tont 5-6-1 k mere als i Bananen tl udsche andel, ndewag 27. I ELSTUN. laas BLETTEN 1IIV8I, per 5 ons. U 12953 Maandag 6 December 1915. DEAUX ■MER, ELS. De Oorlog. i I 64e Jaargang. lo. FEUILLETON unsteling. De lalrtert the blauw sons. ==- Colliers, etc. i8-CAI)EAU? n DOp Verschijnt dagelijks behalve Zon- PRIJS V AN HST ABONN EMENT: Telefoon Interc. 82. EK, DEWEG 48. rgel-magaziji, Rotterdam PiiMkutó, tterdam. - repareeren. Uitgeyen A. BBDÏMA1JEM ZOOM. Telefoon Intaro. SS. J en 1 i 30 communiqué B. van .ES 42 hoede (Wordt vervdgd) me- tor en krefat aken. mal’,. tiet Duitse he communiqué van ft Der. luidt In «ie «egevierende ge- veehten bij Plevlje en in het bergt** ten Noordoosten van BOLDOOT. SANDERS, ote-en zakflacon,. .teger der t Oosten van levendige bedrijvigheid U versterkten sector van Lai Aan het Z.-0oftel|k Front. Het Frantche communiqué van 4 Dec. meldt Aan het front van de Cerna hield onje artillerie Vrijdag het Ooateliike tegenstanders tegen. Ten n Strumnitaa en aan het Britache front was het geschut in werking. bij 13 beker. Telefoon 37. M» HUI 'p*. wenden eenige honderden mannen ge- vangni genomen. De Buigaaracbe troepen hebben ten Zuid-Wasten van l'rizrtmd «ten wil kenden vijand verstageu en ham meer dan honderd kanonnen en een groo- ten voor raad twjritigMmateriaal, waar onder 200 auto's, afgonometi. In het Jama-gebergte (tan Oosten van Debra) en halfweg Konova werden de Her vische achterhoeden teruggeworpen. Duitoche en Bihlgaareche afdeeUngeu zijn Monantlr binnengerukt en door het stadsbestuur, zoowel als door de bevolking mei vreugde begroet. Aan het Kaukasttche front Het Russisch communiqué van gerafelde aanvoto vijaiubj worden afgewaakt en enkele soldaten gevangen genomen. fiOlDSO (OIRA \I -XTie-n-ws- en u^.d.-v-ertexxtio'blsLd. voor G-©ta.d®. Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Markt 31, by onze Agenten TE KOOP: drie waaronder 4*/, ,ptl Harp, 15 Regiiten ie, bg10 —a 313. M M Am het JtaBaansche Front. Het Oosten r.-H o n g. communi qué van 4 Dec. meldt: De aanvallen van den vgand tegen het bruggehoofd van Gors en op het Noordelijk gedeelte van de hoogvlakte van Doberdo houden aan. De zwak kere aanvallen en de pogingen om naderbij te komen, welke by Oslavia en voor Podgora plaats vonden wer den afgeslagen. De beschieting der stad Görz duurt voort. Sterke Italiaansche strijdkrach ten deden aanvallen op den Monte San Michels en bij San Martino. Onze troepen sloegen ook al dese aan vallen af. co mow- Arm het Westelijk Front. Het Frsneohe communiqué van 4 Dec. luidt:’ De nacht wat betrekkelijk kalm. Benige bommen vaii groot kaliber eerden afgOTUurd ten ooaten van Orenay, in de .treek van Sapignenlles en in de Argonne. De Fransohen deden met zuccea een mijn springen bnVauqnois. Zondvloedachtige regens beletten het Khietsn der artillerie. Het Franeohe avondoommuni- qué van 4 Deo. luidt: Slecht weer belemmerde de krijgs verrichtingen. Op verschillende punten van het front werd bij tuucheopoosen kanonvuur gewisseld. In Artois stieten eenige patroudlee op elkaar. In Argonne werd levendig met mijnen gewerkt. Onze artillerie vernielde een zwaar kanon beoorten St Michel. De vijand deed talrijke verkenningen. Het Frantche namiddagcom- muniqué van 5 Deo. luidt De toestand u ongewijzigd. f*Het Duit IC he communiqué b Deo. luidt Op het Wettelijk front hadden geen •U den ren met groot stwmw terk concurreeresde i«n! 30 wien ze «erwt gestaan had, toen ze met mij sprak, ze was door ntemand gezien. In de kioudkamer misMchiau Lk klopte aan th <hur. Een heftig tu mult was het antwoord. Is mevrouw van Nieberg daar? riep ik. Hij kijkt door het sieuteigat schetste iemand. Gaat u heen, riep een ander. Maar dames, ik wil weten... Neen, neen, neen, ze is er niet, riep men angstig in koor. Ik snelde naar den gang, dip naar de logeerkamers leidde. Alles wae stil, geen mensc-h te zien. Het was, aloof ik .ergens hoorde zuchten, dat, door d«i wand en de deuren gedempt, nauwlijks waarneem baar was. Ik luisterde met ingehouden adem. Het scheen uit een der vertrekken te komen, «Me op den gang uitkwamen Het klonk heel zacht, en er sprak een groote droefheid uit, een over mant van /«mart en toorn-lag (Mzc krampachtige halfgesmoorde klanken- Was jfij het Maar hoe kwam ze hierheen Waar was de man geble ven, «Me ik eerst bij baar had ge zien 't Deed er niet toe... ik moest naar het tooned terug. I Toen na/ tien minuten van onver draaglijke kwelling het schemn viel, wa« ze nog steedaf niet te vooiwchijn Het Oosten r.-H o n g. communi qué van 4 Dec. luidt: Onze troepen veroverden gisteren ochtend stormenderhand de hoogten ten Zuiden van Plevlieook bij Treen- jevica en ten Zuid-Wetten van Sje- nica werden de Monteoegrynen ver slagen. Ten Weeten van Novi-Bazar verdreven gewapende Mohammedanen eenige plunderende Montenegrynsche benden. Gisteren werden te Novi- Basar en te Mitrovitaa totaal twee duizend gevangenen binnengebracht. Het O v A f-*K) ug. shmmu- niqué \an Dec. luédTr-^ by Ueiebic zijn «»pni«iw grooie ge- voohlea geleverd. De Mophmqjrijnw werden door de van uit Fuca ope- reoreisle groep op de grens terugge- worpen. leu zuiden vaa l*lev«jemoe ge» ouxo troepen een htftigeu Molde- nogrynsvhen tegtrnaaodal af. Onder ui Pievlje buitgemaakte oorioge- malenaai bevinden Meh een milMoeii infauteriepetronen en honderd arulle jitflouiuiRMlepirte. Ten Zuiden van Novi-Bazar wer den gisteren opnieuw (XM) gevangenen gemaakt. Het D u i tech e communiqué van 5 Dcc. luidt De toestand ia niet veranderd. 35J Onbgvahgenitmd. ik naar vorafr wamt pl*akenk<;orte was mij vreemd. Voor **n op den derden rij zaten Heteno mijn vader, de laatete elralend v*b Lrote mij heimelijk toekmkiwsiMi Op den achtergrond een schare col a’s die lachend de hoofden bij el- tur stoken, Ik htekl mijn rede en. teen ik in- •ww’hen eens opkeek, viel mijn blik ■5 het gelaat van den gouverneur. huiverde, wapt in het lachje, dat 5» lippen krulde, lag een hoon, zoo «wiiuweHjk dat de gedachte in me Deze inan wenscht niete liever je in het verderf te storten.” tl Was of Lk duizelig werd, ik P&iterde en haperde. ^Arme jongen, hoorde ik in deeer- g rijen fluisteren, hij is zoo ver- «pende ik mijn laatste krach- JA io en las zonder accenten op één het vers ten einde. taJ<‘hter de coulissen wachtte l -uw '’ao Nieberg mij op. k Houd u goed, beste vriend, f 1 25 1.50 1.50 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten. den Boekhandel en de Postkantoren. Het Russische van 1 Dec. luidt Op het front van de golf van Riga tot aan de streek van de Brip« «im geen veranderingen uigetredcn. lu dc-u i»acirt van den 2en Dee. ging de vyaud na een krachtige arullerm viHHibcrebikng, tot den aanval oveps op het station van Podtcherm iten, dat links van do Slyr en ten Zui<F Westen van Rafalowka is gelegen, ünae aftitelingen, die («rst werden teruggedreven, hersteideu zich om zeven uur s avonds en bezetten op nieuw bovengenoemd station. Onae artillerie veroorzaakte door een iwm- centrisch vuur te richten op het dorp Samki, links van de Styr, Mrootnop waarts van Tsamtorysk, groote v«r- liezen aan 'ten vijand en bracht hem tot vluchten. In Galiciö, ten Zuiden van Novo- Alexlnetz, joeg onze artillerie aan zienlijke Oowtenrijkscbe troepen-ver- zameltijen uiteen. De vijand, die den 2n Dec het offensief inzette op het dorp Brikouta, ten Westen vanTrah-ï bovlia, werd teruggcslagen, evenals1 bij Yanovka, ten Noord-Oosten van Boutchatche. Hat Buigaarache communiqué van 3 Dec. luidt Nadat de Ser viërs 29 NoveuiiMS* bij Prizreml in de pan waren gehakt, trokken de overbintaatan van het Servische le ger terug in de richting van Djako- va en langw de Bell Driua naar Di- bra en Skoetari. Onze troepeq ble ven de .Serviörn iQ beide aangeduidu richtingen vervolgen. Dan den De cember haaide onae hen langs «te Beta Dr ini acbtarvolgende coluunes de Serviére in een stetliDg aan den linkeroever van -da Ljuma in- Wij gnqieu den vijand met kracht aan, verwtrooide hein en dwongen hem Urt den terugtocht, weike ontaardde in een overijlde vlucht. Daar lieten «te ServÜbrs 1U0 veldkamnusm, houwit- seiw, 2(M) automobielen, een ontzaglij ke hoeveelheid oorlogsmateriaal160 wagens van den tro», benevens soo Het Oosten r.-H o n g. niqué van 5 Dec. luidt s UwUeron bepaalden de Italianen zich op hei Isouzo-tront tot een kanonvuur van wwHrtende kracht ritedhts l>ij O Slav y a poogde» zij bij dag eenige op zichzelf staande aanvallen te doen, die alle werden atgMagen- Op het Tyroler-fronl ontwikkeide de vijandelyke artillerie een meer gidcommi. Ik sloop op de teeuen naar de deur, waarachter ik hot zuchten ver nomen had, en luisterde aan het sfeuteigat. JeU als een inodlijke zware ademhaling was waarneembaar. Ik klopte. Geen antwoord. Toen opende Ik winder venter na denken de deur Waarachtig zij was het Zij zal in het schijnsel van twee kaarsen voor de tefet en mom pekte met verwilderden btak voor zich heen. Ook merkte zij mij niet. Ik noemde zachtjes haar naam; zij hoorde mij niet- Eerst toen ik «licht bij haar stond, en de hand op haren schouder legate, sprong ze n»t een kreet op en keek me met wlhteVogen aan. Ik went angstig; nog nooit‘bad ik haar in zulk een toeetand gezien. Wat te er in 's hemetaesuMn ge béurd riep Ik. Ze brak In een vertwijfelend lachen uit, dal me door merg en been drong. Breng hem hier hoenriep ze, hier mrsk ik hem spreken. Kom tot 11 zelv^ mevrquw, zetate ik, haar^op de Moei terugdrln- geml. Wie meent u Wie lk meen... Ze begon op nieuw zenuwachtig te ktehen. Moet lk den naam »og idtiq>re- ken van hem, die mijn schande te geworden... brengt hem hier... ik wil weten... hij moet me zien... Mis 4 Dec. luidt: Op hat kuitfront, ten Zuiden van het meer Van, nadart onze voorhoede, na de terugtrekkende Turkache troe pen in de streek van Varkounis ver jaagd te hebben, de plaats Bithlis. Over het geheele front woedt tindt eenige dagen een aneeuwstonn; het gebergte ii onder de sneeuw bedolven. Frankrijk en Engeland. De „New rilalewman' seiirijft over ImM asuslcd van Frankrijk «m Eng» land in dun oorlog, o-a. het volgen de, dat «te N. H. Cl. aan het tijd schrift ontleent Frankrijk, schrijft hij, heeft nu al zijn mannen tuseeben de W «1 48 jaar onder «te wapens; de lichting 1Ö17, die in het voorjaar gereed ml zijn, zal naar verwachting, 100.000 jimtHMm, of liever jongens, er bi, leveren. „Een F rawshman zegt, dal Frankrijk tot nog toe 2.700.000 «louden, gewonden en gevangenen beeft, van wie waarschijnlijk oagw wraadaringen plaats. Am het OoKtelflk Front - llrt K u s c b o .«nuiuuKiué I ran 3 Dec. luidt Ondwura <M »»u b.t trout in bel algeraeeu rert been* Ulo. werd de atgeloopeu we® looh gekenmerkt door verecbeiden ge lukkige gevechten, 'Me, olecboo» 1» niet werden voortgetot, eeu beitel de betoekeuw uit otratog*** oogpunt verkregen a|* verechijnerten van hel i-rt»nd, de» luewbeii de strijdende i'WeraldoeUugeo beaam. li* de «treek van Itiga had een gevecht bij do hoeve Boertenundeeeo gtdukkigeu uMag. Een poging l»i*Wehom om tich ie verwerken aan den rechteroever van de Stokhod bij ba dorp Komora wand geÜMiikt. Meer naar ha Zuiden neaeldeu onae tree- pen Rich dtrfiniuet op den linUroover van tie inkUdon Slyr on sloegBh W». Mijk daarvan de Didtscbera en Ooe- tenrijkeaw terug. Het ongeluk ver- volgïlo den linkervleugel van lloehb» EnioUi'e leger. In Galieiö wierpen wij 24 Novttnber tie Duilathere naar den rechter oever van de Stryp» te rug. Ventehillende conqtagnieat dee .eer twee tmllioeu budo» geva-bl atju geaaid, dood, voor goal inval ite ol gerangen. De etAMUug van «ÜÜ.UtIO doodm», die ie ganaakt, la woaradujaijk aiuaHrkrtljk 'k warktdijkbad Maar aangaeaww. Ad tij jtilrt ht: do bevolking van Frank rijk Iia.nl In gewonen tijd ma on gaveer 3l».ll00 in da vijl jaren toe Mrt WW-UÜU tioodwt tou do vermin daring in vijl jaar 300.1X10 bedragat lk hotel bot voor dubbel too groei De bewtand na don oorlog tal geen aanmtaiiging voor grobte gatlnneo rijn; bovendien ie sterfte b« orgel gewmd bij mannen onder de dertig en van do overigen tullen velen Itohamrfljk ol g««*ohjk minderwaar dig tljn gewordat. Do vetter» van ito naaao toekomst tuUen ih» groo- teudate ond, «wak en wrak «ijn Wat dut voor bet nagatlachl aal be- tookeneti w duitteidk. Zoo staal ba er nu in Frankrijk voor, on boe tal hot tijm al» tte oorlog ie>g andorhall jaar of «on laar ol «"Ite een hall janr mort duren r Verwacht gij vraagt Itobort Doll, de rodaotour van de „New Htatoeman dat Frankrijk nog tw«» mtolioon ral opotleren T Moot hel de mannen tot W jaar op- ntopen En atm neen, tlottkl gij dal Frankrijk nog boel lang v(j( uwdeii van hot WeetaHjk kont kan bonate» mot non verUraUjet van oou HiO.ÜÜU loan In de maand Duurt de oorlog nog veel langer dan tal do iaat tan ’te zorgen voor hel Woateiljko trout, «Kb uh nog toe booMaakolijk op Frankrijk h«dl garaat, aan oen an tler woolen worden opgelegd, n.l. hrttij Engeland of Japen Maar «it_ nagnülaoht ral ar mtouehieu tra te trotM'h <»p zijn, «hit h«< Britas-iiv Rijk ai«ih «teer Japan hoeft teteu r®> «fsn. IBM «jmtatfs wal er op sft, zoo k«»na hc< Dell voor, <frn «ten oorlog tam gelieve ‘via het EngctaHw volk (of van «lat <teol <ht niet vectan vol te temitam, te «te invoering vaii (MensV (Uiobt. De uitvoerhantM z<>uer«ks»r ouhoutten, maar «lat is in Fnuik rijk ai ImA geval. De oorlog mort wor- ttau gewuiMW», schroef «te -trutlBclto Zeker, inoar het is ook vau «axtag Mang, «int wij zorgen te wiiuitm z<HMk*r «te mautsjlijke bevolking van FriLukrijk uil te roeien. En Ik ver zeker u, eindigt Dell, dat Is ook een me«Mdng, die vrij algeowMm In Frank rijk wonk aangehangHt». De redactie antwuonk, dat ze de vnxwelijke die Frankrijk brengt niet oiMtorachal, inaar ze gelooft niet, <Mil »eu «Musuerketajk deel van Itet Frauscdie volk hqt\mt< Dell eeus is, dat alles, zdfo eed Duitsriw hege monie, te verkiezeq te boven «wu zdfe 1 verkleum «ajtiien te hMte^iaZj Zij verborg het gelaat in «te han den. Wat te begjnoHn 'legpiM>ver deze uiting van smart was niets te «toen. En, als zo maar wal müsfor luid gesproken had Het volgetste oogwiblik reed» kon een oploop, «*ti schandaal ontstaan I Ik stoot de deur vlug, opdat niemand ons verrassen zou, en verzekenfe me ervan, dat ik door «Mn» zijkamer kon heengaan. Daarop ging ik naast haar zitten «wi praatte tot haar ate lot een bedro«<d kind, llte hidp rUcfte zij zuchtte st«M«b« meer Ik w«wd steeds angstiger, de mi nuten waren kostbaar waarschijn lijk zocht men mij reeds. De geheel»' voorsteMing dreigde in «ten war te kMjpen. U wilt dus ikiei naar mij lula- toren, mevrouw, zoute ik ten einde raad. Een van tickten Weak U nu ^iwtendiger of ik ben gsdwongen u liter op ta sluiten. 'Toen liyt ze de handen zinken en - keek uit baar betraande oogen zóó angtejig en iegefijk zoo vleiend naar me óp. dat ik een ,groot nssMijden in me voeidlé opkomen. Nu hoorde ik haar weer toe met mijn geluk en mijn teven F RU S D ER AD VER T E N TI N: Van 1—5 gewone regefe met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer 0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Redames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. groote uMMsa s uidformeu ru uitruo- umpaukken, dal de weg langs «te itatt Dnni tot aan Kuia aan (te Lju ma daarmee m bezaaid. lu de rtahimg van Djakova trok ken «te oervtere «q de MontouegriJ nvn zich terug, toen onze troepeu in «te «Muguvii^ van Djakova vons-tae ion, waarbij ze mm houwitsers in d«m meuk luMeu. Duae «wvaterio ver volgde hen in de richting van Dja kova. Naar bet zeggtni van gevangene*! mo«Mt Kouing Teter op een draag baar wonten vervoerd, daar zeik» paaixte» zich nJet langs «te Drhta Westelijk van Kuia Ljuma kunnen v uortbewegen. fluisterde zij, anders valt de voorstelling in duigen. Er valt nog meer in duigen, zeide ik, nnjn toekomst, mijn geluk. Verechrikt zag ze mij aan, ze wikte ietH anCwoonden, doch op «Mt bogen- blik trad een keliner op haar toe en overhandigde haar een gesloten couvert. Ik verUet haar want ik moest me voor mijn rol haastig aankleedeo. Toen ik wat later uit dm kleedkamer lerugkeerde, leek het mij, of ik in de diepe duisternis achter de cou- iteen mevrouw van Nieberg op «ten grond zag liggen, terwijl een man- nengestaite over haar wan gebogen, die trachtte baar op te richten. Ik wilde er heen gaan, om het naderbij te zien, doch het scherm ging óp, het was te iaat. Ais in een bange droom zekte ik de van buiten geteerde woondm op. Toen ik dnddijk... eindelijk ach ter de coulisen kon terugkeeren was de verechijning verdwenen. Had ik een visioen gezien Begon mijn verhit brein mij te kwellen De vrouw yftn den gouverneur, ja„waar was ze gebleven Achter de eouHsen in de wacht kamer, nergens een spoor van haar. Ik vroeg de jonge meisjes, die hoogrood waren van het Wanbetsel en van de opwinding over hun op treden dat terstond zoh begiimm. Ik vroeg den man aan hét gordijn naast

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1915 | | pagina 1