s min A per ons MAN. De Oorlog. 12942 Dinsdag 23 November 1915. Telefoon Interc. 82. IP EN R 1916. De Gunsteling. ^FÊVILLETOIV eo VijdBtrut 7. Me Jaargang. XTieM^xrs- ©zx ^^b-d-Tr©xt©zxti©“bl©.cL*v“ooa: CS-oxxcleu ezx Ozxxstxelcezx. behalve Zon- eii F'eeMtdageu. Uitgevers A. BHINKXAlf EN ZOON. Telefoon Interc. 82. -- jnaar wij aan de N. R. Ct ontleenen ..Hel ia zeker, dat alle volken den v rede werua-hei». met' inbegrip van toet DuiWthe volk. Als DuiUrttlaml alleen met f^rank rijk en Engeland een *’bikklng had te treffen zou het niet ónmogelijk ’zijn «hor nrbkfel van ruilingen en ’vergoedingen, vrede te dniten. zon- Ier dat toekonwttigv verwikkelingen 'e vreezen waren; maar ook Rustand is •er. dat. oiutanka de groote varliaeen •He het gHMen herit, zich met een N erbnzlngwekkende snelheid herstrit Dnitri Inbind moet partij trekken van zijn guwsigon loeeland, om vrs deeonrterhandriingen aan te knonpen. [Als hri <Ht wgenhlik voorbij laat gaan, zal het te laat zijn.' iproerkefijk la, dat de DuUarhe censuur «leze beachouwhui heeft 1^ 'ten verwhijnHi. Verschijnt dagelijks prus Van he| abonn’ement; 111 IftAt ten den Nov. tot oorlogsdoeleinden do nteoeta fa- en alleen, mijnheer Mer, B 9 Verger weer (Wordt vervolgd toeken nogto D No. 2. rei. LoodePortw. tfittePortw. contant inoe vrouw i te bevorderen, of meer aan t i s een exem- de Réunte, osofiwhe V De een om de niet - haar» doch ook voor hom zelf laar. jammer, hrtnr Ik h«n zeg gen - Zij antwoordt lef», dat Ik nlri kon hij lijd< wette" 'm aai aai worpen Hel moet taeridng kan hebben wijze van {fan Kering. h M on de Dardanriteu. H« E n g e I 8 c h e communiqué Nieuwe ter (-■■ r- .tl.» 1.50 1 50 l.M dagelijks aangenomen aan on» Bureau: ten. den Boekhandel en de Postkantoren. HOP DE AAN- IP AANVRAAG rauwigheid tnearhijnen. Dan komen ze «amen buiten.' Hoe On. Genoeg», 8 L«i«»vergadenw- Sociëteit de FrenïMM- Adrienne D*C ICHT ïrtabaataia N UMlIHI 11 f J W*** SSZ-—1 iwe .Schouwburg. AbonnMnent^00—p. w Ierland»* Toon«* j Sch»«w'**fc Hall'. Kevae boe de Ir» Ier he gevierde vromr-van- 8e-wereld die alle mannen aan haar hand konl leiden, .leb door deeeuttl- geleerde Het behandelen al. een kind. En rlgwi.ardigi'r m< wu de vader lijke rol. di« hij, dien >ij *oe bui- lengewnoA liefhad, rpeeldo. Een ver metel spdl. voorweer, al. ook meer em ecbMUw v.n een uUeuehdge ge- fartitr zijn brein ventaieterd. Neen, daaraan Iterht bij In 't geheel ni». maar h,d- nmol, boe «lel lijn wil ook waai w<** hoeveel «aHbe- drog daarbij wee Bij haar wee het niet reel ander. I En ter wille van haar vader had ze in deze «urn» kaamt toegeetemd. «lechu om zijnent wil atnrgl zij hier, maar hoe gauw had ze zlrb er voor gekleed m boe mooi had ze zich voor haar geliefde opgemaakt I IW acheen bijna .aleol haar gmkeieii een voorwande.! had gezocht. .Mol de oude vader doei», een tmwgbenpeiwoon wm, om haar lol hare vroeger» verldolde» te bron, gm. Wga ik niet vemtandlg geweod, ,nie* hi te zien, wette moeilijke toe- Vemtaan. t Nu, mijnheer, u ziet er nog uit afa bêl goede geweten in igen penemn, wendde hij zteb mrt i'*n HpttUfflid lachje tot mij Ju, hoe is het met de hoofd- nijp. mijnheer Hunger, vroegte vlug Invallend. Mijn w-vriier kan «Ie geur «Ier bloom niet verdragcn, en daar- "U‘ itet ik born naar bulten gnan, aei F<’ lachend tot baar echtgenoot Zwakke zenuwen hebben «Mo jou- «dui van tegenwoordig. schertste hij. doch zijn loerende blik zridc mij «Lu het niet mijn zenuw kracht wan.' waaAian hij twijfelde. Ik ging nog **u rin^weqp» rnri bet h'l-ini mode, toen nam ik afscheid lorn mevrouw Aghes mij de hmai f‘ ikie, trof mij haar bijzonder ang- itigi- vfwjbrtMkenofwIe blik. alsof zij inij ieta dringends te rifegen had. Tc eek ik baar na, en peinsde braver, wat het toeh wel kon ge- Wewct zijn. Toen keerde ik terug naar il«r< IxManbadien tuin om Kamp de jkootMge opbcMaring te vragep. want hoe die zirh.mit de netelige positie Md weten te redden, wae me nog Hl mie een marbel. Dfx h de portier Het me niet meer binnen. De tuin wordt tegen don» kor gesloten, ik h«b de npdmeht voor nie|nanid een nHaondenjng Tnakati. De Grttfceu kunnen nfet in twulH verkeerni. wat de rrchle weg h» Van <fe (wee aotfaen kan gevaar', die Gritdcrttiand b«4rHg<m. I» het ge- vanr van een »ortdurewd tmleve- rwn der mogendti«vfen. die de MMrfel- iatMhmhe Zee lieheereeben, waker niet liet uiirwcr Men schryft on» uit loonden Men krygt aenig denkbeeld van bet organiaeerend talent van den minister van munitie, wanneer man een beeoek bropgt aan het Weat-Riding munitie district, een van vele waarin het land thaaa i» verdeeld. Aan de energie van hen die desa districten besturen, heeft toen het behaalde «boom voor een groot deel te danken. De plaaUelyke besturen •tellen aiob in contact met firma's wier (iOIIMHE COURANT- P RU8 1) E RAD V ÉFfENTitM: Van 1-5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.66 Elke regel meer j 0.10 BH drie achtereenvolgende plaatsingen werden dere legen twee!berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing va a 15 regels f0.36 b(j voortlib betaling, elke regel meer 6 ets. Reclame!» fö.05 per regel. Groole letters en randen naar plaatsruimte. Am het Servische Front Hat Bulgaarache communiqué ton IH Nov. luidt t Dekrijgwrerrich Hagn. ntwikkrien zich voor ona gaastig over het geheele front Wij ismen nog 1200 man krijgsgevangen. Êen later bericht »m*K H«t 06 Mri gaat krachtig voqrt.xNa ver- Miarde geMabten zijn on»B legers Mstina vaif het Noorden en van tat Oosten genaderd Wij namen nog W man gevangen, waaronder een Wf wvadron cavalerie. Koleiki«Mde van Elzas-Lotharingen De Duttoche bladen hespreken, wat er na den oorlog met Elzas Lotha ringen moet gebeuren, daar dit nog •maar al te riecht „vergermanieeerd kebleken is. Ife Erankf. Zeit wil de ..kolonie !bij Praise» voegen. De Metzer Zeit |gsmt uitvoeriger op dit denkbeehi In Als men., nchrijft het blad, elke week tin de Maden dè lijsten van gronden publiceerde, welke in Frankrijk we nnende personen behooren, dan zou ’men zien, dot daar een zeer aan alenlijk oppervlak behnoren, dan zou men zien, dat deze een zeer aanzitn- jlijk oppervlak vertegenwoordigen. Deze gronden zouden aan Duitache boeren m«»elen gegeven worden, die zi«Mi zouden morien verplichten, hun 8and eukeT aan Duitorher» ie verkoo- jpen. Het liriri zou het bladdegron- len op «w‘ Grootboek gebracht zien, zaoaht ook in Bosnië en Oost-Prui- Hen gebeurde Het bezit' dezer gron- ien znu dan gewaarborgd wonden «loor een omschrijving, verbiedendq verkoop o( overdracht aan personen; Mie in de kerk, de achool en het hofe- g«in rich met de Dulteohe taal bo Benen In l’naen en West-Pruiasn wen! bet koliHÜHatwwerk geleid door den in Oowt Pruisen tol ten I», 8 a V-orewte» Aan het Italiaansche front. H« O g t n r y k b e <x>iimuu M.ué v»n 22 Nor. luid! De Ite- tan. zetten huu aauvel op b« ge- We bruggebookl van Goera even ttnlaeUig ale vruchtetooa voort. Bij- tewb-r verbitterd wu de eirijdinden Mdor van Oatavui, waar de gewa- ymlr Dalniatijnaabe landweer. on- gmteund door b« dappere iatanlerie- ngimenl no. 17 uit Karintbie, het van onze Helling, dat eergiste ren in handea van den vijand was febleven, geheel en al veroverde. Het Zuidelijk deel van Podgora wenl vijf maal aangegrepeiu Dever twijfelde aanvalriwwegingen der Ita- Baiirn zonken deefe in ons vuur AeU in haudgranatengevechten, in- ’van 22 Nov. luidt: De Britten staag- ■ton er in. een deel van de onder- grondsehe werken der vijanden Ie bezetten, waar de Turken onlangs een mijn dalen springen. Onder «Ie «onto ontstond een gevecht, waarbij ver- -ichriden Turken door bommen wer tof» gedotxl H P« kwartaal Idem franc» per post. Met iGelllustrverd Zondagsblad - Idem franco per post Abonnementen woelen i‘ iP Markt SI, bij ohm- Agenten niche Drukkerij AN 4 ZOON - de Ik sjMTren. maar mijn voeten waren al» verlamd. <>p dit oogenblik ging ifedciir o|m*ii en mevrouw van Nlriierg stond op (fa drtonpri. Zij had hare voile neergedaan, Ik kon niet zien m« welk^ebaar zij naar hem todiwam,. nocn^je woor tien verstaan, dl® zij tot hem sprak A fa hij er nu eet» op stond ook de brchideePnkAH te beziohtigert f Prectes. hij loopt naar de deur, hij gaat naar binnen... Maar... wat fa Bat komt ze er niet tegen op Neen rustig volgt ze hem In het voorportaal.... Twee minuten gaan om dfa mij een naar - U behoeft du» voor mij niet sitortl te zijn, voagrie hij er aar ***1 aan toe. - Ik vree» niets, fluwterde ze. En nu vraag ik o, als de vriend- Jywen vader, wat zal ik hem be- Schrijf u hero, dat u mij ge- JJken hebt, en dat Ik... ik... ge- ben telde het op denzeffden schu- tsoa, als wavop ze hem vroeg. Mj bye op hahr wae. Zijn bo- S^—Mijke kalmte kwekte haar |lie don toestand zal doen ojiktarwi thenst. 't waa of ik zou neervallen Maar toon hij mij met argwaan aan- heek. raapte ik mijn laatste beetje p»«M*l bij elkaar, grorite hem ge- fiwotigpn mi giimtacbte zoo goed fmigriijk. Diiugar Ik wikte iets zeggen, doch Ik kon Mfll Waar ia mijn vrouw Mevrouw fa.-, heeft mifc.. Hij liet me «taan, en liep op deur van de oirhjdeeUnkM af jwiHe hmn volgen, hem de weg In den sector der Doberdo-hoog- v tak te spande ,de tegenstander zich ho!»fdzakeiljk in tegen het gebied van San Martino. Na een sterke voorbe reiding door de artillerie, slaagden de Italianen er in, daar in ons ge- fsebtafroni binnen te dringen. Een «Mbtriijke tegenaanval bracht het Mriarenc. op een klein vobruifaprin pad stuk loopgraaf na, weer in ons Wit Grickeriaud en de Eutaige. Het EugGwtoe gezantschap te Albe iu’ demi aan de pers <l-d. 22 Nov. t en oomangnlqud toekoumu, dal een hepen indruk teweegbracht. De in tM»ud >an «Kt cmuuiuidquê wa*» bel volgend^. Mh het oog op de hou «Hng, door de Regeer!ng aangenomen nopens de vrihghetd van de troepen Ier GsaiLteenten en de vrijheid van iisndrien waarop deze recht hdblwtt te verbaivl met hun ontwhoptug op «Piekerit grotidgebieti, achten dwwar- iMwten Ragóerii«cn het nondig M- kere maatregelen Ie neuiau, ity* Ifsb loei hebbwi de faciliteiten van «cp- n Aiutauben en «Htimnercierien aarjl waarvan Griekcnlaixl buiuusdwogr profiteerde, te doen ophouden Im igt geetwazitw In de bedoeling prijs te geven, door wriker instandhouding het meent zijn Mangmi hot beste te ifritertigert. Norirtans was de aan- •lacht dar verbonden Regetwing vtvHigd o|» Jtekere toespritageu, nmakt op da mngeiijkhrid van het men van maai rog Men, «Me, zoo »i> door <te Griekaehe Regseriug geem meu waren, in tegenspraak zouden M'WCCHI zijn giet de door de Entente- m.-gcmfbedcn ontvangen vorzekcrin- gen Zoodra hun twijfel dinwwnganik ito. iMc timer aan aén misverstand te wijten fa. zal worden wrggtuwimon zullen de mogendheden zich gelukkig rekenen, de hiikderpalen alt den weg ntiimii die thans dn haidtetewa- ren met bestemming naar Grieken land in den weg staan en van Monde af an> alfa faciliteiten weder torw staan, dlo op natuurlijke wijae uit het normaal karakter- der betrekkingen VfM»rtvlorien «ij rr^«a «uWRMT-JSl eoaeertea. v«*** tas» '«Kteiag, mevrouw, anlwoord lost ic het antwoord dat gij en niet uwen ouden, zorg- i vader u mij niet, zeide zij en Lte** «wen onder de ranken *to sloot de oogen, alsof zij was i M het mogdükiyjyimn «ten kou vergeten^Pt; op ."teatw H**r naar den ach ik deed, alsof ik met •Ste de geur der bloemen op- HemH.ntan hel ioeraer bruggehoofd gakken tiunciijk zwakke afdeelingen nut den vijand ten Z. van Zagora fe Uonzo over. Des avond» waren it Italianen echter weer van ■sr rlvieroerver verdreven. v jfen het Tiroolsche front worden tegensta miers op de Col dl Lana, •H wegens hun talrijke mettateriin» halver huccmwsh in dit gebied, in il^Zomfar in het vuur geplaatri Het ftebhtavuur van de Italianen was hier gisteren heftiger dan ooit. Drie aanv alten np den top van den berg «enten gekeerd. ‘ratotenhen staat; 'ommeren. Slscsrwfjk, Holriern lantkover door Maatschappijen ilgomeenen tuitte, gesticht door (Hen wiaat en met /kapitaal vertrekt Voor J-’Jzaw-LotbariiUen zon deze zaak noeten opgedragen worden aan een maatschappij vaa landbouwkundige koi»niHaiie. De Stratarbnrger Post schrift naar aanleiding van deze dingen Opge- nrrkt inori worden, dat de boeren ran Elzateïxftharingwn niet in i*aat üjn. zoo intens te bebouwen als de Ihritachf* boeren. Zij hebben het ^oorberid van vreemdgingen, ter prik keiing nomtyf. Het Idrid zou gaarne owd-sokisten voor dit werk aangewe zen zien en men zon daarmee een dubbel (tori bereiken: het vewbnfTm van een gemakkriijk bestaan aan de veteranen «h bevordering van de nn- tioaale zaak. Dl* Lusitania quaetaie. Dit Itefafen wordt d d. 22 Toen hoorde ik zijn stem oenége uogenblikken. Rustig en troostend »»prak hij tot haar, zeide, boe haar trots thans nriir Her op zijn plaats was, dan ooit te voren, en (lat ze eraan urneat deu ken, dat ze een steun had c wanhopig moest worden, om vaders ndl, en voor %a De blokkade der Griaksche kust. De Eugrische blmteu van alle rich tingen herten in warme bewoordin- tgeu <te medaderiing welkom, dat do<>r <<te vloten der Geallieerden de Griek .ache kust op vredelievende wijze ge •blokkeert! is. Ofschoon het eigenlijk niets te vargriricen bij hetgeen de 4 .eallieertfa® (in de Middel tandarhe .Zee kunnen do«. zal deae blokkade jiwiterdnad den Grtekschmi handri v eriausnea. Zij heeft reeds groM <»p- zien gebaard in de Grieksche bai> driakringen. Ije .Evening Standard'* <hrijft, dat de blokkade een waar- HK-huwing brieakent aan Griekenland rn dal Koning Constantijn binnen kort er zirii rekenschap van zal geven, wrik een machtig geheel de vijanden vormen, die hij zou -krij gen en na te gaan, welke da winst *7.111 zijn tegenover de verliezen(He len zou. D« „Pril Mali Ga- Mchrijft. dat <te ..Wokkadri*' m Gnrit en lead's handel onder i fa, ate het «enige geneetonid- fawedtouwd wonden, dat uit- op dr Mens- yT. <He blijkbaar bereid iw om alle verplichtingen, zoo- IA wol van internationalen ata van bin- maoiDe-aan maak in Engeland. ndawfachen aard, uit het oog te M v_h*a. ^erliwtew. Hei eonigcargument, waar Wir hij vatbaar fa. in een demote Piratic waaruit blijkt, dat de verben- Hen mogendhwlen nog met wat meer gewapend zijn dan alleen met in- Hchikkriijkhrid en Mat zij In staat en Weid zijn, bcji te straffen, die een iMwiriegelijk spri spelen De Wont Hdnater Gezette' zegt wij kuniten Met voorgegeven «PM< over te ge jat de Geallieerden tot een -- k rw hiig optreden zijn overgedaan fabrieken kunnen worden aangewend .1 .1-.4 boezenven. en het overzeeschc keer te verlammen. Het denkbeeld zou fgorgelegd zijn ♦aan den Duitschen gezant, en met een gunstig advies van dezen door- ■gesonden naar Berlijn, waar het mi nfaierie van buitenlawlache zaken zijn goedkeuring er aan hechtte. Tot In 'bijzonderheden werd het plan ver hrolgens uitgewerkt tusdehen de Duit weke ambassade en het ipirdrierie voor dat de Lusitania de reis aanvaardde Vandaar Berusterf!'h advertenties om de Amerikanen te waafeehuwen niet toet de Lusitania te gaan Naar vertier verluidt, hebben «eni ge lieden, (fle. van het complot ken- nfa droegen, bekend. Tot hen be hoort Franz Rinlrien, die thans in een interneerhucskamp in Engeland w-ertoeft, die vroeger Duitsch am blo paar moét zijn geweest met volmacht n de V. S en rechtstreeks verent hvoortlriijk wordt geacht voor het complot tegen de Lusitania. De A me rikaansche regeering tracht zijn uit levering te verkrijgen op beschuldl «ing van Harne^zwering en moord in >pen zee Terwijl III n tri en ongetwij feld harsteidc in opdracht van de iultHcho regeering, die hem fritelijk btibogrenskte volmacht voor rijn actie n de V. S. heeft gegeven, werd hij loor de Ainerikaansohe regeering (eenszins als zoodanig erkend, zoo- dat hij vak onder 's lands wetgeving •Zijn positie. in verband met een duor hem gepleegd misdrijf, verschilt in teen enkel opzi<ikt van die van iede- •en anderen Duitscher of Amerikaan In de Vereenigdc Staten. V red(WHt»fnmen- De H^ijlnirger Volkwzritung thrift «Manden daaruit moesten ontstaan Een kwellende onrust maakte zich Van me meester, het lisfet had ik de irpuw van den gouverneur vlug mee genomen, en haar verhorten, nog een* pm te zien. En mi weende zij. Diepe stilte hecMcht rondos». In het sombere, berie vertrek, was niets ie hooren. dan het eentonig getik der water Het w*« «en «geuaaniig gwlefrt. gr„A,j«. ,|ie „p *3, .rond neerrle- u. A. VoartAirend Wreek' een warme luchtstroom bezwangerd door allerlei geuren, langs nuj heen, en ik voelde hoe mijn leden slapper wenden. Nu ppnric hij weer tte haar Ik werd Steeds meer ongerust. Het leek mij. alsof ik in de verte de hei van den tuin had hooren weerklinken. Wij haddep niemand om ons bij onraad te waarsriMiWen. Ais men ons eens verraste Langzaam opeflrio ik de deur en ging In het a^orportaal, doch <w>k hier lievirijfir mij riet mhetduiurtto dan ook l^lang of ik ging ge heel buiten hei gebouw. De koude Decemberwind streek mij om de ooven. Tk had wto ongeveer een kwar tiertje heen en weer grioOpen, en bet scheen me toe. dat ik zachte, vlugge stappen door de laan hoonde komen. Dege manier van hopen, die onwil lekeurig aan die van een kat her innerde, had riteen de gouverneur. Ik keerde mij om en hij stond gen. yoor mfj. Wijn beenen weigerden bun igemeld Aan de Morniug Tost wordt uit Washington ffericlit Men verwtohl. dat het proces legen I a\ ,en Blinze wegens samenswering bthepen met munitie geladen iu lucht te late» vliggen, nieuw Licht zal veiwpreiden in de Lusiianiaipiacede I it New York wordt geroeid ■Grand Jury heeft na onderzoek verzegeld besluit om rechtsingang te vcrlgewu ingedieud, een methode welke gevolgd wordt wanneer g rie iMvwhuIdkgde personal rich niet in mechteaiita bevinden- Gamdd wondt ■<lnt hierin sprake fa van den onder- gaqg van de Lusitania en dat de lAnM'rikaansehe ambtenaren de be lwijzen hebben, dat het denkberidom da Lusitania in den groud te boren, afkomstig is van Duitochers in Ame rika, die het plan opperden een groot MransHtlairisch stoomschip te doen 'vernietigen door de duikbooten ten «inde hot reizend publiek vrees in te Lt- M.-A -- vw De H»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1