:en Geluk. mini Bioscoop ■llll ostein’s-Inkt ndelijk de BESTE ONSCHADELIJl De Oorlog. Vrijdag 5 November 1915. Feestdagen. en Telefoon Intero. 82. (MP EN FEUILLETON De Gunsteling. U op dit Blad, i Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. teressant. ftlefoon Intero. 82. Bovenhui: nabij de toiie- otterdam. 12927. vrijdag 5 November 1915. 54e Jaargang. leuws- en ^b.d.’vertexxtie'blsucL voor G-o-clcLsl ezx Oz».stxe3x:ezx. Verschijnt dagelijks behalve Zon- ngewoon WRAMMA 11 hun commu- weetgierig ik te niet, sta- ware toebehoorde. ju- en RTJ'HOLIAND. haar zitten, geven. doemen. Ik was haar ver- ze voor De crisis in (1 rieken land. Uit Athene wordt dd. 4 Nov. ge- A Is due Uranus mijn wangen, elkaar aan, we gelijk weg van elkaar, voelde ik een wilde stroom door mijn leden varen. Geen van beiden durfden we dat buiten ons hoekje te laten merken, want nie mand mocht onze verhouding ontdek ken. Toen kwam er een dag, dat mijn passie in al haar wildheid bo venkwam. O, ik weet nog zoo goed, hoe dat was. Wij spraken over de bewegingen der planeten. Griekenland. De ontscheping bij Saloniki. Uit Parijs wordt d.d. 4 Nov. ge meld De ontscheping van pen v“ 0-1Jl_! Van Rabrovo valt niets te vermelden. PRIJS DER ADV ERTENT IËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling. elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groole letters en randen naar plaatsruimte. Schouwburg, 7% uur. Opera „Carmen”» eken wij geregeld üjh« mogen ontvangen concerten, vermakelijkb»’ ere dan In onze ageeda Het Oosten r.-JI o n g. nique van 4 Nov. luidt Op het oogenblik worden de Mon- tenegrijnsche stellingen aangevallen. Beoosten Bileca en ten Z. van Av- tovac werden in daar veroverde po sitie» vijandelijke aanvallen afgeela- gen. Op den berg Bobija kwam het tot gevechten met handgranaten. De Servische tegenstand in den omtrek van Kragjujevac en bij Jagodina is gebroken De tegenstander is op den terugtocht. Van het leger onder aanvoering van generaal Koevess, rukten Oor- tenrijkweh- Hongaarsche strijdkrach ten over Pozega op. De verbinding van de beoosten Visegrad strijdende groep met Uzice is tot stand gebracht Zuidwestelijk van Carak wierpen wij den vijand van de hoogten, die het Aan het Italiaansche front. Hel O o s i e n i*.-H o n g commu niqué van 4 Nov. luidt De Italianen vallen nog steeds hot bruggehoofd van Goerz en den aan- greuzerulen sector aan. Qisteren gol den de heftigste stormloopen de hoog ten van Zagora en Podgora, zoomen de den Monte San Michele. Opnieuw werd den vijand overal gekeerd. Op ,de Podgora-hoogten wordt nog om alzo ml er lijke loopgraven gevochten beooj-len Trehingo. Het O o s t.-H o n g. communiqué van 4 Nov. luidt De vijand zette zijn aanvallen te gen het Strypa-front voort. Die, wel- Fransche troe- bij Saloniki gaat ongestoord voort, het Fransche front Krivolac— iche Drukkerij N 4 ZOON - Dood». ^AMA in 3 doelen e tafereelen. a wordt verder aan- ‘tuur, dramatische films w.o. jo E BIOSCOOP IRANT. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Par kwartaal Mem franco per post. ■et Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden Makkt 31, bij onze Agenten, elkaar aan en haar adem streek langs Wij vlijden ons tegen gingen zoover mo- Maar altijd brunchende soliede meubelen Stoelen, Kasten, tilderyen, Theeta- .Stijlameublemen- n peluch, Boeken- tpersoons onbesla- edstellen, Kapok- ilaapkamermeube- alles spotgoedkoop. Leerstoelen vanaf cast f20.—, Stijl- piegels f 5.50, f 7.50 20 Het was een onsamenhangend ver haal dat ik haar deed, want mijn, ge dachten waren vreeselijk verward. Doch het vervulde zijn taak, het ver minderde het gevaar van dit uur. In ons hoekje, waar we een half jaar zoo gelukkig bij elkaar waren geweest, was het ons plotseling te eng geworden. Onze knieën raakten Door de troepen van Bothmer werd ook gisteren nog in en bij Öiemikowce jpvochten. Het aantal der gevangenen, in het dorpsgevecht gemaakt, steeg tot 3000. De Russische aanvallen ten zuiden van die plaats mislukten. dal beheerechen. Andere Oostenrijk- Hongaarsche colonnes namen de hoog ten van Stolica en Lipnice (Üavica. Zij drongen de .Serviërs opdenDrob- nja-bergrug terug. Duitsche troepen rukten Jagodina binnen. Van de Bulgaarsche strijdkrachten drong een colonne tot Soljevac ten Z.W. van Zajecar voorwaarts. Een andere nam den berg Lipnica, Noord- Oostelijk van Nisch. Aanvallen van de Bulgaren ten Z.W. van Pirot schie ten op. ding heeft toch klaar aan den dag ge legen, maar het is toch een sterk stukje, dat Asquith de zwendel met den heef Venizelos openbaar heeft prijsgegeven. Indien de verbondenen het door As quith aangetoonde doel eveuzoo be reikten als de verplettering van Duitsch* land en het bedwingen van de Dar danelles dan zou Servië rustig voor immer de oogen kunnen sluiten. Van de rede van den heer Asquith kan men even zoo weinig leven, als van de be kendmakingen van de verbonden gene rale staven. „Het „Berliner Tageblatt” schrijft: De rede had slechts ten doel het ver trouwen der Engelsche regeering bij haar eigen volk en bij hare bondge- nooten te herstellen. De rede liet echter juist al die vragen onbeant woord, die tot aanklachten tegen het Kabinet geleid hebben. Hot is moge lijk, dat het steeds opnieuw door En geland gezongen lie<l van de niet te evenaren zeemacht, en de goedkoope spot over de Duitsche vloot, nog steeds muziek in de ooren der Engelsche toehoorders is. Maar alles vermocht het bittere gevoel niet te verstikken, wat de meeste Britten gevoelen, n.l. dat alle groote inspanning nutteloos is. Tenslotte hebben de zorgen en ver bittering van het Kabinet duidelijker uit de woorden van Asquith gespro ken als zijn forencische rede wilde doen uitkomen. Van een historische opstelling van de rede is niets te be merken. De „Deutsche Tages Ztg.” schrijft Asquith wil blijven. Hij wint dat velen zijn blyven niet wenschen en hield een lange rede, waaruit zijn toehoorders en lezers zouden gelooven, dat hij moest blijven. De passages over Servië zijn precies dezelfde als die voor de periode van voor een jaar, toen van België niets meer te redden was. De rede toont aan, dat de houding Griekenland een slag voor de Quadruple Entente beteekent. Aan het Westelijk Front. Het Fransche communiqué van 4 ludt Ia den oop van den nacht hebben llVftidige granaatgevechten in de loop- paven langs den weg ten zuidwee- Sr van Neuville—St. Vaas plaats ge- ted. Terzelfdertijd werd een hevige ntilleriestrijd in Champagne gevoerd. Bij de hoeve van Chauson had on- ■Mdetlijk een krachtige tegenaanval plaats waarbij de Franschen in staat waren het grootste gedeelte van den. vooruitgeschoven loopgraaf te herne- I ata, waar eenige groepen Duitschers I rich sedert den vorigen avond had- I den genesteld. De Duitschers werden. I verjaagd ondanks een zeer hardnek kig verzet, gesteund door brandende ^vloeistoffen. Aan het Oostelijk Front Het Duitsche communiqué van 4 Nov. luidt Legergroep Hindenburg. VoorDuna- burg wordt de strijd voortgezet. Op verschillende plaatsen herhaalden de Rassen hun aanvallen. Zij worden overal teruggedreven. Vooral bij Gar- i bonowka voerden zij aanzienlijke strijd- krschten aan. Hun verliezen waren I daar ook het zwaarste. Het dorp Mi- hafiaki konden zij onder het vuur van I L- «ia artillerie niet houden. Het is I ader in ons bezit. Legergroep van l-xjopold van Beie ren. Geen bijzondere gebeurtenissen. Legergroep Van Linsingen. De Rus sen trachtten gisteren een aanval op het dorp Kuhocka Wola te doen. Af- deelingen, die in het dorp binnonge- drongen waren, werden terstond weder teruggedreven’ Een nieuwe poging van den vijand, om door krachtige tegen aanvallen ons succes ten westen van Tsartorysk te betwisten, mislukte. In de gevechten van eergisteren werden in ’t geheel 5 officieren en 1117 man gevangen genomen en elf machinegeweren buitgemaakt. dat zij mijn geluk, mijn alle» gewor den was, daartoe had ik een boven- menachelijke kracht noodig, die ik nu niet meer ken.< En nu kwam een tijd... ik kan, ik mag hem niet be schrijven, ik geloof, dat ik krank zinnig word, als de herinnering daaraan in me opleeft. Sidderend, als ging ze oordeel ing tegemoet, kwam 't eerst weer bij me in het half don ker. Bevend ook, ging ik tegenover aan haar mijn les te WHIkSUIE COURANT. v Bouw- en Woning- erg. Onderstandscosn- a enz o rg. De Duitsche pers over Asquith’s rede. De Duitsche bladen bevatten nog slechts korte commentaren over de rede, die minister Asquith in het En gelsche Lagerhuis heeft uitgesproken, daar zij om een juist oordeel te vellen eerst de volledige tekst willen af wachten. De „Vossische Ztg.” zegt o.a.Do rede bevat een ernstige tacteloosheid tegenover Venizelos Diens dubbele hou- Van het Servische front. Het B ii 1 g a a r a c h communiqué van 2 Nov. luidt Onze (roepen zetten het offensief op den straatweg ZajecarParacin voort. Wji bezetten de »l«d Bolevac, en bereikMn de linie ValakoneBod- rujovac iiWiet dal van de Sorljsky Timok, benevens na verbitterde ge vechten de linies van Kalafati, hoogte .'>72, het dorp Prokopje Planinn en, hoogte9.’>l aan de Vicerga Mian. Vol gent) inlichtingen van gevangenen., woonde koning Peter de krijgsverrich tingen aan dit front bij. In het dal van de rivier Vlas«<)- tiiuwa werden <le Serviërs uit stellingen verdreven. Onze troepen bezetten tie linie SecenicaBristov- dal. Wij namen nog 600 tegenstan- dors gevangen. Van de andere fronten wordt geen verandering gemeld. je terugkomen, Agnes Ze antwoordde niet, maar bloosde en sloeg de oogen neer. Voor 't eerst scheen een gedachte aan wat er met haar zou gebeuren, bij haar op *- -dol verliefd op het lieve kind, dat mij geestelijk als het Ook zij was intusschen veranderd, want toen ze weer op een October- avond mijn kamer binnentrad, sprong zij mij niet om den hals. Kaarsbleek en schuw als een vrouw, die haar vonnis afwacht, stond zij voor mij, in haar oogen was de vraag te lezen „Ben je niet boos dat ik je steeds weer opzoek Vriend, dat ik mij toen niet aan haar voeten wierp en haar bekende, pn we DE HOUDING VAN GRIEKENLAND. Het Vaz-Dias Bureau te Amster dam meldt ons Naar aanleid'ing van de ingewikkel de toestanden in ddn Balkan, waar over het wenechelijk 18 eenig nader licht te verspreiden, hebben wij ons gewond tot den (’oneul-Generaal van Griekenland, met het verzoek ons op de hoogte te stellen van zijn mee ning o\er de houding van Grieken land in het huidige conflict. De Consul-Generaal zeide, dat mei hei oog op de onrechtvaardige aan vallen tegenover Griekenland in en kele organen van de pers het zijne plicht is de onrechtvaardigheid dier aanvallen duidelijk ta doen uitkomen. Het Ih inderdaad merkwaardig dat beoordeelaars, zonder eenige bevoegd1- heid, zich er toe leenen, om Grie kenland te belasteren, hot te be schuldigen zijne plicht te hebben ver zuimd, hei te vernederen en hot roehii te willen ontzeggen zelf over zijn lot te willen beslissen, daarbij de dien sten vergetende die het nog voortdu rend aan Servië en de Entente be wijst, en het te bedreigen hei als vijand te zullen behaixlelen, indien het niet toestemt onmiddellijk deel te nemen aan den oorlog aan de zijde van de Entente. De Grieksche Regeering heeft zeer duidelijk uiteengezet, waarom de Ca sus Foederis op dit oogenblik nle< van kracht woéden kan en hot is daarom niet behoorlijk, zonder eenig bewijs, te verklaren, dat Griekenland zijne tractaten zou-hebben geschon den, eene bewering waarvoor het be wijs niet te leveren is Zelfs indten de Bulgaarsche aanval afzonderlijk was gedaan en een zuiver Balkan karakter had, zou Griekenland niet noodig gehad hebben tuaschenbeide te kornen. omdat Servië in de onmoge lijkheid is geweest aan de Bulgaar- gen, Agnes, zeide ik afleidend. Maar ik voelde mijn bloed sneller stroo- men, mijn, slapen kloppen... Neen, neen, U moet me geloo ven ik heb me zoo verveeld, toen u vertrokken was. Ik zei papa den eersten dag al O, ik geloof dat ik den dokter zou willen volgen, hem weer opzoeken. Wat ik toen gevoelde, dat kan je je indenken. Maar ik beheerschte me. Want ik was haar onderwijzer en de vriend van haar vader. Tegen den zomer ging ze weg, want haar vader wilde haar graag weer bij zich hebben. Zal je terugkomen, Agnes vroeg ik bij ’t afscheid. Joffre en de Engelschen. Naar aanleiding van Joffro’a „onver wacht” bezoek aan Londen schrijft de Times Geen enkele legerleider boezemt de Engelschen meer vertrouwen in dan de Fransche generalissimus Joffre, en het Engelsche volk is er trotsch op, dat het grootste leger, ooit in Engeland bijeengebracht,!onder zijri hoofdloiding staat. Het heeft een diepe bewonde ring voor zijn taaiheid en beslistheid. Do ovaties, hem gebracht, moeten den generaal overtuigd hebben, dat hij hier altijd een even hartelijk onthaal zal vinden als in Frankrijk. Wij hopen dat het korte bezoek het eerste is van een reeks bezoeken, door welke het gevoel van kameraadschap en de eenheid der militaire onderne mingen in zoo’n hooge mate gebaat worden. De andere Britsche bladen schrijven in gelijken geest. 5 NOVEMBER eB jen ofdnumnter Ik dacht aan den heerlijken zomer, de warme trillende lucht... Plotseling werd de deur open ge- daan en met een kreet van vreug- de «prong... Agnes op mij toe, en omhelsde mij. I Ze was grooter en mooier gewor den, ik had haar in de schemering MuwliSw herkend. i 0, ik ben toch maar een kind, “Ide rij, geschrokken over haar “ar vrijmoedigheid. Neen, ze wès geen kind meer, det ■*d ik aan het kloppen van mijn gevoeld, tijdens hare omhelzing. Haar oom en tante waren in de i dairpost verschenen en staarden baar onM aan. 011 nu WIM bij u kZu M ^Oï*weg, terwijl ze haar en shawl afdeed. De blonde vielen over hare schouders. l'»as mij qI zonnestraaltje door w «ombere kamer speelde. Nu blijf ik hier en geen kraoht m etaat, mij weer weg (e krijgen. 1 SJo» tantetje, zal ik logeeren en Kanq» begint m© morgen weer ‘®K«veq. Neen, nu dadelijk, nu ko t^en de stelling bij Wisniowezyk Buram w gericht waren, zonken voor onze hindernissen ineen. Vóór de loopgraven van twee bataljons wer den 500 lijken van Russen begraven. Om het dorp Soemiowoe, benoorden Sienibwa, wordt nog voortdurend he vig gevochten. Oostenrijksch-Hon- gaarsche en Duitsche troepen ver overden de plaats bijna geheel. He» aantal gevangenen, dat in dezen sec tor werd aangebracht, bedraagt 3000. Ook aan de beneden-Styr werden tal van voorwaartsrhe bewegingen van de tegenstanders afgeslagen. Bij de geveHiten van eergisteren, ten W. van Czariorysk, heeft een uit troepen van heide legers samengesteld legerkorps te zamen 5 Russische of ficieren en 1117 man gevangen ge nomen. Voorts werden 11 machine geweren buit gemaakt. aan de andere zijde van Uranus nog een planetiach lichaam bestond, waarvan het licht te zwak was, om door de toenmalige telescopen gezien te worden, hoe kan dan Vender kwam ik niet... 't Was of een nevel voor mijn oogen kwam Ik weet het niet, antwoordde zij, niet bemerkend dat mijn vraag nog iJet voltooid was. Weet je het niet vroeg nog meer in de war. Neen... ik... weet alleen... In de duisternis kon ik zien, hoe ze de handen tegen het voorhoofd drukte. Zij ademde zwaar... Toen was 't onmogelijk langer te zwijgen over de gevoelens, die ons beheerechten. Ik boog tot haar, qyer, zoodat mijn elbogen in haaf'* rf^hdól rustten en zeide - Ik weePWSjfiaiijk melde ze. N Dat Ik je UMïirf Aeriee en je zal liefhebben mijn leven lanjj Toen wierp ze zich met een belkreet aan mijn borst... Zoo, nu was het gebeurd werden wat rustiger (Wordt vervolgd f 1 25 1.50 1.50 1.90 d&gelpks aangenomen aan ons Bureau ten, den Boekhandel en de Postkantoren. meldt Ten gevolge van een incident vóórgekomen in de Kamer tusschen den Minister van Oorlog en een Hbe- raal-afgevaardigde, betreffende bel mili taire wetsortwerp, werd, na een le vendige discussie tusschen leden van <ie Regeering en Venizelos, door de Regeering de quaestie van vertouwen gesteld. 114 leden stemden voor de Regee w ring, 147 tegen drie leden onthiel den zich. Na de stemming verklaarde ministerpresident Zaimis. dat, waar een miuiisterieele crisis, ten; gevolge van de stemming was uitgebroken, hij de Kan>er verzocht haar werk zaamheid uit te stellen tot de vor ming van een nieuw Kabinet. En ze ging als een aan mijn tafel zitten. Het oude echtpaar kon slecht aan de onrustige gast gewennen, maar ’t duurde niet lang of de frissche jeugd, die van haar uitstraalde, drong ook tot in hunne oude harten door. Om den dag te vullen, kreeg ze ook les in schilderen en zingen of in talen. Doch ik had gemaakt, dat ze het schemeruurtje bij mij moest zijn. Zoodra de zon was ondergegaan wend er aan de deur geklopt. Ik deed dan of ik druk bezig was, maar wel een half uur van te voren had Ik niets uitgevoerd en slechts ge droomd Dan gingen we tegenover elkaar zitten in het donkerst hoekje en we spraken over geleerde, ernstige din gen... totdat de glans van haar oogen in de duisternis werd opgelort. Dan zei ik Tot morgen, juffrouw Agnes.” Ze placht me dan een kus te ge ven en verdlween. Zoo werd onze liefde voortdurend sterker, zonder dat ik, zonder dat zij er idéé van had Toen we op een Kerstavond weer bij elkaar zaten, zeide zij Weet U dokter, waarom ik zoo plotseling naar hier ben gekomen Nu? Omdat ik mijn verlangen naar U niet meer kan onderdrukken. Zeg niet zulke vreemde din-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1