s en Slofleenlgrij I I Ei .f MAN. De Oorlog. 12936. Dinsdag 16 November 1915. Verschijnt dagelijks, behalve Zon- 1PEN 1 1916. i FEÜILLETOm De Gunsteling. zy stond bleek. V" fe Me Jaargang. ‘ie-CL-ws- exx ^.d.’xrextezxtie'bls-d. voor 0-ovud.su ezx Oxxxstxelcoxx. 11 Telefoon Interc. 82. KENNISGEVING. ESSING, terstraat 24. en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOOM.Telefoon Interc. 82. "I WETIIOU- is, uai gelegd LDRES voor meu- mij den brie! een» nu en neer en (Wordt vervolgd.) U .j te bevorderen, of meer aan s een exem- P DE AAN- AANVRAAG 60 jdstraat 7. O f v e r o o r- Hiermede werden na hardnekkige gevech- weken duurden ik het hoen wie velen >dePortw. ttePortw. ntant I i 1 f 125 1.50 1.50 1-00 gelijks aangenomen aan ons Bureau: den Boekhandel en de Postkantoren. fiOUBSCHE COURANT? voor klerken en hamieis- welke maal regelen kunnen genomen om in eeu stand houdt. Unae legergroep Bevisegrad heeft de Monteuegnj- over de Urn teruggeworpen en GvkvUvic, alsmede de Gostelij- bereikt. Bij het leger Von Koveae zijn opnieuw 800 -1 ge- bracht, terwijl twee mitrailleurs ver overd zijn. In het Toplica-dal werd Prokoeplje bereikt. Aan het Kaukasisch Front Het Russische communiqué van 14 Nov. luidt: Aan den Westelijken oever van het Oermia-meer wierpen onze troepen Koerdische benden terug. In Engeland. De recruteering. Lord Derby heeft namens de regee- Genoegen, 8 u«r. lartconcours. Réunie, 8 uur. Al- it afd. Gouda van g van Vrijs. Her- PRIJS VAN HET ABONNEMENT: f Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad I Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Markt 31, by onze Agenten, INRICHTINGEN Gevaar, Schade kunnen zaken, en Aan het Westelijk Front Het Fransche communiqué van 15 Nov. luidt In Artois, bij het Labyrinth, werden de fusillade en de gevechten met hand granaten zonder .onderbreking gedu rende den nacht voortgezet. Het wordt bevestigd, dat de Duitsche verliezen Het Duitsche communiqué van 15 Nov. luidt Legergroep Hindenburg in de streek van Smorgon mislukte een gedeelte lijke aanval der Russen, onder zware verliezen voor onze stelling. Legergroep van Leopold van Beieren. Geen nieuws. Legergroep Liggingen. In aanslui ting aan het indrukken der vqandelijke linie bij Podgacie, vielen de Duitsche en Oostenr.-Hongaarsche troepen giste ren de Russische stellingen ten westen van den Styr-oever in haar ganache uitgestrektheid aan. De Russen werden teruggedreven. De westelijke oever werd van hen gezuiverd. Ue meubelen spoe- jk. 13 Drukkerij t ZOON. - Goad*. under voorzitterschap van het par lementslid Cecil Harmsworth verslag uitgebraeht. Zij zegt, dat het aantal klerken van militairen leeftijd in En geland mag worden geschat op ruim oUU.ÜÜU. Niet allen hiervan zullen Kunnen dienen. Een gedeelte zal niét gueehikt zijn. Ongeveer de helft zou m militairen dienst kunnen overgaan. Er zullen dus 130.000 nieuwe arbeids krachten noodt# zijn. Hiervoor kun nen in aanmerking komen t Ten le maikiien boven den militairen leef tijd en vrouwen, die reeds bekwaam zijn lot Hit werk, maar thans niet in betrekking zijn. Daar de mannen reeds voor zoovele zaken worden gevraagd, m diï aantal in hei algemdiw niet groot. Ten tweede, jongelieden bene den den militairen leeftijd, van er in vele districten ook niet meer over zijn. Ten derde soldaten en zeelieden, vroeger in deze betrek kingen gebruikt en die nu als inva- viden weer uit don militairen dienst zijn ontslagen. En ten laatste vrou wen zonder kennis van het werk, die er voor kunnen worden opgeleid. Het la vooral deze laatste klasse, waaruit Aan het Italiaansche Front Het Oostenrijksche commu niqué van 15 Nov. luidt De vij- amieiijke aanvallen op hel Lsonzo- iroitt zijn gisteren uilgebleven, waar schijnlijk ten gevolge van de felle regens. Blijkbaar echter wordt er in de sectoren van de hoogvlakte van Doberdo heftig voort gestreden. Op de Noordelijke helling van de Monte .">an Michele slaagden de Italianen er weder door zwaar artillerievuur in, in de vernielde gedeelten onzer stel ling Binnen te dringen. Sterke vij- andelijke troepen, die noordelijk van PRIJS DER ADV F.RTENTTÈÏÏ: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee lierekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel.- Groole letters en randen naar plaatsruimte. De Russische winter. Uit Christiania wordt d.d. 15 Nov. aan de „Voss. Ztg.” geseind, dat de „Times” een te Petrbgrad bekend ge maakte mededeeling uit het hoofd kwartier van het Russische Noorder- leger bevat, waarin gezegd wordt, dat de winter zich reeds met groote gestrengheid ingezet heeft. De Noor delijke vleugel van het leger van generaal Roeski zit reeds in sneeuw en üs/terwql de troepen bij Dunaburg en Riga afwisselend van kou en dooi- weder melding maken. ring een openbare verklaring af gelegd, dat indien jongelieden, die phyeiek geschikt zijn en die voor eenig bedrijf van nationaal belang niet onmisbaar zyn, niet voor 30 Nov. zich vrywillig aanmelden, de regeering na dien datum de noodzakelyke (ook dwang) maat regelen zal nemen, voordat zal worden overgegaan tot de oproeping van de gehuwde lieden, die zich al voor den dienst hebben aangemeld. Echter zal geen huwelykj dat na den registratie- dag (15 Augustus) is gesloten, den man recht geven zich onder de groep der gehuwden te rangschikken. De vraag of een man onmisbaar is voor zijn bedrijf zal niet door den man of zijn werkgever worden beslist, maar door de bevoegde autoriteiten. Blijkbaar zijn er dus plannen om, indien het plan van Lord Derby niet mocht slagen, nog wel niet dadelyk dienstplicht in te voeren op den grondslag die ook op het vasteland bestaat, maar dan toch een dienst plicht voor ongehuwde jongelieden. De strijd aan de Styr. Het „Berl. Tagebl.” verneemt d.d. 15 Nov. dat de omsingeling van het bruggehoofd aan de Btyr bij Tsjarto- ryak, door het Noordeiyke leger van Linsingen, ondanks alle pogingen van de Russen om door te breken, beves tigd blijft. Nieuwe aanvallen van de Russen werden door de Duitsch-Oos- tenryksch-HongaarscU troepen blöe- dig teruggeslagen. Zuidelyk van het spoorwegstation Miedwietsje gingen de Duitschers zelf tot den aanval over en vermeesterden Russische loopgra ven bij Pogadsje; namen 1590 Russen gevangen en maakten vier machine geweren buit. Op den Noordelyken vleugel van het bruggehoofd belette een Poolsch legioen een doorbraak bij Kalodia van de aan de Styr terug gedrongen Russen. i wij geregeld h/h< en ontvangen v* erten, verm akcliptb» dan in onw sg*0®* i Dat u nu hier ia, hier, achter den l rug van mijn man, dat is een wroe- I ging, die ik voor mezelf nooit weer i zou kunnen goedmaken, dal hij ge bruik maakt van mijn zwakheid dat doel mij bitter pijn I Dat 1» het ergst i van alle» 1” t In b hemelsnaam, mevrouw...! i En wat kan hij mij te zeggen i hebben? verlangt hij opheldering, (bil kan ik hem niet geven. Verlangt hij rekenschap, die ben ik niet hem maar mezelf verschuldigd, wil hij mij aan verloren geluk herinneren en mij nog ongelukkiger maken-? Niet» van dat alles, mevrouw hij wil niets voor zichzelf, het gaat i hier om een opdracht, die hij gekre gen heeft, een volmacht Wie heeft hem opdrachten, vol machten te geven, waarmede ik iets te maken kan hebben De eenige die daartoe bevoegd ia... Zij week een stap achteruit staarde me ontzet aan. De eenige, die... daartoe... Over wien spreekt u Over uwen vader I Ze zonk op een stoel barstte in snikken uit. Staat u op, mevrouw, verzocht ik, de hand zacht op haar schouder leggend. Zij sidderde bij deze aanraking en langzaam op. Ze zag doods- Ik zal komen, zeide ze toon loos. Ik kende de eigenaardigheden van den gouverneur maar al te goed, en op i bureau had zijn willekeurig t gssn en komen volen een koorts- f Sühkgn angst op het lijf gejaagd t Maar dat hij ook thuis zoo deed En waarom nu vroeg ik aar- idend. Waarom deze manoeuvre Zij lachte. Opdat, als de bediende hem bij I tenigkeer rapport over mij moet 1 uitbrengen, uw lang bezoek geen op- I öen baart. Vertel dat aan uw vriend hij zal weten hoe het er mede «t*at. Zegt u hen dat ik hem van E |*n8ci1<‘r harte bedank voor zijn be- K "Welling, maar dat er voor ons raeer is"’ k°n ft’8 000 Iwreaeeord dier dat kunstjes moet ®sken, als zijn meester het verlangt, een poedel zijn voorstellingen nwet ik... representeer en. •Wroeenteeren dat is het vreeselijke a^01?’ waarmede hij mij kwelt, onr tranen heb ik het moeten F a*s het verdriet mij t ware dichtsnoert, ik als -de vertwijfeling zich van De vommwwje, indertijd door den 'ornschen munster >an Binnenland- sone £aken benoemd, oiu le onder zoeken hoe het staat met de arbeida- Kraciueu werk eu wonlen bij fde acties ‘van den 14n dezer zeer aanzienlijk waren. In Champagne hebben de Duitschers met handgrana ten de versperringen voor onze luis terposten bij den heuvel van Tahure aangevallen. Zij werden echter terug gedreven. In Woevre, ten noorden van Cirey, heeft de ontploffing van een onzer mynen, vergezeld van een goed onderhouden vuur van ons loopgraaf- geschut, de sappen en verdedigings werken van den vijand vernield. Aan het Oosteltfk Front. Hot Russische couxmuujqué van 14 Nov. luidt (Vertraagd tele gram.) Aan het Westelijk)front tracht ten de Duitschers tot het offensief te gen de boerderij Boertemunde over te gaan. In de streek van Hloekat dreef het vuur van onze artillerie! hen terug. In de streek van Dwinsk i» even min iets venneldenöwaardig» voor gevallen ale meer naar het Zuiden lot aan de Pripet. fn den onttrek van he< dorp Med- vejie, tenN.-W. van Czartotysk, wordt nog verbitterd gestreden. One vuur stuit de pogingen des vijamis om vooruit te komen in de richting der rivier de Styr. Bij het dorp I’od- gatie bewesten Czartoryak is een verwoed gevecht aan den gang. No. 2. het punt, waar dit binnendriugen plaats had, tot den aanval overgin gen, wenden bloedig teruggezogen. Hierop gingen onze troepen tot een tegenaanval over, met het gevolg dat het verloren frout-gèdeelte des avonds geheel en al weder heroverd was. De vijand leed buitengewoon groote verliezen. Ook een krachtig^ aanval tegen den Monte Del Seibusi werd, als alle vorige, af geslagen. Het Oostenrijksche commu niqué van 15 Nov. luidt: Door de biMchieting van Gort werden tot dusver 58 burgers gedood en 50 go wood, terwijl 300 huizen en nage noeg alle kerken en kloosters zwaar k«M*had>gd worden. Een onzer vlio ger-eskadere heeft opnieuw op Va- rono tijdedijke bommen doen vallen. onrustig, u wilde mij spreken. En toen kwam de brief, wie zou hij het eerst aauzien als hij omkijkt vroeg ik mij af. De blik was voor mij ep ik wist (iat de brief van hem was. En wat stond er nu toch in Ik heb er niets van gelezen, want toen ik zijn handschrift zag, kwam er een waas voor mijn oogen, en ik viel in zwijm. Laat u zien Z Ik overlegde. Was het niet onver standig Kamp 8 gemoedstoestand voor haar te onthullen Het spijt me zeer, zeide ik,” ik heb den brief niet bij me.” O, dat ia dom van u, maar zegt u mij dan tenminste wat er in stond. <j|, Hij wenschte u te spreken. Zij sprong op en zag mo met vlam mende oogen aan. Dat nooit, zeide ze. Hij vraagt het u door mijn be middeling, hij smeekt het u, het gaat om uw geluk, om uw toekomet. Mijn geluk en mijn toekomst hebben met hem niets te maken, riep' ze het hoofd fier oprichtend, ik heb niets meer dan dit weitügje vro iwe- lijke waardigheid, wil men mij dat nog ontnemen Hij acht mij, verze kert u mij, wil hij, dat ik deze ach ting niet meer waard zal zijn 9 Ge looft hij mij straffeloos te kunnen na deren, omdat ik mijn angst voor hem aan een vreemde bhoolgaf O ik vod het, ik heb verkeerd gedaan. chouwburg, 8 uur. tpel Ensemble v/h. Theater. léunie, 8 uur. Voor- Vogel voor Nuts- 1 ouda. Schouwburg, 8 uur. 1 Tooneei-Gezdschap- j Bouw- en Woning- j Ondenstandaco»- J sorg. Genoegen, 8 uur. «den vergadering. eteit de Réunie, 8 Frangaise. Voor- w Adrienne Dhayr Het Oostenrijksche commu niqué van 15 Nov. luidt De ge vechten bij Czartorysk hebben giste ren tot een volledig succes geleid waarbij de verslagen vijand van. het Swybogen over de rivier terugge worpen werd. In zijn overhaaste te rugtocht stak de vijand alle verloren plaatsen in brand, de Russen, ten, die 4 weken duurden rondom Czartoryak, eveneens tot een terug tocht naar hun oorspronkelijke stel lingen gedwongen, als indertijd plaats vond bij de doer de Russische troe pen nangekondigde doorbraak-pogin- ;en bij Sienskowce aan de Strypa. )e reêds gisteren vermelde bult is nog toegenomen. Overigens hadden geen vermelden»waardige gebeurtenits- sen plaat». K#,lke b Hinder I t BURGEMEESTER I MIRS van GOUDA, ^^Oelet op de artt. 6 en 7 der Hin- I ,dwwet I Brengen ter algemeene kennis, dat I «p de Secretarie ter visie is gelegd e?n verzoek met bijlagen van I Vlo. C. Galama, Korenmolenaar te I Gouda, om vergunning tot het uit- E, kreidejj zijner Maalderij, door vervan gt (ing van den bestaanden zuiggaamo- tor door 4 electromotoren van res- fcnêrtieveiijk 40, 10, 25 en 5 P.K. in [het perceel gelegen aan het Verlo- f fenko»t No. 35, hoek Vest, kadas- u tratil bekend Sectie D. No. 2567-, 2<». L. Boon, timmerman te Göu- r da, om vergunning tot het oprichten li van een timmermanswerkplaats, waar- in enkele werktuigen, als: slijpsteen, K. lintzaag en boormachine, zuilen ge- dreven door een gasmotor van 3 P.K., in het perceel gelegen aan de I P. C. Bothstraat No. 54 kadastraal Wkend Sectie I. No. 859; Dat op Dinsdag den 30 November ’1915, des namiddags ten 1% ure op hef Raadhuis gelegenheid is om hezwaren legen de gevraagde ver gunning in te brengen en dat gedu rende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van 4e lw aake ingek omen schrifturen hu worden kennis genomen. Dc aandacht wordt er op geves tigd. dat volgens de bestaande juris prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn ver- .schenen ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. GOUDA, den 16en November 1915. Burgemeester en Wethouder» voornoemd, R. L. MART.-N8. De Secretaris, J. r. HEU8DE. en verroeren tere on» ver- w_.er. ‘1 dat de mededeeling, die hij mij heeft doen toekomen mij zeer, zeer gelukkig heeft gemaakt, en dat ik mij, nu ik weet, dat hij niet boos op mij is, rustiger gevoel in zijne nabijheid. O wat ben ik bang voor hem geweest, ik dacht, dat hij slechts hier was om mij te straffen en me nog ellendiger te ma ken, ’t Was of hij de doodenband naar mij had uitgestrekt, want ik weende over hem, als over eene doodle... Haar stem en hare geheele gestalte sidderden. O, wat een avond gisteren, ging ze voort, ik ril als ik er aan denk. Ik lette voortdurend op u, U waart Ik boog. Ik zul komen, herba&lde ze maar de verantwoording is voor hem. Hij zal die met genoegen op zich nemen. Gaat u nu heen. Maar welke plaata en tijd Ik weet het niet... ik bon hier v reornd, later, later I Als ik tot me zelf ben gekomen... Komt u den oer- »ton ontvangavond bij me, dan zal u zeggen... Maar gaat u Ik boog nog een» ea ging naar <le deur. Dan hoorde ik haar kleederen ach ter me ruischen, zag in het halfduis ter hare gestalte me achterhalen en voelde hoe haar beide handen de mijne vasthielden. Ze vlijde haar hoofd tegen mijn schouder. Ik beef- |le, de geur van heur haar bedwelm de me. Mijn vriend, mijn goede, goede vriend, fluisterde ze en het volgend oogenblik stond fk betooverd (foor geluk buiten. me meester maakt, ik vlei, als ik de grootste antipathie gevoel, ik ben een kunstenaar op mijn gebied ik zie met gesloten oogen, ik hoor als ik slaap, ik heb zelfs mijn droomen go- drcHseerd, opdat ze niets verraden, van wat er in mij omgaat En dat alles beeft hij gedaan, hij met zijn vreeselijke blik, die mij tot een wil loos werktuig maakt r Maar hoe is het mogelijk Vraagt u dat niet, zeide ze ter wijl ze met de handen een af werend gebaar maakte. Alles wil ik u zeg gen, doch dat eene niet. Uw vriend mag denken, dat ik trouweloos ben, ik moet het zwijgend aannemen. Het noodlot heeft het gewild, zeg ik. Wij vrouwen zijn fatalisten, ons niet, als een sterki nietigd. Zegt uwen vriend zeer gelukkig heeft »y, uu ik ntri, mij is, rustiger Van het Servische front De krijgsverrichtingen. Uit Weenen wordt d.d. 15 Nov? gemeld, dat de Oostenryksche en Duit sche troepen stormenderhand Brogu- tovak namen, in het dal van de Ibar, ten zuiden van Kraijevo. Het leger van Gallwitz zou ten zuiden van Kroujevatz de Jastenac-keten naderen, een bergland evenwydig aan de Wes- telijke Morava en waarvan de laatste uitloopen tegenover Nisj eindigen, De Fi-ansche operaties op het front naar Btroemitza en aan de rivier Ach^rna worden op bevredigende wgEE -mogelyk tekort vourziou, heelt thans voortgezet. Aan het Z.<Oosteltyk Front. Hel üoBtenrijkBche commu niqué van 15 Nov. luidt Alle le gergroepen vervolgen thans den vij and, die nog slecht» op enkele plaaU sen «tand houdt. van nen heeft Sokoiovic, ke hoogten b™ van V-- vijanden als krijgsgevangenen In het Toplica-dal werd

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1