s II i Fr 1 KG IDS Go. F I FÈI^ I il- 54e Jaargang. Verschijnt dagelijks 1PEN - Eerste Blad. 'RD AM. FEUILLETON u - Coupons. D GELD. ÜDSCHE WISSELS. 9, GOUDA ende vork 1450.". lerlijk en laag ia priji Zaterdag 27 November 1915. iewws- ezi. -^.d.'vertezx'tï.e'blsud. -stoot Grou-èLsu eaqt OxxxstxeHszezx. behalve Zon-' en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. - s* iTO-A- uwe Schouwburg, 8 DE TABAKSACCIJNS. Sr t ni VI !l Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. De Gunsteling. f Aan het werk. aan bestaat uit drie op- t 42.000.000 1.500.000 70 fabrikant- 3.000.000 7.600.000 Totaal f 54.100.000 tabaksvergunning be- naar HOOFDSTUK XV. hij naar wat me, er des er toch op hij. (Wordt vervolgd.) den betaald. waarvoor een NGATIËN. iSITO’a. eerste morgenlicht gingen wij dloor de witbeeneeuwde straten naar het huis van mijnen vriend. Daarna ging ik ook naar hui», om nog een paar uur te slapen, voor mijn plichten mij we der zouden bezighouden. Maar meneer had uitdrukker alleen van dokter Kamp gesproken, antwoordde ze gekrenkt. PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. [EBOL Amsterdam. \er- het Dr. en leid ik een groot verftrou- jtorrijwiel. of in Majrkt 42, ERDAM. 6013-6893. f pijp tabak tegen zich zien uitspelen. Zal minister Treub gelukkiger zijn? |De enorme reldoorlogl -r - Igelegd,1 maken, dat ■lingontwi normale der 275 wellicht G0BD8CHE COBRAW. KEL1JK, deOde ird'deze erlajigen, vrouw van Niebeq het Gouden ben. v’ PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal. Idem franco per post. accijns bedragen 10 van f 54.100.000 f 5.410.000. Rekening houdende met den normalen aanwas der bevol king, meent de minister de opbrengst binnen enkele jaren op 6 mrillioen te mogen stellen. De 6 millioen zullen uit de zakken der verbruikers moeten komen. De minister zegt dat duidelijk op blz. 2 zijner Memorie van Toelichting. Hij heeft n.l. den voorgeetelden vorm van tabaksbelasting gekozen, opdat „zekerheid besta, dat hij van wien de belasting geheven wordt, deee op de verbruikers kunnen verba len.” De belasting wordt van het be werkte artikel geheven, opdat d» han del in ruwe tabak geen zoodanige be lemmering zal ondervinden, dat ge vaar voor verplaatsing onzer tabaks- markt is tedlichten. Ziedaar in hoofd- trekken de voorgiestelde belasting. Sympathiek zal wel niemand haar vinden en Zij heeft alleen kans dian aangenomen te worden, als de Ka mer meentdat nood wet b r e e k t en bij de enorme behoeften der schatkist geen enkele bron van inkomsten onaangeroerd kan blijven i, iiM»r„, als je blieft niets e Drukkerij ZOON Gondfc O 1 gekeken, zich de ruit te herstellen. Ik góng, nadat ik de noodige instruc ties had gegeven, haastig naar Martini, in wiens handigheden zwijgii wen i De nachtschel maakte dat hij ter stond aan het venster verscheen. Ik riep hem mijn naam en een oogeiv- blik later stond hij naast mij. In het kort stelde ik hem van het voorge vallene in kennis. Nou, ik geloof, dat die Kamp niet recht snik is, antwoordde gemoedelijk, vindt u ook niet Hoe dut Maar waaroip blijft hij nachts niet netjes in bed Ik verzoek u dringend, de oor zaak van het ongeluk te verzwijgen, antwoordde ik. Nu ja, als er vrouwen in ’t spel zijn... Heelemaal niet, maar... Maak me nu wijs. f 1.25 1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad ....„1.50 Idem franco per post „1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31bij onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. Dit nummer Heden. ^'eentratie heelt ten I I eenstf Hall’s Revue „In m wij geregeld tijdig gen ontvangen van eerten, vermakelijkb»- dan in onze agenda 1 Er is wel geen belasting, die bij de verkiezingen zoo herhaaldelijk is ttitgctfpeeld als dë belasting op de t|bak. Zoowel minister Kolkman als minister de Meester hebben de dure /iiÜtéliei i vóór den In ’s hemelsnaam, hij zal toch jammerde de portier, i gevolgd was. de schuld, voerde 1, die mij terugge- ik hem wilde ha- Maar we kunnen rekenen, dlat u zwijgt Dat behoeft u niet te vragen. Zal hij er nog bovenop ko men 1 Ik weet 't niet, en hij haalde de schouders op, zooals artsen dat op domme leekenvragen plegen te doen. De tuinlieden hadden den bewutfo- looze. zooals ik had bevolen, naar In het meest ongunstige geval, zoo meent minister Treub, n.l. indien na de invoering der wet de consumptie zoodanig zou verminderen, dat de gezamenlijke verbruikers niet meer voor tabaksgenot besteden dan thans, zou derhalve de opbrengst van. den Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Lokalen, waarin tabak in het klein wordt verkocht, mogen niet in ge meenschap staan met of grenzen aan een pand, waarin het bedrijf van fa brikant wordt uitgeoefend. De tabaksbelasting zal ongetwijfeld schade brengen aan de inlandsche ta- baksnijverhetfd. Om daaraan eenigs- zins te gemoet te komen, zal van ge ïmporteerde sigaren 20, van de inge voerde sigaretten 30 van de waar de tvorden geheven. Op gekorven ta bak, snuif en a|le andere gefabriceer de tabak komt een invoerrecht van f 30 per 100 K.G. Door het verbod van huisindustrie in de tabaksnij verheid verwacht minister Treub, al thans tijdelijk een buitengewone werk loosheid. Daarom zal worden voor gesteld deze arbeiders uit de staats kas te hulp te komen. Hoeveel zal nu de belasting brengen De minister rekent on» aldus voor: Het verbruik van aigareft, sigaret ten en tabak, én de som, die daar aan per jaar door de verbruikers wondt besteed, kan als volgt worden geraamd' Sigaren: 1400 millioen stuks met een gemiddel den kleinhandelsprijs aan 3 cent per stuk Sigarettenvan binnen- landtech fabrikaat, 200 millioen stuks met een gemiddelden k leinhandetó- prijs van cent per stuk - Sigaretten van buiten- iandkch fabrikaat, 300 millioen stuks met gemid delden' kleinhandeJsprijp van 1 cent per stuk Tabak: 9.500.000 K.G. met een gemiddelden kleinhandelsprijs van f0.80 per K.G. stuk of zee bloempotten noden,. Haast u, menschen er bij te halen, riep ik hem toe, ik zal in- tuSschen voor frissche lucht zorgen, en zonder er over te denken, sloeg ik met de vuist een der ruiten stuk. Een ijzige luchtstroom kwam naar binnen, 't Was of mijn hart zou blij ven stilstaan van angst. Als hij eens niet meer wakker werd Gelukkig, zijn lippen gingen van elkaar, zijn borst zwoegde naar adem en een steunend geluid werd hoorbaar. Hij zag er uit, .ato iemand, die versmacht en die men. de eerste druppel water reikt. Maar toen zonk hij opnieuw terug, slechts een lang zaam op en neer gaan van de borst bewees, dat hij ademde. Ik liet hem overeind zitten, wreef hem de slapen en het achterhoofd maar niete wilde helpen. Een vreeselijk kwartier ging voor bij eer de portier met two© tuinlieden kwam toegesneld. Met vereende krachten gelukte het onö het lichaam langs den gevaarlij ken doorgang te krijgen, maar toch moesten we hem bijna langs den grond slepen, om te voorkomen, dat een nieuwe regen van bloempotten zich boven ons ontlastte. Toen wij den bewustelooze in het voorhuie hadden gekregen, haastten de tuinlieden, die reeds te voren, ver schrikt naar mijn euveldaad hadkten OVERZICHT. Op den Balkan. Zoozeer heeft de ontwikkeling van den strijd op den Balkan alle aan dacht op zich getrokken, dat van het westelijk en oostelijk front zeer wei nig notitie wordt genomen. Misschien vindt deze mindere belangstelling! haar oorzaak voornamelijk in de verwach ting dat op den Balkan het defini tieve resultaat van den geweldigen oorlog zal wórden verkregen. Met bekwamen spoed rukken de Centra- len en Bulgaren voorwaarts. Reeds bezetten de Oostenrijkers de in de ge schiedenis bekend geworden Sandjak, waarmede zij weer in het bezit kwam van het vroeger door hen afgestane gebied. Van af 187S tot 1908 hebben de Oostenrijkers den Sandjak bezet ge houden. Zulks was bepaald in de overeen komst, welke in genoemd jaar tus- schen de Porte en Oostenrijk werd gesloten, doch die in 1908 werd op geheven, toen Oostenrijk ais ver goeding voor de annexatie van Bos nië en Herzegowina, den Sandjak aan de Turken teruggeven moest. Dit feit I !,!i.L„!!JL"-g" .'...l.i.JJ-LÜJJ-!JIJg het portiersihuisj© gebracht. Daar lag hij, op een bed uitgestrekt, buiten kennis zooals te voren. Dr. Martini voelde hem de pols, luisterde aan zijn hart en schudde het hoofd. Toen verzocht hij me een recept naar de dichtstbijzijnde apo theek te brengen. Er was haast bij. Toen ik terug kwam, lag Ka met wijdgeopende oogen voor zich uit te staren. Ik riep hem bij den naam, doch hij antwoordde niet. Zonder een flinke kóorts zal het wel niet afloopen, zeide Dr. iMar tini, zich achter het oor krabbend. Hij moet in de laatste weken veel medegemaakt te hebben. Zijn geheel organisme schijnt in de war te zijn. —Kent hij ons niet vroeg ik be zoigld. Wij moeten hem zoo vlug mogelijk naar het ziekenhuis brengen. Daar kwam ik tegenop. Kamp had mij dikwijls zijn antipathie tegen zie kenhuizen te kennen gegeven, en bo vendien was ik bang, dat hij in zijn verdooving misschien dingen zou zeg gen, die door anderen gehoord, la ter moeilijkheden zouden kunnen op leveren. Ik stelde voor, hem naar zijn wo ning terug te brengen en er een ver pleegster bij te nemen, uop wier zwijg zaamheid we konden rekenen. Ik zelf bood me aan haar in mijn vrijen tijd af te lossen. Martini stemde toe. Een rijtuig werd besteld, en in het wekte bij de verschillende Oosten- rijkeche politieke partijen groot mis noegen, daar de Sandjak reeds als Oostenrijksch beait werd beschouwd. De Oostenrijkers hadden er namelijk nieuwe wegen aangelegd en het vrij wel verwaarloosde land met veel ijver georganiseerd; niet alleen omdat zij meenden het gebied te kunnen be houden, doch wijl zij heimelijk hoop ten eens die aangelegde wegen ie ver lengen, door het Wardar-dal naar Salonlki. In 1908 kwam het gebied onder de heerschappij van Turkije, waaruit in 1912 de Turken weer verdreven wer den. Toen werd het door Serviërs en Montenegrijnen verdeeld. Drie jaar la ter heeft die Oosten rijksche regeering er weer beslag op kunnen leggen. Of nu de vroeger gekoesterde hoop weer levendig zal -worden De Oos- tenrijksche troepen melden bij voor baat reeds, dat zij met geestdrift door hun vroegere beschermelingen zijn ontvangen- Griekenland weifelt nog steeds het staat tusöchen twee geweldige vu ren en weet niet te kiezen door welk van deze het zich zal laten verslin den. Want dat het er aan gedooven moet en den strijd in moet, staat nu wel vast. Voortdurend wordt nog vaatgeiiouden aan demogelijkheid van een welwillende neutraliteit doch ten slotte lijkt ons deze onhoudbaar. De Engelöche bladen meldden, dat bij het bezoek van Kitchener aan konipg Constantijn /gebifeken Is. dat een overeenkomst tusetehen. Grieken land en dë Entente zeer zeker kan worden verkregen. Koning Contttan tijn legde veel nadruk op den wensch van Volk en koning om de houding van welwillende neutraliteit jegens de Geallieerden te bewaren. De koning wees op de moeilijkheden, welke hij had ondervonden bij zijn pptfingen om zijn plicht te vervullen; hij voeg de hier aan toe, dat ongelukkiger wijze een misverstand was ontstaan Minister Skouloudis verklaarde even eens dat de houding van welwillen de neutraliteit zou worden bewaard. De VeniziliStisohe bladen juichen het bezoek van lend Kitchener aan Athe ne zeer toe. Aldus de uitlating van deEntente- pers. De Centralen zitten echter niet stil en weten van hun kant even eens grooten druk op de Griekschr regeering uit te oefenen. Onderwijl wordt Roemenië wat na der aan eten tand gevoeld. In zijn schijnbare onverschilligheid blijft dit land berusten, doch het zal wellicht spoedig zich zeer gaan verheugen in de belangstelling van de diplomatie. Rusland vooral zou al aan het mar- iVoor den boomstam waar ze ge- Wrt had1, vond ik Kamp, die de <ronk als stqun scheen omklemd te «bben. Hij lag met het gelaat in Ixi kiezel, dat op den grond Lag!. Ik riep hem, schudde hem door- dhch hij bewoog zich niet. Ik lilde het bovenlijf top, doch zag hem, t(*n ik hem weer losliet, slapjes weer wRtgvaJleji; - b. Jtet dood zijn jai mij intusschén Dan hebt p jaan. U is l^et, *»ixl hebt, to^l Hij drukte dë handen samen. Maakt mij niet ongelukkig, riep tlaagt u mij niet aan. U ziet dus, zeide ik, zijn angst Wittend, dat u alle reden hebt, over ie zwijgen, ik zal hetzelfde J*, doch voor alles moeten we naar buiten zien te brengen. I* vatte Kamp onder de armen J*r oude man was te zwak, om P O °P te tillen. Tegelijker- i 90 v‘elen met donderend geraas een lakten, die door den we- op de schatkist wordeij t men een belas- andere bekijkt dan in nstandigheden. De aflossing nillioenleening, op welke •oedig een nieuwe volgt de onderwijshervorming, het tekort op de' ^aatebegrooting eischen mil- lioenen. lp|Je 61 millioen, die minis ter Treub noodig acht, kunnen on- mogelijk I geheel uit directe heffingen gevbndejw woixten. Het groote voor deel van* Treub’s ontwerpen is zeer zeker, <1M hij in den nood der schatf kist vóórziet zonder tot tariefsver- hooging over te gaan. Hoe weinig sympathiek een tabaksbelasting is ipen zal ze wellicht aanvaarden als dpel van het groote complex. Tabak bekoort njet tot de noodtzakelijke le vensbehoeften, het is geen onontbeer lijk gcnottniddel. Minister Treub heeft voor hij zijn ontwerp samenstelde, het advips ingewonnen van e«i com missie van advies, bestaande uit des kundigen,^ gekozen uit alle categorieën van belanghebbenden. In overeenstem ming met het advies dezer commissie Wordt voorgwteld een tabaksaccyns te heffen in den vorm van een bande rollen- of zegelbelasting op het fa brikaat. Van alle tot verbruik be reide tabak; sigaren, sigaretten, rook tabak, pruimtabak en snuif zal de belasting moeten worden betaald. De accijns zal 10 ten honderd van den kleinhandelsprijs bedragen. De belas ting moet worden betaald door dien Als bewijs, dat de accijns betaald is, wordt op de verpakking der fabrikaten een zegel geplakt. Si garen kunnen daarvan stuksgewijs worcteu voorzien. Ieder, die tabak verbouwt, er handel in drijft voor den verkoop in het klein z$n winkel heeft, moet een bedrijfe- v ergunning hebben. Voor die vergunning moet oen recht van een. gulden per jaar wor- Boven elke lokaliteit vergunning is leend, wordt een opschrift met woordtabaksvergunning aange- braebt. Het bestuur van de vrijzinnige con-' t kort geleden vergaderd i betreffende de Statenverkiezing ij. »v.K>tenpniig de wenschelijkheid uitge- |:»proken, dty alle vrijzinnigen krach tig samefti zullen wterken. Wij had den geeik ander besluit verwacht. De 1 hervormingen, waarvoor wij in 1918 Weden, Ijggen thans in wetsontwer pen vnpd on». Zullen deze ooit het Staatsrad bereiken, dan zulle® de vrijzinnigen er ^eendrachtig voor moe ten strijden. In- ep tpiten het par lement. i Buite^J het parlement door krachtige propaganda onder de kie- zerë; Diq propaganda zal zich moe ten richten op versterking der iin- keijzijd^i, op verzwakking van de te geftst^ndeir». De clerieale meerderheid in dd Eerste Kamer, moet zoo eenige- l zins Jnogelijk, tot mdüdërheid wonden gemaakt en in elk ^eval moet de rech terzijde verzwakt uit den strijdko men.. i Men kan e^ op aan, dat rechts a|És op zetten zal om die ver- rakxing te voorkómen. Zij zal alles het werk stellen om bij de Statenr rkiezingen van 1915 haar zetels te houden en er nog bij te winnen. Het kan niet anders, of In deze zoo buitengewone tijden, heeft de Regee ring meerdere maatregelen moeten nemen, die ontstemming hebben gte- wekt. De tegenstander zal niet na laten zulke fortuintjes te benutten. Wij moeten ons dan ook voorberei den op een zeer heftigën verkiezings strijd. J uist daarom moet de voor bereiding zoo goed mogelijk zijn en moet het winterseizoen beuut wor den voor ijverige propaganda. Om half negeiy werd ik gewékt door mijn hospita, die mij, teen ik ging ontbijten, een brief van mijn vader gaf. Ik greep met beide handen het voorhoofd1. Flauw herinnerde ik was voorgevallen. H-et scheen me toe, of ik een koortaachtige droom had gehad, doch het zijden doekje met het kroontje er op geborduurd, dat vóór mij op die tafel lag, zeide mij, dat dit alles wer kelijkheid was geweest. Ik gaf mijn hospita een uitbran der, omdat ze de boodschap van me- 'T'eberg niet terstond naar HooM” had laten bren-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1