rttartaj B f W TB op 'I MERK Ie IHta. lioscoop. Kapiteios u I [biedingen i in de i Courant TIJDEN eerste Keizerrijk ittractiefilm. De Oorlog. 12933. Vrydag 12 November 1915. 54e Jaargang. Zon- oop Courant miiLLnruA De Gunsteling. 'IFtö 'ie^-ws- en. ^.d-Trextezxtïelolecd. vooi GroixcLa. exx OaacxstxslEexx. Verschijnt dagelijks VAAY ZONEN ESSING, ■erstraat 24. ille meubelen spoe* ijk- Feestdagen. Telefoon Interc. 82. V» FnL happelijk. eerdere comische ‘^Telefoon Interc. 82. Uitgever» A, BRINKMAN EN ZOON. i/ behalve en turners van dete de IDRES voor men- ge- y onder in 1 hij wil het goed maken. (Wordt vervolgd.) wonden opnieuw nieuwe WITTE BIOS- ft U zeker een ,'ename ontspan* 50 la in uur g»- die weel kan rei- een haar eigen va- 1 als de gou- wilde hij «Mceet. rndCn koslei sleeUi ilbelaliag: .85, ge- ver- Tgirl. Marséh. E. M. Martron. l’Opera Carmen. G. Bizet. J. Raff. oor den Heer Jos, GOUDSCHE COURANT. ook zijn moge, nu smeek mij mijn kind reduien "dat ‘1 heb, opgeofferd uit Het Oosten r.-Hong. communiqué van 11 November luidt: Ten Oosten van Trebinje sloegen wy een krachtigen Montenegrijnschen aanval af; de vijand leed groote ver liezen. De Oostenrijksch-Hongaarsche troepen, die ten Zuiden van Uzice voortdringen, hadden gisteren den halven weg naar Nova Varos afgelegd. AGAZIJN VAN WHM. e THEEËN worden verd in verzegeld® van vy/, alf en een Ned. on* ermelding van Nom- n Prijs, voorzien van staand Merk, vol- Ie Wet gedeponeerd. i tot de uitvoering reeerde orders aan- md, J. C. BIJL, REEBAART Ia Aan het Westelijk Front. k Het D u i t s c h e communiqué van i 11 November meldt: I Op verscheiden plaatsen aan het I front vonden artillerie-gevechten plaats, alsmede levendige gevechten met mij nen en handgranaten. Een Britsch .vliegtuig moest ten noordwesten van Bapaume landen. De inzittenden wer den gevangen genomen. De Duitsche voeding. Uit Zürich wordt d.d. 10 Nov. meld Te Berlyn hebben nieuwe ongere geldheden plaats gevonden, ten gevolge van de schaarschte aan boter en mar garine^ Een soc.-demoeratische com** missie (heeft zich naar de Minister van Binnenlandsche Zaken en van Oorlog begeven, om hun mededeeling te doen van de steeds toenemende klachten aangaande de voeding. De industiieele districten ontvangen bijkans geen aard appelen meer, daar deze door de land- bouw-provincies in -beslag zijn ge nomen. e Drukkerij 4 ZOON Goud*. Van het Servische front Het Duitsche communiqué van 11 November zegt: De vervolging der Serviërs in het gebergte ten zuiden van de Westelijke Morawa maakte goede vorderingen, Meer dan 4000 Serviërs zijn gevangen genomen. Het leger van Bojadjew heeft de Morawa op verscheiden plaatsen overschreden. i bij woll een PRIJS DER ADVERTÉTf I ËN: Van 1—5 gewone regels met bewüsnummerf 0.55 Elke regel meer,0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bjj vooruit, betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Schouwburg, 8 A ■nis-Voorstel ling Réunie, uur. Ah 1 er afd. Gouda Nan 1 ag van Vrijz- H®r‘ •ieteit de Réujrie. j Franyaise. Lezing 1 Dayrmont. n wij geregeld iij*< gen ontvangen eer ten, vermakel^d»£ dan in oiiw agenda De Balkan. Griekenland en de welwillende neutraliteit. Uit Parijs wordt d.d. 10 Nov. ge meld De bladen bespreken met voldoening het telegram, dat Romanos, de Griek- scMe gezant te Parijs, van Scouloudis heeft ontvangen en hetwelk hij aan de Fransche regeering heeft doen toe komen. In een intervieuw, dat Romanos aan de „Matin” toestond, legde hij, nog maals den nadruk op de vriendschap en de sympathie van het Grieksche volk en het leger voor de, Ente-mo- gendheden. Hij sprak opnieuw de lachwekkende geruchten tegen die door Duitschland zijn verspreid, be treffende de vermeende moeilijkheden tusschen de Grièksche en Fransche militaire autoriteiten te Saloniki. De bladen betoonen zich eveneens gunstig tegenover het bericht, aan gaande een mogelijk voorschot van 40 millioen aan Griekenland. Frankrijk zou zich gelukkig achten den wensch der Helleensche regeering te beant woorden, voor zoover deze haar zelfde politiek van welwillende neutraliteit, jegens de Geallieerden zal voortzetten. zelfzucht doordat ik mij veel mee te bereiken, ik ken, wan, haiwleii ejken prijs Ik drukte mijn handen tegen hot voorhoofd1. Een wereld van raadselen kwam in mij op. Deze glimlachende vrouw werd in hui» gehouden al» een gevangene I Bij al haar doen en la- teiXgailegeslagen, van h ddr>tóruggehouden I En vernehr door hem zich niet i comprnmitteeren, waarom had haar dan. gehuwd Uit liefde zeker niet, hij de nuch tere plicht&betrachter En ze was hem opgeofferd Welke macht ter wereld had dén ouden man kunnen dwingen, zijn kind .aan zulk een men»eh te geven En wat denk je te doen vroeg ik mijn vriend, die, terwijl 'fk las opgewonden in het vertrek had heen pn weer geloopen. Ik behoefde maar naar hem te kij- en ik wtet wat het antwoord len wilde hij, handelen tot ZPU ZM« feekomte, zijn positie of zijn leven op het spel staan. Hij zeide het ook; in wildle korte woorden, de hartstocht vlamde in hem op, nu hij dit alles niet lij delijk, meer behoefde aan te zien. In deze stemming achtte ik hem tot de waanzinnigste dingen in staat. En daar diende een stokje voor gesto ken te worden. Kom tot jezelf, Kamp, zeide ik, laat ik eons met je praten. Als ik je goed begrepen heb, wil je haar de wond, zoo door droog of de verbonden. De vroeger slechts als voorloopig verHnWmhklel gebruikte hechtpleiHUT heelt een groote beteekeni» gekregen. Deze is buitengewoon nuttig geble ken bij het samenbonden van den verbandstof op niet meer etterende wonden. De wond wordt dan al» hei ware daardoor veel kleiner en krijgt groolar weerstandsvermogen, wat bij alle litteekens en vooral in de buik zeer gewichtig is. NOVEMBER en sn OGRAMMA snHijm. aa in 2 doelen. Comedie Het Oosten r.-Hong. communiqué van 11 Nov. luidt: Ten Westen van Czartorysk sloe gen wij een Russischen aanval af. Ten Westen van Rafalowka wierpen de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen, door het vuur der Duitsche batterijen ondersteund, den vijand aan den Styr terug, waarbij zeven officieren, twee honderd man en acht machinegeweren in onze handen vielen. Overigens geen nieuws. en ik hoop dat u die gebo- niet zult afwijzen I Ik ge mijn dochter lief hadt. vele scliQone illm-wies in u toen ik u haar weigerde. v 060 roan’ en u zu^ (laar" en misschien zelfs een andere vrouw u heeft doen aan hetBurea. dooHluTteche artillerie verdreven de Tl,... „„neenkn trnannn morgen opzoeken en je tegenover de gouverneur plaatsen en at» de volmachligfiJe van haren vader, bevoegd i» tot, ja, de hemel waartoe I Weet je wat van een Ver gelijke stap het onvermijdelijk ge volg zou zijn De gouverneur zon je door twee bedienden hij heeft een paar flinke stevige kerels dienst bij den kraag laten nemen en netjes de deur uit laten expedi- eeren. Daarmede zouden je bemoei ingen in het leven dezer vrouw voor goed geëindigd zijn, want je zon je voor altijd geblameerd hebben. Je wilt mijn vriend zijn, riep hij, met vlammende blikken, en je be spot mij Volstrekt niet, antwoordde ik, ik wil je alleen bewijzen, dat je geen ijzer mq| handen kunt breken. Laten we beginnen met den brief na iler te bekijken. Dat een oude zwakke man hem heeft geschreven, zie je op het eerste gezicht. Hij weet zelf niet wat hij wil. Je moet zijn kind redden, waar van Va» de slavernij. Waaraan hij haar «11 «hol- pen heeft Maar hij heeft er berouw van, Het Serviéche communiqué van 11 November luidt: De vijand overschreed de* Westelijke Morawa bij Kraljewo endeZuidelijke Morawa in de richting van Seökovitz. Wij sloegen de aanvallen in de rich ting van Gidelitza en in de bergengte van Kachanik af. Terwijl volgens de vroegere medi-‘ t»ehe' opvattingen etterende 1 dagelijks een of tweemaal verbonden werden, leert de ervaring, dat dit met alleen overbo dig, maar onder omstamhgheden/zdlH hiet eens gunstig is. De Wonden ge nezen sneller als hel verhand, zelfs - als het yan etjerend vocht doortrok ken is> ten minste eenige dagen blult liggen. Met,,, bijzonder succes bruikt men in den laatteen tijd etterende en kwalijk riekende 1 den, zoowel diepe als ondiepe, chloorturtpi-eparaat. Chloorturf is buitengewoon hygros topisch, d. w. z. het zUigt' aanzien lijk meer vocht op daiHander ver- nandmateriaai, het werkt rechtstreeks antiseptisch en de ottering houdt aafi- zienlijK spoediger op* dan onder ge wone verbandOtof. Men kan met hulp van dit preparaat buitengewoon spaar zaam met v er bandsteden omgaan. Wat J odoformgaus of een dunne prop van neteldoek op de womj, een Klein zakje met chloorturf, dat men ook door twee of drie lagen neteldoek vormen kan, er boven op, dit alles met hechtpleister vastgemaakl, is een uitstekend verband. Desnoods men op de chloorturf nog wat stoipapiei- leggen. Ontstaat er kleine prikkeling aan de randen van wordt daar lussehen- met azijnzure kieiaur- Kusaische onthullingen. Lit Petrograd wordt d.d. 11 Nov. gemeld De onderstaande mededee- iingen over den toestaiMl in Bulga rije, welke van een diplomaat afkom- nHjig zijln, bereiken ons van Boeka rest. v au hel oogenblik dd- mobili- satie.t at, begon de Regeering een soort schrikbewind ih het lanu -uit te oelonen om voor het volk te verhei melijken wat en- voorviel en het te verhinderen om te doeu blijken, wat hel wil. JJe lektors van de bladen der oppositie moesten van gedachten veranxieren, behalve Dane!, die met de uitgave van zijn blad ,,Bu|garije ophield, daar hij zijn politieke zichten niet wilde 'verloochenen, geheel Bulgarije worden om ,9 alle lichten gedoofd en*alle openbare lokalen gesloten. Men heeft verbo den, dat de naar het front gezopden soldaten eenige betrekking met hun gezinnen onderhouden, üok wordt er voor gewaakt, dat het leger niet met de burgerlijke bevolking in aanra king komt. Met dat doel werden bij zondere regimenten gevormd om po litiedienst uit te oefenen.. De zeer tal rijke gewonden kunnen hun nabe staanden niet bij zich hebben en of- neieren zoowel als soldaten hebben bovendien, ondér bedreiging met hu enge straffen, in last, zich slechte in de militaire hospitalen te laten verplegen. De Bulgaren leden bij Pi lot en .Nisch ontzaglijke verliezen. Bepaalde regimenten verloren daar- duor drie kwart van hun effectief. liet Kabinet-ltadoslawow raakt in een hachelijken toestand daar Duilsehlaiul had beloofd, naar bui garije een machtig leger te zenden, dat zonder slag of stoot de bami moest reiken aan de Bulgaren en zonder het minste offer van zijn kant- Macedonië zou bezetten, inlusschen zonden ze legen de belofte in slechts oubeteekenende strijdkrachten naar Servië, hetgeen de Bulgaren, ernsti ge verliezen deed lijden ten gevolge van den held'haftigen tegenstand van <lo Serviërs. Koning Ferdinand en Kiutoslawow zien den daaruit gebo ren toestand dan ook met angst on der liet oog, daar zij wel weten, dat het vjolk den oorlog niet wilde en meent, dat deze zinnelooze oorlog van langen duur zal zijn, hetgeen de natie niet veidragen kan. in elk geval heerscht er te Sofia een levendige ongerustheid. De Re geering stelt alles in het werk om de bevolking tot bedaren te brengen en haar den werkelijken stand van zaken te verbergen. Zoo verzekert ze, dat de Russen ónmogelijk troe pen aan land kunnen zetten, daar de wil mij blijkbaar niet alle» zeggen, om mij niet bedroefd te maken, Zij zegit, <|at ze gelukkig en tevreden 1», maar de sporen van tranen, die ik' op het papier vond, zeiden me vol doende, hoe het is. O, ik wilde dat ik niet oud en ziek was, dan zou ik naar haar toesnellen, maar ik kan niets beginnen.... Maar u is in hare nabijheid, ik ken u, ik weet hoe ge denkt en han- u --ten onder laten gaan, die u een» dier baar was. Ga naar haar toe, laat ze u vertellen, hoe het er mee staat, vraag hem rekenschap in mijn naam; hij zal moeten erkennen, dat de vrouw die hij ’‘heeft vasfgegrepen, niet zon der bescherming aan zijn willekeur is prijsgegeven. Want hij dwingt haar met zijn blik als de slang, die een prooi heeft buit gemaakt en als er nie<e aan te doen zal zijn, dan dwingt u haar, tot mij terug te keeren, met de nfacht, die ik u geef. Hei is een zware verantwoordelijke laak, die ik u wil opdragen, maar ik hoop, dat u een stervende niet vergeet» zult laten spreken, verlosu hem van den angst, die hem vervult, vergeldt slecht met goed Ik noem u in mijn ^hart mijn zoon, en hoop dat u me zult bijstaan. gebeurtenissen aan de andere fron ten Rusland geheel in beslag nemen. Koning Ferdinand alleen, die in Radoslawow iemand vond, die zich door hem liet overbluffen zonder in staat 9te zijn, den Vorst v^n ant woord te dienen, heeft Bulgarije ge stuurd in drn staatkundigen kgprs, welken het land'thans volgt. Radbs- lawow werd als lbelooning voor zijn' trouw niet zijn ambt$enooten in de gelegenheid gesteld verdacht®maar winstgevende zaakjes op te knappen. Dit dchter heeft, ondanks Ferdinand1'» bedreigingen, gqen enkel lid der op positie weerhouden zich tegenover het Kabinet te blijven stellen. Krijgsverrichtingen ter Zee.., Gezbnken. Uit Londen wordt d.d. 11 Nov. gemeld: Het Britsche stoomschip i )aria is tot zinken gebracht. De, Re manning werd gered. Uit Parijs wordt gemeld dat de paketboot La France door een Duit sche onderzeeër tusschen Moudros en Malta tot zinken is gebracht. Van de bemanning zyn 60 matrozen op gepikt en te Cagliari aangekomen, waar zij door de bevolking hartelijk werden opgenomen. ijdelheid en inbeglde er -- lig hier nu op mijn sterfbed. De dood kan vannacht komen en ik vrees, dal ik ga sterven, zonder nog eenmaal in haar oog en gezien te hebben, zon der uit haar mond de vergeving ge hoord te hebben. Acht weken geleden las ik een wetenschappelijk werk uw naam en dte der stad waar ge woont. Het noodlot heeft het ergste dus nog voor haar bewaard, zeide ik toen tot me zelf, de ontmoeting met den man die zij liefheeft. Want naar X zal ze spoedig vertrekken. Maar tegelijkertijd kwam een plan bij me op dat me spoedig geheel en al be zighield). i Stel u dit vreeeeMjke voor Haar echtgenoot verbiedt haar, aan mij te schrijven en de brieven, die ik tot haar richt, onderschept hij. Hijzelf heeft nu mijn naam nog een» in re>- volutionnaire kringen genoemd wordt met mij gebroken, want hij vreest zich anders te compronritteeren. Twee maal per jaar ontvang ik bericht van haar, dat hij evenwel zelf gecenseerd .heeft en slechts van tijd tot tijd be reikt me een briefje dat, haastig ge schreven en stilletjes in de bus ge worpen is. Maar ach, hierdoor kan ik de waarheid niet te weten komen, Over haar leven, over wat zij te ver duren heeft kan ik slechts uit enkele aanduidingen iets gewaar worden. Ze PRIJS VAN HET ABONNEMENT: per kwartaal f 1.25 Idem franco per post.1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad t1.50 I Idem franco per post ,1.90 Abonnementen worden dagelijks* aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, by onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Hel verbruik van verband»toflen. Meu te ütemt gedwongen zuiiug mei verbaudstoiten om te gaan, doeft dit ib op zich zelf geen Kwaad. Dokter Emil Engel, die aan chirurgische aldeeling van het, ge- vangenonhospitaal te Dobberitz ver bonden i», sihrijft daarover in de Deutsche medizimsche Wochenschriil; Met spaarzaamheid bewijst men de patiënten den grootteen dienst. De genezing gaat daardoor veel sneller, van katoenen stoffen wordt jodoterm- gaas gebruikt, voor zoover het noo- dig is om de wonden even te bedde ken, -neteldoek bijna alleen om de wonden tb drogén en daarvan slechts zeer weinig; watten bijna heelemaal niet. Bij ongeveer 90 chirurgische patiënten ongeveer 1 kilogram ver bandwatten por man en nog minder. Verbanden slechte dan, als andere hulpmiddelen niet te gebruiken zijn en dus ook zeer zelden. Jn plaats van watten, zelf» bij gips en rek verbanden, dient celteofpapier tot het vastmaken van verbandmate- riaal hechtpleister en voor zoover het slecht» eenigszina imigelijk is, de door het legerbestuur gefabriceerde oplossing van hars, waaronder een groot aantal minder belangrijke won den schitterend genezen zijn. 15) Als eenig antwoord haalde hij een teffrommeld briefje voor den dag Nterop in steile, bevende letters als v»n een ouden man, stond geschre ven Dierbare vriend Ee„ oude man, geknakt door ziekte, toaftr nog meer gepeinigd door kwel- tende gedachten, die ook tegenover u vee] goed te maken heeft, dat hijech- nooit goedmaken kan, komt tot u met het dringend verzoek: vergeef en vergeet i *®ö»chen, die met één been in het «taan, pleegt men dat niet te i Wfren,- i hand s W, dat Ik heb j toen ik «sar ii inkomen, allang w, 'Ha hel II» ■J Helpt m opgxJferd i is in hare nabijheid, dolt, en ik geef u alle macht die ik als vader bezit. Tot haat en wraakzucht acht ik niet in staat u zult haar niet Aan het Oosteltyk Front. Het Duitsche communiqué van 88 November meldt: Legergroep Hindenburg. Bij Kem- Imern, (westelijk van Riga) werden I gisteren drie aanvallen, die door het ■vuur van Russische schepen onder steund werden, afgeslagen. Gedurende den nacht zijn onze troepen stelsel matig en ongestoord door den vijand uit het boschterrein ten westen en zuidwesten van Schlock teruggetrok ken, daar, het door den regen der laatste dagen in een moeras veranderd was. Bij Bersemünde (zuidoostelijk van Riga) kwam een vijandelijke aanval onder ons vuur niet tot door voering. Bij een korten tegenaanval namen wij meer dan 100 Russen ge- ^en jgergroep van prins Leopold van jren. De toestand is onveranderd. Legergroep Linsingen. Ondersteund Oostenrijksch Hongaarsche troepen de Russen uit Kosciusjnowka (ten noor den van den spoorweg Kowel Sarny) en hun, zuidelijk daarbij aansluitende stellingen. Zeven officieren en meer dan 200 man werden gevangen geno men, 8 machinegeweren buitgemaakt. Ten zuiden van den spoorweg mis lukten de Russische aanvallen. SSAi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1