>s iiinu ;ken i r” nVnirw' eiMMrij De Oorlog. 7 12930. Verschijnt dagelijks Zon- *>n behalve MPEN 7 f Ji Sixxxxen lazid.. HCUILLUIUH De Gunsteling. - bli «T. I Dinsdag 9 November 1915. 54e Jaargang. leuvrs- ext -^.d.^rertexLtie'blsud. voor C5-ovLd.su exx OxcxstxeHsezx. - ESSING, lerstraart ta Kerstdagen. Uitgevers A. BRIKKMAN EN ZOON.Telefoon latere. 82. ♦sju KE\\ISGEVl\jG. a fclefoon luiere. 82. «ennisgeviNg U WETHOV- niet* le irnddsu. ure op an 'I Will ODNIMI- «0 Dr. zekere ben een de ’I (DRES »oor Hil’Hl <Me hier, ja ik (Wordt vervolgd Holland. men Stalen Nov Ze en Prior .pet teut lualdienst door een n i kW.L Ie voedingswaarte m MtdaiUt. t.' <u ‘Rl JFDHVID. ^1 weet. I i® begrijpt I Zoo leliben nog o f v e r o o r- - beetje vervelend de PS, Wijd straat N. 'ELI) 1j«. ING. -I# GOUDSCHE COURANT. f 1 25 .1.50 1 50 I 90 aangenomen aan ons Bureau: Boekhandel en’de Postkantoren. Aan het Ooatelijk Front. Het U u i t s b communiqué s Nov. luidt Legergroep Hindenburg- Ten den en zuidoosten van itigd en der ten westen van Ja'cobstadl, ubide zijden van den spoorweg tan—Jacobsiarl fn Voor gingen de Kussen, na een ttruilerie-voorbereiding, met itjke strijdkrachten tol den over 1' De Ihnischc handel mei Van Duiueht zijd® schrijft aan het Hbld. het volgende E«m»i de hamei ru wijziging slaabdmgi noting |9|1 Haar uit blijkt onderhoud van raiund bedrag i toereikend 1 voorzien, tl teel met houwborg» ^.,aar' •era „(Jarw*®n’ Schouwburg. ®- ijft Voorstelling- over den gezwollen Morava bij Kru- oavac en de hoogten ten Oosten daar van veroverd. liet Bulgaars» he lager ih met succra VQortgerukt tot in het la'kken van Ixwkovac. aan minbeek, ab 'oartoryiak. geslagen plaat». In en om de Dardanelles liet 1’ u r k h e communiqué van Nov. luidt bij Aiiulorta PRIJS VAN HET ABONNEMENT; fir kwartaal jsMem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post ft Abonnementen v.„. Aan het Servische Front Het M o n t e n e g r ij u ache com muniqué van 8 Nov. luidt Het Moutenegrijnaehe communiqué, heden ontvangen, meldt, dat de strijd hij Urahovo op <i dezer dag en nacht hardnekkig werd voortgezet. Evenals den vorigen dag wierpen wij den vij and schittetend terug die groote ver- liezen leed. Wij hebben de zich ver zamelende 'Oostenrijksche troepen uil eenged reven. Op het Overige front heewbte een verwoed artiilerie-duel. ille meubelen «p» Ik- U arüïfes. e hal l'urna i de worth artillerie- ev enals gev tx-hlen i Drukker, t ZOON -GoSa. JSStt ter algemeene kennis, dat de Secretarie ter visie is gelegd verzoek met bijlagen van i, firma te Gouda PRIJS DER ADVERTE N T I f! N Van 1—5 gewone regels niet bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer ,0.10 Bij <lne achtereen volgende nlagtsingen worden drie legen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0 35 by vooruit* betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0 25 per' regel. Genote letters en randen naar nlaatsruimle. »<>r van oiggonnen .bruikbaar ■tchikbnar den I' i*-us dr cwHle plaat® over te laten DEltS der gemeente GOUDA; Gezien Art. 67 der Algemeen® l*o- WeveroMening voor die Gemeente Uotgwteld den Hen Juni 1912 en j dgekoiuligd den 27en Juni daaraan- volgende wij ger<Hd M ontvaagm J» lortro. venaakd»y ias h W «r* »taa rde ooge niet der te zeggen spreuk hoofde, nu blik van <len vrouw v riend v erloochende. Die van Wie univereiteit vroeg hij bedenkend- Juist, die- Ik ken heid vluchtig, ontmoet hern Home, maar ik heb niet de eer. hem tot mijn vrlefvlen te rek Men. Een HarcatHiae.h lachje vertrok zijn gelaat Dat «pijt me, vriend, dat spijt me. Ik had hét je hoog aangerdfend, al» deze xhcer tot je iritiemHte Vrien den behoorde. Men idoet talent heb ben, jonge mart Zijn Hchouderophdlen zeide de reet. Miwveiwtand wax ónmogelijk. Hij hiHd me voor een verblikker Verontwaardigd wilde ik weggaan, maar ik cwerd weer getroffen .„a r,„ dien zachlen blik, die me ook Zekér, mijnheer de gouverneur, glimlach afdwong. 7 Brengen ter kennis der Voerlieden on HiiurfcoetMier», dat op Zaterdag den I3en November 1915 zal worden overgegaan tot de algemeene kenring hunner Hij- hji Voertuigen7 Mollende de nakeuring der op tial tijfbMip ver huurde of in gebruik zijnde Hij- en Voertuigen, plaats hebben op Zater dag den 20en November daaraanvol gende. GOUDA, d«i 9 November 1915. Burgemeester en Wethouders f voornoemd. H. I, MARTENS. De Secretaria. J v. HEUSDE Hij heet Dr. Kamj». ”’~t een «elfbeheereching bezat deie Er wasj^fiieU ongewoon» beachouwing van wat onderzetan» in de Oostzee hebben tot stand gebracht duidelyk dat de Engelschvn m hun handelwijze het Amenkaansche stelsel, dat tydens den burgeroorlog word gevolgd, hebben toogepast. An Het algemeen betuigen de Engvrache bla den leedwezen, dat de handel van de onzijdige landen wordt gestoord. Een courant schrijftDuitschland moet Poolen, dat wij het by de keel hebben. Men kan du» niet verwachten, dat we zelfmoord plegen. (ie BeigutciM* v|ii( bivlingeii koMlen. welMontwerp is bij ‘Ie Twee ingediend lot vcrhooging \un llooldhtuk II, der voor liet <iiriw*( juni RIJTlTG-SCHOrW BURGEMEESTER en WETH0U- OtUglniüng door Krijgsgevangenen Halzfeshl, 'de V au III Gelukkig stond keek scherp naar niet maakle onze ai rir een stuk vau eeu vijandetljke II lI... I *1 Aan het Italiaanache Front Uh U o h t e u r H o n g. coiimou- uiqué van H Nov. luidt Op het Jialiaajjsche oorlogenooueel hield pp het Zuid-Westelijke front de rust over hei algemeen ook giatcreu aan. In de Noordelijke sector van de hoogt lakte van Doberdo hebben onze troepen wederom afzonderlijke vijan dclqke aanvaisbewogintpen afgralagen- Itondom de CiM-di-Laste werd hevig gestreden. Dus namidwg» viql de top van dezen berg in handen der Ita lianen. doch de» avond» werd hij we der door onze troepen in een tegeiir aanval heroverd. De vijandelijke ar tillerie opende het vuur op het Zui delijke front van Riva. aan de icrij onbruikbaar en deed bij lepe <M«n inuiiitiebergpiaiH® in lucht vliegen, in dezen sector het gewone infanterie- en vuur gewisseld, niet oomuKUi, waarbij de onze ten op zichte van de vijandelijke loopgraven krtiM«e uitwerking hadden. Bq Seddul Babi was op dvu liq- ktu-vteugel hel gtxhulvuui leventBger Len imjii, die d« vijand op dal front tot ontploffing l»ra» hl, berokkende in zijn ekgi'n loopgraaf schade tengevolge vuii een legenmijn. AimIoih valt er i l b a dal hel vooi* de vluchtelingen ge van f 3.1MMMMM» niet Om in hel tekort ie wordt voorgeslcld bet ai f IJÓ.OtMJ te Verhoogen liet Oosten rjjkscbe commu niqué vau 8 Nov. luidt Op het Rus sische oorlogutooneel zijn bij Sapa- now, aan de Ikwa en aan de Kor- Iwnede ten Wasten van Iflüssiufhe aanvallen «f UveMgena had niet» nieuw» haar vertrouwen nkm Df had he< zijn oorsprong in fijngevoeligheid der dame En hebt u hier veel vriendi-n De vraag was aehteloow gesteld en toch scheen het mij toe, alsof het dieper 'k>el haar Ze zag imj span moeten tbe inbiMlagi losse Verdenking, de tuila gev raagd wel elleOiet is zijn op voor dlfiaviu, De geeji beter v itKigpHieid beginsel volkenrecht bestaal dan 'lal, i de blokkade van neutrale hav ooHogsiijd vrrboflen wordt, gvering van 'de Vereenigde wefw* tit de Engclm hr regering met •len meesten ernst er op te wijzen dat zij erop moei blijven aandringen, dal de ImSrekkingen tuaachen de bei de regceringen niet moeten worden behecrscht door hetgeen bet «ioelma tig»! wur»k geacht, doch door de vaakgestelde regelen van interuatio naai volkeer. Engeland en de Ver. Staten. Uit Londen wordt d.d. 8 Nov. ge meld De j>eni zet den voet schrap tegen over de nota van Amerika De bladen houden de klacht' aangaande de toe passing van de blokkade, voor onge grond. Inzonderheid blijkt uil e^n Het sten r.-ll o n g niqué vair 8 Nov. luidt Aan weerszijden van het Moravlca- dal drongen de Uoatenrijk-Hongaar- srhe colonnes vooruit en wierpen den vijand uit de hoogte-steilingen^ ten Noorden van Ivanjica. De Duitsche troepen van hei i’*ger van den gene raal der infanterie Von .Kovchh, «(rij den «p de hoogten ten Zuiden vari Krajevo. Stroomafwaarts bij 1’rsteuik, hebben onze troepen den overgang ue Vereenigde Staten »'n Eugakud. i.<?NDEN, 8 Nov. In de Ameri- Kuauschc noia aan Lngeinn»! omtrent de verhiisicimg van den handel van Ame rika tengevolge van de Engvüe-he blok kade wordt o.iu. gezegd, dal wanneer goederen gerangschikt onder voorwaar uelijke contrabande bestemd voor een v ija mb* lijk land via een neutraal luiui het lolt op zichzelf nog met vol- doende is o» In besjtdiermlng te -rechtvaardigen. De Vereenigde Sta ten moeten dus Isizwaar maken lo gen (be inbeslagiMmie van schepen op Volder wordt in of de blokkade De Duitsche havens ’■'"r hel verkeer mei Scau- De nota zegt verder dal er vau waarbij iens in De re- Staten imhlaire iu- den v rijw iingeii hospi DuilschUnd iweft een erslag opguHteld over de uiogidijk heid (»m o* den oorlog de inv ainnieu kleine boerun land ie geven Hij hai h'êt geinl invaliden na dezen oorlog ouiiengow oon hoog, wel op een urn iioerS Bij het bespreken van dein»» gcltjkneid om het gedeelte daarvan, dal zich op het land zou willen ves- ugt’n, grond ie geven, komt hij ook tt) spreken over <kyi omvang, dum de oidginnmg van heide on laag veen door krijgsgevnngmien aangenomen heelt. V olgens ambUdijke iWiedyt4ingeu waren dn voorjaar meer dan |ini krijgsgazangenen mot hol ontginning* werk bral* en hadden zij bij de vooriaaiMtoelmreidselen van den land- bon* iwods 7Ó.U99 haclaar voor la* wurkiwg gereed gemaakt. ietlere maand komen er 3d (MM) hociaai bij olgens ven berekening vau profes- Albreihi zullen in hel voorjaar Plló ongeveer HJII.IMMI hectaren en voor den lamlbouw veen- en heideland la* zijn De landerijen van mi de Domeinen ziiilrn m ill staal zijn gebied v<n>r de invaliden Eu onder I Kamp Zij kromp i hij imfffit haai mij. aink- ofttgaau. Maar Ht maakte een# af werende beweging. Ba ze waarschijnlijk verkeerd be- P®*P. want ze zefcie met klem »N«en werkelijk, ik sta geheel ■wbtdooK tegenover hem. Or^ voelde me zeer dankbaar ge- Maar groet uwe bruid voor ■q en breng haar eena hier, zoodra i» de stad komt.” hoog, zeer verbaasd. i ^*en’ gaa* 11 IM)g heen i h*4 eetl toon, die vermoe- y. dat ze nog iets op het y “*d Toen zonk ze in de kua- en de handen vouwend, ze half vtoor zich uW dat ***Köed, zie, dat doet goed. O. men t, jL100 knorrig, zoo zelfzuchtig, a.-j gedwongen, onnatuurlijke ver ^°n we* a,fl T?* gaan zoeken ^u-.*** lantaarn vast hou- ik -- Hoe, kwam re «an roor mijn particulUré teaa^u wlezchien tot dank- brengen, voordat ze me.in Het D u i t c h e communiqué van Nov. luidt l De Oostenrijk Hongaartkhe troe pen bereikten Iwanjlca en den Vije- nac (89H M zeven Kilometer ten noordoosten daarvan. De Duiösthe troepen 'doen een aan val op de hoogten ten zuiden van Kraijewo. Tusschen Kraljewo en Kru jevac werd de westelijke Morawa op verscheiden plaalsen overschrwleu. Krujevac werd bereikt en in den mtchi van 6 op 7 dezer bezet. Meer dan MXMl niet gewonde Serviërs wer den gevangen geimtneti. Meer dan E'dM) gewonden -werden in dc lazaretten gevonden. De buil beslaat, voor zoo ver tot njj toe vMtgesteld is, uit 10 kanonnen, veel munitie en oorlogs materiaal. alsmede aanzienlijke voor raden. In het dal van Men zuidelijken (Bi- nacka) Morawa trokken de troepen door l’rajgiovce. zui- v er aan Mi Dinaburg krachtige aaneden aanval Hun aanvallen werden ten deele onder zware verliezen voor hen, al gemogen. Legergroep Leopold van Beieren. Er hadden geen gebeurtenissen vau beteekents plaats. Legergroep Linsingeit. De Russi sche aanvallen ten noordwesten van Isartorysk bleven zonder resultaat. Drie, officieren en 271 may werden door on» gevangen genomen. Wat vrouw Er waar te nemen.^fl^ Zoo. «oo^^^di herinner me hem Arme vriend Goed dat je niet hoonle op welke to^n deze woorden gesproken werden. Ik zweeg, ijt wist niets meer te zeggen. Het was Hui deiijk: Ze had met het verledep ge broken. Ik wilde juist weggaan, toen ze zich oprichtte, een weinig beklemd meen. en •rs wan hem dit zeker ze verried nog meer> vouwde de handen in de school mij met haar groote blauwe „(Ti angstig aan Een ineus<-h moet zich niet vergooien, placht mijn oüde va t Was of ik deze ik den vragende zag en mijn Aan het Westelijk Front Het D u i t a c h e communiqué vuu 8 Nov. luidt; lu de ogezen volg den op iU‘ bezetting vau een vijan delijk» mijneulrechter door onze troe pen ten Noord-Oosten van t’eilles le vendige gevechten van man tegen man, mei handgranaten en mijnen. Bij den Hflsenlirst werd den vijand een vooruitgeschoven stuk loopgraal ontnomen. De luitenant Immciniann school ten Wanen van Donai zijn zesde vijan deiijk v liegtuig neer eeu met drie machinegeweren uilgeruste Engelsche Bristol tweedekker* ik merk, /dat u me als I talent moet men L En al* H» t raden mag. zilt l u» krijgen wal U gemiM hebt Tol ziens. In t voorbijgaan klopte hij op do schouder en giiig tagipn.S Zijn «■tilgeiioole wits opg'L'Siuaii Dus »|iar blijft hel bij/ mi|u heer f Ik boog, om huur de hand t« kus Hen- Ik hporde haar bevende dicht bij mijn oor. Ik merk dal u alle® harrni U,... wees trouw... '•enige op aarde die... Oikgi'vkikhge. passen werden in dv kamer ernaast geboord. Blijkbaar vond de" gouvorrumr het afscheid te lang. Brengt u wtne de tewkeuingen maar ov«r tulii <lngen... hH heeft geen baast, adieu. Bijna drong ze mij naar buiten. Een lichte duizeling beving mij toen ik bet rampzalige huis verliet Dal was nu het avontuur, waar naar ik zoo had verlangd... De»^ vrouw had mij tot Haar vertrouwe ling gemaakt... Werkelijk pen ge viiariijke gunst. I Ahonnementei. wonlcn dagelijks I Makkt 31, bij onze Agenten, den INRICHTINGEN «Mts Gevaar, Schade Blader kunnen zaken BURGEMEESTER en HERS van GOUDA, (.«del <»p de arlt. 6 en 7 der Hin- io. J. G. U. Kamphuizen, firma Gebroeders Kai»|)huizen, ie Gouda M verdunning tot het uitbreiden zij- wr bestaande Koek- en Banketbak krrij, door verg rooting met bet per t«d No. 2 aan de Peperstraat, Ka- dMraal bekend in Sectie D. No. MMv en waarin geplaatst zal wor dt» een heeteluchtoven en een elee Wmnotor van 2 PI., in het oerceel gelegen aan de Gouwe No. 19 hoek feperstraat, kadastraal bekend Sectie D No. 1792; 2o. W. Woldering, koopman, te VeerMlam om vergunning tot het op richo-n «n een Drogerij van groen ten en aardappelen, gedreven dóór •en Broiwruwoliemotor van 12 I’ K., in het perceel gelegen aan hei Jaag- ^.1 o- ie (iowie, en in een ibarnaasi te bouwen loods kada» traal bekend Sectie G. No. 1098. i Bat "p Dinsdag den 23 Novmdter JM5, des*namiddag! ten l}i ure op bel Ra d h u i h gelegenheid is om Wwaren tegen de gevraagde ver- iMuiig in te brengen en dat gedu- iiib drie dagen vóór dien dag k ijl de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen whrifluren Un worden kennis genomen. t De aandacht wordt er op gevea- Hgd, dat volgens de bestaande juris prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij. die niet overeenkomstig arl. 7 dér Hinderwet voor het GMneentebeetuur of een of mber zijner IWen zijn ver- whenen ten einde Hunne bezwaren mondeling toe te lichten. GDI DA. den 9 November 1915. Biirgomeeafer en Wethouders E voornoemd, R I.. MART NR De Secretaris, J v HEU8DE. zooals me scheen*, eu „een lichte schrik voer haar door de leden. Mijn man. zeide zij, blijft u hier, hoe men toch aan I pr/Hen ka» geraken; we hHiben het doel van uw lM*zodk nog in 't geheel niet aangc wend. Dus, als u zoo goed wilt zijn, mij t® zeggen, welke teekeningen n hel meest voor het doel geschikt lijken. De gouverneur trad biisien, vrién delijk ais altijd. Hij had de laatste woonien nu juist nog gehoord. Ah. mijnheer Hunger, zeide hij. diep buigend, ik stoor u, geloof ik, hij maakte inderdaad a{iiw«alt(ni om heen te gaan. Blijf maar hier I^eon, wij zijn klaar, zeid® zij. Ze was merklsiar Meeker gwwor- den, eii 't scheen haaf te kwelleaslat zp zich blootgegeven had. Nu, hoe staat heL met de kunst. mijnheer, vroeg hij, zich te banden wrijvend. Zij leidt de gunst, mijnheer de gouverneur, antwoordde ik. Hij, lachte. ..Een vroolijke snaak" heteekende dit. A propos, zeide hij steeds Vrién delijker wordend Hebt U ved vrien den hier 7Aj sloeg /Ie ooKP’J was toch scheen het mij toe, liewustzijn van eeu niet vreemd was. iktmI aan Ik ademde diep Nu zou het ko men. Niet veel, antw(>orrfe ik, maar een hunner i» ook een trouw vriend, mevrouw, daarom waardeer' ik hem Ie meer. De vinger» plukten hevig zakdoek. Wie is <»al vroeg ze sr-hijn- baair gdaten, pen 'j zelfs, doch *ze waagde het niet oogen op te slaan- mij

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1