alsof ze vermoeid werd, en merkte ik zelfs op, dat ze nervewa gapen achter haar zak- vert>org. ta JL wlerP een verschrikten blik op echtgenoot, doch deze had er mets van gemerkt. ®prak ze niet meer. Q»et toonen, noch mijn tot leek, oï ze vai “W ®en geheimzinnige blik Van het Servische front De inval in Servië. Het D u i t s c h communiqué van 2 Nov. luidt Ten Noorden en Noordoosten van Catsak is een uitgang uit het bergland ten Zuiden van den Grn Milanowata in het dal der westelijke (Golijska) Morawa geforceerd en Catsak bezet. De hoogten ten zuiden van Kragoe- jewats zijn veroverd en aan beide zijden van de Marawa is de linie Buyr- dan—Despotowats overschreden. Het leger van Bojadjew nam op 31 October de Bezdan-hoogte ten westen van Slatina aan den straatweg Knas- jewats—Soko—Banga en de hoogten aan beide zijden van Toerya ten oosten van Svrejing ip bezit. In het Nisawadal, N.W. van Beta Palanka, werd over den Mrandal ge trokken. Hel D u i t h c h e communiqué van 2 Nov. luidt Noordelijk en noord oostelijk van Cacak te de uitgang van het bergland, zuidelijk van Mi- lanovae in het dal westelijk (Go Hos ka) van de Morawa geforceerd en Uocak bezet. De hoogten zuidelijk van Kruga- jevac zijn genomen. Aan beide kan ten van de Morawa te de algeineene linie BagrdanDespotovac overge trokken. Het leger van Bojodjew veroverde den 31en de Bazdanhoogte, westelijk van Slatina, aan den weg Knjazjedoc Soko-Banja en de hoogten aan beide zijden van de Turya, oostelijk van Svrljig. In het Nisaca-dai, noord westelijk van Bela Palanka werd V riandol bereikt. me een schijn van glorie, spoedig verbleekte. chef behandelde mij vertrouwelijk en tte bedienden deden de deuren voor mij open ate ik aankwam. O, wat heb ik dit gunstelingechap eene vervloekt Wat een lijden., wat een vertwijfeding heeft het me ge kost, toen ik aan den rand van het verderf stond! In den namiddag, toen ik weer 'naar Heien® schreef, kwam Kamp binnen. Stoor ik je, vroeg hij. Neen, in ’tgeheel, niet, woordde i.» Zwijgend met* groote' stappen liep hij mijn kamer op en neer. Ik sloeg hem aandaehtig gade. Zijn borst hijg de. Hij scheen een zwaren strijd te voeren. Jij was bij haar slootte hij plotseling uit. De Vohh. Zeit. deelt mee dat zich op het oogenblik tusschen Odessa Tira*q)oJ en Kirchinof (in Bessara- bië, op 60 K.M. van de Roemeen- sche drie divisies RuseitM’he landstorm, ongeveer 60.000 man, be vinden. Daar twee van deze divisies ge heel zijn uitgerust, is het waarschijn lijk, zegt het blad, dat deze naar eldere zullen worden gebracht. Het is ongetwijfeld hiervoor, dat, eind» 20 October, op alle particuliere spoorlijnen het verkeer titesehcn bo vengenoemde steden werd stopgezet en het is ook om deze reden, dat zich op hel oogenblik 84 groots trans portschepen voor Odessa 1 gereed om troepen te laden naar een onbekende plaats te voeren. In Engeland. De verklaring van Asquith. Alie maden houden bescnouwnigeu vooral over de vendaring, die as- quiifi ui het Lagerhuis zal atleggen, en die mei buitengewone belangstel ling wordji, verwacht. ue Morning Tost bevat een ka- ftULierteiiek vijandig hootdartikel, ge mend: „Wacht en zie tot het ein de De eeirste zin toout reeds den geest, die het geheele artikel be- neorschl: „De eerste minister zal een verklaring afleggen; wat hij ook zaï zeggen, hij zal den ding moeten loegeveu Hel tegenwoordige regee- ringssieisel heefi gefaald. Na ver dere aanvallen op Asquith besluit do Morning l'ote.' „De beste wijze oui de regeenng le versterken te, haar tot redelijke afmetingen terug te brengejr en erin op te nemen de mannen, die het best gekwalificeerd zijn, om den oorlog te voeren. Dok de Times is lamelijk petisimis- tisch. Bet blad schrijft: De openbare meeniug is, wat de hoofdzaken be treft, van de nationale politiêk, vol strekt eenstemmig. De oorlog moei met de uiterste kracht worden voort gezet en men betwijfelt slechte, ge lijk in Augustus 1V14 of de regee- ring wel, gebruik makende van de Ier beschikking staande hulpbronnen de moevsl nationale beslissing zal nemen. De onderwerpen waarover men ver wacht, dat Asquith zal spreken, zijn: een kleiner kabinet, het daadwerke lijk gebruik van een generalen stuf, de ontwikkeling van den oorlog en de diplomatie op den Balkan van de expeditie naar de Dardanellen tut den Duitschen inval 'n «Servië, een breed uitzicht op de samenwerking mot de Fransehen in het Europee- sche Oosten, waarover werd beslist gedurende het bezoek van generaal Joffre, het nieuwe recruteeringsstel- sel en de financieele vooruitzichten. Beweerde Duiteche vredesvoor waarden. Van geloofwaardige doch niet olfi- cioelc zijde wordt ons verzekerd dat eenige leden van den Duitechen Rijks dag onlangs te Ameterdaftn I ebben vertoefd en een hunner, bij bespre kingen die bij die gelegenheid zijn gehouden, heeft gezegd dat de Rijks- kanselier, de heer Von Bethmann llollweg, als voorwaarden waarop Duitsehland geneigd zou zijn vrede te sluiten hoeft genoemd, behoud vtor IhritHchland van (te Belgische Maas- linie, zoowel ui{ een militair ate uit epn industrieel oogpunt; behoud, door Duitechland, van Koerland en een oorlogswchadevergoeding van dertig milliard Mark. Woning' M haar niet baar werd. Wat voer je daar in vredes naam uit riep ik verwonden!. Doe je aan geestenbezwering De geesten van het verleden, antwoordde hij, trachtend op mijn scherts in te gaan. Kijk tusschen deze twee kasten is mijn keuken, tus- sehen die mijn eetkamer, ging hij voort. Ik slaap in de kamer daar naast, daar te ook mijn bibliotheek. Zie, zoo, nu ken ju mijn „home” zoowat. Ga zitten, de thee is klaar. Het leek mij, alsof ik bij een alch- mimtet of andere duiveteknnstenaar was, zoo vreemd zag alles er Uit. Wat zit er toch ki die heimzinnige kasten vroeg ik. Zij vormen de grootste schat die ik bezit, en de eenige^jZe bevat ten een van de beste tertaria van Europa, met buitengewonen Ijver ver zameld, een halve eeuw lang- Ik erfde het van een mijner leeraren professor Kernman je kent zijn naam wel. Ik geloof dat ik hem .mlnngs nog heb hoeren noemen.” PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal f 125 I I Idem franco per post1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad1 50 Mem franco per post. .x1.90 Ba KSnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Aan het Oostelijk Front. Het Duitsche communiqué van 2 Nov. luidt Legergroep Hinden- Zuidelijk van den spoorweg frkkum—«Riga maakte onze aanval «go beide oevers van de Aa voor- **foor Dunaburg werd ook gisteren jgvig gewhoten. Herhanldelijk wer- v ten krachtige Russische aanvallen bloedig afgeelagen. De gevechten tus- Kben Swenten en de Ilsenmeren d!u- rat nog vosrt. Meer dan 500 gevan genen vielen in onze handen. ^Legergroep Prins Leopold. Geen Jfeaws. //Legergroep Linsengen. De Russen 'leegden onzen opmarsch westelijk ran Tsarwrysk door oen tegenaanval /•ver lireed front en in dichte mae- I4i’b tot staan te brengen. Zij wer- ten onder de zwaarste verliezen te- [tugge worpen. Onze aanval werd I daarop voortgezet. I Bij Siemikowce was het den Rus- 1 sen voorbijgaand gelukt in de stel- I lingen van Bothner’s troepen te drin- gen. Door een tegenaanval herover den wij onze loopgraven en maakten I meer dan 600 Russen gevangen. Het dorp ^«nikowce zelf werd na een verbitterd handgemeen hedenmorgen «rootemièete bestormd, waarbij wij I •pnieiiw 200 gevangen maakten. Het Oo stenrijksche comma- I daté van 2 Nov. nveldt De oan- I wen op het Stryparfront duurden ook gisteren den geheelen dag voort, ft vijand voerde sterke strijdkrach ten voor den aanval aan en rukte in dichile stormcoionnes bij Sieniawa op onze stellingen aan. Onze reser ves wierpen hem bij een snellen te genaanval wederom terug, waarbij hij in verbitterde plaatselijke gevechten groote verliezen leed en tweeduizend gevangenen in onze handen achter- liet. In het gebied van den beneden- Styr dringen wij de Russen verder terug. De Russische tegenaanval wel ke met een groot munitieverbruik ge paard ging, mislukte.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1