I •I i I 1 De Oorlog. ivers A. BRINKMAN EN Z0ON. 4. FEUILLETON De Gunsteling. I dj Telefoon latere. 82. Uitgq’ u»n He' kostelijk Er^nt iw-fo f eT rffr/i 12935.j ?gaanïï^T5 November 1OT .VlO JOT^arTg. .e-efws- ©si- -^^^extextt5.©“bls-cL "V“ó©z} Groixd.©- ©xx Oxxxstx©3s©aa- Verschijn! dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. ’prijs Fan heFabonVment: Telefoon Interc. 82. VOlgt; rr< n gaai Oosten het in comma!- 'ik reedf aan trouwe ijl haar. aan. VV»4 een (Wordt' vervolgd.) deur it de dopker te lantaarns te in jnqmpel- dat zij ,ri ver stond ik het niet, en ik moert npuw gebed van Griekenland af, of 'ie tocht der t'entralen onverstoord zal door gaan tot Konstantinopei^is bereikt. Het onderhoud van Kitchener met Ie- -Grieksche ministers zal van veel gewicht zijn en het is te voorzien <iat de- eerstvolgende- degen meer licht zullenbrengen over de positie die Griekenland inneemt, i Het optreden van Briand is door de Griakffehe fiers met ingenomen heid. begroet. Een der bladën schrijft o.h. De verklaringen van Briand konden niet anders dan zeer juist voor Griekenland zijn, dat altijd in F rank rijk een machtigen beschermer e» oprechten vriend vond. De verte- kering van Deny Cochin, dat oen der kenteekenen van het nieuwe ka binet zijn Fhilheilenisnte is, bewijst. i «I te durven nemen. Lachen schertsen op commando JA. 1 hu aan valt het me op: ik -ken u eigen- ieni- PRUS DER AD VpRTENTI ÊN: Van t—6 gewone regels met be wysnp minerf 0.55 Elke regel meer 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen Jvorden deze legen twee berekend. Djenstaanbiedingep per plaatsing van 1—-5 regels f0.35 bij vooruit* betaling, elke regel meer 6 cis. Reclames f 0 25 per regelt Groote letters en randen naar plaatsiinimte. Aan het Wetteltyk Prent Het Fransche avond-commu- riïqné Van 13 Nov. bidt Ons gèschut trok in den Belgischen sector bij Boepinghe het vuur samen op de posities der vijanden. Daardoor werd een stoommolen vernield en batterijen tot zwijgen gebracht. Op verschillende andere punten was de artillerie eveneens in actie. feld heeft aan de gevoelens van Grie kenland jegens Frankrijk en van, zijn bewondering «voor de Fransche sol daten. De woorden van Briand zijn een nieuw bewijs1 voor de vriéndelij ke en hartelijke banden, dde' beide landen verbonden. Indien nu Kitchener nog bartelijk wordl ontvangen, zou jevzoo zeg- gpn dat Griekenland in de Vlub kan worden opgenomen De slimmé Grieksche ‘diplomaten zullen echter het juiste moment Wel weten te kiezen en zich niet laten i verlokken, wanneer zij niet zeker zijn van hun zaak. 17) ïk was eigenlijk heel gelukkig dat ik haar'om 4 uur kon spreken, want dé voorname atmosfeer van het bu», de dikke tapijten, de hooge spie- i gels die het beeld' van den armen provinciaal eleganter pp mooier te- rogkaatston, de bronzen., Hermes, die I ®jj met zijn licht in de hand, steeds vertrogwelijker scheen toe te lachen, J^08 Pikkelde mij, streelde mijn Wheid. In die omgeving voelde ik BMj gewichtiger. Ze stondreecjf aan de I strekte bedde handen naar me uit I ’vnm l BMjlW nehgedtrohgen hebben wij méér dan f.’iOO pan krijgsgevangen en 4 ma chinegeweren buitgemaakt. Bewesten iWolo.wka stuitten wij aanvallen. Overigens hoeft de infanterie aan lipt gaiische front. aïgezien van ge vb^nen met handgranaten bij Sapa- nergeps daadwerkolijk ingegre- Hefc D u i t s h commtmiquö van 14 November luidt: Of) het Westelijke front hadden geen belangrijke gebeurtenissen plaafta- Aan het Oostelijk Front He(, Oosten r.-H o n g. commu niqué van 13 Nov. luidt: Ten Noord-Westen van Ozartorysk werd wederom een vijandelijke aanval afgeslagen. Overigens hrtdden slechts artilierit/gevechten plaats. Het O o ff t e n r.-H 0 n g. niqué van 14 Nov. luidt Nadat Wij de vijandblijke stelling ton N.W. vtth‘ ('zartorysk warenMh- lens in rftij heeft wakker geroepen Ik ben geen lichtzinnige vrouw, ik heb zoovdel géledeh en gëfftreden, en doe dat nu meer dan obit. Ik zag haar aan en Wist dat zij de waarheid sprak. Hinde dien Weet ik eigenlijk niet meer hoe te handden. Dan vecht ik met 'me\zelf en hoop, dat ik van deze kwelling vérfost rfiag wordeil, dan wter komt een gevoel van on eindig ge^uk over mij.... Dan kan ik slechts de oogen sluiten en voor me heen iWomèrt Zegt eens, heeft u dat v«n mij' gedacht Bon - ik niet als eeh kind: 'Ik zweeg, ik kon geen woord uit- brengén. DeZe lijdende liefelijkheid die onder tranen lachte, en placht te schertsen als het hart bloedde, werkte betoövbrend op mij. Spreekt U tóch. Laat ik tl zwijgende, dienaar zijn, zedde ik. Ze bedankte fnét eert knikje, maar het lachje oirt haat lippen wérd droe-, vigor. De tijd is'korthaar, zei zé smartelijk laten we nu alles voor elkaar ophelderen. U hèbt van uw vriend alles gehoord, dat wil zeggen al wat hij weet. ïk ben van de we- rrtd afgesloten, ik durf niemand naar hem te vragen. Woont Hlj'liier? Watf doet hij. Kent u hem lang Gelooft u. flat hij gelukkig iff Ik verteMe haar in korte woorden wat ik vertellen iribcbt. De vraag, of hij gelukkig was wijde ik ontwif- “r als volgt. Me onderbrok ie» te verwar, reeds met het ,ft(akt. w, zIJD stevige electri- m ingeweven, fstuk aan a|8 Als een Jt toch de reet verder. De on- ram. Hij wordt m op een af- eter en meer. hihdCnijsriaj «eter afstand zUn daardoor g en allerlei an de koude dectrische ther ek het lichaam gestoken han- orgd. dat koit- Een in de na- formatoi; maakt te te regelen vatt bedragen, •ok tot op der- minderd wor- an de warmte- ’hakelen. De ur van vijf tof van vervaar- op tachtig n electrische jorposten elec- »n luchtsche- )or chauffeurs, ftti de electri aveneens een r gebruikt wor- ovendien voor s enz. wordén proefnemingen reinig minuten 0 broek groo- >t lichaam en »t. Men neemt OVERZICHT. I G r i e k e n 1 a u dl 1 Terwijl het geheele laud van Ser- S viü thans -d'ooar de verhouden troe- pen van Duilschland en Oostenrijk bezet i», zijn de regeeringen van de ge&hioerden nog maw steeds aan het voorbereiden van den veldtocht diö K op den Balkan door hen gevoerd moet worden. Alle hoop is daarbij nu weer op .Griekenland gevestigd vaar voor <te zooveelate maal een kabinetscrisis plaat» Vond, die weer even snel van de baan was als ze B ann de orde was gekomen. Intus- B schen schijnt de verandering wel in B dé richting van de geallieerdlen B gaan. Lord Kitchener zal zich B eigen persoon naar, Griekenland be- B geven ten einde te baloniki een sa- B menkomrt te hebben met lanakiZasen B Koundcurintis, reap. Grieksehe minw- B ters van Oorlog en Marine, teneinde B wn bepaalde verklaring te verkrij- B geu omtrent de boteekoms der voort- B durende welwillende neutraliteit door B dun unnirtcr-prceideni Sconloudis aan B den Britschen -gezant te Athene toe ft gezegd aan Ejngeland en Frankrijk. I De Engelsche bladen zijn zeer in- ft genomen met deze reis van Kitche- B uer, die eerst geheel onverwacht te B l'arija besprekingen heeft gehouden. B lién oogeublik is men in Engeland B ongerust geweest bij het vernemen B .Van het bericht dat Kitchener tijde- '»lk zijn functie van minister vair B wog neerlegde. 'KhclMmer heelt vele jaren in Pa- iMinu en Egypte doorgebrachti dus is hij! waarschijnlijk goed op dé hoogte van Oostersche aangelegenhe den. De toestand in het Oosten, aldus f-chrijtt één der Engelsche bladen, eiseht den kundigsten man dieerbe- ■schikbaar is niet alleen voor de ope- ration in. Gallipoli, maar ook' vóór ihe op dén Balkan. Lord Kitchener i kan than» in Engeland' zelf génrist j worden, daar zijn gróote taak, om nieuwe lagers te organiseeren, die hij met zulk oen- ffchlttcrond' suctfeb heeft veiwidbtv nagenoeg goheeF vrtl- tpeid is en voor hetgeen- fMg noodig is (Iqor andere personen de noodige maatregelen worden genomen. b Men hoeft d-us niete gewaagd trtbt Lord Kitchener naar het Dosten te zenden, maar dit is daarentegen eën ernstig besluit hét welrtagén dei1 nieuwe onderneming te verzekeren,. ‘t Ditzelfde blad, de Daily Telegraph, echter nog steeds ongerust o ver de Ijpt pesp. Het D u i t fi h e comh)uni()u6 van 11 Nov. luidt Logergroëp vdn Von Hindenburg en legergroep vrtn lyoopèld Van Böie- i ren Toestand onveranderd. Degérgroep Vön Linsin^en Bij l’odgoéic, tén noordwesten van Czar- torwk, dVorigen flé Dultsche troepen deBftdrtsche stollingen binnen en DHbtf zijn r nuneuenisme is, newijsi, nampn 1515 man géVangen en maak- dai men in Frankrijk nooit getwij- «en vieF machinegeweren bult. Ten i_u L—i-, j_ -3.westen van den ftpoorwég Kowei— Skrrtiymlffldkten de Rurtrfèéne aanvhl- Ion óp de Oosténrijksche linie. Aan het Raliaansche Front Het Italiaansche coihmunl- qué vap 14 Nov. luidt Het oflemeief verzekerde ons nioq’we successen in de BagaHna- eiï in de ’ampéllo-Vailef. Hevige, wisselvallige gevechten hadden plaats ten ruoord- wewten van Gorizia de Italianen namen vijftig man géva/i^én, waaf- •»nder drie officieren. De vorderingen in het Kars-gebied wordén gestadig voortgezet. In dp richting van Pro- setóni veroverden de Italianen' eenlge lóWpgraVen en verrtihansingen, die zij wisten te behouden, ondanks dé hevige tegenaanvallen- Het Oosten ».-H o n. g. commu niqué van 11 Novt luidt Kéeda bij het begin van den nieu wen slag geven Italiaansche gevan genen te kennen, dat de stad Goerz ia.elkaar zou Woeden geschoten, wan neer de Italianen er niet in zouden ■dtigni ze lo nemen, inderdaad violen reedw in, de sersle dagen van de groo- le slagen talrijke projectielen in de rtadu Gisteren onderhield de zware artillerie der vijanden over ’t nog niét var overdo bruggenhoofd hoen een heftig vuur op Goerz. Inmiddels vle ien de .Italianen hoohteakelijk én te veigeofs hetNoordelijk deel van de Doberde-hoogvlakte aan. Ten N. Man tien Monte $an ifiehele ging een deel van het front tijdolijk in itauden der tegenstanders over. Des avonds word hot darik zij een tegenaanval geheel en ai terug Vèr- overd. 1 Aan het Servische Front Het Oosten r.-B ou g. oommu- niqué van X3 Nov. luidt ken, doch ze vroeg het mij nog oen®-. Hij vermijdt, daarover te spre ken, antwoordde ik, maar voor zoo ver ik er over oordeden kan fs hij het uirt. Eon rilling voer haar door de le den, haar hoofd; zonk zwaar in de kussens neer. L *Dal was een moeilijke vrapg. ,lk vond het best te. zwijgep. antwoord niet- Daarmede heeft u uw oordeel gpvéld. Natuurlijk, hij verdeht me. Dat zeker niet, riep ik- Neen, wat zegt ge, neen na i alles wat ik hem heb aangedaan Hoé zou hij anders kunnen- Hij kent slechts een wensch en dat lp.- U gelukkig te zien, doch hij i vreest, dat gij het niet zjjt. Ze verfjorg het gelaat in de ban de». Hei begon geheel ep al worden, buitén werden de aangestoken,, een eigenaardige sche mering speelde door get vertrek. De vrees, <tóor dep gouverneur verrast te* worden wilde niet wijken. Kom tot uzelf mevrouw, zeide ik langzaam, als men binnen kwam, zou men uwe tranep ziep. Ze hoordij me niet, doch j dé een woord ^oor zich uit, rtêeds herhaalde. Aanvankeli|c f 1.25 w 1.50 1 50 1 n 1-90 dagelijkjs aangenomen aan ons Bureéu: ten, den Boekhandel en dé Postkantoren. ■n'qAoudéiijke geruchten ovér on- ecrifghedéfi tósiffchen Minirter». Mis schien zijn deze overdreven. Zij zul len eéhter wél eéhigên growl van waaïhmd bézatten. Het blad meent dal evenzeor als de' verschillende par tijen haar geschillen lijdelijk hebben bijgelegd, dat ook behoort te ge- ‘ichiedéir door de hoogste ambtenaren. Wanneer er perèortert zijn die Lond; Kitchènér belasteren, zou het volk aan - zijn kijde staan en hen eerder mi afgtunrt verdenken dan van ge breken. Gedurétidè dezen geheefen oorlog heeft hij 'Engeland fceer ver sterkt, tïe' nifftiwe legert? zijn uitslui tend zijn werk. Griekenland begint in frijn politiek oenlgermfttei te wankelen en de on- gerapthrtd diie men daarover in Duitschland niet kan verhelen, be wijst <lat dé geallieerden ierts meer vat beginnen te krijgen óp de Griek- .tf-he politici. Vèrrizeios blijft in zijn ho tiding volharden, hij werkt weer achter de schermen en slechte nu en dan verschijnt hij voor het voet licht om dan wéér evên goedig te verdwijnen. Het nieuwe Grieksehe ministerie is vrijwel gelijk aan hét oude; alleen is Zal in vervangen doof ScouloudSff: dat het departement van buitenland- sche zaken van hoofd veranderjle bewijst Wel dtat er iéts aan dé hand is De Serviërs trekken Steeds terug en vertlediigen nog slapjes het laatste strookje van hun gebied. De nood is dmé wol op het hoogst gestegen. En toch Ziet de militaire pérs in Engeland den toestand in hot Oos ten niét duisJer in vóór het Britsche Rijk. De oppermacht in hét Oosten meent zij, wordt niet beslist met het bezit Van (’onsfanftriapel; zij zal vol-- -«trekt niet bethobren Jfilftt ttah do mo- genKlheid, dié KonStantiriópel be- hoorscht. Als 4at hét geVal waffzou iimners Turkije sode'rt eetrWofi.de op permacht moeten hebben gelïqd en dog moeten hebben. DAt is niet het geval ert zelfs de aanWezfg'heid van 300.00ft man Diiitrtdié troepen aan den Gouden Hoorn zal dën toestand, niet veranderen. De heerffbhqplpij «vér de gebeurtenissen ip het Ooéten ia] gor den verzekerd door - Ho’ vereënlgde maritieme. militaire en politieke macht van de' strijflénde partijen. In hoeverre hier snoeverij in het spel i», kuhnéh' wij niet beoórdeelen dat men échter reeds rekenIhg houdit met mogelijkheid dat straks de Lhwtachffrs te 'konStantinopel zullen aaoktmien, blijkt er uit. Het hangt nu -grootendèels, zoo' niet laiigzaam. In plaats van te antwoorden, brak ze in tranen uit. Ik liet haar rustig uithuilen, doch wierp van tijd tot tijd een verscho len blik naar de katrter, waar de gouvernéwf het lattfst verdwenen was. Het scheen me tóe, alffof hij iéder oogenblik op den dfempél moést ver schijnen. Zij drukte de zakdoek te gen de rood© oögen, tóen Het ze bet hoofd weder in de kussens ruften en zeiden „Ik heb geen geheimen, vopr u, ik mag u toch alles, allee veriel- ■Ater'u:iwist^4ióé'-$réemdF4rtf nrlf tep, verbergen, zander iemand ih ver trouwen praten en dag in dag uit. Als ik u zie, valt het me op: ik kei lijk nog in ’t geheel nietj. Heel vleiend, dacht ik met ge bitterheid- En toch rijt gij voor mij alé f een broeder, ik denk voortdurend aan ri alsof u mij helpbn moest. Het doet I me zoo. goed, dot u bij mij is, want ik weej dat vriendschap Voor-me {gevoelt, dat ik u vertrouwen kan. 'Waarom zqu ik ook aarzelen. U ie toch... Maar helpt u mij toch, onder brak zij, terwijl één blos haar wan gen overtoog. Ik sta- zoo hulpeloos tegenover u, en ik schaam mij. Wat kan ik er aan doen, dat het zién van uw vriend fhiièenderlei gevoe- Onze legergroep van Visegrad be zette de voomto ■télttA^en van den I vijand w hpt beneden Umgebaedw Dé' postenr^kfich-Uanga^rsche troepen, |die over lyanjica voortrukken, vero- jverden dé höogten vap VI Livada ’en CrVena Gtóra. Ëéh ahdére groep veroverde storinèpdérhand, na alle ^moeilijkheden in liét besneeuwde en I koude kooglahd te hebben o Ver won- ne4,.’de belangrijke hoogten Smrcak Trigono (1640 M.) en Kosntiêa (Ï512. M.) in do stfeek tusschen de ïbar en‘ dd Xöravida en sloegen eenlge, tegen aanvallen af. Het letfer van Voh Gallwitz ven 'overefe de passén ih het" Jastrekap- gebergte en nam 110Q man gevangen. Het Öuigaarsche léger zet dén ovèr- gang over de Morava vöort. Het Oosten r.-H o n g. cottHwu- niqué van 14 NoV- luidt liet-,1WgffrJ vwó'-’Kb^véSs' ft&aftte in met miemw I>ek«oou4e berggéyephften verdere vorderingen. De legergroep die in de buutf van Visegrad ^jje- reert, naderde na verwoeden rlnjd hof gebied Ya« de beneden-Sim. Aan dé straatwegen haar Yavor wérden Ie hoogte» van Kragjorgjew én 'Sa- nae in het Ibardal aan de Noorde lijke helling van den Planendoa-berg- rug bereikt. In het geMed van <le boven-Rasina trok cte gertagqn vijand over Bras en L’Ioeca terug. Hel iegw naan m doze gevechle» 43 officieren m 1200 man gevangen. Hot leger, dat Gallwitz Cominnij- •leerl, (lyiugt de tegenstanders in hot dal van de Topftca terug. Inaaiwlui ting (taartifj nikkende BÜlganrsébó sfrijdkrachtén/ ovéhrt voorwaarts? 1 r Het Servische communiqué-Van 11 Nov. luidt - Aan het noordelijk front trokken wij na w anliopige gevochten teitig op nieu we posities, hetgeen iii goede orde i geschiedde voor oen vijand? die in gelalsrterke onze meenlére wrts. Aan het ooslclijk front, beireyens aan den Katcdianik-pas sloegen wij allé aanvalten af. Den 12n dezer maapd vielen wij de tegenstander^ ih de dii- len van de Kei va rok a aén bezüidéti •Ier Morava on in de richting van Tetovo, bij welke gelegenheden wij Hen tenigdnWen. De Serviërs en Ge allieerden vorderden eveneens in dén i'uboenapas. Verrtïhtlleftide ohZéb’.vliegtuigen wlér- pen bommen op Vèronft. "tTiT' PETROGIIAD woelt gomeldi keuriger luisteren. Vader, vadér klonk het klagend. -r Ik zou niet graag in, je plaats wëzéh, oudé hdpr, met deze verpnt- l wo<»r<Üng"qp hot gewéten, dacht jk <*n wéér kwam hot warnet Van, neten op, ddt ik vefgéefs poogde te pirtwarreo. I hb- Bert» mevmute,- verzocht i<>„ aeiMM 1 Ja, u hebt galijk, «ei ze 1 sprong op, „als mep mjj zoo vinden, zou ik en u v grooto mPéülijjcheden koiuen. Ze si-neklo. „Licht”, beval zijde bttftétade en niets verriéd, wat of ’in haar omging. j ,T«»eu het licht opgertoken wae p»ep ze tot den bediende: Wactkl inertog speelde door het vertrek. De lover zit, of hij/direct-e Ven wil ko- ■nlen-.k1^ raatI izomleriing idéé I Weert u maar niet angstig, zei ze, terwijl ze togériover mij ging zit- Heir. Ik heb toevallig gehoond, tfat Imijn man naar een der domeinen go- ,gaan iö, om. in^>eetie te hranten. Mijn nign houdt van verrassingen, gi<g< .ze bittex lachpml voort, niemand weet, ’waar hij jf», niemand weet hoe laat hij thuis komt of heengaat. en bévend l^gen ze in w O, beste vriend, wat heb ik_op, J gewacht,” fluisterde ze en boog op kXn*’ h5(1 wi,’"en Ik ifi^le haar naar de divan, wartr- ^PHin vorig liezeek had gp- dentate - stralen van de vielen op haajr bleek moni Waar,>P de.’ verdrietige trek 1 mS‘r *'(Atbaar was, fijdt, mevrouw, zcjde ik (■or IkSII IE COURANT. Per kwartaal r Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden C Markt 31, bij onze Agenten en Bou waarschijnlijk in Ze schelde. „Licht'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1