u i sjirrs. II II 1’ NUIII liede meubelen xlen, Kanten, erijen, Theeta- ijlameublemen- >eluch| Boeken- rsoons onbetla- tellen, Kapok- pkamermeube- spotgoedkoop erstoelen vanaf f20.-, Stijl- [elafó.M, f7.50 d H11 biedingen ES VOOI IEEN. 1 Courant I De Oorlog. 12931. Woensdag 10 November 191.5, 54e Jaargang. I Telefoon latere. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. 1 nillLLUlU^ De Gunsteling. w in dit Bltd’ J Telefoon Interc. 82. Htaiuikijakte ■rdam. lancbl. I. Gamb it 1879.) 1 .10. I -SB— £Tieia."WS- ezx -^.d-’vextezxtip“blsud. voor O-cuxcLeu ezx Oxxxstre3s:ezx. Verschijnt dagelijks behalve Zon- PB R ff le u Br, o zonder i aan het Hawn. F Mi I Dr I den straatweg Ivaniar-Kraljevo ■n (Wordt vervolgd Drukker? f I i 'f van di in de trouw men Bei hctn hun t-r ja. Vo«»r pwi- rortel» 1 in de mccea. □tien koste» sleeMt llelslisg: 15, voor elk. n* uu-ntwaï HlMHll ummui a Htn -niMwu.- koer ^wryft uw MUM t.ni. met hen «en gebruik rn raelhiN tegrii de Avaren \*pnri|<*h *tlrhtte legen van de Dr Kamp naar «te Hat was on ze ‘i Scheen «Int zij over haar lot 9 fte 1 raneehe onder «la tei wetter vlot communiqué vau ge ver- het ZIJ Mie. gestoord wilde worden ate ik onbezoldigde, en te laai igen moed tg binnen zijn i staate- Hun mi* van ter Botsen. Courier ver- Rohrbach hot volgende Hinnen tot I on In hooldzaak vinei» karakter Elhnografiwh *-houwd zijn de Bulgaren du* iwiiiw verwant met d«- eveneens wist ik niey of he< ge- Feestdagen. F H |j S l> E H A V E R T E 5 T I R 5 Van t--5 gewone regels met bewijsnummer. f 0 55 Elke regel meer .0.10 By drie achtereenvolgende nlaahmgen worden deze tegen twee (wrekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit* betalingelke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. In Belfit. lamingen g«ma*«regelt. René de ‘lercq dr. A Ju rob, leider* van de VI Stern, door k otiing Al tiert uil hun leeraaisambt «mislagen- l- de keus gelaten als raiactair Aan het Westelijk Front |gD ui l s c h e Nov. meldt Er zijn geen bMrtMMiMeii van beteekenis te sekten. De pogingen der Frauschen aa he< hun op de Hilsenfirst ont rekte stuk loopgraaf te heroveren Stekten. weneebt was. «lat ze elkaar de toe dracht tier zaken vertelden, maar ik kon .daaraan ook na uw lijks moer twij felen, als ik in aanmerking nam Aan het Servische Front liet D u 14 a h e communiqué van 9 Nov. luidt Zuidelijk van Kralje- wo eu zuidelijk van Krujevac werd de vijand uit zijn achierhoaiorttMIin gon vend roven Onze troepen «I rin gen verder vooruit. De hoogten bij Gjunte op den linkeroever van de zuidelijke Morawa werden in storm genomen. pp buil bij Krujevae te toegenomen tot: ongeveer '»0 kanonnen, waaron der 10 zware. Het aantal gevange nen klom tot ruim 7000 Het leger van Bojadjew kwam den "en s avonds noordwest el ijk van Alek- sinac. alsmede westelijk en Ztiidwee- t el ijk Nisj en zuidelijk van de Mo rawa flrt nam in vereniging met andere uit het Zuiden op ruk kende Bulgaar**he troepen Lesknva» ouwburg, 7H,,0,r’ «ra „Carmen Schouwburg. la- Vo<>r*USIlng- Aan het Italiaanache Front Het Oostenrijksche commu- nkpié van 9 Nov. luidt De toe- utaiMl ia onveranderd. Verschillende- landelijke aanvallen aan het Ison- «ft-ironl, op Zagora. in de Dolomi ten, aan de Col di Lena en de Sief- Ssttel, werden afgeslagen. zinken gemaakt en in heen gebracht Het Ooh I on rijk Hche commu niqué van 9 Nov. luidt Ten Noor de» van Jazlevic aan de benedw- •rjrpa en ton Westen van Taarto- rysk aan de Styr werden Hussisehe Mttvallen afgeteagen Thans verleent XXe Mé» h- hrt offhieiwe Belgische regeerings orgaan, gjaatvrijheid aan wn nieuwe aangelegde hoogteposities geworpen liuitaehe *trij«lkra< hlen verdreven hun i«■genataluiers uit hun’ veruehanamgen ten Zuiden van Kraljevo. Ten Zul den va» Tretenik zijn onze bataljons in gevecht. Ih- in de streek Kniaevats opcreerende Duitarhe viaies dringen zuidwaarts vooruit De Bulgaren hebben Leacovac In bezit genomen. jiue ook «h> kwestie beschouwd Wor th?, begrijpen kun ik niet dal luaiuiervn moet afiaHen om gie te dteiieu, dat utuaiul de tloor tie grondwet gewaarborgde rech ten '®n zijn staatsburgerschap moet prijsgeven om tegenover Volk eu v oren miiwier té doet» dan zijn plicht. «Jat het eeu litigiach >it»al»n>mlflenuar verboden kun worden op loyale en waardige wqze Vlaanderen* en Bel git» recht op iM-staan te bamUmven, terwijl aiuicizijda, thans ai* voor heen, menig Belgisch ataatsImiMMiigvIe en staatsbezoldigdv, Vlaanderen en. in laamlereu, België zelf bekatant pers in den d strekken tkuwe van ««en commies. Zij werd ge- heel en al bezig gehouden en tiuiitig hoofiik tukje, w aarmede mijn groet beantwoordde, zeiih* dat ze niet zelfs koiiH-iale asuo-Hsor den treurig zou k'diml hebben, den kring te komen. Misnsnshg trok ik mij in de ka mors terug, waar tallooze collega s zich aan het buffet van verlna**<-hin. gen voorzagen. Hij is zwijgzaam, hij kruist de arme» over de borst, en doet g»*- wichtig, zonal* zijn positie als gun teeiing het met zich brengt.” Toen ik boos werd. Ii«-t men mij met rust Ook de gouverneur bemoeide zich met mij. In plaats van er ver- me een Ik vertelde haar over Van het Montenegrijnsche Front Het Oosten r ij ka c he commu niqué van 9 Nov meldt Aan «fe M«Hitene>grijnsche grens is de toe stand onveranderd. Van de in Ser vië vechtende vwbonden troepen heeét één groep haniac bezet; een an dere groep hoeft den vijand uit zijn aan J-- 1-- gouverneur niet met mij. In plaats van er huugd ov«t te zijn, ergerde ik daaraan. Tot tafeldame had ik waar gansje. Zwitserland waar ik nooit geweest was. en zij mij over fmt «strand «lat ze nooit gezien had. Zoo verliep het souper uitmuntend- De vrouw van den gouverneur zat aan het andere dnite van de tafel een ware geete sprankelde van haar lippen, waardoor ze vijf of zes an dere hoeren aangenaam bezig hield. Ik scheen niet” voor haar te be staan. Bij het verwisselen der bor- <len legde de tafeldienaar een geslo ten couvert voor mij neer. Ik herkende bet schrift van mijn treil en of te geien. ceuige dagen gwhott* tot het bestuit tv kouten. bi'iol tuin den |{omaan»ebe bevolking den BvznnJiJn«-n afgen<» In «len loop 'Ier <wu smolten h hier he*-rsofien« en on ••«•n volk m«*t Sla. be zeer uit gereed was had ik nog juist lijd om naar huis te snellen en mij in avondtoilet te kltsilcn Ik begon «te moeilijkheden van dit alles een beetp1 zwaar op te nemen, maar to«-h vond ik het prettig dal ik vandaag «Ie wet ten der intrige wat verder kon uil spinnen. Ik was in vijf minuten gekleed Ik wilde snel weggaan, toen ik op mijn schnjftafel een briefje zag liggen waarin sforul Bewte vriend, Ik moet je Is-slist spreken voor dat je naar het h’«d gaat Er heeft zi«h iets tsdangrijks Voorge- daaq. stukken wasehgoed voor uniformen Bovendien zijn er veel nsiidtie-lM-waarplaatsen in sta«l en omgeving. Voorts lieten Serviërs bij hun terugtocht tal kanonnen en machinegeweren a« hier Doze wenlen nog niet opgeleid. Tot dusver Zijn hij Nish '»00H geinngenen geteld Onwillekeurig keek ik Vrouw iftn den gouverneur of ze blfeker was gewonlen kwk me strak aan ‘t -Srhcrr vennoeikf**. dat hel over haar handelde. Zij grbette me met een oogknipje. dat ik afifH-n kon merken Ik kmi echter mijn gl*s «»p *n dronk .«•enig»- flinke teugen wijn Aan het Oosteltyk Front. Het D u i t s c b e commuuiqué van 1 Nov. meldt Legergroep Hinden burg: De Russische aanvallen den «sik gisleren weidelijk en «ie 1 i. Mem al te staatsbetrekking op wvnteu maar sen. om tot hei tMMtuit tv komen K pennvi nicht van den heer Rotsaert in dvu bi'iut aan den nuiwater i oiuiiei, waarin De Llercq meadeetl, VI. Mem het mauMKbv v«»lk willen tdijvru, lcz«i Ik kerk op «Ie klok, vijf minuten voor half negen, lijd te verliezen weiijks «ten tipl ren te pennen, waarin mij te f I 25 1.59 1 50 1.90 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau Iarkt 31bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Aan het Zuidelijk Front. De toestand der Serviëis. F^en kleine lichtstraal schijnt voor de Serviërs de Bulgaarache nederlaag by Babouna te zijn, in zoover daardoor voorloopig hun terugtochtaweg naar het zuiden open en Monastir veilig wordt gehouden. De Serviërs hadden, «ooal» men weet, Veles voor een groote overmacht moeten ontruimen en de Bulgaren naderden over Iswor en Babuna I’rilep. Na een bloedig gevecht, dat eenige dagen duurde, werden de Bulgaren teruggeworpen, mede met hulp der Fransch-Engelsche troepen, die den vijand in de Hank vielen. De Bulgaren werden over den Vandar terugge worpen. Het komt er nn op aan, of het de Serviërs ook gelukken zal Veles te hernemen en of de Fransch-Engelsche troepen zich spoedig op de hoogte van Strumnitaa nestelen. Zoo ja, dan wordt hier een gewichtige basis ge schapen, zooals^wij reed» eerder op merkten, voor oen opmarsch der ge allieerden naar het noorden. i 1 In en om de Dardanellen. l il Constantinopel wordt d.d. Nov. geuM-ld zeeboot Tjirgnvise, «He enkele gen geleden in de Dardanelh’U werd gcbrai’hl. is goeden toestand hiei Ze wordt In de Turk- s/he marine ••pgenomen- Halen zal ze op plechtige wijze worden her doopt en zal dfc Turk* he vlag «Inar op worden gehe«*eben. Dan te het i aai tuig vtmr het publiek te b«-zi« h tigen. De opbrengaf van «te entrée gelden k«>mt «ten bahoeftigen *>lda- tenvimiwen ten goede. Het Fr a n s c h e communiqué van I Nov luidt: Het geweervuur duurt SM weerskanten voort. In het zui- delijk deel van de str«^k bij Loos eerden patrouillegeveehlen geleverd zaarin «Ie Franschen ile overhand backten Hevige Duiteche bombanle- ■ent«>n hadden plaats in den sector Beuvraignes en in Champagne (in rde streek van het „Trapeze”) waar- »p de Fraiiwhe artillerie overal zeer kr»«-htig antwoordde. Servisch-Bulgtarsche Front. Het B u I g a a r s c li e communi qué van 9 Nov. meldt: Ouze troe pen. die hel verslagen Servische le ger blijven vervolgen, zijn 7 Novem ber over het gaiwche front tot aan de Morai a gekomen Wij bereiden ons voor, naar don linkeroever over te steken. De steden Aleksinac. Wla**- Unce, Iltowac en iu Macedonië de sta«f Tetowo «enten bezet Op «Ie andere fronten te geen ver andering ingetreden. De bevolking van Ntech heeft onze troepen met bloemen en gejuich als bevrijden» ingehaald De Servische xold^tefi hadden vóór hun afto< hl de stad geplunderd Als oorlogstbuil wer den in Niach en omgeving tot uii toe opgeleid 42 stukken veatlnggeéchut duizenden geweren, kisten met mimi tie, 700 spoorwagens, meerendeete be laden met levensmiddelen, veel auto mobielen. '•’el verplegirigsnwiteriaal o a 12 >nteraettingstoeHtei||(*n. 'i<)0 wa terpompen, V)0 nieuwe vlaggen. 100.000 soldaten on nog <be «ie van op een manier die oikze i i reemde tot luttel eer zal Eu aan bet slot Ik ben een eerlijk man, een trouw onderdaan van mijn dapperen Ho ning. en begeer ook als staatsambte naar uw gehoorzame en dienstwillige dienaar te zijn en te blijven; «IrfVh wat l Ed. thans van een Vlaming verlangt kan ook het Opperste Ge zag in geene insla is ligheid van een rijinan vergen Daarom luisterend naar de Mtetó vau mijn diepste gv weten, «gaarste op h«H recht voor mijn plleht, in denzonden geest van zui vere liefde voor Vlaanderen, isiigo- htx-hlhuiil aan hot geheele Vaderland en aan het Hooge Vorstelijke Huis <lal zich een onvergankelijken troon g«-sti«ht heeft in het hart van het volk, arm en trotach, bied ik «*lke Iliamna iihatemle ma«ht rustig* hot h<»««f«l on den hal*, en IE«I.. met gr««oten eerbied, een trouwe hnnd. wer- zuid- wretelijk van Riga, westelijk van Ja cotatadt en voor Duna burg «Mg succes voo rtgezet la den nacht vair 7 op 8 Nov. •w«« vijaiMleijjke afdeelingen weete- lijk van Duuaburg iu een smal ge- Mte van onze voorste «Meliiiig bin- Hftdrongen. Bij ecu tegeftaanval »ta>en onze troepen hen „weer te- en maakten een officier en 372 gevangen- .Legergroep Prins Leopold. In den Inop van den nacht hadden op ver- rhilleiMte plaatsen patrouiHëgevetii ten plaats. r Ijogergroep Linsingen: Bij óen ge lukkig gevecht noordelijk van Ko- marow aan de 8lyr werden 3fiH Kus sen gevangen genomen. vriend Vlug te*<l<<kt ik «te env««l'>|»pe nite iijjjii si-r'«H Ni<wnan<| had i au het voorval notitie genomen zelf* mijn buurdame niet MAar toen ik onw illekeurig naar <te gouverneur»» vrouw keekmerkte ik dat ze on' <ter bot K'*j>i<*k Hthijiibaai' achteloos naar nu Ju hand keek Het gelukl«« m«- •ten brii*f <>ng<wn<-rkt (e openen On der het tafellaken In* ik hem «looi .Het zou z.e< r onvoorzichtig zijn. zoo luidde «te inhoud. .,w«t ik j«* zeggen h«4> aan een looper toe te v«*rtrouwen Allwn dit Mijn lot heeft wn nieuwe groote wentling g«* nomen Ik boel niet langer werk loos bij de pak kim neer te zitten. Ik h«-f» het rwbt haar te naiteren, zelfs d«* plicht in te grijpen nllcs: ik móte je spreken Maak dat iH*ii samenkomst moge lijk te.” Dr. Kamp Ik had rürt veel Ik gunde me nau paar regels neer rik ,.hcm verzocht, «te boodschap door een kruier laten bezorgen in het huis van Boode. Ik liet den brief terstond wegbron gen. Ik kwam juist te laat. Toen Ik •te ontvangkamer hiiinentrad. keek men mij «migszin» misnoegd aan^De gastheer Mfe niet op me. «loch zijne echtgenoote gaf zoo Intel mogelijk te kennen, dat ite thee bijna was koud geworden. De gouverneurwvrouw zal In- de rechterhoek van een canapé. Ze at een koekje en luisterde nAar de we- wij geregeld tW IM tl MM —5 Lit geschiedenis der Bulgaren in «te Berliner Botsei lelt dr Paul I Uil de ge* hiodenis der Bulgaren Op den linkeroever van de V\ <d ga, in <te nabijtietd van de dMrlcta» Hi*d Spaak, in het gouveriunient Ka aan. ligt een dorp Bolgar) gehreaon l it deze buurt zijn «ie Bulgaren gekomen en hier hebben hun blowl verwanten nog eeuwen gelerf«l. toen hte.. Bulgaarscbe volk op «ten Bal ka» zi«*h reeds gevormd had. De Bulgaren zijn oorspronkelijk evenals de Madjaren leden van de groote Finsche volkenfatnillr ll«'t EMn|Re gedeelte van het zoogenaam Rusland wunlt door m«i- **beu bewoond, dte van ra* en men ging zijn mu .S|avi*chen en Hit achen oorsprong Ite eerst* Bulgaar **he vor*. wiens naain on* overg» tevefrd is, is Kubrat uit «ie zevende e«*uw na 'hristin» In ‘Hen Uj<l wa re» «Ie Bulgaren door heel Zuut Ru* land en d«*n Balkan <i<mrgnlr<)tigmt Itet gelukte «hier 'ten Byzantijn >u'hen keizer, zooals z«>«» vaak dfjgNijkp barbaarsf-he v«ilk«-ren. in zijn «Itenst te n«»men en te- «in«ter«' vijanden van IkM rijk t«* Kubrat hi«dp k«»iz«-r ll«- Zijn z«»'»n het «Mtuie en«l«* ••«•uw» het Donau rijk «ter Bulgaren Oorspr'inkeKjk i* du* Bulgarij«- e«»n vreemde h«s«r*liappij van Flneehe «•(«HW'nten op ilnv i«*h gebieti, <1at dc Steven van hun kaïd de v r«mgere iw land* en men ha«l«teii. wcn terw'u -penen i Slavteehe taal karakter F.Cfi voorbarige Belg A Hotsaert i* «te Anl werpsrbe iidvociial. die hij den aauvnng van ten o««rlog «te w«-l eenigszin* te’ ru' ht«‘. maar t<«<h goal bedoekte v re ernijTmg ...Schelde Vrij!' oprichtte. Reeds den oorlog had hij in AiSwerpschc weekbladen een r«*ek* artikelen grwchreven over «te Scheida kw.j-stu-, waarin hij deed weten, hor v«u hij «te -Schokte vrij wilde lu’ldten. rd. tot aan «te monding De*n<«*te. schreef hij. moest België hierv«>or ren «»«»rl'»g wagen met Holland van tlh land hatl h»M loch nn»ll iet* an «ter* iten last ondervonden. Ate het ni«s muter* kon. moest België den linkre .SHie|<h^«iev«-r annexeereuj HOOFDSTUK X. Schl dagen verliepen, zonder fat iets InjzonderH voorviel. Voor dien wilde 4k, dat alles mij duidelijk werd. Ik besteedde al mijn krachten 8® mijn droevige ulemtnin^., te be- Mrijden. die telkens weer opkwam •b Kamp mij over zijn liefde sprak, J* dte eerst tot rust kwam ate ik de verzekering gaf, da| ik ate »rtend voor zijn zielerust zou trach- te werken en nief zou nwten ik hem. door zijne plichten be- W CAoïkden, gelukkig zag i, »ij hem liefhad, of niet, en ik ‘•iXHde r niet aan, of het was zoo, het voor mij een wroeging ge- zijn, ate ik mijn invloed had SS**61*** om mi verbinding tuz- hem tot stand te brengen. "Mr was het aan den anderen ®<A geen kwelling te verhinde TM*’ «j hun hart voor eikaar-uit daarvoor opheldering zou waardoor ze misschien tot een «Si**, *ft*nd van elkaar zouden w®«mar feden, ate ik in aanmerking h««e ze mteecbien onbewust voortdurend aan elkaar dachten. Hij had een groote «teun aan zijn we tenschap. die zoolang een vriendin en een troost voor hem gewo*rt wa*. en zij had nog energie genoeg, in haar salon te beerschen en een be koorlijke coquetterie uit te stralen. Maar, waren ze alleen, dan kwam «te smart met «kibbete hevigheid boven Zoo ver hadden mijn psvchotegi ache studies zich uitgeetrekt. dqch ik was er niets wijzer door geworden, (k besloot alles aan het toeval over te laten, en beiden zooveel mogelijk uit «ten weg fp gaan. De laatste woorden, die mevrouw Agnes klaarblijkelijk slechte g^egd had. om ze haren echtgenoot te la ten hoeren, boden mij een prachtig motief haar te vermijden Intosschen gaven verscheidene »mb tenare» ook gaaelHge bijeen komsten. Mijn collega Boote begon er mate. Bij hem zon ik de vrouw van don gouverneur onlmorten. Nu was er van-geen ontwijken meer sprake Na taurtijR zou ik haar gedurende het feest niet onder vier oogen kunnen spreken, maar dat ze me voor den volgenden zou ultnoodlgen. atond voor mij vaat, pe bewuste avond zat Ik nog om <fbt uur op kantoor. Toen I» ren leader betoogt «te h«»er R dal Befgië's belang annexatie van den linker Hijteoever vereiacht. Mr w1toi*aert heelt een «wak voor linkeroevers Hij hlijkt te zijn een f inqu-rialiat van on vervals» htrn bloede Ztm'n verwoed imparmliat al* een ♦w-hte Duiuwher. Ware Belgen wijven echter «terge lijke, en amter»1. imperialistische nei t gingen nt Zij vragen' er slechte naar in vrede hun ijvertg bestaan te her vatten Behoudens hun eer Van plan nen ate «Ite va» dr» heer Itotsscrl zijn zij niet gediend VI st GOUISCIIE COURANT. P HIJSVA N H E f A BON f Per kwarta.l Mem franco per post, «et Getliustreord Zondagsblad Idem franco per post

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1