H I LDÜBEHS, »dW4?. ruim, per 5 ons. geregelde laarwr o.sMrrs, H SAN, 6 81WI. De Oorlog. tudsche ERKEN. «bieding*® UI» 11 landel, endeweg^T- 1. 313. IRES VOH VEN, 13941. 54e Jaargang. behalve Zon- Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. FEL1LLETO} De Gunsteling. u 1 2 1 I jaliteit lelie tai lend, en Feestdagen. evertrua Levertraai rsu n 4IJER, beker. Telefoon Interc. 82. mhinAsl. 48. Goud*’ hieeschrijvea. No. 9"" en Romans. B ïxx ^.pxxla,xxdl ie Courant l< MtCOM. (rlMtiUkwlM** troitkeliliig: 0.36, voor o111" "C1 Maandag 33 November 1915. XTïe“tx“W"s- ezx -A-d’v ertezxtielDleud. voor G-ovicLa ezx Oxxxstxelceaa- Verschijnt dagelijks prijs vANÏiE Fa Ton"nemést: ils f0.35 by vooruit- Argonne, H B) irv- me ik ach terh iris trad ra- Jawel. u mevrouw. wi (Wordt vervolgd.) nog on» Im »Hl i die naar 1! w Deze bewering is ver- Ons totaal aantal verliezen ver- go zeer door zijn reken aan Aim nu u I' H IJ S D E R A D V E R T E S T1 ÉN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. Elke regel meer By drie achtereenvolgende Dienstaanbiedingen per betalingelke regel me< Genote letters «‘dijhimiri Telefooe 37. f 0 55 0.10 ‘e plaatsingen worden deze tegen twee berekend. _p plaatsing van 1—5 regels f0.35 b(j vooruit- leer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel, m naar plaatsruimte. er geen nieuws. I I aantal manschappen, die gisteren in deze streek werden gevangen geno men, overtreft het cijfer van twee duizend. Aan den ingang van het merelveld wordt hevig gestreden. Aan het Westelijk Front Het F r a n s c h e communiqué van JO Nov. luidt Het geconcentreerde artillerievuur der Franschen duurde rourt op <fe meest doeltreffende wijze. Op verschillende punten werd de var aiding van Duitsche verdediging*- werken waargenomen. I, Vfarott van versobe eieren. De minister van landbouw, nijver heid en handel heeft tapaald lo. dat van 21—27 dezer geen con senten voor uitvoer van verst ho eieren, als bedoeld in art. 3 en 4 «yner be schikking van 14 Oct. zullen worden afgegeven itnnd »*n hot BureM- eriebt L879.) ar. Hrt hocoruiu MJSPECTVS. ia—Halm zi< h niet huilden. Het vod- I ren verbond met traden voor bun Aan het Italiaansche front. Het Italiaansche communi qué van 20 Nov. luidt De slag aan het leonzo-front duurde krach tig voort. De Italianen deden met succes ren stormloop op de verdedi- gingswerken in het Fondo-dal, be gonnen een aanval op de hoogten Noorriooatelijk van Oatavia bij Gort- zia en kregen v asten voel op de helling va» den berg San Michele. Op <k« Carao-hoogvlakte werden hevige tegenaanvallen des v tja ach on der zware verliezen afgedagen. De poging van (te Oostanrijkers om den lop van de Col di Lana te heroveren, eindigde noodlottig voor den tegendander. die in wanorde op ite vlucht sloeg met achterlating van de wapenen. Het D q i t s c h e communiqué van 21 Nov. luidt De Duitsche troepen van het leger van Von Kóvms hebben Novi Bazar bezet. Het leger van Von Gallwiti en de rechtervleugel van het leger van öo- adeff stryden om den uitgang van iet I Ad-dal, ten noorden van Pristjina. Het aantal Serviërs, die op den 19n Nov. gevangen genomen zyn, bedraagt 3800 man. Gisteren warden meer dan 4400 man gevangen genomen. Aan het Kaukasisch Front Het Russische communiqué van 21 Nov. meldt Van de Zwarte Zee tot de kust, ten noorden van het meer van Van, hadden voorposton-ontmoetingen en musket vuur plaats. Onze vliegtuigen wierpen bommen op de Turksche troepen, die gelegerd waren bij de dorpen Keprikoy en Khorosaane. Op den zuid-westelükez oever van het Ourmia-meer hadden ontmoetingen met benden Kurden plaats. In en om de Dardanellcn. Hel Turksche communiqué van 19 Nov. luidt Aan bet Dnrdand- teulroat werd hd gewone plaatecbjke vuurgevecht voortgcaet Hij Srakbul Bahr werd van weere- zijden heftig mrt bommen gewerkt In bei centrum en aan ‘te overi ge fronten viel niets van betreken!» voor, afgezien van schermutsel ingw» UMM-hen zwakke aMettliiuoa-palrouil- les. lortearing lesboeken en Kta- onder vele nieuwe nden ia den Boek- U Ooodt. Bij Art Burnu werd hevig go vochten met artillerie mi bommen. Hij Scddul Bahr werd iufanterte- en maebinegeweervuur gewnwdd. Eveuema had er eau verwoed bom banteeumH van g«**hutpro>®ctid«n en thrtinumi plaats. Utwe artillerie vernielde een v|j itntleiijk blokhui» aan «te Kervisdere eu bracht de daar opgewekte kanon nen tot zwijgen. Andere ie er niets te meiden. dap op him toe. terwijl ze hem aar- en zag haar Wat wenscht hij van mij-? De waarheid. Hij hield zich goed. Kamp, ik hai nooit gedacht, dat hij er zoo knhz ••nder kon blijven. over te brengen vroeg ze. den grond starend. Jawel. f Waarom koog hij juteC u daar voor Hoewel ik de «terittorte er voor lien, ben ik toch ook <te «enig* En u ia niet boon op mij Somtoer kwam die vraag over hare lippen, terwijl «e de punt van haar «•hoentje In h*t kiezel boorde. En u te er' toe geroepen, te brwgeft vroeg ze. IFaarpm Italië de s ij d e d r Entente koos. Home wordt d d. 21. Nov. ge Ürlaudo, do nunteter vanjua- HUe, lugite iu een te Palermo ge houden redevoering uit, waarom 1 ia nê de wapen* op een ongunstig "Ogenblik heeft opgeval. Het deal tilt, wijl het beeefta, dat het, bleef het werkeloos, zijn eigen doodvonnis zou teekoneu. Hij logde er den na •iruk op. iuuié zich bij het Drte- vuudig Verbond had aasigealoleti <»m Itrt Anatkundig evenwicht in Europa te bewaren, hetwelk gedunvate veer tig ja ren den natie» oen vreedzaam naaei elkander v oortbeetaan heeft mo- gohjk getiMaki. Orlando herinnerde iu*n de kwade trouw, waaraan Ooa- leitrijk «te bondgenoot zich huldig mankte en Dui tech lande dwa^m trotw, die dal IimmI deed im-eiM-n. lal hrt uil hooide van eeuige mythterhe macht gewapenderhand een «eiMteng to vervuilen had. DietgeiiHnutege koi buiten den oorlog K Ie zirh gedroven h»l dis naties, welke Xi r«wht «>p iMwtaanV./ Uit voor van varkensvleesch. De minister van I And bouw, ny ver heid en handel heeft in artikel 10 van de beschikking van 23 Oct. bedoelde jewichtspersenlage voor de week van 21—27 dezer bepaald voor wont (hi 100 en Voor allo anderen soorten var kens vleesch en bereide vloeseh waren op 200. (NL CL) Aan het Servltche Front Het Oosten r.-Hoog. communi qué van 20 Nov. luidt Het leger van den generaal der In fanterie, Koevess, bezette Nova Varos en overschreed de linie Sienica, Duga- poljana en Raska. Zuid-Oos tel ijk van Kaska nam een Oostenrrjksch-Hon- gaarsche brigade 2000 Serviërs ge vangen. De Duitsche troepen van generaal Gallwits vechten bezuiden het Prepo- lae-dal, onder leiding van generaal Bojadjef in het gebied van Goljak Planina. Overigens hebben de drie bondge- nooten gisteren den v(jand met de wapenen van het laatste stuk oud- Servischen bodem verjaagd. ken van Duiteehers, die niel waren begraven. In de overige v sectoren van hrt front, van «te Golf van Riga tot de Priprt, had geen verandering plaats. Linka van de Styr kan de vijand zich niet langer handhaven op hH diM»r hem beaette \errein; (ten 19«n Nov heroverden vrtij Taart >ryrfk ?n h.t «l..rp Kozlinitrini. links van (te Styr, te r^ maf waarna van Taartoryak. Het Oosten r.-H o n g. communi qué van 20 Nov.j luidt Troepen van et door aartshertog Joseph Ferdinand aangevoerde leger sloegen ten N.Vwvan Oyka een Rus- sischen aanval Overigens is. De deur uit. lange de promo- oade, t kpn me niet echelen waar- teen. En ale men u ziet Zij haalde de schouder® op. Helpt u mijn v/rtle omrioen ze vriéndelijk. Ik deed wat ze vroeg, doch mijn vinger» >en in de tereek van Goer* Mei deze ver- rterkingvu deed de vijand weder->m een aanval op het Goerzer bruggen hoofd. Voor de Monte Stóotino wer den verecheidene aanvallen door on» vuur den kop ingedrukt, in den sec tor van (telairja gelukte hel den vj^. and onze v<»rdedigin©»linie binnen tè dringen Onze tegenaanval bracht echter deze teeiling, niet uitzondering van een der bergtoppen ten Noord- (hisfen van dit punt, waarom wordt gestreden, wederom In bezit. Drie vijandelijke aanvallen te gen Pevinfl mwhikten ontier zware verHezen. Bijzonder heftige aanval len werden ook ditmaal lagen Pod gora gericht: ook hier werden de luitenen bloedig afgrelagen De rf^reek aan beide zijden van den Monte San Michele stond onder een krach tig artillerievuur. Namiddags gin gen op de noordelijke helling van lu*t gebergte aanzienlijke vijandelijke strijdkrachten tot den aanval over welke echter in ons vuur vertelkte. Hetzelfde lot trof verscheidene lichte aanvallen tegen den sector van 8». martino en ten Noorden van het Goerzerbru «gehoofd. In Tyrol sloegen de verdcuUger» van de Col di Ia na twee Italiaan- «•he aanvallen op (ten top van de zen berg af. Mevrouw, zehte hij, <te«fU«n ver hottowl, laten wij het verleden laten rusten. Ik ben niet hi or, om «hap van u te vragen, of u vroegere Ixdoften te herinneren. In voor ns* zelf optrad, zou ik waarschijnlijk anders tegenover staan. Bravo, bravo, juichte ik wrtMÜg. Tracht u te gewonnen aan de gedachte, dat u met een vreemde te doen bobt, ging hij voort. Maar, zou ik een vreemde kun nen vertrouwen Y zeide z« zacht z«»ii der <te oogen op te «laan. O, waarom moest ze nu die oude kwestie aanroeren Maar als de vreemde hrt goed meent Zij zuctiUe, zij scheen weinig te vreden met zijn terughoudetsMiekl. Ik geef toe. mevrouw, ging hij venter, det w® ons In een eigenaar •Mge p-Mdtie bevinden, di® voor ons beiden zeer pijnlijk is, maar we zul len idkadr helpen, daarover heen te komen, niet waar Wal mij betreft, ik heb me er door geworsteld. ui( mijn ziel Is site wrok verdwenen... Snel hief zij het hoofd op. en koek hen» ontterzoH(»*r*rl aan. Toen hij <te zijne neersloeg, scheen er reir trekje van bevrediging over haar gHaat-te «Jijden. i Het Oosten r.-H o n g. communi qué van 21 Nov. luidt: De Oostenrijkfech-Hong. strijdkrach ten forceerden ten noorden van Caj* nice in Montenegro den overgang van de boven-Drina. Novi Bazar is door de Duitsche troepen bezet. T*n oosten daarvan, in het Ibardal, wierp een Oostenr.- Hong. colonne den vijand terug. Het Kajpp is «r toevallig en al» bij wog gaat, neemt hij de sleutel ntute fJooctecb er» leeg leg daar de tuin voor ons. Hoog» steoopy ramieden omhulden de tropische «swaswen. die er stonden. I>e vensters der broei kassen waren „gesloten, allee .echeee uitgestorven. liet begon reeds te oenemneren. Geeft n mij een *rm, fluisterde mevrouw Agnes, ik ben angteig Waarvoor vroeg ik. Voor het noodlot... Ite lust tot «hertoen waa haar ten eenenmale ontgaan, ze drukte de tanden fHeht op elkaar, ze zag er vastbeUkiten uit. - Daar... daar moet het zijn zekte- ze, met de band naar een gla zen broeikas wijzend. lAngs de groep® ruiten sigtelden waterdruppel®, slechte de vage om trekken van een Madereachaos daar binnen. waren te herkennen. Uit de (tettr van hft ad.-..»- Kamp bloothoofcte jjfaar buiten Hij zag bleek, rtnaar scheen rustig Fte wind spelde haren. Zij liet mijn, arm los wi trud een zelend nrhuchtor bijna, de hand bood. Hij nam die aan. strak in «te oogm. Komt u btaofer. de hij de deur voor haar openend. Ik wikte buiten Mijten, maar ze wendde zich tot mij mt 7.(44^: Blijf* Het Fr an sche communiqué van gistermiddag bericht Men meldt, dat in den loop van den nacht artillerie-acties en eenige handgranaatgevechten plaats hadden in Artois, bij het Labyrinth, in de Argonne, bij Courte Chaussee, Vau- quais en in Lotharingen. Het Duitsche communiqué van 21 Nov. meldt .- Aan den spoorweg Y peren—Zonnebeke gelukte het on- »r troepen eenige ontploffingen in een vijandelijke stelling te veroorza ken- De ontploffingen, die de Fran- ochen ten Zuid-Oosten van Souches en ‘ombrez Ijeproeblen, hadden geert succes. Bij Souchez wuren wij de Fraivahen vóóy bij het bezetten van een trechter, dien wij bij een tegen- aanval wisten te behouden. Op bet overige front hadden op verschel- dene punten levendige artillerio-duels plaats. Vliegtuigen wierpen op de spoor- weglijnen van Poperinghe en F urne» «en groot aantal bommen. Er weiden preriMllende goed-gemikte worpen op- gemerkt. De Engdscheopperl>evelhel)ber zeg! in zijn bericht van 15 October, aan gaande onzen aanval ten Zuid-Weeten van Loos op den 9en October, dat, volgens betrouwbare achatiingen, 8 k 901MI Duitsche dooden voor de En- getoch-Fransche stellingen zouden heb ben gelegen. zinnen. van mannen, die zijn gedood, mist of aan hun wonden zijn xtorven, bedroeg 763 man Aan het Oostelijk Front Het Russische communiqué van 21 Nov. luidt Op het front in de streek van Riga nam het hevige artillerievuur op verwhefctene pun ten opnieuw een aanvang. Ten Wes ten van Dwinsk waren (te Duitschers genoodzaakt terug te trekken in de ■treek van den spoorweg naar Po- ,aievegi. In de loopgraven, welke door den vijand waren verlaten, von den wij wapens en munitie en lij- <>0l DSCIIE COURANT. Per kwartaalf 1 25 idem franco per post. ,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad ,150 Idem franco per post .1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, Jen Boekhandel en de Postkantoren. 114 Tarkaehe eoiBiDuniqué van 20 Nov. luidt Aan bet Dardanel hmlront verjoeg een "patrouille ren kleine vijaodslÜke afdeeliM uit d» loopgraven. óe maakteiK duizend taralzakkeii «m een menigte echoppet en hou weden buit In Kogrin Lin*u. ieiüe nfd«-eiingen hd»l»en e«m ge- strnnde sleepboot vertdeld. Ooze tor- pokhouten schoten met g»»«*d gevolg granaten op ren vijatkitelijke torpedo- b«>ot af, weibé over de hoogte va» A* he hren het vuur op nn* richtte HjH v ijaudelijk ochip verwijderde zi« h. iu rook gehakt. zoo onhandig en «akten in het haar. v^j— Heeft uw verlooide u dat niet *ter garend vroeg ze ondeugend. Maar mevrouw, dacht ik. weet niet, wat u doet, om nu op deze •Ure te schertsen. fwbeen mijrt gedachten te want ze zeide met een zucht: -• Hrt i» de angst, de angst. Toen gingen we been. was een sombere Decmrïber De lucht was donker be- ^*7” rti van tijd tot tijd dwarrelden •tejmwbuitjpH omlaag. w.- zwik*‘nd naast m?. mrt paesen, nd «m#» ^lug- dan weer langzamer Er lag teetejemchtigp in hare hou- i y» w* me vroeger n^oit was •re«vallen Toen begon ze plotse- u bij oite, wij hebben niet» te la* «preken dal u niet moogt hooren. Ik volgtle hen du» door oen ruimte, waar aarde en gereedschap pen lageii, en toen door een tweed® deur in de tropen wildernis, waarvan de lucht mij ala een straal warm wa ter togen Stroomde. Zwijgend gin gen wij aijtter elkaar de smalte gang door tot een boomstronk, die onder ««en dak van bladeren verborgwi was. Een betere pleats kan ik u niet geve», mev^uw. Ze «heen plotseling zeer alg» mat. teen ze ging zitten, doch ze dred zich zelf geweld aan. bei te onder drukken. L’ beeft een boodschap van mijn vader over te brengen Y vroeg z® hem strak aankijkend. Hij boog. Het O o aten r.-H o n g. communi qué van 20 Nov. luidt: De gevechten in de buurt van Goer* houden aan. Hét bruggeboofd van deze stad is wederom op verschalende plaatsen tevergeefs aangegrepen. De stad werd een uur lang levendig en daarop matig beschoten In het Noordelyk doel van de Do- berdo-hoogvlakte hernieuwde de vyand zijn voorwaartsche bewegingen mot sterke strijdkrachten, zoowel tegen onze stellingen aan de Noordelijke helling van don Monte San Michele als tegen den sector van San Mar tino. Meermalen kwam het tot een handgemeen. De Italianen werden overal teruggeslagen. Onze gevechts- linie blijft als te voren in onze handen. Het Oosten r ij ksche commu niqué van 21 Nov. luült De Ita lianen brachten opnieuw strijdkrach ten van, het Tyroler front naar de bug te spreken over de sneeuw, over de ineisfcben, die haar in 't voorbij gaan aangaapten, over de tempera tuur in broeikassen en van haar v roegere snuepachtigheid Zullen we in de lunchroom daar gelAkjeH nemen Y schertste ze, h«M lijkt- me vandaag of ik een bak- vtechje‘ben, dat de school verzuimt. Toen zuchtte z® en zweeg plotse ling. terwijl een ernstige trek op haar gelaat zichtbaar werd. Gelukkig, dacht Ik, dat je Uo- Iroe hebt aangeraden wal te gaan slapen, anders zat ze hierover in «Ie lunchroom en zag on» paswwen. In mijne vreugde over deze han- (Mgbewl, lette ik niet op den weg en ging triplaats van mevrouw van Nleberg door een zijrtraat te leiden naar het .Gouden lloofii Maar ze wlaapt toch, troostte ik «jezelf en wierp heimelijk een blik naar he< venster van Helene’s kamer Doch er was niete te zien. Wd drie kwar tier‘lang liepen we doelloos door de straten, veie mor when groetten ons en mij trof menig? nijdige blik. Eindelijk sloeg het drie uur... Zoo. het ia tijd, zetóe re Ze scheen met zich zelf In tweestrijd te zijn. Vijf mintften later belde ik bij den botantechen ttfin aan. Waar is de orchidéeftnkas. vroeg u ik den portier. Geheel achterin, aan het einde van de plataneniaan. antwoordde bij. maar u znlt u moeten haasten, dr.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1