SMITS, .anclel. ter" ID’s: 0, 8S VOOR EEN. UCl. DP. r. 2; eomi De Oorlog. I 13951. Vrijdag 3 December 1915. behalve Zon en FEUILLETON De Gunsteling. Coupons. Gouda. N- -M I Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. - Jaargang. tTÏQ'Ni'ws- en -^d."vearteaa.tïeTolsi.d. "voor Gro-CLcLeu ezx OzxxstxelEe Verschijnt dagelijks Feestdagen. Telefoon Interc. 82. w Telefoon Interc. 82. -- TEN. -- ELLING verandering aan ’t HOOFDSTUK XVII. Rem- GELD SCHE WISSELS' IATIËN. TO*. 75 80 om van van (Jat deze avon- hoog Het Oostenrijksche commu niqué van 2 Dec. meldt: Niete nieuws. -bk 90 «lagen aan- old, behalve 100 ^geschenk, •en paar aar t 1879.) afrktj 42, (DAM. 5013 6893. |ev«* verzi mi- ik i door hond >i*i •uw- en Woning- Vergad. Onder- Armenzorg. wij geregeld tijdig i ontvangen na ten, vennakeiijkbe- m ta Mae agenda 7. blik f 0.50 0,55 0,45 0.45 0,55 DECEMBER LG Vóór den Mrzli Vrh zonken drie, vóór den bergrug benoorden Dal jen twee voorwaartsche bewegingen van den vijand ineen. In het^Tolmeiner- bekken vernielde het Italiaanache ge schut achter on» front gelegen plaat sen. Het bruggehoofd werd hier en daar met trommelvuur bewerkt en meermalen tevergeefs door zeer sterke strijdkrachten aangegrepen. Bij Os- lavija beproefde de vijandettjke infan terie, oialer beschermd ng van den nevel, door one front te breken. Af deel ingen van ons iiifanterie-regi ment No. 57 sloegen hier drie storm- loepen af. Elders kwam het niet tot infante- riegeveehten van belang. Bij Sedoel-Bahr had eveneens een -' j plaats, die Op mijn bevel schiet ieder zijn 5 patronen af, volgt mij daarna en stijgt te paard. Zoo geschiedde. Een 20-tal schoten weerklonken en de patrouille vluchtte.' Eenige minuten later brak een woe dend geweervuur in het dorp uit; de fusilade duurde een half uur. ijf bedrijven en vrijheids ideaal: de •1 zal big ven. >eld besteed. >fer de held, ge monnik, ol, zijn zeld- verder ook jgt hier den Ie film ons jen van het nand zonder er wonderen, werd. Drnkkerjj ZOON - Goud». PRIJS l Per kwarts. 1 ..(1.25 jf* Idem franco per post,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad ,1.50 5 Idem franco per post ,1.90 I Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Aan het Italiaansche Front Het O o a t e n r ij k s c h e commu niqué van 2 Dec. meldt;. De Itali anen vernieuwden hun aanval op het bruggehoofd van Tolmein en op onze bergsteHingen ten N. daarvan. sparring voor de loopgraven der bond- genooten en maakten eenige gevan genen. Op 30* November openden de bond genooten met hun batterijen te land en 'te water een vuur naar verschei dene richtingen, dat zonder werking bleef. De Turksche artillerie trad even eens in actie en nam de soldaten der bondgenooten, die sonder dekking in hun kamp werden opgemerkt evenals wagons munitie. Bij Ari Boernoe duurde de strijd met artillerie- en bommenwerper® voort. De machinegeweerafdeelingen doi bondgenooten beproefden do loopgra ven bg Kaulisert die den laatsten tijd door de Turken werden vernield te herstellen, maar zy werden door het Turksche vuur hierin belemmerd. In den middag opende een kruiser van de bondgenooten het vuur op de stellingen van den Turksohen linker vleugel maar hij werd door de Turk- sche torpedobooten gedwongen aich te verwijderen. 1 U Servië. De boidto-ooriog in Servië. Aan den „Berliner Lokatanwrigw'' wordt d.d. 27 Nevesnber gemeld Terwijl de verslagen hoofdmacht van het Sorvisclue leger niet in staat ia de vervolger» op te houden of GOUDSCHE COURANT VAN HBT~ ABON’NEMENT wederkeerige beschieting van tyd tot tyd verzwakte. De Turksche artillerie bracht de batterijen der bondgenooten, die be proefden de Anatolische kust te be schieten, tot zwygen. In dén middag vielen schoten, die bataljon4<MMi do<w «en pantser van de bondgenooten veo kanonnen van het Agamomnon-type in de rich ting van Uelid Bahr op het daar ge legen hospitaal werden gevuurd. Zy doodden vier gewonden on twintig soldaten. Een der Turksche vliegtuigen dwong een vliegtuig der bondgenooten by Kaba Tepe tot de vlucht. Aan het Kaukasische front. Hel K u ssl sr b e communiqué van 1 Dec. luidt Allee bij het oude. PRIJS DER ADVERTENTI.fiN: Van 1— 5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Ik schrok, want bet rijtuig van mevrouw van Nieberg moert mij dicht op de hielen zitten en zonder dat ik me tijd gunde, hem geluk te wen Hchen, nam ik de lamp van het nacht kartje en zette (Me, na haar ojge atoken te hebben, in de vensterbank. Op hetzelfde oogenblik hoorde ik het rijtuig komen aanrollen. Het portier werd opgemgedaan, weer dicht gela gen en het geluid van rijdende wie len verwijderde zich weer. Haar rijk was voorbij Toen ik omkeek, zag ik, hoe de verpleegster mij verwonderd aan keek. Niete wees er op, dat ze van plan was het hoekje waar ze zatte suffen, te verlaten. Kamp evenwel knikte me toe, en over zijn bleek afgemat gezicht vloog een lichtglans. Wal hielp nu mijn belofte?... Toen we drie dagen later voor ’t eerrt bij elkaar waren, was zijn eer rte vraag to er bericht van haar vader gekomen Ik schudde van neen. De brieven, die iniüflBchen gekomen waren, had ik op mijn schrijftafel neergelegd, het handschrift van den ouden heerwas er niet by geweart- Geef mij pen en papier, zeide hij, ik mag hem geen oogenblik meer in ongerustheid laten. Toen ontspon zich «en moeilijke rtrijd tuaseben one, want Martini had mij op hrt hart ge drukt. dat hij zich vooral niet mocht opwinden, noch eenige geestesarbeid verrichten. Om dezen raad zooveel mogelijk op te volgen, bood ik aan, naar zijn «Metaal eenige regels aan den oude te schrijven, maar ook daarop weigerde hij in te gftan. Ik heb mijn «erewoord gege ven, wat ze mij in de broeikas ge zegd heeft, aan niemand, ook aan jou niet te vertellen. Wat, ik zou dat niet mogen weten? vroeg ik verwonderd. Wag dot nu de brtfxg^nig voor mijn bemoeiingen Ten slotte bewoog ik hem, met hrt schrijven van den brief te wachten, tot Martini hem had toegestaan het bed te verlaten. Drie dagen later vond ik hem in een leunrtoei zitten, met een massa papieren voor zich uit. Mijn ziekte heeft groot onhril aangericht, zeide hij, mij een brief overreikend waarvan hrt handschrift me onbekend was. Ik las: Zeer geëerde Heer De toestand van den Heer man, die zich onder mijn behamto ling bevindt, is in korten tijd be- denkeiijk verergerd. Ik heb redenen, aan te n«nm,dat «te zorgen voor zijn dochter daaraan niet geheel vreemd zijn. Zooals ik uit zijn woonden opmerk te, verwacht hij van u daarover tij ding die tot nu toe uitgebtoven ie. Aan het Z.-Ooatel. Front. Het Oostenrijksche conunu niqué van 2 Dec. luidt: Vanochtend vroeg rukten we Piertje binnen. De interning der rtad wae het resultaat van hardnekkige gevechten. De over het Metalka-zadd voorwaart» drin gende colonne wierp gasteren den vij and bij Boljanio terug. De groep dile door Preboj naumarcheerdv, be stormde de boogtent Noordelijk van Plevlje. Een derde verdreef <le| Mon- tenegTijnen bij Jabuka. De Moharn niedaiuwche bevolking haalde onze troepen met gejuich in. De terug tocht der Montenegrijnen droeg ge deeltelijk het karakter van oen vlucht. Ten Z.-W.. van Mitrovitsa bracht een halt Oortenr.-Hong. I Servische gevangenen, twee kanonnen en honderd' buitgemaakte paarden aan. De Bulgaren blijven den tegen- «ander in de richting van Djakova v ervolgen. 4/^° ik twee weken na het onder- met den gouverneur op het ge- •J* uur Kamp's kamer binnentrad, me met een matten glimlach Uit Petrograd wordt d.d. 2 Dec. gemeld Alle Duitsche gevangenen, die in de laatste dagon zeer talrijk zijn, ver klaren eenstemmig dat hun troepen, ondanks de kalmte, die stabiel schijnt te worden, elk oogenblik een offensief der Russen over het geheele front verwachten. Alle loopgraven, die de Duitschers in den taatsen tyd aanleg gen, zijn dan ook niet zoo sterk meer als vroeger en hebben meer een tijde lijk karakter. Men stelt vast, dat met het slechte winterweer het aantal Duitsch-Oostenrijksche gevangenen steeds stijgend is en veel Duitsche soldaten zich gevangen geven, terwijl zij als reden opgeven, dat de toestand, welken zij in de loopgraven moeten verdragen, onduldbaar is. Onze offi cieren verzekeren ons zoo verklaren de Duitsche gevangenen, dat de Rus sische gevanschap ellendig is, doch dat het slapen nacht.en dag in de voch tige loopgraven erger is dan elk on heil. Het ontbreekt <yu aan itroo alle soorten van rheunmtiek grypen om zich heen en maken ons onge schikt voor den stryd. Een Duitsche gevangene, een hoofdönderwyzer, ver klaarde o. a., dat het aantal zieken in de Duitsche loopgraven meer dan 50 pCt. bedraagt. Volgen» de laatste mededeelingen, spreiden de Duitschers, die hun stel lingen bij Olay geheel verloren hebben, een byzonder groote levendigheid ten toon in de streek van Mitau, waar zij de Russische vorderingen in de richting van Bausk vreezen. Deze beweging zou in geval van slagen, een ernstige bedreiging vormen voor hun positie bij Dwinsk. In de geheele streek, ontrui men de Duitschers de dorpen en ver sterken de voorposten. Eveneens zetten de Duitschers de ontruiming van Koer land voort. Maar al doet zich zoo’n incident niet voor, ’s nachts houden de Duit schers halt en vallen zij, op van ver moeienis, in een allen diep bedwel menden slaap. Dikwijls vergeten zij zelfs het uitzetten van wachtposten en plaatsen zij wachten, dan worden deze vaak ook door slaap overmand. Nabij Dwiusk gebeurde onlangs het volgende Een van onze cavaleriepatrouilles (1 off. en 5 man) kon na een ver- moeienden dag niet meer verder. In de verte zien zij welkome vuren flik keren. De kozakken zijn blij. Daar ginds moet een dorp zijn. By het begin van het dorp geen schildwacht. Vervloekte Russische zorgeloos heid, bromt de officier, zeker dat het van de onzen zijn, die het dorp bezet houden. Zij slapen weer als bij de kachel. Zij gaan naar het dorpsplein, steken de vuren aan en bereiden een maal. Toen het sobere maal genuttigd was, vroeg de officier aan een kozak te gaan verkennen, welk regiment in het dorp lag. De kozak komt terug, bleek en met bevende handen. Edele heer het zijn Duitschers die het dorp bezet houden. En in het dorp hiernaast eveneens. Dat is ofimogelijk. Gij hebt ver keerd gekeken, zeide de officier op springende. Geen quaestie van. Het zyn Duitschers, gij kunt u zelf er van over tuigen. Wat zullen wij doen, kinderen? Wij en onze paarden zijn aan het eind van krachten. We hebben absoluut rust noodig. Niemand weet dat we hier zijn. Laten we gaan slapen. Mis schien brengt de nacht laad. De officier strekte zich op een bank uit en sliep in. De kozakken hebben mij bekond, dat ze aan geen slaap konden denken. Bij het aanbreken van den dag, wekten de soldaten hun officier. Zadelt de paarden, beval hij Toen de paarden gereed waren, liet de officier hen onder de hoede van een zijner manschappen en trok met de vier anderen het dorp in. In de mist kon men nauwelijks de straten en de .tegen de huizen ingeslapen schildwachten zien. De officier liet vijf patronen in de geweren doen, plaatste twee kozakken voor de verlichte ven sters van twee huizen en ging zelf naar een derde. Het Duitsche communiqué van 2 Dec. luidt De beschrijving in het Russisch imuniqné van 29 Nov. over het recht bij Illoukst-Kasimirski is een ,^-jinsel. Zwakke Russische afdee- fingen, die bij het leger van Bothmer trachtten vooruit te komen, door do voorposten teruggedreven. De Russkoje Slovo geeft een indruk van de moeilijkheden, waarmee de Duitschers in de moerasstreek te kam pen hebben. De moerassenlinie, zegt het blad, heeft de overwinnende Duitschers tot staan gebracht en hun als ’t ware de handen gebonden. Daar zijn de Duit- sche machines machteloos om de een voudige reden dat men ze niet ver voeren kan. Benzine en stoom zyn nutteloos. Men moet zich bedienen van paarden en handen en voeten. De Duitsche soldaten anders zoo trotsch op hun houding, komen moei lijk vooruit. Hun geweren worden op lórren meegevoerd. Telkens duiken onze kozakken uit plooien en holten op en gemakkelijk dooden zij honder den. rMwge-eggs 1 I Belooft u mij, dat hij nooit zal I veten, wie bij hem was - Goed zoo, dacht ik, hij zal dus merken, dat ze er geweert i», I Ik beloofde het gaarne. En den dag, waarop hij ont- waakt is, zult gij een licht aan het VMster zetten', ten teeken, dat mijn rijk uit voorbij ia...... j Hrt waa hoog tijd, <s»i <krz>v I •karlijke bezoeken eindigden f voor ons beiden. i *t Was mij, atoof ik achter elke I hniaarnpaal, in elke portiek, men- I *ton zag loeren, (Me den opdracht I rio den gouverneur hadden, mij ga- I te Maan. B Zoo Werk was mijn sensibiliteit ge- dat ik «omtijde zelf naarden KWptatCTenden slag verlangde, al- a oirverdraaglijken ;ende angst verlost Krijgsverrichtingen ter Zee. Grieksch schip gezonken. Uit Londen wordt d.d. 2 Dec. g meld, dat het Grieksche stoomschip „Zarifis” is gezonken. Een gedeelte der bemanning redde zich op het Fransche schip „Mira”. De rest landde te Malta van een ander schip. Het was de Zondag vóór Kerst mis, toen de voorstelling, dto de vrouw van (ten gouverneur in het leven had geroepen, in, scene gezet zon wor den. Ik was (te ziel van alles, ik had prologen ged’tebt, decoratief» ge- H«tokterd, ouverture» gecomponeerd. laMeatfx viVauM opgjwtrtd, ik meewte, zong, whrnrfnktc, kapte, moewt de tloorn blazen, de maan (te avondwolken dragen, als L, huilen, als donder rommelen, kortom ik moest alles doen, wat voor een gunsteling mogelijk is. Hel Bulgaarsche communi qué van 2 Dec. luidt Onze troepen zetten hun offensief over Prizrend voort. Sinds den aanvang van d(® ooriog tegen Servië, 14 October, tot aan de inneming van Prlzrend 29 November maakten wij op de Ser vfëns den volgenden buit: 50.000 ge vangenen, 265 kanonnen, 136 artille- rie-munitiewagens, ongeveer 100.000 geweeren, 36.000 granaten, 3 millioen gewwqpatronen, 2350 spoorwegwa gens en 63 locomotieven. Na do verovering van Kiehewo en Krusjewo bezetten wij Brodii, aan (ten straatweg van Kiehewo naar Prilej». Op hel front der Fransrti-Engel- sche troepen is geen verandering. Aan het Zuidelijk Front. Het Turksche communiqué van 2 Dec. luidt: Bij Anafarta, namen de Turksche patrouilles een deel van de draadver- Zijn •to<,ht<M- schreef hem, tdult u zelf ziek waart. Daardoor werd hij wan trouwig en meende geen vertrouwen in u te moeten stellen, daar hij ver moedde, dat u beiden in het complot betrokken h», en het er op aanlegi, hen in het onzekere te laten. Hel is niet moeilijk, in te zien, dat deze con clude er eep van verwarde hersenen is, doch ik verzoek u, daar het op leven en dood gaat, zoo spoedg uw toertand het toelant, de gewemsehte tijding te zenden, die In ieder geval trooatend moet zijn En deze brief is acht oud, zeide hij, mij verwijtend ziend. Dat is leelijker, maar wat kan ik er aan doen antwoordde ik. Je had den brief moeten ope- n<m Was ik daartoe gemachtigd Je was overal toe gemachtigd Hoe Dat zeg je mij, terwijj je me drie dagen geleden geen dic taat wikte toevertrouwen Ja. waarom Het je me toen niet schrijven Je kunt het nu zelfs nog niet niet aatw<x)rikte Ik, op de bane- pooten wijzend, die hij op het pa pier had gezet. Ik moert me geweld aandocn, mijn ergernis te verbergen. Ato de oude man nu rtierf, dan zou men in mij de schurk zien. En hei ergste was. <fet men dit niet geheel ten onrechte 1 deed, want, had ik hem tijding ge- zotsden vun de ziekte van mijn vriend (tan zonden de woorden zijner doch ter bevertigd zijn en zou hij niet meer getwijfeld hebben. Maar wat ging mij ten slotte die man aan. Ik wist niets anders van hem, als ik uit de brieven was té weten gekomen. Ik zou zelf» aan zijn bestaan ge twijfeld hebben, als ik niet de letters van zijn bevende hand h«id geiezr1». Genoeg er van, zeide ik tot inc zelf nadat ik een hal ven dag door deze gedachten gekweld was, je hebt met te veel lev «vide mensch«*n te doen,, (ten dat je jo met dezen schaduw van eeii man zou bezighouden. Aan het Westelijk front Hel Erausche communiqué van f Nov. luidt. In “den loop van dep ‘■acht werd het artykentegevecht met >iuder hevigheid voortgezet in ver- >talen<le sectors, met name in Ar- L,.tais (streek van Brettaincourt), in de buurt van Frise en Fey (Somme- dal) en in Champagne bij Tahure. Aan het Oosteltyk Front. Hrt Russische communiqué van 1 Dec. luidtAap het Westelijk front i (van Rirtland uit berekend) werd 1 December een vijandelijk bivak op- geinerkt aan den linkeroever van de Dvina bij die hoeve Sonnenhof tus- schen Friedrichstadt en Jacobrtadt Unze artillerie heeft het onverhoeds onder vuur genomen. De Duitachers Heten bij hun vlucht bijna honderd man aan dooden en gewonden ter plaatse achter. Aan den lifiker 8tyr-oever werd de vijand naar de Streek Zuid-Westelijk van Khriask teruggedrongen. Eklere te geen verandering aan ’t froot ingetreden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1