IG lurkool [worst Knakworst 't Zoor lelei. BoerWz. pl y il ■j 8 in in De Oorlog. 12947 29 November 1915. 54e Jaargang. en ndingen FEUILLETON De Gunsteling. t in dit Blad H 11J If I tTie“k!L“ws- ezx u^cL^ertezxtxeTo^a-d. voor GrO-cucLeu ezx OKCXstxeHseKL. Verschijnt dagelijks idaal 13 Maandag behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Lnterc. 82. Telefoon lnterc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON.' -- --- E van Geen 270 (Wordt vervolgd.) kragen had. Een oude ambtenaars- gènd, aïsof hij dacht aan de mooie tiOLDSCHE COURANT. nd, 30 j Eieren, Fijne «i Comeetible». wat je op Het ‘H Daartegen was niets in te gen, en i' - van Meer de ter- rijl mede talrijk oorlogsmateriaal werd gij de u <>n- over- i one looper bracht het antwoord, vóór dat hij zich verwijderd had'. Mevrouw wenecht uw oogenblikke- lijk te spreken. Eem terugfoliR. Het - D u i t 9 c h e communiqué.van 28 Nov. meldt: De vervolging wordt voortgezet. Ten Zuid-Westen Mitroviitsa werd Qudnik bezet, dan 2700 gevangenen vielen in handen der verbonden troepen, wij' buitgemaakt. Met de vlucht van de karige reet van het Servische leger in het Al- baansche gebergte, zijn de groote ope raties tegen dit leger afgesloten. Haar naaste doel, de openstelling van de vrije verbinding met het Bulgaarsche en Turksche Rijk is bereikt. Met de Mijn dief dreigde met den vinger, de vrouw van den gouverneur heeft meer te zeggen dan ik, zeide hij, bo vendien zou ik je bevordering niet willen schaden. Het gaat niet om promotie, zeide hij,het grijze hoofd zwaarmoedig bui- van Nierberg intusschen bezoek ge ilet D u i t s c h e communiqué van 28 Nov. luidt Na met goed ge volg in de streek van Neuville, tuw- rfehen Atreeht en Lenz, een stelling te hebben opgeblazen, bezetten onze troepen den krater en namen eenige manschappen gevangen. Op verschei dene punten, van het front hadden ge vechten met handgranaten en mijnen plaat; In Champagne en in de Ar- gonnen was de vijandelijke artillerie- aetle zeer levendig. onze troepen vast in hun bezit. Aan de Tyroler grens werd een aan val op onze stellingen op den Wes telijken 'wpid van den Monte Piano onölj" Kot bruggehoofd van Schluder- bach Spoedig afgeslagen. Het Italiaansche communi qué van 27 Nov. luidt In het district van den Monte Nero deden wij een aanval op den Mirzli, waarbij we 210 krijgsgevangenen maakten, onder wie 5 officieren. Ten N.-W. van Gorizia wordt on ophoudelijk gevochten. Dertig Oos tenrijkers werden gevangen genomen. Op de Carso-hoogvlakte artillerie chiete. De infanterie, die het gewon nen terrein versterkte, stuitte tegen aanvallen en «naakte 89 vijanden krijgs gevangen. In en om de Dardanelles Het Turksche communiqué van 27 Nov. luidt Aan het Dardanel- lenfront werd 25 en 26 November met tusschenpbozen gestreden met artille rie en bommen. Bij Anaforta dwong ons geschut dat der vijanden in den omtrek van Karakoldagh het vuur te staken en verstrooide het vijandelijke troepen zoomede transport-colonnes die zon der dekking in het Zuidelijke deel ‘van Kamikli Liman werden opge merkt. Zij leden daarbij verliezen. Bij Ari Burnu vernielden wij een vijandelijke han- van onze onze troepen In Rusland. Russische leaning in de V. 8. Uit New-York wordt d.d. 28 Nov. gameid, dal aan Rusland is toege- stagn een leening van 60 millioen dollar tegen 5' procent voor den duur van 90 dagen te plaatsen. Aan het Oostelijk Front Het D ui 1 sc he communiqué van 28 Nov. luidt Legergroep Von Hip- denibung. Een vijandelijk vliegtuig werd bij Buschhof, ten Z.-W. van Jakobstadt, door maohine-geweervuur naar beneden geschoten. Het stortte tussohen de beide linies in en werd 's nachts door onze patrouilles weg gehaald. Legergroep I^eopold van Beieren Ten Noord-Oosten van Baranowit- schi werd een Russische aanval af- geslagen. Legergroep Von Linsingen. nieuws. kansen, die hij zelf voorbij had laten gaan, door de vrouwen maakt men carrière met quadrillen en ta bleaux vivants begint men. En niet met werken, mijnheer? Ja, ik wil meteen nog even zeggen, dat je werk buitengewoon slecht geworden is, sinds je als be schermelinge van mevrouw van Nier berg fungeert. Ik trachtte me te verontschuldigen, doch hij wenkte mij goedmoedig te zwijgen. Nieuwe gunst en oude wijn stij gen naar het hoofd, zeide hij, me op den schouder kloppend, ik ken dat, ik ken dat allemaal. Een tijdlang zal ik het nog door de vingers zien, in- tustechen zal je misschien wel wat andere geworden zijn. Maar gaat nu heen, men mag mooie beschermsters niet laten wachten. Ik ging. De oude man mocht mij wel hij was de meest welwillende van alle ambtenaren en legde geen strenge maatstaf aan. Als hij zoo de les kon lezen, moest het wel heel erg met me zijp. Maar vooruit, vooruit, riep een wilde stem in mijn binnenffte, je speelt een moeilijk spel, maar nog den moed niet verliezen. Je verliest allefl je hebt, of nietWat win zijn hoogst Niets. ongeluk wilde, dnt mevrouw actie vau ue legergroepen, die on der het opperbevel van veuimaar- sibalk Von Mackeusen staan, werd den ben October aangevangen, door net Uoetenrykseh-Hongaarsche leger \an generaal Von Kovess, versterkt met Duitsche troepen, tegen de Dri- nd cu de have en door Het leger van Von Gallwitz tegen de Donau bij 8e- mendria en Ram Bazias; het Bul- gaarsche leger van generaal Bo- zadjeff begon den 1 len October zijn actie tegen de linie Negotin-l’irot. In deze dagen zetye ook het tweede Bui- gaansche leger onder generaal Todo- row de operaties in de richting van’ Scoplje—V eles in. Sinds dien werd de geweldige onderneming eener Do- nau-iorceering voor het aangezicht van den vijand ten uitvoer ge bracht en dq vijandelijke grensves ting Belgrade veroverd, bij welker inneming zich naast het Branden- burgsche reservekorps, het Ooaten- rijksch-llongaarsche 8e legerkorps in het bijzonder onderscheidde. Zajecar, Knasjevatsj en l’irot vielen weldra in de handen van onze dappere Bul- gaarsche bondgenooten; ook de door het terrein begunstigde taaie tegen stand van den aan den oorlog ge wenden eai zich dapper verdedigen den vijand, werd volkomen gebroken. Noch de onbegaanbare wegen, noch het dicht besneeuwde gebergte, noch het gebrek aan troepenaanvoer en onderkomen, hebben het voortdrin gen der legers ergens kunnen ver* tragen. Meer dan 100.000 man, d. i. bijkans die helft van de geheeie Ser vische strijdmacht, werden gevangen genomen. De verliezen, welke zij heeft geleden in den strijd en door deflertatie, zijn niet te schatten. Ka nonnen, waaronder veel zwaar ge schut en een voorloopig onoverzien bare hoeveelheid1 oorlogsmateriaal wer den buitgemaakt. De Duitsche ver liezen kunnen gering worden ge noemd, hoe betreurenswaardig zij ook zijn. Onder ziekten hebben onze troepen in het geheel niet geleden. Aan het Italiaansche front. Het Oosten r ij ksche com muniqué van 28 Nov. luidt De Italianen zetten hun aanvallen op het geheele kustfront voort. Hun inspanning, die evenals te voren te vergeefs was, kostte hun gisteren bij zonder groote offers. Het hevigst was het gevecht bij het Gorzer brugge hoofd, waar de vijand door' onop houdelijke aanvallen met steeds weer versche strijdkrachten, namelijk bij Oslavya, lange den straatweg poog de door te breken. Gedurende kor ten tijd was de top ten Noordoosten van deze plaats in v,o*> den. Na een hevig vuur artillerie heroverden stormenderhand alle oorspronkelijke loopgraven. Ook drongen de Italia nen het Zuidelijke gedeelte der Pod- gora-stelling binnen, dbch werden er wederom uitgeworpen en door -een krachtig vuur vervolgd. De streek van het bruggehoofd is met vijande lijke lijken bedekt. Op den rand van de hoogvlakte van Doberdo bepaal den de Italianen zich t&t een lichten aanval Zuidwestelijk van San Martino, welke afgeslagen werd. Even vruchteloos waren alle aan vallen in het Isonzo-gebied, 5500wel bij Zagora en Plava, als tegen ver scheidene punten op het Tolmedner- bruggehoofd. De toestand is hier on veranderd. Het Isonzo-front hebben In Roemenië. De itopmeenscne Troonrede. Uil uoemenie wordt d.d. 24 Nov. gemelo De Konuig heelt in tegenr »voordLgui0id van den Kroonprins en de Minders den gewonen zittijd van net Puneinent geopend. De honing werd toegejuicht. Hij las de volgen de troonrede voor De tegenwoordige zittijd wordt in dezelfde zorgelijke omstandigheden ge opend als het vorige jaar. De oor log, die de wereld om ons heen met bloed bedekt, duurt met toenemende verbittering vooit. Nieuwe Staten be gaven zien in den strijd, Waardoor het Europeesche geding meer en meer Wordt uitgebreid. De toestand legt ons nog met meer klem den plicht op, ons aaneen te sluiten, waar het geldt de verdediging der groote Roe- meensche belangen en ons allen mei hart en ziel boven elke andere be moeienis te verheffen. In den he den geopenden zittingduih- zult u zich over verscheiden wetsontwerpen en voorstellen tot credietverleening die nen uit te spreken, oïm aan de te genwoordige moeilijke omstandighe den het hoofd te bieden. Ik twijfel noch aan de wijsheid, waarmee "u ze zult onderzoeken, noch aan glanzende vaderlandsliefde, welke zal aanzetten de Regeering te dersteunen. /Ik ben namelijk tuigd, <Lat gij de behoeften van dierbaar leger zult blijven vervullen en dat gij u steeds de liefde en het vertrouwen van het land zult waar dig weten te toonen, opdat de posi tie, welke Roemenië toekomt, hechter dan ooit gevestigd zij. Door ver trouwen, in de toekomst van ons dier baar Roemenië bezield, smeek ik God, uw arbeid zijn zegen te scheu ken. Aan het Z.-Oostelljk Front. Het Bulgaarsche communi qué van 26 Nov. luidt Onze troe pen en die onzer bondgenooten blij ven de Serviërs in de richting van Prizrend en Ipek vervolgen. Wij na men 3500 man gevangen en maak ten op de spoorlijn Ferisovie—Pris tina 3 locomotieven en 100 spoorwa gens buit. j bren- ik moest haar zelfs nog I ereuus vragen. In den brief van mijn vader stond L vreemde mededeeling, dat hij op I dringend verlangen van Helene, in I vroegte met haar naar huis was t gegaan. Zij voelde zich ziek «nt stond I ®r op, mij niet in mijn slaap te sto- ri». En de wil van zieken moet men I >pvdgen. Alle opheldering staat' in I fet andere couvert, besloot hij. e Helene schreef Lieve Adolf. I Mt ik reeds lang vermoedde is I Je bent mij moede. Ik I md niet van plan en heb ook niet w ftecht, je daar verwijten óver te I *ken, ja, ik vind niets meer ver- r kharbaar dan dit: het moest eensko- I b611 verdrietig en voed me IMMArioos en vermoeid, maar jij hebt *n rijk en mooi leven voor je, en ^ll8 Ian,ger tot last Maar waarom had je geen ver- l in mij? Waarom kan je me E W Eéggên: Helene laat mij vrij zijn, 0011 aiMI'er O, ik spreek I ftiri tegen, ik lees hei in je schuld- r HIJ S I)ER AD VERTeFtIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meerB 0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen Worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regH. Groote letters en randen naar plaatsruimte. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal f 1.25 M Idem franco per post..,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad .1.50 B Wem franco per post.1.90 Ej Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31, bij onxe Agenten, den Boekhandel Tn de Postkantoren. Het Ooslenrijköche commu niqué van 28 Nov. luidt De Üo« lenrijksch-Hongaarsche troepen, die aan de Noordgrens van Montenegro strijden, wierpen den vijand over den Metalka-bprgrug terug. Ook het grens gebied van C’elebie werd van vijan den gehuiverd. Een Ooetenrijksch- Hongaaiwhe colonne, die van uit Mi- trovitóa voortrukt, bezette aan den straatweg naar Ipek de Montenegrijn- wche grens. In dezen sector werden opnieuw 1300 Serviërs .gevangen ge nomen. De Bulgaren bezetten Golos—Brio, ten Zuid-Westen van de hoogten van Priejtina. vrouw, die bekend was als praatster van een uithoudingsvermogen, zat naast haar, hield haar hand vaat, en verklaarde de eene keer na do andere, dat ze het nooit over haar hart zou kunnen verkrijgen, haar in beklagenswaardigen toestand alleen te laten. Inderdaad, ze zag er beklagans- waanddg uit. Op haar wangen was een koorWachtig rood ziehtbflar, de oogen waren diep in de kassen ge zonken en haar mondhoeken trokken van tijd tot tijd alsof ze met hare tranen kampten. Ze wierp mij een blik van roeren de hulpeloosheid toe, de oude echter verklaarde bij herhaling dat ik met praten de zenuwachtigheid van me- vrauw niet erger moest maken. Ik gaf de eehtenooie van den gou verneur een teeken, dat ze de praat grage «terne Zou laten weggaan, doch ze kan niet andere doen dan heime lijk de schouders ophalen. Dan deed ik het beate wat ik doen kon, ik nam afochefai. Mevrouw van Nle- berg wilde me naar hutten geleiden, doch de oude dame drukte haar met geweld op haar stoel terug, „men moet de jonge hoeren niet verwen- nep”, meende zij. stelling van machinegeweren en mor tieren der tegenstanders. Onze ka nonnen noodzaakten transportschepen, die de laudingwplaaM trachtten te na deren, weer terug te stoomen. Bij Sedidul Bahr verwoestte ome artillerie op den Linkervleugel de vij andelijke loopgraven en bommenwer- pers-atellingeii. Over wat er op de andere ooriogs- tooneelen is voorgevallen, ontvingen wij nog geen tot in .bijzonderheden afdalende belangrijke tijdingen. sloot baar een roerende brief te schrij ven, en me voor het overige, op haar reeds zoo vaak beproefde ge latenheid te verlaten. Terwijl ik op kantoor voor mijn schadebureau zat te suffen, gekwedd door allerlei droombeelden, was het, alsof Ik op een stellage van gloeien de wolken, de vrouw van den gou verneur zag, in haar lichtblauwe och tendjapon met beweende oegen. Ik schrikte op. Het drong tot me door, dat ik haar niet langer zon der tijding mocht laten. Ik verze kerde me ervan, dat de gouverneur zich in zijn kamer bevond en schreef haar vlug eenige regels, dat het onze vriend goed ging, dat hij wat koorts had, maar wel spoedig het bed zou kunnen verlaten. Voor alle zekerheid gaf ik *&en looper eenige staalgravures mee, die hij goed1 zicht baar droeg, toen juist mijn afdeelings- chef binnentrad. Hij glimlachte sarcastisch, doch zei niets. De bewuste oogen, in je verstrooide glim lach, in den eigenaardigen droomtoe stand, waarin je dikwijls minuten lang bleef, zonder dat je het merkte. En als je het nog ontkennen wilt terwijl je... (hier waren verscheidene woorden door tranenaporen onlees baar geworden) zag ik je met een gesluierde... Twee nachten, tot den morgen toeu» ik weet niet wat je uit voert, maar spaar je anme ouders Zeg hen niets van onze scheiding, ik zal in stilte een andere betrek king zoeken. Eerst als ik weg ben, mogen zij weten, wat zich niet meer laat veranderen. Vaarwel, leef gelukkig, Helene.” Ik liep als een bezetene de kamer op en neqr, den brief in mijn han den verkreukelend. Dat mankeerde er nog maar aan! Alsof ik nog niet reeds genoeg in moeilijkheden verkeerde. Danste ik niet reeds op een iulkaan En nu wildle ook zij mij Verlaten, die altijd een troost voor mij geweest was. Dat we, ons verzoenen zouden, daaraan twijfelde ik geen o ogenblik, doch hoe veel onnutte worden moesten daar toe gesproken en aangehoord wor den En als ze, tot- bewijs van mijn onschuld de geheele waarheid ver langde Wat kon ik haar zeggen, nu de dingen een bijna tragische wending namen en eer en geweten en geweten mijn tong meer in be dwang hielden, dan qoit Ik be- Aan het Westelijk Front. Het F r a n s c h e communiqué van 27 ïov. luidt: De Duitschers gaan L foort versterkingen naar Bulgarije te Vervoeren, ten einde de Russische be- I dreiging af te wenden. Bovendien Mjhijnen de Duitsche bladen zeer goed jngelicht over de concentratie van Russische troepen in Bessarabië. Graaf Reventlow schrijft in de Deutsche Tageszeitung: Ér is daar een nieuw element, dat de ongerust heid van Duitschl&nd moet opwekken. Gisteren viel een Duitsch vliegtuig aan de Aisne, een weinig oostelijk van Berry-au-Bac neer. De vliegeniers konden zich door zwemmen redden. Eenige schoten van de Fransche bat terijen vertiielden denzelfden dag een toestel tusschen FagesenBenthincourt. Westelijk van de Mossa bleef het uitzenden van een verstikkende gas wolk, zonder dat daarmee een infan- terieaanval gepaard ging, zonder uit werking. Het Fransche avond-comimuni- qué van 27 Nov. meldt Levendig geschutvuur in België en beauiden de Somme. Onze artillerie vernielde ten Z. van 8t. Mihiel een vijandelijke tatterij. Een gafi-aanval der Duit- r-tAers bij Bethincourt mislukte. iHet Fransche namiddftg-com- Jmniqué von 28 Nov.- luidt In Ar tois is de nacht bewogen geweeöt. Een strijd met luehttorpedo’s en gra naten had op het kleine front van Gi- venchy en in de streek tusschen Roc- I lincourt en Santeclair plaats. Ten Noorden van het Labyrinth heeft de I vijand, na een mijn te hebben doen ontploffen, voor een van onze wer- ken met een compagnie een aanval I gedaan. Een hevige strijd heeft zich I ontwikkeld, die in ons voordeel is I geëindigd. De vijand is er niet in I geslaagd oiiize loopgraaf te bereiken; I hij heeft slechts den trechter kunnen I bezetten. I Gisteren hebben onze vliegeniers 90 bommen op het station van Troyon I geworpen en twee ballons-captif tot I Men gedwongen. i, Hedenmorgen heeft een van orze vliegtuigen ten Noord-Oosten van I Waay San Martin (in de streek van Pont Mouflfion) een Duitsch vlieg- tuig genoodzaakt te dalen, dat inde vi)»ndelijke linies is gevallen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1