bei letten I HilHQ I I' irtHrij i I ed.K Alter plc Gracht 269 HAAG, •GSTE WAAK- dragen DamesiltKLiiq sele of gedeelten 8. ii in ui min den Boekhandel ru VAN BURK, SWARTSENBOBO, Bi J| n1. l| <A De Oorlog. .12939. Vrijdag 19 November 1915. behalve Zon- Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Mi FEUILLETON De Gunsteling. Wed.E.ALTE It 54e Jaargang. ÏTï@“cl,ws- ezx -^.d-^reartezxtielolsLd. voor Q-o\xeL©. @zx Oxxxstxelcezx. Verschijnt dagelijks en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Exxxrxexxlazxd.. i’s Sprookjes. ESSING, perstraat 14. alle meubelen ip<* lyk. 13 Telefoon Interc. 82. 30 Brussel, weer ’t ADRES voor mea- baar 91) HOOFDSTUK XIV. staan gouden lettere op He- ik brand in aan- ver- Wordt vervolgd.) doch de tranen o ogen. alsof ah je een lunch* Drukkerij t ZOON dwingen, zijn grenzen in hit ineen voor ons te sluiten. vroeg, ‘i je zetóë ik, neer. iten deitadunhu» 9 vergooi. TAAN «u ADRKH Gracht 2fl»‘ HAAG. oe»t. cWk lua m«a 4^ crudatea of .o*,- .er- r*e. Oplo.K.d ra ^**a» lol hor.fr. 4,^0- M Zes er GOÏDSCHE COimTT is oen dameMbaiui, zrtde ver- vergeefs lijd (gescheld, te tdiute vol- M .1 it i PR IJ S D ER-ADV E R T ENT I N Van 1—5 gewone regels met bewysnummer.f 0.55 Elke regel meer0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames fO 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. OOTE SORTEER1N0 •LENDE PRIJZEN 'oor al rijk geïlliutrserd* van Helweg 39, 21’ Schouwburg. Abou- j riling. w|j gmgM 81* 4aa la ma. sersche spinnerijen den katoenafvoer awnijdt, onder voorgeven, dat de ka toen verder naar Duitechlaml ging waar zij voor ainmunitie-aanmaak go bruikt wordt, f rankrijk zou de vaste overtuiging hebben, dal, atedeZwit- sersche toevoeren ophielden, Duitsch laud zeer spoedig, wegens gebrek aan katoen voor de ammunilie-aan- nuvak den oorlog zou moeten op* gexen. Daartegenover kan vastgerteld wor* den, dal wij nu roette in Duitechland voor jaren lang genoeg katoen voor <Ht doel hebben, dat wij verder over den nieuwen Donauweg katoen uit Turkije zullen krijgen en dat wij, zclte wanneer er geen K.G. katoen meer in Duitechland was, hog altijd voor oiiafzieibbaren tijd genoeg crt- rtof zouden hebben. De gedachten dat wq uit gebrek aan katoen voor aminuniilie-aanmaak den oorlog zou den moeten opgeven, is zoo onziiv- nig, dat zij als met een opzet gebo ren onjuist voorwendsel kan be schouwd worden, om Zwitserland te dwingen, zijn grenzen in het alge Als ik mij niet geschaamd had, I In^n vader en mijn bruid te ontloo- p. pen, dan zou ik zoo vlug mogelijk paar het kantoor zijn teruggegaan en *“°r een zijdeur getracht hebben te G’tfwappen. Doch ik ging hen dap- P*r tegemoet en overlegde, welke uit vlucht ik zou bedenken, om in de **°*Magumi van hen verlost te zijn. t jongen», wat voer je •tewdijk alt riep mijn vader mij I verre reeds toe. Wij zijn rtwte Verlof naar Duitechland. Bij minizterieele beschikking heeft de minister van oorlog met betrek king tot het geven van verlof naar Duitechland het volgende ter kennis van de autoriteiten der landmacht gebracht. Blykens mededeeling van don Mi nister van Buitenlandeche Zaken komt het voor dat Noderlandsche verlof gangers in Duitsohland worden gear resteerd wegens het niet voldoen aan de bekendmaking van het „Stcllver- tretendes Genertukommando” te Co blenz, welke bekendmaking de bepa ling bevat, dat in het gebied van het 8e legerkorps ieder vreemdeling boven 15 jaar zich binnen 8 uur na zijn aan komst in een plaats waar hij zich wenscht op te houden onder over- lagging van zyn paspoort moet melden bij de politie op straffe van gevan genisstraf. Het gebied van dit legerkorps om vat de Regeeringsdistrioten Coblenz (zonder do Kreisen Wetzlar, Simmeon, Zeil Kreuznach en Meisenheim), Keu* len, Trior (zondor Stad- en Landicreis Saarbrucken en de Kreisen Saar, Saar louis, Merzig, St. Wendol en Üttmei- ier) en Aken, benevens van het regeo- waar flank vuur kon worden gegeven- I itgcbreide loodsen-kampen met blok- huizen en groote rtalten bewijzen, dat de Russen zich daar reeds voor d‘‘ii winter hadden ingericht. Aan het Italiaansche Front Het Oosten r ij k s c h e commu- L niqué van 18 Nov. luidt In den I loop van den dag van gisteren her vatten de Italianen den aanval even* I min ate in het jongste verleden. Dos nachts trachtten zij voorwaarts te r komen naar Zagora aan de Noorde- lijke helling van den Monte San Michele en tegenover den sector ten Z.-W. van San Martino. Alle bewe- ..gingen werden gekeerd. Sedert hedenochtend vroeg wordt E Roerz opnieuw heftig gebombardeerd. In het eerste uur vielen ongeveer iW projectielen in de stad. Gisteren is de oudé stadswijk Riva van den Al- I tisshno af onder vuur genomen. Onze vliegeniers wierpen bommen f- op de kazernes van Belluno. lijk, ik kan u dat zoo niet zeggen mtest'hieti later wei ecus, ja, tater, zouden wij niet gaan eten Heerlijk, samen weer eenu te dineeren Want ten eerste heb ik kolossale honger en ten tweede moet ik omj drie uur weer op kantoor zijn, voor een uur len hoogste, ik ben gauw wem* le nig' je. Kom Hootd”. Ik vond hot papier vanmorgen nog op dezelfde plaats, waar ik het gis teren had urjergelegd, en schrijven doe je maar beelemaal niet meerniet eetw aan je verloofde. Helene zegt, dat liet tenminste veertien dagen ge leden te, dat je haar vluchtig paar regels gewehreven heb»- bant u dal toch, smeekte Jene weer, doch de tranen stonde© ‘haar in de 't Was mij stond. Zoo, dat had ik dus gedaan? Waar lijk, ik had nergens anders idéé in, dan In deze intrige, die mij niets aan ging en waarbij ik niets winnen maar alles verliezen kon. Alles, len- tilcdte ook dit lieve, bleeke meisje dat in den loop .der jaran een stuk van mijn eigen zied geworden wae. Vergeef mij, Helene, en y ook vader, zeide ik terwijl Ik w trachtte mijn verwarring meester worden, ik heb in den fanteten allerlei narigheid ondervonden. Jiarighdd vroeg Helene schrikt. Neen, neen, narigheid niet, stot terde ik, maar merkwaardig, wonder- Het moeilijke uur naderde. Morgens had ik mij op bureau in nujn werk trachten te verdiepen, doch toe» bet twaalf uur sloeg wierp ik de papieren in mijn lessenaar en haastte mij, mijn opgewonden gedach tengang builen wat te kalmeeren. Nauwelijks stond ik op straat, of daar zag ik in de verte twee bekende ®*ar al te bekende gestalten klMBNl. L - Dat mankeerde cr Ï^ïcren anderen dag Kardinaal Mercier. Teltigrafiseh wordt uit Rome meld, dat kardinaal Mercier, die gis teren te Rome werd verwacht, waar heen hij zich op verzoek van den Pa>ufi| zou begeven, In Duitechland wordt opgehouden. In dekringen van het Vatikaan gelooit men, dal tot dit oponthoud <loor de Duitsche auto riteiten order is gegeven, inde hoop, dat de aartsbisschop van Keulen, die weldra te Rome zal aankomen, den tijd zal hebben bij voorbaat den in druk te verzachten, welken de ge tuigenis van den oppersten kerkvoogd van België, omtrent de Ihiiteehe auto riteiten in het Vatikaan (zal maken Ruffian De iiaven van Archangel. Lil Christiania wordt dd. 16 Nov. gemeld in strijd mei de loopemie geruchten kan verklaard worde», dut de vaart op Archangel volkomen ver zekerd is. De haven beschikt over krachtige ijsbrekers. In den vorigen winter slaagde een ijsbreker er in de vaart open te bowlen tot half Janu ari. Toen werd de vaart gestretrsl, door een getrek aan het schip. In marinekringen is men overtuigd, dat dit jaar de ijsbrekers den geheolen winter do vaart naar Archangel kuw nen openhouden,. De gemoedsstemming der Brusselaars. De VI. :$tem ontving van VerKa<l«Tii<<lM«tf I Jej. Wed. BUnkm Prof. Bo»d.H»*«- ,er de hè» ü- au Purinerend. I Réunfe, 8 uur. Voor Vogel voor Nul»- I Touda. Bouw- eu Wooigg- I g. Onderetaieiw»» I isorg. Genoegen, 8 uw. j erteovergwlering. 1 deteit de Réunio, 3 Fraatatae. Voor uw Adrienne Db»jr Een nieuwe Fransche ooriogsleeninff. Uit Parijs wordt d.d. 18 Nov. ge meld Het Staatsblad van hedenmor gen publiceert de besluiten volgens welke de Minister van Financiën ge machtigd wordt, bij openbare inschrij ving over te gaan tot de uitgifte van een 5 pet. Jeeni/jg, De obligaties de- z& leenlng zuilen worden uitgege ven tegen den koers van 88 franc». De inschrijving op deze „overwin- ningslwning^ (Emprunt de la Vic torie) zal van 25 November tot 1'. December plaats vinden. Zwitserland en de Entente Uit Zwitserland wordt d.d. 18 Nov. gemeld, dat de Entente aan de Zwit Ik dacht, dat je tot drie uur op T kantoor umet zijn, en dan vrd was vroeg mijn vader. Ja, bij mij is het omgekeerd, o^, liever hot gebeurt bij uitzonde ring- 4 in ieder geval heb je vanaf drie uur geen tijd voor ons, zdde Ho- tene, die ndjn verlegenheid zag ou mij er in haar goedheid zoo vlug mo gelijk uit wilde retklen, ate je het goed vindt, zullen we in room op je wachten. Dank je wel, lieveling, zeide ik geroerd. Wat is er te bedanken brom de mijn vader en daarop gingen we naar het hotel, waar ze logeerden en van waar uit men drie vensters van mijn woning kan zien. Wil je nog uiet eerst «ven naar hute gaan f vroeg Helene, voordat wp /ia» tafel gingen. Waarom antwoordde ik, ik heb itaar meestal niets te doen... Hier is nu mijn huis... en de minu ten zijn goud waard. Er ligt een brief voor je op tafel, zeide mijn vader, die nog steeds er nog maar aan. F r T”-J zou ik gejubutó I 8»|iu<-hl hebben, als fk hen zag maar kanlaaw Al» ik l frijn vader i Aan het Oostelijk Front liet (Jostenrijksche commu nique van 18 Nov. luidz Het oprui- bwh van het slagveld bij Czarteryek H bracht eerwt aan den dag hoe groot H onze zooeven behaalde overwinning fc geweest. De vijand leed daarbij ltsntige verliezen. Tot nu toe wer den 2500 Russen begraven. Wij heb- ben 100 pas gedolven graven geteld. Verscheidene duizemlen geweren en groote hoeveelheden schietvoorraad S Vormen den buit, die nog voor uit breiding vatbaar is. De tegenstaiwler I bezat aan den Westelijken oever van de Stvr vier achter elkaar gelegen sterke stellingen met draadversperririr gen. steunpunten en veldwerken, van PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal f 1 25 Mem franco per post. .1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad ,1.50 Mem franco per post ,1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31bij onze Agententien Boekhandel en de Postkantoren. rubj4ek ,,binnenlai»d‘' over te slaan. Geen UjdHchriften meer. Bovendien geen categorie meer, geen proepec- Hitteen, ook geen boeken Leert, le zer, uit deze concreete gevallen be seffen, hoe „diep verachtendwe zijn, ileen nieuwe uitgaven, geeu tijdschrif ten, geen kranten uit Duitechvijanr dige landen cu vaak zelfs geen cor respondenties uit neutrale landen, bereiken on». En, nu zijn we daar aan gewend lAat mij nog aan de lijst van 't geen we wel missen morton, onder meer nog toevoegen de schouwbur gen. DupH geen schouw hu rg-l event, noch sehouwburggenot. Zelden een concert s zeklener nog een tentoon stelling van schilderwerk. Zoodat men zeggen mag: geen artistiek leven. De unlveiwttrtt gesloten. Geen voordrach ten: dus ook geen openbaar weten- •schappelijk leven». Op al die gebieden is Brussel een murne piaine. Maar, wij zijn er thans aan gewend. Wij hebben er ons ber- siaun op hor-ingorlcht. Wij blijven thute, genieten meer en beter «Jan vroeger I genot van ‘t huiselijk mi lieu. knorrig was. Ik schrok op. Als de brief...... Maar neen, er uobrwea toch ook an- dere monschen aan mij Overigen», zou ik later wel gelegenheid vinden han te lezen. Wat iveb ik nu mrt brieven te maken riep ik mrt wat onverschil lig gebaar. Hrt iz zz_ it I ietene zacht, met oen roerend wtjteode blik. Ja, er r*""z en een kroon, en hij te geparfumeerd'. Dv tewnrt mag weten wat je voor vooraan» connectie» hebt Van wie vroeg Helene. Nu, meende ikr. Ik dacht, dat je nu niets met brieven te maken had zrtdc mijn vader. Ik kan ook wel hier blijven Ik, en legde mijn hoed weder Kwart voor éónen... nog een paar uur. Wat zou daar in staan, zou ze 'te sawsmkonwt afzeggen Dan zou hrt niet erg zijn... maar een veran- ftering van het plan Wat dan Kamp z/oj bericht moeten hebben, hij moest o|<ezocht worden desnoods Hemel, wat te beginnen ghUerenmidifeg hier, hebben je ook bericht gestuurd...... Ik schrok. Goeden dag vader, goe den dag lirtene. Mijn verloofde zag er bleek an aangedaan uif ,en keek mij bedroefd aan, ate iemand die den gedierten nacht gewaakt of geweend heeft. Ze was ate een bloem, die men vergeet water te geven, en die nu dreigt te versmachten. Hc voelde mijn geweten bezwaard, want ik had sinds weken aan haar niet gedacht. Wat mankeert je, Leentje vroeg ik. Be» je niet goed gewe«t Ja, begon mijn vader zijn preek den geheelen nacht heeft hrt kind aan hrt venster gezeten, en naar je kamers zitten turen, want we logee- ren in ,,’t Gouden Hoofd” om je dicht bij on» te hebben. Om vier uur des morgeus vond ik haar zoo koud al» steen daar zitten. Toen heb ik haar gezegd, dat ze naar bed moert gaan. En ze heeft zoo geweend. Maar vader, zei Hdeue zacht verwijtend. Rustig laten uitpraten. pene, jongen, om vier uur was nog licht bij je gezien geweest. Boe mel je zoolang. Hrt was ontvangavond van den gouverneur, antwoordde ik. Dat ik daarna tot bij vijven bij Kamp had gezeten, verzweeg ik wij selijk. Dat schijnt eerder ontvangmor- gen geweest te zijn, antwoordde hij. rterk «tan is des menschel» aanpa»- rtngHvermogen. Ook wat het inneriijke, ’t loven des geertes en deszelte behoeften be treft. Want eveneens op dit gebied geldt hrt „hebben we geen brood*, we hebben geen nood’’, zooate René de <’lcnn heeft gezongen. .Schrikt dan n'rt op, lezer» Sedert 20 Augustus van verleden jaar «pre ken we, als wij er soms aan denken van een telefoon, van een trtegnwn of van een trein, als een blinde, de welke een tijilje lang hoeft kunnen zien, van kleuren. Nooit worden wij door ee» vriend of vijftnjlopg liet rinkelend trtefoon-geluip lang een vergeten klank. Ile koinenste stilte nu. Ook wort hier niemand meer, hoe een telegram er wel uit kan zien. Alleen hrtibcn wij nog een flauwe herinnering aan dat vlugge corres»- loiulentiemiddrt. Doch eerbare lieden jeweron, dat het ook maar bast is, dat dit verkeersmiddel eveneens tot hot verleden te gaan bohooren: hoogst zelden brengt een ctrtgram g*»«i nieuws. Hunne afschaffing is du» ten slotte ate een maatregel ten goede te be- schouwen. En je went er gauw aan, de zaak van dien hoek uit te be zien Wal dan de verbindingen per spoor betreft, voorzeker, er loopen treinen. Maar, ’t zijn Duitsche treinen. De Belg die ze gebruikt, wordt mrt een allerleelijkat oog bekeken. Hij komt bij zijn medeburgers in ongenade. Bovendien te hrt larie! pejionhiur. En zoo komen wij er tenslotte toe, te doen en te redeneeren, net of er nooit oen spoorwegdienst ter wereld haul bestaan of de tetefoon niet was uitgevonden of 't woordje telegram niet In t woordenboek voorkwam. De kranten, die hfer te lande nog verschljiirt», houden zotsianig weinig zaaks In, dat ze koopen, geld weg smijten i». Ej» om nu eenmaal vnn me zelf wat te vertellen terwijl ik vroeger niet uit leeslurt, doch uit plichtsbesef, een» tiental Relgim-hê kranten daags verslond, doe ik het thans uitrtulteml met hrt „Handels- blad” en mrt een paar andere Ne- derlandteche persorganen, die ’k wel eer ook al las. Belgische politiek Wie denkt er hier te lande nog aan? Trouwens, aan de politiek, door (tic vluchtelingen van uit hunne schuil- plaats, buiten onze weten en tegen ons verlangen in, oen beetje lukt* ruchtig gevoerd, hebben wij reeds ruim genoeg...... En een gevolg hier van te, dat wij „slechte” de Hol- landsche kranten lezen, en wc, niet zonder vreugde, daaraan wennen, de Bruasrtschen correspondent een zóó typiach en typeerend rtemrningsbeeid, dat wij het volgende er aan ontl oe nen Des menschen aanpassingsvermo gen is grenzeloos. Doch nooit is de waarheid er van zóó overtuigd ge bleken ate in dezen ijzeren tijd. Even goed te Brussel als elders. Door de oorlogsgebeurtenissen werd onze heele levensrichting mrt geweld uit elkaar gescheurd eu ge- slooten en onze gewoonten hate over kop gegooid. Hrt was de volkomenrtc ontredde ring. Maar, net ate voorheen Robin son, hebben wij ons geleidelijk, dank zij ons (aai geduld, zóó goed weten te schikken naar de nieuwe omstan digheden en mrt zulk vernuft partij weten te trekken van elke guboden kans, dat ons eiland ons ten langen laatste dragrtijk te bewonen is gaan Lijken. Wie geen brood meer had op de plank, ging zich bij 't voedingHeo- mité kosteloos voorzien van 'tenont- beerlijke wie er te weinig had, bes zócht zonder valsche schaamte de goedkoope instellingen, die in dat geval hulp bieden. Ik verzeker hrt u, niete te trouwens zoo gemakkelijk ate het dan toch mort, dan de tering naar de nering te zetten. Een elk komt »»u rond, ook die't vroeger niet kon, en die toen geen rteun in kon roepen nog verkrijgen. Anderzijds veranderden ve'.en der genen, wier zaak ig>en winst meer oitleveide, direct van'bedriX- De meu belmaker ontpopte zich tot een rei ziger in karnemrtkaeep; de fabrikaid van «ulo's ging chocolade vervaardi gen de effectenhandelaar herschiep zich tot een grossier in. aardappelen; de kleermaker (marehant tailor) ver vormde zich tot koopman in varken»; eon journalist le journalisme rnène A tout, sauf A en Jfertir, zegt de journaltoten-wijsheid werd vracht rijder. Deze metamorphoson-crisis schijnt voorzeker, op ’t eerste gezicht erg leuk maar van welke gezonde bwrtaaraskracht en van wrtk kranig leven»belei«l geeft zij ook, en wellicht in de eerste plaats, blijk. Van Ai onze vroegere gewoonten, misaehien gebreken, hebben wij ons geleid.dijk ontdaan en losgwnaakt, voor zoover zij ons in dezen tijd te schade of te schande waren. Daarmede heeft Brussel, wat hrt stpffeHjke betreft, weer ’t uitzicht gekregen van een in vrede levende stad. Aan den oorlogrtoertarxl zijn wij gewoon geworden en naar zijn veelvuldige, vroeger nooit gekende, eisehen hebben wij ons geschikt Zóó gisteravond en ^vanmorgen vroeg. Heb je dan geen negen meer in je hoofd, dal je niet eens ziel, wat er op tafel ligt Op een blad papier heb ik geschreven Wij zijn hier en wachteji op direct in hrt „Gouden ik zal erna ear»l kijken, en zette mijn hoed op. brieven te maken had zrtdc

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1